Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.09.28.
Iktatószám:16878/2015
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest, 1075 Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.11.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Vágner Diána
Telefon: +36 70490 3776
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; diana.vagner@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest, 1075 Rumbach Sebestyén utca 19-21.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Vázlatterv leadása valamennyi helyszín tekintetében (1. részfeladat)
Engedélyezési tervdokumentáció leszállítása valamennyi helyszínre vonatkozóan (2. részfeladat)
Kiviteli tervdokumentáció leszállítása valamennyi helyszínre vonatkozóan (3. részfeladat)
Mindhárom részfeladat esetében az összes helyszínt beleértve az különböző feladatokat az alábbiak szerint határozzuk meg:
Aluljárók közforgalmi területeinek felújítása: 18.780 m2
Aluljárók üzemi és kereskedelmi területeinek megújítása: 6.740 m2
Felszíni köztér rendezése (gyalogos felületeket és zöldfelületeket is beleértve): 20.980 m2
Felszíni forgalomtechnikai beavatkozások: 3.140 m2
A fenti feladatok részletes meghatározását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 190 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1. Késedelmi kötbér: A késedelembe esés időpontjától minden megkezdett késedelmes nap után 1%, a kötbér maximum 20%. A késedelmi kötbér alapja az 1. részfeladat esetében a nettó vállalkozói díj 15 %-a, 2. részfeladat esetében a nettó vállalkozói díj 35%-a, míg a 3. részfeladat esetében a nettó vállalkozói díj 50 %-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén ajánlatkérő jogosult - mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - választása szerint a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal meghiúsulási kötbért követelni.
2. Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hiba felfedezésétől a hiba kijavításáig terjedő időszakra naponta 1%, a kötbér maximum 20 %. A késedelmi kötbér alapja az 1. részfeladat esetében a nettó vállalkozói díj 15 %-a, a 2. részfeladat esetében a nettó vállalkozói díj 35%-a, míg 3. részfeladat esetében a nettó vállalkozói díj 50 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximumának elérése esetén ajánlatkérő jogosult - mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - választása szerint a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal a meghiúsulási kötbért követelni.
3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben ajánlattevő eléri a késedelmi kötbér maximumát, illetőleg ajánlattevő kétszeri hibás teljesítése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződéstől - mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - elállni, amely esetben ajánlattevő a teljes nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
4. Jótállás: Teljes körű jótállás a szerződésszerű teljesítéstől valamennyi tervre és dokumentumra vonatkozóan a kivitelezés befejezéséig (a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja), de legfeljebb öt (5) év.
5. Jótállási biztosíték (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték): Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a jótállási kötelezettség kezdetének, azaz a Teljesítési Igazolás kiadásának időpontjában az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
5. Teljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződés hatályba lépésének időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
A biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit az ajánlati dokumentáció és annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik. A nyertes ajánlattevő 3 darab számla benyújtására jogosult.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:
• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
• A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A § rendelkezéseit mind Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
• Ajánlatkérőnek a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az előző pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
• Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, az 56. § (2) bekezdésben valamint az 57. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §., valamint 13. § szerint kell igazolnia.
• Az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
• A Kbt. 57. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állásáról az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján ajánlattevő választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
A kizáró okok igazolása kapcsán ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzések Tanácsa alábbi útmutatóira:
„A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.);
„A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01).
A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatokkal kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevőknek olyan nyilatkozatot kell csatolniuk, amely nem régebbi keltezésű jelen ajánlati felhívás feladásának napjánál.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
P1)
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje előző három lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának meghatározott részei (eredmény kimutatás) - amennyiben az a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus hatósági nyilvántartásból (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) nem hozzáférhető az előző három lezárt üzleti évre - feltéve, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előző három lezárt üzleti évekre vonatkozóan, azért, mert az időszak után kezdte meg működését, akkor nyilatkozat a működésének ideje alatti, közbeszerzés tárgyából (Közösségi közlekedési létesítményekhez kapcsolódó utasforgalmi célú építményekre vonatkozó építészeti tervezés*) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése.
A P1) pont esetében a Kbt. 55. § (5); valamint (6) bekezdésének c) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
P2)
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (Közösségi közlekedési létesítményekhez kapcsolódó utasforgalmi célú építményekre vonatkozó építészeti tervezés*) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

Amennyiben az Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgyából (Közösségi közlekedési létesítményekhez kapcsolódó utasforgalmi célú építményekre vonatkozó építészeti tervezés*) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
A P2) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének c) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.

* Közösségi közlekedési létesítményekhez kapcsolódó utasforgalmi célú építmények alatt ajánlatkérő minden olyan épületet és építményt ért, melyek valamely közösségi közlekedés kiszolgálásához, az utasok várakozásához és a közlekedési eszköz eléréséhez szükségesek. Ilyenek a pályaudvarok, illetve egyéb peronok, aluljárók, váróteremmel rendelkező felvételi épületek.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, amennyiben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a P1) és P2) pontban előírt igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerint eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt.
(A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Közösségi közlekedési létesítményekhez kapcsolódó utasforgalmi célú építményekre vonatkozó építészeti tervezés*) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 200.000.000,- Ft-ot.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P1) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
P2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (Közösségi közlekedési létesítményekhez kapcsolódó utasforgalmi célú építményekre vonatkozó építészeti tervezés*)- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 200.000.000,- Ft-ot.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).

* Közösségi közlekedési létesítményekhez kapcsolódó utasforgalmi célú építmények alatt ajánlatkérő minden olyan épületet és építményt ért, melyek valamely közösségi közlekedési ágazat üzemének kiszolgálásához, az utasok várakozásához és a közlekedési eszköz eléréséhez szükségesek. Ilyenek a pályaudvarok, illetve egyéb peronok, aluljárók, váróteremmel rendelkező felvételi épületek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbiak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat:
M1)
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap jelentősebb, átadás-átvétellel lezárt, a közbeszerzés tárgya szerinti munkáinak ismertetése.
Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott igazolással,
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával kell igazolnia.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
# a teljesítés idejét (a kezdő és a befejező - azaz az átadás átvétel - időpontját min. év/hónap bontásban);
# a szerződést kötő másik fél megnevezését;
# a referencia tárgyát (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
# az ellenszolgáltatás összegét (adott teljesítés %-os mértékét);
# továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél ajánlatkérőnek minősül abban az esetben - igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelmények között előírt feltételnek!
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot / műszaki tartalmat!
Ajánlatkérő elfogadja a közös ajánlattevőként teljesített referenciát is, ha a közös ajánlattevő tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük, emiatt az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban és naturáliában is).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az M1) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének b) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.M2).
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell:
# saját kezűleg aláírt nyilatkozatot, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;
# saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, az ajánlati dokumentációban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedést egyszer veszi figyelembe.
# az előírt iskolai képzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolatát.
Az M2) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének a) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
A 310/2011. (XII.2.3) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt az alábbiakban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciamunkával/munkákkal:
M1)1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) összességében legalább nettó 50.000.000,- HUF értékű, a közterület rendezési tervezési munkák kiviteli tervezési szinten történő kidolgozására vonatkozó** szerződésszerűen teljesített referenciával.
** Közterület rendezési tervezési munkák kiviteli tervezési szinten történő kidolgozása alatt ajánlatkérő kiviteli tervek készítését érti olyan városi közterületi rekonstrukciós munkákra vonatkozóan (többek között köztér, közpark, faltól-falig történő útfelújítás) melyek min. 2000 m2 gyalogos közlekedésű felületek megújítását is tartalmaznak.
M1)2.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) összességében legalább nettó 150.000.000,- HUF értékű, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas tereket is tartalmazó, közösségi közlekedési létesítményekkel kapcsolatos épületekre vonatkozó kiviteli szintű tervezési munkákra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Huzamos emberi tartózkodásra alkalmas tereket is tartalmazó, közösségi közlekedési létesítményekkel kapcsolatos épületekre vonatkozó kiviteli szintű tervezési munkák alatt ajánlatkérő minden olyan közösségi közlekedés kiszolgálásához tartozó építményre és épületre vonatkozó kiviteli tervek készítését érti, amelyek alkalmasak huzamos emberi tartózkodásra is, azaz a használói akár két órát meghaladó időtartamban is tartózkodhatnak az építményben. Ilyenek a pályaudvarok, illetve egyéb peronok, aluljárók, váróteremmel rendelkező felvételi épületek.
M1)3.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) összességében legalább nettó 50.000.000,- HUF értékű, közlekedési létesítményekkel kapcsolatos kiviteli tervezési szintű tervezési munkákra vonatkozó * szerinti szerződésszerűen teljesített referenciával.
* Közlekedési létesítményekkel kapcsolatos tervezési munkák kiviteli tervezési szinten alatt ajánlatkérő olyan közlekedési célú létesítményekre vonatkozó kiviteli tervek készítését érti, melyek egyaránt tartalmaznak útépítési, forgalomtechnikai, szabályozási terv fejezeteket is.
Egy referenciával az M1)1. M1)2. és M1)3. pontok szerinti alkalmassági feltétel közül több is igazolható, feltéve, hogy a referencia (tárgyát és értékét tekintve) maradéktalanul megfelel az adott alkalmassági követelmény(ek)nek.

M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi az alábbiakban meghatározott képzettséggel bíró szakemberrel:
M2)1. 3 fő felsőfokú építész képzettséggell rendelkező tervezővel, aki rendelkezik legalább 3 év közösségi közlekedési létesítményekhez kapcsolódó utasforgalmi célú építmények tervezésében szerzett gyakorlattal és
M2)2. 2 fő felsőfokú építőmérnöki képzettséggel rendelkező tervezővel, akik rendelkeznek legalább 5 év útépítés és/vagy forgalomtechnika tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal.
A szakértők közötti átfedés nem megengedett, azaz legalább 5 fő szakember bemutatása kötelező.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
266/2013 (VII.11) Kormányrendelet vagy az átsorolás előtt a 104/2006. (IV.28.) Kormányrendelet
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
1032/13-114/2013/1032
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/09 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/09 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/11/09 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. emelet
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek, eljárás a Kbt. 62. § (3)-(4) és (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)

1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
A dokumentáció átvételére az ajánlati felhívás megjelenése napjától minden munkanapon 11:00 óra és 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig a következő címen van lehetőség: BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. emelet. A dokumentáció az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetén munkaidőben, egyéb időpontban is átvehető.
Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt átvevőnek kerül megküldésre. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
2. Az ajánlatot benyújtásának formai követelményei a Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján:
a) Az ajánlatot írásban, 1 darab eredeti papír alapú példányban zárt csomagolásban/borítékban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető pdf.) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges (elektronikus példány). A csomagoláson "KÖZBESZERZÉS, AJÁNLAT - „Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai”, továbbá "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
b) Az eredeti, és elektronikus példány közötti eltérés esetén ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányt tekinti irányadónak.
c) A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a bontás helyszíneként megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai, illetve futár küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
d) Az ajánlatot írásban, az ajánlat egyes lapjait egymást követő sorrendben, lapozhatóan lefűzve (történhet például de nem kizárólagosan összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, sínnel, stb.), az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig történő beérkezéssel.
e) A tartalommal rendelkező oldalakat oldalszámozással, és az oldalszámokat tartalmazó tartalomjegyzékkel kell ellátni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
f) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli a Kbt. 165. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével.
3. Személyes leadás esetén kérjük, hogy az ajánlatot a jelen felhívásban megjelölt címen, munkanapokon 9.00-16.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidőig adják le.
4. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét - valamennyi rész tekintetében - a Kbt. 67. § szerint biztosítja azzal, hogy - a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján - ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel szükséges lenne újabb hiánypótlás, úgy ebben az esetben csak egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdése, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
6. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerűen meghatározott értéke 1.100.000,- HUF.
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz az ajánlattételi határidő lejártáig - kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 59. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. A rendelkezésre bocsátott ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01453621-00400008 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét. (ajánlati biztosíték - „Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai” tárgyú eljárásban).
Az ajánlati biztosíték emellett teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
• feltétel és korlátozás nélküli, bank vagy biztosító által vállalt visszavonhatatlan garanciával;
• biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel,
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
• készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával;
• bank vagy biztosító által vállalt garanciaszerződéssel való teljesítés esetén a garancia szerződés eredeti példányával;
• biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.
A garanciáról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban /csomagolásban csatolni.
Amennyiben az ajánlati biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a garanciának, illetve a banki vagy biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt.-ben, valamint az ajánlati dokumentációban előírt követelményeknek kell megfelelnie.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
7. Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell:
• A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a gazdasági szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány, vagy nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
• Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
• Külföldi letelepedésű ajánlattevők és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében, az ajánlathoz szükséges csatolni az illetékes cégbíróság, illetve annak megfelelő cégnyilvántartó szerv nyilvántartásának a közbeszerzési eljárás megindítását, azaz a felhívás feladást, követően kelt kivonatát (cégkivonat) vagy amennyiben a külföldi gazdasági szereplő országának joga szerint nem ismeri a cégkivonatot, azzal egyenértékű, legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmányt felelős magyar fordításban.
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint, nemleges nyilatkozat is csatolandó).
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett, eredeti aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint).
• Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint).
• Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: az ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint).
• A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani; az igazolásokat a nyilatkozattal összhangban - felelős magyar fordításban - kell benyújtani.
• Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, valamint a KIM OCCR-hez történő beérkezésről szóló igazolást is (a cégbíróság által megküldött igazolást), amennyiben cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban;
8. A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. § (3) bekezdése, azaz a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását (pl. garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat).
9. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
• a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;
• a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Amennyiben a jelen felhívásban és a Kbt-ben előírt egyes nyilatkozatokat nem közösen teszik meg, vagy kizárólag az egyes ajánlattevők vonatkozásában megteendő nyilatkozatról van szó, úgy ezen nyilatkozatokat minden egyes ajánlattevőnek külön, cégszerűen aláírva kell benyújtani.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3. pontja kapcsán továbbiakban rögzíti, hogy a nem közös ajánlattevők tekintetében is kizárja a projekttársaság alapításának a lehetőségét.
10. Az ajánlatok benyújtásával járó valamennyi költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie - a Kbt. 165.§ (2) bekezdésben foglalt eset kivételével.
11. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatályba lépésének időpontjától annak teljesítéséig - beleértve a jótállási időt is - 50.000.000,- Ft/év, valamint 25.000.000,- Ft/kár összegű tervezői szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt feltételeknek megfelelő biztosítással rendelkezik, illetőleg nyertessége esetén azt a szerződés hatályba lépésének időpontjáig megköti és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az ajánlatkérő részére benyújtja a szerződés hatályba lépésekor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
12. Az ajánlattevők kötelesek tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Kbt. 54. §) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
13. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. A referencia tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján hatályos MNB devizaárfolyam. Az árbevétel tekintetében az átszámítás alapja az érintett év, a beszámoló tekintetében pedig az adott üzleti év utolsó napján hatályos MNB devizaárfolyam. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
14. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
15. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. (P1); P2); M1); M2) alkalmassági feltételek)
16. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
17. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást az ajánlati dokumentációban adja meg.
18. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
19. A felhívás II.3) pontja szerinti időtartam a VI.2) pontban foglaltakra tekintettel értelemszerűen a szerződés hatályba lépésétől értendő.
20. A szerződés teljesítése során az alábbi jogszabályok figyelembe vételével kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek:
- az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi CXVI. törvény
21. A szerződés megkötésének tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. nap.
22. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt irodaházban beléptető rendszer működik, s ezen oknál fogva az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 15 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok jelentkezések benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Pontos idő Budapest” adatai alapján állapítja meg.
23. Jelen ajánlati felhívásban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő.
24. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdése alapján tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzéssel kapcsolatosan támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés]. Ajánlatkérő az eljárás fedezetét biztosító, az „Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújítása beruházással összefüggő előkészítési feladatokról” című Megvalósítási Megállapodás 3. számú módosításának aláírását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként kiköti.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137. § rendelkezései szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/09/21 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.