Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/15
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.02.03.
Iktatószám: 16451/2016
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Fejér Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276., 1281, 2577, 1128)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: F-M Bicskei Járási Hivatal Konzorcium (Fejér-B.Á.L. Zrt. - Magyar Építő Zrt.)
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10357
Postai cím: Szent István tér 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kloó Józsefné
Telefon: +36 22526927
E-mail: kloo.jozsefne@fejer.gov.hu
Fax: +36 22526925
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység: területi államigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bicskei Járási Hivatal Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276.) sz. alatti új középületének, parkolójának valamint a 1281. hrsz. telken a hozzá tartozó bekötő út és parkoló alépítményi kivitelezési munkái, a hozzájuk kapcsolódó, kiírás szerinti munkákkal együtt.
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bicskei Járási Hivatal Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276.) sz. alatti új középületének, parkolójának valamint a 1281. hrsz. telken a hozzá tartozó bekötő út és parkoló alépítményi kivitelezési munkái, a hozzájuk kapcsolódó, kiírás szerinti munkákkal együtt, határozott idejű vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 646333777 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bicskei Járási Hivatal Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276.) sz. alatti új középületének, parkolójának valamint a 1281. hrsz. telken a hozzá tartozó bekötő út és parkoló alépítményi kivitelezési munkái, a hozzájuk kapcsolódó, kiírás szerinti munkákkal együtt, határozott idejű vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak: 45320000-6
45330000-9
45350000-5
45261210-9
45261310-0
45261320-3
45261400-8
45262210-6
45324000-4
45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276., 1281, 2577, 1128)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés tárgya a Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában álló „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú, Bicske, Szent István út 7-11. szám alatti ingatlanon irodaház (Bicskei Járási Hivatal) rendeltetésű új épület építésére vonatkozó kivitelezési munkák elvégzése, a Fejér Megyei Kormányhivatal, mint Ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli tervdokumentációban, tartószerkezeti tervdokumentációban, és költségvetési kiírásban, valamint kiadott építési engedélyben foglaltak alapján, (azzal az építési engedélytől való eltéréssel, hogy a létesítmény egy egységben, egy ütemben készül el), továbbá az új középülethez az építési engedélyben is rögzítetteknek megfelelő parkolók és a szomszédos, 1281 hrsz.-ú ingatlan parkolójának és bekötő útjának alépítményi munkáinak kivitelezése, megépítése, az épület közműcsatlakozásainak elkészítése. A 1281-es hrsz.-ú ingatlan út és parkoló építésének felépítményi munkái önkormányzati beruházásban valósulnak meg külön tervek alapján. A társvállalkozóval együtt kell működni! Az ajánlat készítésekor a dokumentáció részeit az alábbi prioritás szerint kell figyelembe venni.
1. Tervlapok és műszaki leírások
2. Költségvetés kiírások
Az elvégzendő építési munka rövid leírása:
Az érintett ingatlanon a korábban beépített épületek elbontásra kerültek. A tervezett Bicskei Járási Hivatal épülete „U” alaprajzú, hagyományos részben alápincézett, síkalapozású, monolit vasbeton vázszerkezettel és födémekkel, ácsolt fa fedélszékkel, cserépfedéssel készülő szerkezetű. Falazott kitöltő hossz- és harántfalas épület. Az utcai traktusa zártsorú beépítéssel csatlakozik a mindkét oldalról meglévő szomszédos földszintes lakóépületekhez.
A megépítendő épület: a Szent István út felőli földszint plusz egy emeletes épületrész fedett behajtóval együtt és az ehhez az épülethez csatlakozó két darab földszintes épületrész a közrezárt udvarrésszel és a csatlakozó faltőjárdával együtt, az alápincézett, pince plusz földszint szintszámú épületrész (munkaügyi kirendeltség) kell megépíteni a befogott udvarrésszel és az épülethez kapcsolódó faltőjárdákkal együtt.
Az építési engedélyben a szomszédos lakóépületekkel kapcsolatban rögzítetteket be kell tartani.
A bekötőút és a parkolók megépítése: a szegélyek és az út-/parkoló alépítményi rétegek megépítése.
Az organizációs és felvonulási terület, az építési terület megközelítése mindkét építési ütem alatt az újonnan megépítendő bekötőút és parkolók területén biztosítható.
Az új épület lefedése hagyományos fa ácsszerkezettel készül, cserépfedéssel és a tetőbádogozással együtt, melynek összes alapterülete 1809,54 m2.
Az épület gépészeti rendszerei kompletten elkészítendők: vízellátási rendszer, szennyvíz elvezetési rendszer, csapadékvíz elvezetési rendszer, gázellátási rendszer (ezek közműbekötésekkel együtt), fűtési rendszer és hűtési rendszer, továbbá szellőztetési rendszer.
Az épület villamossági rendszerei a következők szerint elkészítendők: erősáramú rendszer, villámvédelmi rendszer, tűzjelző rendszer, riasztó rendszer, indukciós hurok rendszer kompletten, informatikai rendszer aktív elemek nélkül a RACK szekrényig kiépítve, kamera rendszerhez, beléptető és sorszámhúzó rendszerhez védőcsövezés kiépítendő.
Az épület teljes akadálymentesítéssel valósítandó meg.
A főbb beépítési és műszaki-mennyiségi adatok:
telek területe ingatlan-nyilvántartás szerint: 3743 m2
telek területe útszabályozással érintett terület figyelembevételével: 3243 m2
beépítési mód: zártsorú
beépítettség ingatlan-nyilvántartási telekméret figyelembevételével: 46,97 %
beépítettség útszabályozással érintett terület figyelembevételével: 54,20 %
építménymagasság: 5,36 m
tervezett szintterületi sűrűség: 0,76
összes beépített alapterület: 1757,00 m2
Összes beépített bruttó szintterület (a falakkal együtt mért beépített lefedett terület szintenként:
pinceszint bruttó szintterülete: 271,33 m2
földszint bruttó szintterülete: 1856,24 m2 (ebből fedett boltozott kapualj/kapubehajtó 87,84 m2)
emelet bruttó szintterülete: 823,98 m2 (ezen kívül készül még 64,63 m2 alapterületű fedetlen terasz is).
Összes bruttó szintterület: 2928,34 m2 (a fedett teraszokkal és a kapubehajtó nélkül).
Összes nettó hasznos alapterület: 2252,47 m2,
ebből pinceszint nettó hasznos alapterülete: 221,87 m2
földszint nettó hasznos alapterülete: 1364,84 m2
emelet nettó hasznos alapterülete: 665,76 m2
A díszudvar és épület körüli járdák térkő burkolata összesen 474,2 m2.
A 1276 hrsz. telken belül tervezett parkoló mennyiség: 38 db. A terven látható díszmedence nem készül, helyén a mellette lévő területtel azonos térburkolat készítendő.
Bekötő úthoz tartozó telek területén (hrsz. 1281) belül tervezett parkoló mennyiség: 17 db, mely csak alépítményi szerkezetekkel készül, ezek összes alapterülete 1940 m2.
A projekt során a fentiek szerint elkészítendő összes térburkolat-alépítmények (utak, parkolók, járdák, díszudvari térburkolat alépítményei) alapterülete 2466,63 m2.
A 2577-es hrsz-ú ingatlanon (Szent István utca) a földalatti tűzcsapok cseréjét kell megterveztetni, engedélyeztetni és végrehajtani. A 1128-as hrsz-ú ingatlanon (Arany János utca) az út alatti csapadékvíz átvezetést kell elkészíteni.
Átadott kiviteli tervdokumentáció fejezetei:
Építészet
Statika
Gépészet, közmű
Elektromos és gyengeáram
Tűzvédelem
Út,- és parkoló
Árazatlan költségvetés kiírások
Kivitelező által megtervezendő és engedélyeztetendő munkarészek:
Tűzjelző hálózat (tűzvédelmi műszaki leírás és árazatlan kiírás alapján)
Lift terve (6 személyes 480 kg-os, akadálymentesített, kezelő nélküli felvonó)
3 db NA 80 süllyesztett tűzcsap cseréje NA 100 földfeletti tűzcsapra, vízjogi engedély beszerzésével együtt.
Kivitelező által megtervezendő munkarészek:
Liftakna kiviteli terve betervezett lift terve alapján.
Az építési tevékenység főbb műszaki tartalmi elemei:
Építőmesteri munkák:
Beton tömbalapokra készülő vb. talpgerendarácsos, vb. pillérvázas, monolit födémes, merevítő falas, egy liftaknás,. lépcsős monolit vasbeton tartószerkezet 44-es vázkerámia kitöltő falazattal, hagyományosan ácsolt fa tetőszerkezettel, cserép héjalással, tetőbádogozásokkal kompletten. Belső gipszkarton válaszfalazás, 60x60 raszteres (kevés helyen sík gipszkarton) álmennyezettel, hagyományos padló rétegrendekkel, greslap, laminált parketta és linóleum burkolatokkal. Vizesblokkokban szerelt WC válaszfal rendszerekkel, hagyományos belső ajtókkal, külső nyílászárók hőszigetelő műanyag rendszerűek, konszignáció szerint. A parkolók és a hozzájáró utak, és járdák térkő burkolattal készülnek.
A homlokzaton terv szerint műkő lábazat, belső udvaron díszburkolat térkőből.
Fő gépészeti, és elektromos jellemzők:
GÁZKAZÁN, fali, zárt égésterű 65 kW teljesítménnyel.
Hagyományos radiátorok és hűtő-fűtő fan-coil berendezések, fűtési és használati melegvíz vezetékek padlóban.
Használati melegvíz ellátás több helyen, csoportba szedett boklerekkel.
Oldalfali mono-split inverteres hőszivattyús klímaberendezések szettben.
2400 m3/h Szellőztető berendezés Hővisszanyerős, két ventilátoros, szűrővel ellátott, automatikus, vizesblokkonként csoportba szedett elszívás, befúvás.
Folyadékhűtő berendezés, kompakt, talajra állítva, hidraulikai blokkal, elektromos vezérléssel, szekunder oldali szivattyúval, tágulási tartállyal, 26,7kW teljesítménnyel.
Tüzivízvezetékek álmennyezet felett. Gáz mérőhely a főhomlokzaton.
Álmennyezetbe süllyesztett lámpatestek, kábeltálcás, álmennyezet feletti gerincvezetékek,
helyiségenkénti leágazással. Erőátviteli és gépészeti elosztók három fő helyen a földszinten.
Riasztó rendszer és gyengeáramú hálózat a RACK szekrényig teljesen kiépül. Elektromos mérőhely a főhomlokzaton, energiaigény 3x200 A. Épület oldalfalain térvilágítás.
Út-, és parkolóépítés: A műszaki tartalomba a 1276-os hrsz.-ú ingatlan teljes kivitelezése, valamint a 1281 hrsz.-ú ingatlan út és parkoló építésének alépítményi munkái tartoznak bele.
Az 1276. és a 1281 hrsz.-ú ingatlan út és parkoló építésének alépítményi munkái az építkezés
megközelítését lehetővé tevő kiszolgáló útként és felvonulási területként funkcionálnak a kivitelezés alatt.
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra történő hivatkozás csak az elvégzendő feladatok műszaki jellemzőinek egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű dolog, termék, eljárás megajánlható.
A kivitelezési munkák során folyamatosan biztosítani kell a kivitelezési területekkel szomszédos ingatlanokon lévő épületek rendeltetésszerű használhatóságához szükséges megközelíthetőségét, különös tekintettel a Polgármesteri hivatalra, valamint a kivitelezési területtel szomszédos utcák közlekedési lehetőségeinek (járműforgalom és gyalogos forgalom) fenntartását.
A munkákat úgy kell megvalósítani, hogy a munkavégzés ütemezése és organizációja a természeti és épített városi környezetet ne károsítsa.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a megvalósítás során környezetkímélő munkaszervezési megoldásokat kell alkalmaznia, a kivitelezést a legjobb minőségben, a környezet legkisebb zavarásával kell megvalósítania, valamint a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni minőségbiztosítási (előzetes minőségtervezés, minőségügyi oktatás, kivitelezés közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés, minden munkarész befejezése után a munkarészre vonatkozó befejező minőség-ellenőrzés, az egymást követő munkarészek minőségügyi koordinálása, alkalmazott anyagok minőségügyi ellenőrzése és dokumentálása) munkarészek elvégzése is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezik a megvalósítás közben a helyszíni munkavédelmi kiépítések, felszerelések és berendezések létesítése, beszerzése, helyszíni biztosítása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkavédelmi koordináció és munkavédelmi irányítás biztosítása is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni felelős műszaki vezetői feladatok elvégzése és a szakszerű, körültekintő építésvezetés személyi és technikai biztosítása is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
A bontási és építési munkák során az épülethez csatlakozó közterületek használatához szükséges hatósági ügyintézés, az ehhez szükséges forgalomtechnikai tervek elkészítése, a közterület-használati díjak megfizetése, a behajtási engedélyek megszerzése és megfizetése a nyertes ajánlattevő feladata.
A jótállási és a szavatossági időszakban a nyertes ajánlattevőként szerződő fél garanciális, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, valamint a garanciális, illetve szavatossági bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve szavatosság keretében felmerülő garanciális, illetve szavatossági kötelezettségeinek és feladatainak eleget tenni.
A részletes műszaki feltételeket és a tételes költségvetést a ,,Dokumentáció” tartalmazza.
A teljesítés helye: Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276.) és a hozzá csatlakozó területek: hrsz.: 1281, 2577, 1128.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv és Kockázatfelmérési-, kockázatkezelési szakmai vállalások (Szakmai ajánlat - 1.) 15
2 Építésszervezési projektterv szakmai vállalásai (Szakmai ajánlat - 2) 35
3 2.1. Építés technológiai helyszínszervezési terv szakmai vállalásai (10)
4 2.2. Építéshelyszíni Gépszükségleti erőforrás-szervezési terv szakmai vállalásai (kézi gépek relevanciája nélkül) (5)
5 2.3. Humán erőforrásokra vonatkozó Munkaerő-biztosítási terv szakmai vállalásai (5)
6 2.4. Munkamenet-szervezési folyamatterv szakmai vállalásai (15)
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10004 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bicskei Járási Hivatal Bicske, Szent István út 7-11. (hrsz.: 1276.) sz. alatti új középületének, parkolójának valamint a 1281. hrsz. telken a hozzá tartozó bekötő út és parkoló alépítményi kivitelezési munkái, a hozzájuk kapcsolódó, kiírás szerinti munkákkal együtt.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: F-M Bicskei Járási Hivatal Konzorcium (Fejér-B.Á.L. Zrt. - Magyar Építő Zrt.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25308673-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 660908928
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 646333777
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - vasbeton szerkezetépítés részmunkái
- tetőszerkezet építés részmunkái
- felületképzés részmunkái
- MV-ÉV kategóriájú szakági felelős műszaki vezető
- MV-KÉ kategóriájú szakági felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: F-M Bicskei Járási Hivatal Konzorcium (Fejér-B.Á.L. Zrt. - Magyar Építő Zrt.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25308673-2-07

Hivatalos név: STABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14008915-4-44

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges