Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/101
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.09.07.
Iktatószám:16575/2015
CPV Kód:71314000-2;71242000-6;79314000-8;71320000-7;71630000-3;71220000-6
Ajánlatkérő:ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:8251 Zánka, Hrsz: 030/13. és Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.10.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, minőség-ellenőrzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK09494
Postai cím: Dózsa György út 26
Város: Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Katona-Fábián Viktória
Telefon: +36 13726100
E-mail: info@emi.hu
Fax: +36 13868794
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, minőség-ellenőrzés
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Erzsébet Üdülőközpont Zánka (8251 Zánka, Hrsz: 030/13.) energetikai audit, tervezési és egyéb feladatok elvégzése.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
8251 Zánka, Hrsz: 030/13. és Ajánlatkérő székhelye
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Erzsébet Üdülőközpont Zánka (8251 Zánka, Hrsz: 030/13.) energetikai auditok, fejlesztési javaslatok elkészítése. Árazatlan költségvetési kiírások elkészítése, költségbecslések, változatelemzések elkészítése. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Engedélyezési tervek elkészítése. Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásainak elkészítése, feltételes közbeszerzés dokumentumainak elkészítése.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71314000-2
További tárgyak:71242000-6
79314000-8
71320000-7
71630000-3
71220000-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Erzsébet Üdülőközpont Zánka (8251 Zánka, Hrsz: 030/13.) energetikai auditok, fejlesztési javaslatok elkészítése (épületeként), valamennyi épület energiatanúsításával együtt. Árazatlan költségvetési kiírások elkészítése, költségbecslések, változatelemzések elkészítése. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Engedélyezési tervek elkészítése a vonatkozó, hatályos jogszabályban foglalt tartalmi követelményekkel: legalább építészet, gépészet és elektromos szakágakra kiterjedően. Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásainak elkészítése, feltételes közbeszerzés dokumentumainak elkészítése.
- Energiahatékonysági felújításra tervezett bruttó meglévő szint: kb. 28.964 m2. Épületek száma: 17 db., elkészítendő auditok száma: 17 db.
Bruttó meglévő szint alatt Ajánlatkérő a következőket érti: Az épület szintenkénti kontúr által bezárt területek összege.
Egyebekben az ellátandó feladatokat a műszaki leírás részletesen tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A kötbér fajtái:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett szolgáltatásra eső nettó vállalkozói díj 1 %-a naponta (nap alatt naptári nap értendő). A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 napi tételnek megfelelő összeg. A maximális mértéket meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A késedelmi kötbér akkor fizetendő, ha ajánlattevő olyan okból, melyért felelős, a szerződést késedelmesen teljesíti.Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A meghiúsulási kötbér akkor fizetendő, ha a szerződés olyan okból kifolyólag nem teljesül, melyért ajánlattevő felelős.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatásra eső nettó vállalkozói díj 1 %-a naponta (nap alatt naptári nap értendő), a hiba kijavításának időtartamára. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 napi tételnek megfelelő összeg. A maximális mértéket meghaladó hibás teljesítés esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A hibás teljesítési kötbér akkor fizetendő, ha ajánlattevő a szerződést, vagy annak részfeladatát olyan okból kifolyólag teljesíti hibásan, melyért ajánlattevő felelős. Ajánlattevő hibás teljesítési kötbér fizetésre köteles a horizontális vállalások ajánlatkérői felszólítás ellenére történő be nem tartása miatt is.
Előleg-visszafizetési biztosíték: szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg (legfeljebb 30 %) különbözete szerinti mértékben.
Az előleg-visszafizetési biztosíték a Kbt. 126. § (6) a) pontja alapján az alábbi módokon nyújtható:
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), vagy
- bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel,
- a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalásával, vagy garanciaszervezet által vállalt kezességgel, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezességgel.
Az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
Jótállás: 5 év, a szerződés maradéktalan teljesítésétől és Ajánlatkérő teljesítésigazolásának kiállításának napjától.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) a) alpontja alapján 30 % mértékű előleget biztosít. Ajánlatkérő előírja a nyertes részére a közbeszerzés eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. Az előleg a végszámla összegéből kerül elszámolásra. Ajánlattevő 1 db részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. Részszámla az első mérföldkő szerinti feladatok elvégzését és átadását követően állítható ki a vállalkozói díj 50 %-áról.
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1), (4) - (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerint átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje 30 nap.
Az ellenszolgáltatás teljes egészében Európai Uniós támogatásból kerül finanszírozásra (100 % támogatási intenzitás), a projekt 85 % Kohéziós Alap + 15 % Hazai költségvetésű forrásból valósul meg. A támogatásból származó összeg kifizetése a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerint szállítói finanszírozással történik, azaz a számla összegét a Közreműködő Szervezet teljesíti banki átutalással közvetlenül a nyertes ajánlattevő részére. Ajánlatkérő kezdeményezte a szállítói finanszírozás módosítását utófinanszírozásra, ennek elfogadása esetén a finanszírozás módja változik, azonban a fizetési feltételek, köztük az előleg igénylésének lehetősége változatlan marad.
Valamennyi számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát (KEOP-7.9.0/12-2014-0035). Valamennyi számla mellé csatolandó az Ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, továbbá az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A finanszírozás részletes szabályait a dokumentáció szerződéses feltételei tartalmazzák.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az igazolás módja:
1) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet” 2-8. § illetőleg 10. és 11. § szerint köteles igazolni, hogy nem állnak fenn vele szemben a kizáró okok.
Az igazolás kiállításának dátuma nem lehet régebbi az ajánlati felhívás feladásának dátumánál.
2) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) a Kbt. 58. § (3) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá.
3) Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okok igazolásának módját az ajánlati dokumentáció részletesen tartalmazza, illetve Ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság tárgyban kiadott útmutatóira (2012. június 1., KÉ 2012. évi 61. szám, 2014. május 16., KÉ 2014. évi 57. szám) kell figyelemmel lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Csatolni kell valamennyi az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapon belül létező pénzforgalmi számlát vezető valamennyi pénzügyi intézménytől származó, a számlaszámokat is tartalmazó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma:
- valamennyi általa a vizsgált időszakban vezetett számla száma,
- mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
- a pénzforgalmi számlá(ko)n az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás.
(310/2011 (XII.23.) Korm.r. 14. § (1) bek. a) pont)
P/2. Csatolni kell az ajánlattevő saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év éves beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói záradék), kivéve, ha előbbi iratok a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők.
(310/2011 (XII.23.) Korm.r. 14. § (1) bek. b) pont és 14. § (2) bek.)
Ha az ajánlattevő az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan éves beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
(310/2011 (XII.23.) Korm.r. 14. § (3) bek.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapon belül, illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától, 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
Ajánlatkérő a sorbaállítás alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év közül legalább kettőben nem volt pozitív vagy nulla.
Ha az ajánlattevő az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan éves beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési szolgáltatások) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát akkor állapítja meg, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési szolgáltatások) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 10.000.000.,- Ft-ot.
Közös ajánlattevők a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek együttesen kell, hogy megfeleljenek. Közös ajánlattevők együttes megfelelése megállapítható, ha a közös ajánlattevők legalább egyike teljes mértékben megfelel az adott követelménynek. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5) - (6) szerint kell eljárni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban végzett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése (az ismertetésnek ki kell térnie a következőkre: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, időtartama, ellenszolgáltatás összege,nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) és a Korm.r. 16. § (1) bekezdés szerinti igazolása. A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak az elvégzett munka olyan részletességgel történő leírását kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen.
(310/2011 (XII.23.) Korm.r. 15. § (3) bek. a) pont)
M/2. Azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségének és képzettségének ismertetése, igazolása, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajz, valamint a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata csatolandó. Csatolandó továbbá az ajánlattevő nyilatkozata, hogy amennyiben valamelyik szakember még nem rendelkezik, akkor nyertesség esetén legkésőbb a szerződéskötésig rendelkezni fog az előírt kamarai nyilvántartásbavétellel.
(310/2011 (XII.23.) Korm.r. 15. § (3) bek. b) pont)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban teljesített (befejezett)
M/1/1 - legalább 1 db legalább 7000 m2 alapterületű épületre (épületekre) vonatkozó egy vagy több szerződés alapján teljesített épület energetikai auditálása tárgyú referenciával;
M/1/2 - legalább 1 db legalább nettó 12.000.000,-Ft összértékű Megvalósíthatósági tanulmány/Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése tárgyú referenciával vagy referenciákkal;
M/1/3 - legalább 1 db legalább nettó 24.000.000,-Ft összértékű építészet és / vagy gépészet és / vagy villamosság szakágra kiterjedő építési tervezési szolgáltatás tárgyú referenciával vagy referenciákkal;
M/1/4 - legalább 1 db legalább nettó 3.000.000,-Ft értékű közbeszerzési műszaki dokumentáció műszaki leírásának összeállítása tárgyú referenciával.

M/2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
M/2/1 - TÉ (Energetikai tanúsító)
M/2/2 - G (Építmények gépészeti tervezése)
M/2/3 - V (Építményvillamossági tervezés)
M/2/4 - É (Építészeti tervezés)
jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és három év, a Korm. r. 9-10. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő a korábbi jogszabályok alapján nyilvántartásba vett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot is elfogadja.
Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, azaz egy szakemberrel több alkalmassági feltétel is igazolható. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára az előírt szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Közös ajánlattevők a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek együttesen kell, hogy megfeleljenek. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5) - (6) szerint kell eljárni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
Nettó ajánlati ár80
Szakmai ajánlat minősége20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/10/14 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/10/14 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/10/14 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
(adott esetben) Hely: Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em. 3.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) - (7) szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Az Erzsébet-program végrehajtásáról szóló beszámolóról, valamint szociális campusok létrehozásáról szóló Kormány előterjesztésben nevesített egyes létesítmények energiahatékonysági beruházásainak előkészítése”
KEOP-7.9.0/12-2014-0035
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A dokumentáció a maria.nedwed@drnedwed.hu elektronikus címen írásban igényelhető. Az igény beérkezését követő 2 munkanapon belül a dokumentáció elektronikus formában e-mail-en kerül eljuttatásra a kérelmező részére, átvételi elismervény ellenében. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
2. Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel: 1.000.000.,- HUF. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára (bankszámlaszám: 115000921108-268200000000, közlemény: ajánlati felhívás KÉ-száma) történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat másolati példányának, illetve bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bankgarancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé, hanem a Kbt. 59. § (5) szerint vissza kell fizetni az ajánlattevők részére, kivéve a Kbt. 59. § (4) bekezdés esetét. Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
3. Formai kötöttség: Az ajánlattevőknek a Kbt. 60. § (1) bekezdés szerint és az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti, továbbá 1 elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt az ajánlat eredeti példányáról készített, jelszó nélkül olvasható egyetlen pdf kiterjesztésű fájlban, az ajánlathoz csatolt lezárt CD vagy DVD lemezen kell benyújtani, csatolva hozzá az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint az elektronikus példány teljes egészében megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti példánnyal. Eltérés esetén Ajánlatkérő a papír alapú ajánlatot veszi figyelembe.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozat eredeti példányban nyújtandó be.
5. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e, avagy nem tartozik a törvény hatálya alá (Kbt. 60. § (5) bekezdés).
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. § és 28. § (1) bekezdésére. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe. Ezen részek tekintetében meg kell neveznie a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint meg kell adni a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
7. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, a Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em. 3.) címére közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
8. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
9. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz csatolni kell. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
10. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell nyújtani a Kbt. 36. § (3) szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
11. Az ajánlatkérő konzultációt nem tart.
12. Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlást biztosít. Ajánlatkérő az újonnan bevont gazdasági szereplők tekintetében a hiánypótlást nem korlátozza.
13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges. Minden esetben csatolandó továbbá az ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának egyszerű másolata.
14. Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségeket, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni (Kbt. 54. § (1) szerinti nyilatkozat). Azon szervezetek nevét, címét, ahonnan ajánlattevő tájékoztatást kaphat, a dokumentáció I.1. pontja tartalmazza.
15. Az egyes bírálati részszempontok értékelése az alábbiak szerint történik. Valamennyi részszempontra, illetve a szakmai ajánlat minősége részszempont kapcsán az értékelés tárgyát képező tartalmi elemekre 1-10 pont között oszthatók ki pontszámok, az alábbiak szerint.
a) nettó ajánlati ár - Legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontszámot, a többi pontszáma ehhez képest fordított arányosítással kerül kiosztásra, az ajánlati dokumentációban rögzített képlet alkalmazásával
b) szakmai ajánlat minősége - Az ASZ1 dokumentumban foglalt értékelési alszempontok alapján a bírálóbizottság a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező három tagjából álló szakmai zsűri az ajánlatokat egyenként és értékelési alszempontonként pontozza az ASZ1 dokumentumban és az Ajánlati Dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
A bírálati részszempontok értékeléseinek, súlyozásainak részletes előírásait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
16. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként szakmai ajánlatot kell benyújtaniuk. A szakmai ajánlat az alábbi részekből áll:
a) Egy külön fejezetben az összes olyan követelményt és annak teljesítésének módját részletesen be kell mutatnia, melynél a követelmény típusa =”K” (kifejtendő).
b) Ajánlattevőnek az ASZ1 dokumentumban található táblázatban felsorolt értékelés tárgyát képező tartalmi elemek szerinti vállalásait is ki kell fejtenie.
c) ajánlattevőnek ismertetnie kell a feladatok megvalósítására vonatkozó Projekttervet a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint.
A szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció és a műszaki leírás, valamint az ASZ1 elnevezésű dokumentum tartalmazza.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) b) esetben jogosult kiegészítő szolgáltatás-megrendelés esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazni.
18. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit (P/1, P/2, M/1, M/2) és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
19. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgya (építészeti tervezési szolgáltatások) szerinti érvényes szakmai felelősségbiztosítással, amelynek kártérítési összege káreseményenként legalább 50 millió Ft és évente legalább 100 millió Ft. Amennyiben nyertes ajánlattevő az előírt felelősségbiztosítással nem rendelkezik, Ajánlatkérő jogosult a nyertessel való szerződéstől visszalépni, és a következő legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződést megkötni. A felelősségbiztosítás fennállásáról vagy megkötéséről az ajánlatban nyilatkozni kell.
20. Ajánlatkérő a tárgyi beszerzést „Az Erzsébet-program végrehajtásáról szóló beszámolóról, valamint szociális campusok létrehozásáról szóló Kormány előterjesztésben nevesített egyes létesítmények energiahatékonysági beruházásainak előkészítése” elnevezésű KEOP-7.9.0/12-2014-0035 számú projekt alapján valósítja meg, a projekt a KEHOP 5 prioritás intézkedéseihez kapcsolódik. A készülő dokumentumoknak a pályázatban vállalt KEHOP 5 ös prioritástengelyeinek meg kell felelnie, a műszaki leírásban foglaltak szerint.
21. Az operatív program teljesítési véghatárideje: 2015. december 31., melyre tekintettel a jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatás teljesítési határideje 2015. december 10. napjánál nem lehet későbbi, és sem póthatáridő tűzéssel, sem szerződésmódosítással nem módosítható.
22. Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő horizontális vállalásait megismerni és betartani. A horizontális kötelezettségek be nem tartása hibás teljesítési kötbér fizetést von maga után.
23. Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
24. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137. § szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/08/31 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Vadász u. 32. I. em. 3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Nedwed Mária ügyvéd
Telefon: +36 12691844
E-mail: maria.nedwed@drnedwed.hu
Fax: +36 13540529
Internetcím (URL): www.drnedwed.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Vadász u. 32. I. em. 3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Nedwed Mária ügyvéd
Telefon: +36 12691844
E-mail: maria.nedwed@drnedwed.hu
Fax: +36 13540529
Internetcím (URL): www.drnedwed.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Vadász u. 32. I. em. 3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Nedwed Mária ügyvéd
Telefon: +36 12691844
E-mail: maria.nedwed@drnedwed.hu
Fax: +36 13540529
Internetcím (URL): www.drnedwed.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.