Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/1
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.01.02.
Iktatószám:16446/2016
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.; kivitelezés: 2336 Dunavarsány, HRSZ: 050/4. sz. alatti ingatlan Helyszíni bejárás a kivitelezés helyszínén: 2017.01.11. 09:00. Részletek a dokumentációban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.02.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Drahos Éva
Telefon: +36 14714129
E-mail: edrahos@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/ (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
Telefon: +36 14714292
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 115. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
Telefon: +36 14714292
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Dunavarsányi Közép - magyarországi Olimpiai Központ tervezése és kivitelezése I. és II. ütem”
Hivatkozási szám: 75-16-2688
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dunavarsányi Közép - magyarországi Olimpiai Központ tervezése és kivitelezése I. -II. ütem
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45212000-6
45212212-5
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102 A teljesítés fő helyszíne: tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.; kivitelezés: 2336 Dunavarsány, HRSZ: 050/4. sz. alatti ingatlan
Helyszíni bejárás a kivitelezés helyszínén: 2017.01.11. 09:00. Részletek a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fejlesztés megvalósítása több ütemben tervezett.
Jelen beszerzés tárgya az I. és II. ütem megvalósítása: Dunavarsányi Közép - magyarországi Olimpiai Központ tervezése és kivitelezése I.-II. ütem, amely az alábbi feladatokat foglalja magában:
Tervezési feladat:
- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével,
- az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, a beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák nélkül), az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
- a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 3 példányban CD/DVD lemezen
Kivitelezési feladat:
I. ÜTEM
1. Új Uszoda létesítése: 15x25 m-es úszómedence és egy 6x10 m-es bemelegítő medence befogadására alkalmas 1750 m2 alapterületű létesítmény, a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt.
2. Belső átalakítás meglévő épületrészben: Belső átalakítási munkák elvégzése 460,00 m2 alapterületen.
3. Új tető és tetőterasz létesítése: Meglévő hátsó részen, étkező felett 342,00 m2 alapterületen.
4. Új tető ráépítése: Új főbejárat melletti meglévő épületen, 57,00 m2 alapterületen (építészeti - statikai munkák).
II.ÜTEM
1. Új Sportcsarnok létesítése
26x46 m méretű - kézilabda pálya elhelyezésére alkalmas - 1550 m2 alapterületű létesítmény, a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt.
2. Parkolófejlesztés és zöldterület rendezés
Út- és parkolóépítés (1115,00 m2), térburkolás (240,00 m2), területrendezés (1262 m2).
További feladat: A nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattételt a tervezés és kivitelezés egységessége és egymásra épülése miatt. A kivitelezési helyszín adottságai, és az elvárt teljesítési határidő figyelembevételével több kivitelező egyidejű munkavégzése az organizációs feltételek figyelembevételével nem lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fenntarthatósági terv 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 470
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2) 5) ponttal kapcsolatban: a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában külön kell az ajánlati árat megadni.
2.) A felhívás II.2.6. pontjának kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
3.) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő
4.) Ajánlatkérő a további ütemek vonatkozásában a Kbt. 98.§ (3) bek. alapján jár el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel ajánlattevők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.
Ajánlattevőnek a 62.§(1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8.§ i) pont ib) és ic), illetve a 10. § g) gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt.69.§-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlat/ajánlatok ajánlattevőjét/ajánlattevőit öt munkanapos határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8-9.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10-11.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban benyújtott igazolások és/vagy nyilatkozatok nem lehetnek a felhívás feladásánál (felhívás VI. 5) pontja) korábbi keltezésűek.
Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti feltétel:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.
Alkalmatlan az ajánlattevő akkor is, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.
Az EEKD IV. A. 1. pontot ki kell tölteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Nyilatkozat árbevételről: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, vagy mikor kezdte meg a tevékenységét.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerinti esetben az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szól nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. Ajánlattevő ebben az esetben köteles kiegészítő tájékoztatást kérni a P1) szerinti alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által előírt módjáról.
P2) Mérleg szerinti eredmény: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5) pontja) megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlattevő az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység) származó árbevétellel jogosult igazolni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) és P2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Ajánlattevőnek a gazdasági-pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§-a szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő az igazolásokat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (6) bekezdésére tekintettel is elfogadja.
A P2) pontban foglalt követelmény egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetében elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a jelen felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység) nettó árbevétele összesen nem éri el legalább a nettó 1 milliárd forintot.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység) nettó árbevétele nem éri el legalább az 1 milliárd forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Referencia: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania a jelen felhívás feladásától visszafele számított 60 hónapban megkezdett és befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) legjelentősebb, építőipari kivitelezési tevékenysége vonatkozó, a másik fél által kiállított referenciaigazolásait, ahol meg kell adni legalább: építési beruházás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás teljes összege, a teljesítési ideje (kezdés és befejezés év/hónap/nap megadásával), helye továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban) [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. és (2) bek. a), 22.§ (3) bekezdés]. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 140.§ (9) bekezdését.
M2) Szakemberek: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a szakember nevét, képzettségét/végzettségét, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek. A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) másolatának benyújtásával, a szakmai tapasztalat igazolása a saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. e) pont]
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő az igazolásokat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdésére tekintettel is elfogadja.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) és M2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Referencia:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban megkezdett és befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) alábbiak szerinti referenciákkal:

M1)1 legalább 1 darab legalább 15X25 méteres, fedett úszómedence vízgépészeti rendszerének kiépítésére vonatkozó referencia.
M1)2 legalább 1 darab fedett medence építésére vonatkozó referencia.
M1)3 legalább 1 darab, egy önálló szerződésből teljesített, legalább 900.000.000 forint értékű, legalább 1300 m2 hasznos alapterületű épület kivitelezésére, és/vagy felújítására, és/vagy átalakítására vonatkozó referencia.
A referencia követelményeket legfeljebb 3 szerződésből lehet igazolni.
M2) Szakemberek:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M2)1 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M2)2 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M2)3 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M2)4 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész Építészeti műszaki tervezés 2. pontja Építési tervezési terület - É kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezik.
M2)5 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész Építészeti műszaki tervezés 26. pontja Tartószerkezeti tervezési szakterület - T kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezik.
M2)6 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész Építészeti műszaki tervezés 28. pontja Építmények gépészeti tervezési szakterület - G kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezik.
M2)7 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész Építészeti műszaki tervezés 29. pontja Építményvillamossági tervezési szakterület - V kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezik.
M2)8 Legalább 1 fő munkavédelemért és munkavédelmi koordinációért felelős szakember, aki felsőfokú munkavédelmi mérnöki vagy munkavédelmi szakmérnöki végzettséggel és a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, a jelentkezés benyújtásának időpontjában érvényes engedéllyel rendelkezik és az építőipari kivitelezési tevékenység munkavédelmi koordinációja területén legalább 36 hónapos gyakorlata van.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
ISO 9001 és 14001 rendszer, vagy ezzel egyenértékű rendszer fenntartása a szerződés hatálya alatt.
Fizetés feltételek: Kbt. 135.§ (1)-(3) és (6)-(7) bek; Ptk. (6) 130.§ (1)-(2) bek.; 2003. évi XCII. törvény 36/A§; 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a és 30-32.§-ai.
Számlák: 8 db. Ajánlatkérő 5 % mértékű előleg igénylésének a lehetőségét biztosítja.
Kötbérek [Ptk. 6:186.§ (1) bek]:
Késedelmi: egyes Fizetési mérföldkövekre eső nettó vállalkozói díj-rész 1 %-a naponta, azzal maximum az egyes Fizetési mérföldkövekre eső nettó vállalkozói díj-rész 20 %-a.
Hibás teljesítési: alapja az adott Fizetési mérföldkőre eső nettó vállalkozói díj - rész, mértéke a kötbér alapjának 0,5 százaléka az elmulasztott póthatáridő minden naptári napja után (legfeljebb 5 alkalommal kerülhet sor hibás teljesítési kötbér kivetésére).
Meghiúsulási: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Jólteljesítési és Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5-5 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/02/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/02/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68.§-a szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok linken érhető el.
2)Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3)Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§(2),(4)és(6) bek. szerinti nyilatkozatokat és az (5) bek. szerinti felolvasólapot.
4)A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5)Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési szempont esetében: 1-100 pont. Az 1. értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő A 2. értékelési szempont esetében a pontozás alkalmazására kerül sor, a dokumentációban részletezetteknek megfelelően. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenntarthatósági terv a Kbt.71.§(8)bek.b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható, nem javítható és nem egészíthető ki. A műszaki és pénzügyi ütemterv vonatkozásában a Kbt.71.§(8)bek. irányadó.
6)Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
7)Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
8)Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).
9)Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással) „all risk” típusú (100 millió/káresemény - 700 millió/év), továbbá munkáltatói felelősség biztosítással (100 millió/káresemény - 200 millió/év - harmadik személyek részére - 50.000.000 Ft). Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbiztosítás vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
10)Az információk további pontjait a dokumentáció tartalmazza.
11)Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt.98.§(3) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására, az alapprojekttel összhangban lévő építési beruházások beszerzésére a Kbt. vonatkozó előírásainak megfelelően. III. ütem: Bontandó uszoda, szaunaház, felüljáró (3286 m3); Új szállásépület (544 m2); Új konferencia és rehabilitációs épületrész (270 m2); Meglévő szállásépület belső felújítása (2300 m2); Meglévő szállásépület homlokzati felújítás (2506 m2); Parkoló - fejlesztés és zöldterület rendezés (340 m2), IV. ütem: Meglévő tornaterem felújítása (700 m2; Területrendezés (440 m2).
12)Fizetési mérföldkő: a Szerződés alkalmazásában fizetési mérföldkő a Szerződésben előre meghatározott feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult kérni az előre meghatározott összeg (a vállalkozói díj bizonyos része) teljesítésének igazolását Megrendelőtől, és amelyek szerződésszerű teljesítése - és a Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására.
13)Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 8 %-a.
14)A felhívás III.1.3) M2)1-M2)7 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.131.§(4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák