Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2015.09.14.
Iktatószám: 17263/2015
CPV Kód: 79411000-8
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye: HU (Magyarország)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Abaculus Plusz Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Postai cím: Diós árok - 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Balogh Tamás, közbeszerzési szakértő (PI)
Címzett: Dr. Balogh Tamás, közbeszerzési szakértő (PI)
Telefon: +36 13561522
E-mail: balogh.tamas2@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vezetői kompetenciamérés és -fejlesztés a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 számú „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása” c. kiemelt projekt keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
HU (Magyarország)
NUTS-kód: HU101, HU1, HU2, HU3
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi:
1) [1. munkafázis] Egészségügyi intézmények vezetői vonatkozásában felsővezetői kompetencia profil kidolgozása és átadása az ajánlatkérő részére, ennek keretében:
- nemzetközi publikációk és szakmai anyagok összefoglalása, értékelése a
kórházi felsővezetők szükséges kompetenciáiról (1 db összefoglaló tanulmány);
- egy napos workshop lebonyolítása, moderálása;
- összegző javaslat összeállítása a kórházi felsővezetői kompetencia
profiljáról (1 db tanulmány).
2) [2. munkafázis] Vezetői kompetencia mérési és fejlesztési rendszer
kialakítása
Az összeállított vezetői kompetenciaprofilban szereplő kompetenciák online felmérésére tesztrendszer kialakítása (min. 20 perces teszt) külön a főigazgatók és külön a gazdasági igazgatók kompetencia mérésére. Ennek keretében:
- a kérdőívek és az értékelési módszertan átadása
- működő online felületen hozzáférés biztosítása, tesztelés lehetővé tétele
- adatkezelési nyilatkozat kidolgozása. Adatvédelmi terv kidolgozása
- a személyes visszajelzés módszerének leírása (kapcsolatfelvétel,
visszajelzés módja, időtartama, kockázatkezelési terv a visszajelzésre).
Kompetencia fejlesztési módszertan kidolgozása:
- A felmért kulcs kompetenciákra egyenként fejlesztési terv, mely tartalmazza a kompetencia fejlesztő tréning napirendjét, eredményének értékelési módszerét, kockázatkezelési tervét.
3) [3. munkafázis] Vezetői kompetenciamérés (online tesztrendszerrel
végzett felmérés) és szöveges kiértékelés (20 oldal/fő) 210 fő egészségügyi intézmény-vezető bevonásával, személyre szóló fejlesztési terv elkészítésével (210 db) és személyes eredmény-ismertetéssel (1-1 óra/fő), továbbá statisztikai alapú összegző értékelés elkészítése;
4) [4. munkafázis] Vezetői kompetenciafejlesztés tréningek megtartása útján az Ajánlatkérő által a mérés/értékelés eredménye alapján meghatározott vezetők (vagyis legfeljebb 210 fő) tekintetében, összesen 90 alkalommal (90 tréneri nap, amelyből 1 tréneri nap = 6 x 45 perc; max. 10 fős csoportokban) az alább felsorolt témakörökben, amely mennyiségtől ajánlatkérő lehetővé teszi a -67%-kal való eltérés lehetőségét (eltérés esetén az ajánlatkérő által megrendelt és a nyertes ajánlattevő által ténylegesen megtartott tréningek száma alapján kerül sor a releváns díj megfizetésére). A tréningek az alábbi
témakörben kerülhetnek megrendelésre
a. konfliktuskezelés
b. stratégiai gondolkodás
c. kommunikáció
d. kreativitás
e. teljesítmény menedzsment
f. döntéshozatal
g. egyéb, a kompetencia felmérés alapján javasolt témakörben
Az ajánlatkérő rögzíti, hogy a fentiekben meghatározott 210 fő célértéket jelent, azaz az ellátandó feladatok nagyságrendjére, mértékére vonatkozó mennyiséget, mivel jelenleg az ajánlatkérő irányítása alatt álló releváns egészségügyi intézmények száma 105 db, és intézményenként kettő vezetővel szükséges számolni. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés teljesítése során a 105 db intézmény -10% mértékben változzon, és ehhez igazodóan a feladatellátásban érintett intézményi vezetők száma is arányosan csökkenhet.
A nyertes ajánlattevő feladatait és az ajánlatkérő által elvárt eredményeket részletesen az ajánlattételi dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79411000-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 42900000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
AEEK/013224/2015
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9831 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/06/12 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vezetői kompetenciamérés és -fejlesztés a TÁMOP-6.2.5-B projekt keretében
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/08/31 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Abaculus Plusz Kft.
Postai cím: FIUMEI ÚT 18/A.
Város/Község: BUDAPEST
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 46300000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 42900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 38500000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 44700000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Vezető tanácsadás; kompetencia mérés és -elemzés; az ajánlattételi felhívás „II.2.1) Teljes mennyiség”-ben megadott 1-4. munkafázisokban tanácsadás, tanulmányírás, személyes közreműködés; online tesztrendszerrel végzett felmérés és szöveges kiértékelés, fejlesztési terv elkészítés, statisztikai alapú összegző értékelés elkészítése; tréningek lebonyolítása.
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Valoro Consulting Kft.
Cím:
1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 38500000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
AT WORK KFT. - EXLINE KFT. közös ajánlattevők (név) 1111 Budapest, Bartók Béla út 4.; 1111 Budapest, Bartók Béla út 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

NEW CODE KFT. - PSIDIUM ONLINETESZTEK KFT. közös ajánlattevők (név) 1205 Budapest, Sas u. 4.; 2030 Érd, Ürmös u. 46-48. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ABACULUS PLUSZ KFT. (név) 1044 Budapest, Fiumei út 18/A. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

MAPI KONZULT KFT. (név) 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

CONSACT KFT. - PEERFORMANCE CONSULTING KFT. közös ajánlattevők (név) 1081 Budapest, Kiss József u. 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

VALORO CONSULTING KFT. (név) 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

CAPTAIN HUNGARY KFT. (név) 2049 Diósd, Nagyhegy u. 7. (cím)
(székhely szerinti ország)

RÁVEZETŐ PROJEKT KFT. (név) 1172 Budapest, Ősagárd u. 22. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

E & A KONZORCIUM [ERUDITIO OKTATÁSI ZRT. - AAM ZRT. közös ajánlattevők] (név) 1055 Budapest, Honvéd tér 10/A.; 1133 Budapest, Váci út 76. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása” c. kiemelt projekt
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
x a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Jelen közbeszerzés becsült értéke: nettó 46 300 000.-Ft. A Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján, az esetleges további - külön, kivételes közbeszerzési eljárás útján történő - megrendeléssel együtt számított becsült érték mértéke nettó 58.966.667.-Ft (Lásd még az ajánlattételi felhívás V.4) 13) pontját). - A fenti IV.6) pontban megjelölt 46,3 MFt-os becsült érték tehát jelen közbeszerzés becsült értéke, míg a kb. 58,967 MFt-os érték a jelen közbeszerzés és a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján esetlegesen felmerülő további beszerzés értékének együttes összegét jelöli.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/04 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------