Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/18
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.02.10.
Iktatószám:1687/2017
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyíregyháza 0665/11; 0665/12; 0665/5; 0665/6; 0665/7; 0665/8; 0665/9; 0665/10; 0517/11; 0518/167; 0518/168; 0518/166; 0517/6; 0517/8; 7594/9; 7593/46 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.02.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében" című projekthez tartozó tervezési munkák
Hivatkozási szám: 4.17.01.01.04.01.
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében" című projekthez tartozó tervezési munkák
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében" című projekthez tartozó tervezési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: Nyíregyháza 0665/11; 0665/12; 0665/5; 0665/6; 0665/7; 0665/8; 0665/9; 0665/10; 0517/11; 0518/167; 0518/168; 0518/166; 0517/6; 0517/8; 7594/9; 7593/46 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében" című projekthez tartozó tervezési munkák az alábbiak szerint:
- TANULMÁNYTERV ELKÉSZÍTÉSE;
- ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, ENGEDÉLYEZTETÉSE ÉS ENGEDÉLY(EK) MEGSZERZÉSE;
- KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, TÉTELES ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS KÉSZÍTÉSE;
- TERVEZŐI MŰVEZETÉS.
Beruházási területek és feladatok:
Nyíregyháza 0665/11, 0665/12 hrsz; Terület összesen: 118163 m2
Az ingatlanokon az Önkormányzat szolgáltató terek infrastrukturális fejlesztését, valamint zöldfelület fejlesztést (extenzív fenntartású zöldfelület, 30 m széles védő zöldsáv) kíván megvalósítani. A helyszínen tervezett indikatív jellegű projekt tevékenységek: - Üzleti Park fejlesztési terület kialakítása - Technológiatranszfer Központ létrehozása - Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt részeként - Terület közmű és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése - Védő funkciójú zöldfelület kialakítása.
Nyíregyháza 0665/5, 0665/6, 0665/7, 0665/8 hrsz; Terület összesen: 52743 m2
Az érintett ingatlanokon az Önkormányzat intenzív és extenzív zöldfelületi fejlesztést kíván megvalósítani. A helyszínen tervezett indikatív jellegű projekt tevékenységek: Rekreációs célú területfejlesztés: zöldterületek kialakítása, zöldfelületek növelése (közpark, játszótér, szabadtéri tornapálya, kiszolgáló épületek létesítése), extenzív fenntartású zöldfelület kialakítása.
Nyíregyháza 0665/9, 0665/10 hrsz; Terület összesen: 29629 m2
Az érintett ingatlanokon az Önkormányzat extenzív zöldfelületi fejlesztést kíván megvalósítani. A helyszínen tervezett indikatív jellegű projekt tevékenységek: - Extenzív fenntartású zöldfelület kialakítása. - Terület közmű és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése a fejlesztési források rendelkezésre állásának függvényében.
Nyíregyháza 0517/11, 0518/167, 0518/168 hrsz; Terület összesen: 25987 m2
Az érintett ingatlanokon az Önkormányzat extenzív zöldfelületi fejlesztést kíván megvalósítani. A helyszínen tervezett indikatív jellegű projekt tevékenységek: - Extenzív fenntartású zöldfelület kialakítása. - Terület közmű és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése a fejlesztési források rendelkezésre állásának függvényében.
Nyíregyháza 0518/166, 0517/6, 0517/8 hrsz; Terület összesen: 91645 m2
Az érintett ingatlanokon az Önkormányzat intenzív, extenzív és sportolási célú zöldfelületet valamint P+R parkolót kíván megvalósítani. A helyszínen tervezett indikatív jellegű projekt tevékenységek: - Intenzív fenntartású rekreációs, közösségi célú zöldterület kialakítása (közpark, játszótér építése). - Extenzív fenntartású zöldfelület, kereskedelmi fejlesztési terület kialakítása - P+R parkoló létesítése, - Terület közmű és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése.
Nyíregyháza 7594/9, 7593/46 hrsz; Terület összesen: 3120 m2
Az érintett ingatlanokon az Önkormányzat közlekedési infrastruktúra fejlesztést kíván megvalósítani. A helyszínen tervezett indikatív jellegű projekt tevékenységek: Terület közmű és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése a fejlesztési források rendelkezésre állásának függvényében.
A tervezett létesítmény megvalósítására rendelkezésre álló fedezet mértéke: nettó 1.270.325.710,- Ft. + ÁFA.
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2. a. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata a kötelezően előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hó) 25
2 3. Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2. b. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata a kötelezően előírt min. 36 hónapot meghaladóan (hó) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 22 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 6.3.1.-15-NY1-2016-00001 „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében" című projekt
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Irányadóak továbbá a Kbt. 74.§ (1) bekezdés rendelkezései.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok vonatkozásában jelen felhívás feladásának napját követően keletkezett nyilatkozatok/dokumentumok csatolását írja elő, tekintettel arra, hogy a nyilatkozatoknak a konkrét tárgyi eljárásra kell vonatkozniuk.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő alkalmatlan, ha:
Sz1.a.) nem rendelkezik a 322/2015. évi (X. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján, a 1996. évi LVIII. tv. 1. § rendelkezéseibe foglaltak szerinti tervezői szolgáltatásra vonatkozó, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepléssel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Sz1.) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért tagság igazolás a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara cégnyilvántartásában megismerhető, úgy azt az ajánlatkérő ellenőrzi. Ezen esetben igazolás csatolása az ajánlatban nem szükséges a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései szerint.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét kell igazolni oly módon, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen.
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munkaelvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadóak a VI.3.4) 14/5. pont rendelkezései.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb tervezési referenciáinak ismertetése.
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni.
A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a tervezési referencia nevesítését (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF),
- a szerződés teljesítésének idejét (év, hónap, nap pontossággal) és helyét,
- a referenciaigazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.

M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és M2. a.-d. szerinti pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó).
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az általa ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal).
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges, hogy ajánlattevő nyertessége esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fognak állni.
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadóak a VI.3.4) 14/5. pont rendelkezései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, engedélyes és/vagy kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó, legalább nettó 20 millió Ft értékű tervezési referenciával, amely épületépítési vagy felújítási, infrastrukturális fejlesztést, zöldfelület fejlesztést, valamint útfejlesztést is tartalmazott.
M2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem áll(nak) rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (tovább. Korm. r.) alábbi pontjaiban meghatározott, alábbi szakterületein tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezőkkel:
a. 1 fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 2. pontja szerinti: Építészeti tervezési szakterület, jelölés: É (1), és
b. 1 fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 8. pontja szerinti: Közlekedési építmények tervezési szakterület, jelölés: KÉ K (1), és
c. 1 fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 15. pontja szerinti: Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, jelölés: VZ TEL (1), és
d. 1 fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 4. VAGY 5. pontja szerinti: Kertépítési műtárgy tervezési szakterület VAGY Táj- és kertépítészeti tervezési szakterület, jelölés: ÉKM VAGY K (1).
Egy szakember több pozícióra is megajánlható amennyiben egyidejűleg megfelel több, az alkalmassági minimumkövetelményben rögzített feltételeknek.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdésekben foglalt rendelkezések irányadóak.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a részteljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem minden naptári napja után, a nettó ajánlati ár 0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő, de összege maximum a nettó ajánlati ár 15 %-a lehet.
Meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár 30 %-a.
Nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül (Ajánlatkérő döntése alapján). Ezen esetben Ajánlatkérő jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető).
Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. A jelen közbeszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás fedezetét a II.2.12) pontban hivatkozott projekt konstrukció keretein belül (Európai Uniós projekt által biztosított támogatásból), továbbá önerőből biztosítja. A finanszírozás utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása az összes elszámolható költség 98,034244 %-a.
Ajánlattevő jogosult - amennyiben igényelt előleget - egy előlegszámla, kettő részszámla és egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint:
a) az előlegszámla a tervezési szerződés hatályba lépésekor nyújtható be, a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegére;
b) az első részszámla az engedélyes tervek elkészítésekor és ajánlatkérő részére történő átadásakor a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegre nyújtható be, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
c) a második részszámla az építési engedély megszerzésekor a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegre nyújtható be, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
d) a harmadik részszámla a kiviteli tervek elkészítésekor és ajánlatkérő részére történő átadásakor a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegre nyújtható be, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
e) a végszámla benyújtására a tervezői művezetési feladatok befejezésekor jogosult nyertes Ajánlattevő, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a nettó szerződéses ellenérték 10%-a, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül.
A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás Ajánlatkérő képviselője által történő kiadását követően kerül sor. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően nyertes ajánlattevő által benyújtott előleg-, rész- és végszámla átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen:
a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
c. 2003. évi XCII. törvény (Art.; különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §);
d. 2013. évi V. törvény (Ptk.);
e. 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
f. 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.);
g. 2007. évi CXXVII. tv.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésére figyelemmel nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Projekttársaság létrehozására nincs lehetőség. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész Építészeti-műszaki tervezés alábbi pontjai: 2., 4 VAGY 5., 8., 15, 26.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A jelen felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 22 hónap időtartam a tárgyi projekt fizikai zárásának határidejéből (előreláthatólag 2019.01.31. napja) számított, becsült időtartam.
Ajánlatkérő előírja, hogy a következő feladatokat 210 napon belül kell teljesíteni (részteljesítési határidő):
- TANULMÁNYTERV ELKÉSZÍTÉSE;
- ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, ENGEDÉLYEZTETÉSE ÉS ENGEDÉLY(EK) MEGSZERZÉSE;
- KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, TÉTELES ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS KÉSZÍTÉSE.
A teljesítés határideje a tervezői művezetés feladatelem vonatkozásában, amely egyben véghatáridő, a tárgyi projekt fizikai zárásának határidejével egyezik meg (előreláthatólag 2019.01.31. napja, azaz 22 hónap a szerződés megkötésétől számítva). Amennyiben a támogatási szerződésben a tárgyi projekt fizikai zárásának határidejéhez rögzített határidő meghosszabbításra kerül, úgy a véghatáridő (teljesítés határideje a tervezői művezetés feladatelem vonatkozásában) a mindenkor hatályos támogatási szerződés szerinti projekt fizikai zárásának határidejéhez rögzített határidővel egyezik meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/02/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/02/21 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/02/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Hely: Magyar Közbeszerzési Központ (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4), valamint (6) bekezdéseiben foglaltak alapján kerül lefolytatásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A 1. RÉSZSZEMPONT (ÁR) ESETÉBEN: "A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) A. 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás;
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100;
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1;
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme;
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlatkérő a feladat ellátásáért felszámított, egyösszegű nettó tervezői díjat értékeli az ajánlatok elbírálása során. Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg az értékelési pontszámot.
A 2-3. RÉSZSZEMPONTOK ESETÉBEN: "A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) B.1. pontja szerinti abszolút értékelési módszer.
Ajánlatkérő mindkét értékelési szempont (külön az építészeti tervezési és külön a közlekedési építmények tervezési szakterület) esetében azonosan jár el; az ajánlattevő által megajánlott szakember (szakterületenként 1 fő) előírt min. hónap feletti többlettapasztalatát külön-külön értékeli.
Az értékelési szempontonként megajánlott 1 fő tervező szakmai többlettapasztalata kerül értékelésre (nincs lehetőség több, az ajánlattevő által esetlegesen ugyanazon tervezési szakterületre megajánlott szakember szakmai többlettapasztalatának az összeadására). Amennyiben ajánlattevő által megajánlott szakember nem rendelkezik az előírt minimumot meghaladó többlettapasztalattal (azaz az ajánlattevői megajánlás 0), az értékelés során ajánlattevő az adott szakemberre vonatkozóan 1 pontot kap. A további pontszámok a következő módon kerülnek megállapításra szakemberenként külön-külön: + 0-48 hónap: 1 pont; + 49-83 hónap: 50 pont; + 84 vagy több hónap: 100 pont.
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő mindkét szakember esetében az alkalmassági feltételben nevesített, az adott szakterületeken a tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tervezési szolgáltatások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlattevőnek a megajánlott értékek alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot mindkét értékelési szempont vonatkozásában melyben megjelöli az alábbiakat:
1. szakember neve;
2. ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése;
3. szakember többlet (értékelésre kerülő) gyakorlati ideje;
4. mellékelten csatolja a megnevezett szakember szakmai önéletrajzát a gyakorlati idő igazolására az alábbi részletezéssel:
- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett;
- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése;
- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a +84 hónap vagy attól kedvezőbb (nagyobb) megajánlást ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 100 ponttal értékeli.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 200.000,- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11744003-15402006
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlatkérő OTP Bank-nál vezetett 11744003-15402006 sz. számlájára történő befizetésével vagy átutalásával (közlemény: ajánlati biztosíték - Barnamezős területek tervezés), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a Kbt. 54. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak, tekintettel a Kbt. 54. § (4), (6) és (7) bekezdésében foglaltakra. Amennyiben ajánlattevő nem átutalással bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére az ajánlati biztosíték összegét, úgy az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátását alátámasztó dokumentumot (garancia igazolást) eredetiben köteles ajánlattevő csatolni az ajánlatához. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti igazolást az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be.
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatokat a Kbt. 68.§ (2) bek. alapján írásban, zárt csomagolásban, 1 db eredeti, papír alapú és 1 db egyező elektronikus (másolati) példányban kell benyújtani.
2. Az ajánlatnak aláírt felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek. szerint.
3. A Kbt. 35. § szerinti közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
4. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. Korm.rend. 13.§ irányadó (ellenkező esetben nemleges nyilatkozat csatolandó).
5. Csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy abban nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által a Ctv. 9.§ szerinti aláírás-mintáját. Adott esetben meghatalmazás is csatolandó a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
6. Irányadóak a Kbt. 47.§ (2) bek. rendelkezései. Előírás az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtása, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál.
7. A Kbt. 57.§ (2) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A letöltést a kitöltött „Regisztrációs lap” jelen felhívás I.3) pontjában megjelölt fax és/vagy e-mail címre történő megküldésével kell igazolni. Azon gazdasági szereplő minősül érdeklődőnek, aki a megküldést teljesíti.
8. Előírás a Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozat megtétele (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása).
9. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) és (4) bek. alapján, a Kbt. 47.§ (2) bek.-re figyelemmel.
10. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Hiánypótlásra lehetőség nincsen, ha a hiánypótlással az ajánlattevő korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11. A II.2.5) pont szerinti „Ár” jelentése: Ajánlati ár (nettó HUF). A felolvasólapon ezt kell szerepeltetni.
12. Az M1. és M2. pontokban felsorolt alkalmassági követelmények és igazolási módjuk a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
13. Nyertes ajánlattevő, mint tervező a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik a szerződés hatálya alatt érvényes tervezői felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítás mértéke legalább 5.000.000,- Ft/káresemény és legalább 20.000.000,- Ft/év. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a szerződés mellékletét képezi. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői felelősségbiztosítást a megkötendő szerződés hatálya alatt fenntartja.
14. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján, a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
14/1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza; A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó;
14/2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését;
14/3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Azon gazdasági szereplő minősül érdeklődőnek, aki a kitöltött „Regisztrációs lap” jelen felhívás I.3) pontjában megjelölt fax és/vagy e-mail címre történő megküldést teljesíti.
14/4. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
14/5. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
14/6. Az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
15. Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, tekintettel arra, hogy a beszerzés természete azt nem teszi lehetővé, a tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető.
16. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
17. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy jelen felhívás III.1.3) M2. pont a.-d. alpontjaiban meghatározott és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel állnak munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen felhívás III.1.3) M2. pont a.-d. alpontjaiban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik.
Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakemberek esetében megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.
A megjelölt jogosultság meglétét a szerződéskötés időpontjában ajánlatkérő ellenőrzi. Ajánlattevő felelőssége, hogy a szakemberek a szerződés megkötésekor megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek, és a jogosultsága a Kamara névjegyzékében megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal. A jogosultság megszerzésére a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
18. Jelen felhívás III.1.3) M2. pont a) és b) alpontjaiban meghatározott (értékelési részszempontokkal érintett) szakemberek vonatkozásában - amennyiben ajánlattevő velük kapcsolatban többlettapasztalati időt kíván megajánlani - az ajánlathoz csatolni kell a szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolatát is. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember szakmai gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az általa nyújtott szolgáltatás ismertetését (ellátott feladat/tevékenység), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal).
19. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjának rendelkezéseit.
20. Jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) irányadó. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. FAKSZ: dr. Bagaméry-Szalay Róbert (OO255).
22. További részleteket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/02/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges