Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/114
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)_ KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2013.09.27.
Iktatószám:17052/2013
CPV Kód:45233162-2;45233161-5;45223300-9
Ajánlatkérő:Gyula Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Gyula, Ferencesek tere, Göndöcs kert és Béke sgt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Duna Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata
Postai cím: Petőfi tér 3.
Város/Község: Gyula
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gyula Város Önkormányzata
Telefon: 66/526-800
E-mail: kb_onkormanyzat@gyulaikozuzem.hu
Fax: 06-66/463-056
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyula.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1.) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Védelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I. 4)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Gyula, Ferencesek tere, Göndöcs kert és Béke sugárút területén kerékpáros és gyalogos közlekedési sávok fejlesztése, parkolási rendszer bővítése.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Építési koncesszió
A teljesítés helye
Gyula, Ferencesek tere, Göndöcs kert és Béke sgt.
NUTS-kód HU332
b)
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
  Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése x
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Gyula, Ferencesek tere, Göndöcs kert és Béke sugárút területén kerékpáros és gyalogos közlekedési sávok fejlesztési, parkolási rendszer bővítési munkái a konzultációra történő felhívás mellékletét képező tervdokumentáció alapján.
Főbb mennyiségek: 783 m kerékpárút, 1213 m sétány, 102 db parkoló, 11 mozgáskorlátozott parkoló, 2 buszparkoló kialakítása, illetve felújítása.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233162-2
További tárgyak:45233161-5
45223300-9
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 2.000.000.000.-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,

III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Ajánlati ár (nettó Ft összegben)80
2. Jótállás időtartama (hónap)10
3. Késedelmi kötbér (a nettó vállalkozási díj százalékában)10
III.1.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.1.3) A keretmegállapodás megkötésére milyen eljárás alkalmazásával került sor?
Nyílt x
Meghívásos  
Tárgyalásos  
III.2) Adminisztratív információk
III.2.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.2.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató  
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)  
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 156 - 259580
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/08/17 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel x
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 95 - 155672
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/05/18 (év/hó/nap)
III.2.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató  
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)  
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 18870 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/08/19 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel x
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 10506 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/05/20 (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1
Megnevezése: VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
IV.1)
A szerződéskötés dátuma: 2013/09/09 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város/Község: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
Telefon: 06-66/452-352
E-mail: feher.ilona@dunaaszfalt.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 159.174.000.-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 159.174.000.-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 159.174.000.-
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 159.174.000.-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
IV.5)
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés megküldésének időpontja (adott esetben)
Dátum: 2013/09/05 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás  
kisvállalkozás  
középvállalkozás  
egyéb x
-------------------- (E részből szükség esetén több példány használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül  
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
-------------------------------- (E pontból szükség esetén több példány használandó) -------------------------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is)
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott ajánlatok száma (adott esetben)
 
Duna Aszfalt Kft. (név)
6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból szükség esetén több példány használandó) -------------------------------
V.2.6) Egyéb információk
Keretmegállapodásos eljárás 2. része.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2013/09/20 (év/hó/nap)