Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.09.01.
Iktatószám: 17596/2014
CPV Kód: 45000000-7;45453100-8
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye: Kaposvár, Baross Gábor utca 2. HRSZ: 7131/7, 7131/10, 7131/11, 7131/12, 7131/13 9053
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.10.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Ajánlati felhívás – Egyes ágazatokban2004/17/EK irányelv
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Czirják Sándor
Telefon: +36 15112267
E-mail: czirjaks@mav.hu
Fax: +36 15115189
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját)
I.2) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb: (nevezze meg)
I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Kaposvár vasútállomás műemlék felvételi épület rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben
A teljesítés helye
Kaposvár, Baross Gábor utca 2. HRSZ: 7131/7, 7131/10, 7131/11, 7131/12, 7131/13 9053
NUTS-kód HU232
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül Pénznem:
vagy
és között. Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert)
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Kaposvár vasútállomás műemlék felvételi épület rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45453100-8
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Kaposvár vasútállomás műemlék felvételi épület rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003
Meglévő állapot
Alapadatok
Telekadatok: A beruházással érintett telkek:
9053 hrsz. az épület előtti közterület: csak környezetrendezési ill. azzal közvetlenül összefüggő munkák lesznek
7131/7 hrsz. 61.006 m2 a külső peron, vágányok (csak a peronok érintettek): csak környezetren-dezési ill. azzal közvetlenül összefüggő munkák lesznek
7131/10 hrsz. 2.417 m2 a felvételi épület és a perontető
7131/11 hrsz. 124 m2 a felvételi épület Posta tömbje
7131/12 108 m2 a Posta tömb melletti terület: csak környezetrendezési ill. azzal közvetlenül ösz-szefüggő munkák lesznek
7131/13 192 m2 a bontandó raktárépület telke
Tervezett építési, felújítási, átalakítási (bontási) munkák:
Épületbontások: 7131/13 hrsz. telken álló földszintes lapostetős raktárépület elbontása alépít-ményeivel együtt bruttó alapterület: 60 m2
Épület felújítás, helyreállítás, átalakítás: 7131/10 és /11 hrsz. telkeken álló részlegesen alá-pincézett, földszint + galériaszint + emeletes műemlék felvételi épület komplex felújítása, hely-reállítása, átalakítása a szükséges bontásokkal a tervek szerinti födém és tetőcserékkel, pince utólagos talajvíznyomás elleni szigetelésével, teljes homlokzat és tető felújítással, díszvilágítással, teljes belső építőmesteri, szakipari és belsőépítészeti felújítással-helyreállítással, komplett épületgépészeti rendszerek cseréjével ill. kiépítésével, komplett épületvillamossági rendszerek cseréjével, ill. kiépítésével beleértve az erős és gyengeáramú hálózatokat az utastájékoztatás komplett cseréjét és az üzemi rendszerek szükséges átépítését. Az épület kivitelezési munkáit az Örökségvédelmi Hatóság által elvárt igényszinten kell megvalósítani, ami a védett épületrészek tervezői, több helyen restaurátori felügyelet melletti felújítását vagy restaurátor által végzett helyreállítását jelenti.
Területadatok:
pince nettó alapterület: 440 m2
fszt+galéria+emelet hasznos alapterület: 2130 m2
fedett-nyitott terek (előtető, átjáró) bruttó terület: 720 m2
egyéb beépítetlen területek (padlásterek, gépészeti terek) bruttó terület 1560 m2
rámpák, előlépcső bruttó terület: 33 m2
Új építmény építése: 7131/13 hrsz. telken földszintes fedett-nyitott kerékpártároló és hulladék-tároló épület építése bruttó 63 m2-es alapterülettel (térkő burkolata a környezetrendezési mun-kákban szerepeltetve).
Környezetrendezési munkák:
9053 hrsz. közterület épület előtti részén (érintett terület: 1900 m2) járda és részleges útburkolat és szegély csere, növénykazetták létesítésével, utcabútorozással, kertépítéssel a szükséges alé-pítményekkel és közműépítési munkákkal.
7131/10 hrsz. telken előtető alatti és csatlakozó peronon, fedett átjáróban (érintett terület: 885 m2) térkő burkolat készítés a szükséges kiegészítőkkel, a régi elbontásával, utcabútorozással; acélszerkezetű lamellás kerítés építése 10 fm hosszban benne 3,5m tolókapuval az épület keleti végétől az étkezde épületig.
7131/12 és /13 hrsz. teljes területén (300 m2) térkő burkolat építése, akadálymentes parkoló ki-alakítása, táblás acélhálós kerítésépítés 35 fm hosszban 50-80 cm magas betonlábazattal.
7131/7 hrsz. érintett területén az 1. sz. vágány peronra eső részen térkő burkolat csere (érintett terület 155 m2), ill. a külső peronokon utastájékoztatás cseréje a szükséges alépítményi mun-kákkal és peron bútorozás.
A kivitelezés teljes időtartama alatt a folyamatos vasútüzemet biztosítani kell a szükséges ideig-lenes létesítmények kiépítésével és fenntartásával.
A megvalósításhoz szükséges minden további terv elkészítése és azok engedélyeztetése, valamint engedély beszerzése így különösen az organizációs terv (a Megrendelő által biztosított vasútorganizációs tervvel ill. az ideiglenes vasútüzemi létesítmények tervével összhangban), a szükséges gyártmánytervek, fedvény tervek, megvalósulási tervek elkészítése, a munkakezdési engedély, út és járdabontási engedélyek, közterület-foglalási engedélyek, felvonulási épületek engedélyeztetése, a megvalósítás során felmerülő munkákhoz szükséges egyéb engedélyek beszerzése -, a Szakhatóságok és MÁV által előírt szakfelügyelet megrendelése és biztosítása, a folyamatos üzemhez szükséges ideiglenes létesítmények/helyiségek kialakítása és elbontása, ideiglenes közművek kiépítése, fenntartása és bontása, ideiglenes közmű rákötési engedélyek, a Létesítmény mérőberendezéseinek ügyintézése és beszerelése, a költözések során keletkező hulladék elszállítása, valamint a jogerős végleges használatbavételi engedély megszerzése a Megrendelő nevében a Vállalkozó feladata.
Vállalkozó feladata szükség esetén az építési engedély módosítása olyan ütemezéssel, hogy a végszámla benyújtásáig az ideiglenes konténerekbe kitelepített üzemi, utasforgalmi funkciók felvételi épületbe történő visszatelepítése megtörténjen, a környezet rendezése is befejeződhes-sen.

Az árazatlan költségvetési kiírásban megnevezett anyagokkal, építési termékekkel egyenértékűek megajánlhatóak, de alacsonyabb színvonalú nem. (A kiírt anyagok gyártmánya, típusa a kiíró szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb berendezésekkel, anyagokkal is!) Ez esetben ajánlattevőnek jeleznie kell a költségvetésben (meghagyva az eredeti sort, nulla mennyiséggel szerepeltetve, alá egy új sor beszúrásával dőlt vagy vastag betűvel beleírva a megajánlandó építési termékeket, anyagokat, berendezéseket) a típusmódosulást. Az árazatlan költségvetési kiírásban konkrét gyártmánnyal, típussal megnevezett anyagokkal egyenértékűnek, azaz minő-ségben és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkezőnek tekinti Ajánlatkérő a megaján-lott építési terméket, berendezést, illetve anyagot, amennyiben az az adott gyártmány, típus kap-csán az árazatlan költségvetésben és a műszaki leírásban megfogalmazott minőségi, műszaki paraméterekkel, azaz elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkezik. Nyertesség esetén ajánlattevő az ajánlatában megnevezett építési termékeket, anyagokat, berendezéseket köteles beépíteni. Az előbb részletezettek szerinti anyag-, berendezés módosításon kívül az ajánlattevő nem jogosult az árazatlan költségvetés munkanemeinek és tételeinek módosítására.
A részletes feladat meghatározást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között. Pénznem:
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között
(ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 365 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés: (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: ajánlattevő ajánlatában értékelési résszempontként – 2. részszempont - meg-adott, de min. a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 0,1%-a/nap. Az ajánlati fel-hívás VI.3) 3. pontjában rögzítettek szerint a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a 2. részszempont alapján ajánlattevő ajánlata nem lehet kisebb mint 0,1 % / nap, illetve 0,5 % / napot meghaladó ajánlat esetén ajánlattevő a 0,5 % / nap ajánlatnak megfelelő pontszámot adja.
A szerződés-tervezet 13.1. pontjában foglaltakra tekintettel a késedelmi kötbér maximális mér-téke 30 nap késedelemnek megfelelő összeg.
Hibás teljesítési kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 0,1%-a/nap maxi-mum a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 10%-a (szerződés-tervezet 13.2. pont-ja)
A fentiek szerinti késedelmi, hibás teljesítési kötbérek bármelyike maximális mértékének elérése esetében az Ajánlatkérő a vállalkozási szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetheti, azaz a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja (ld. vállalkozási szerződés-tervezet 16.2. pontja).
Jótállás: 60 hónap
A jótállás kezdő időpontja: A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik (ld. vállalkozási szerződés-tervezet 10.3. pontja)
Abban az esetben, ha az ajánlattevő a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 4/2011 (I.28.) Korm. rend.) 57/A. § alapján előleget (szállítói előleget) igényel közvetlenül a közreműködő szervezettől az ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett, az ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosítékot köteles vállalni, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolha-tó összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja sze-rinti formában, figyelemmel a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjában és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésben foglaltakra.
A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségvi-selőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdo-nosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítói előleggel és az előleg-visszafizetési biztosítékkal kapcsolatos szabályokat a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet szabályozza, melynek 57/A. § (6) bekezdése alapján a központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. Ezek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés részét képezik.
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilat-koznia kell.
Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – ellenszol-gáltatásának 5%-a; a biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely tényről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig kell érvényben maradnia. Ajánlatkérő által a teljesítési biztosíték legké-sőbb a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték Ajánlatkérő rendel-kezésre bocsájtásakor a nyertes ajánlattevő részére visszaszolgáltatásra kerül.
A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: mértéke a szerződés – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – ellenszolgáltatásának 5%-a; a biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjától kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely tényről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biz-tosítéknak a jótállási időszak lejártáig kell érvényben maradnia.
Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítési és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesíté-sére kikötött biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti lehetőségek közül általa választott formában köteles a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján a szerződés hatálybelépésekor, illetve a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a szerződés tel-jesítésének időpontjától az ajánlatkérőként szerződő fél rendelkezésére bocsátani.
A Kbt. 126. § (8) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 126. § (6) be-kezdésében foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítékoknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állniuk.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyi-latkoznia kell egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kér-hető.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció részét képező szerződés tervezet rögzíti.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Jelen projekt a Közlekedés Operatív Program keretén belül benyújtott, támogatásban részesített pályázat alapján, a Kohéziós Alapból kerül finanszírozásra.
A támogatás intenzitása 100 %.
A projekt ezen eleme szállítói finanszírozású, az egyes számlák esetében az ellenérték összegének megtérítése a Közreműködő Szervezet/Kifizetésre köteles szervezet által közvetlenül a szállító pénzforgalmi számlájára történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Az ajánlatkérőként szerződő fél a 4/2011 (I.28.) Korm. rend. 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés elszámolható összegének 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő (a szállító) részére a III. 1.1. pontban foglaltak szerinti előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. Annak igénylése esetén az előleget a Közreműködő Szervezet fizeti ki a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére.
Az ajánlattevőként szerződő fél az előleg igénylését a szerződés megkötését követően, cégszerű nyilatkozat formájában jogosult az ajánlatkérőként szerződő fél, illetve a Közreműködő Szerve-zet/Kifizetésre köteles szervezet részére benyújtani.
Az ajánlattevőként szerződő fél az általa készített megvalósítási és fizetési ütemtervnek megfele-lően az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakkal összhangban 6 (hat db számla [5 (öt) db részszámla és 1 (egy) db végszámla] kibocsátására jogosult. Az előleg elszámolása az első részszámlától folya-matosan, az esedékes részszámlával arányosan történik.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakkal összhangban az első részszámla kibocsátásának lehetőségét Ajánlatkérő az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén biztosítja, valamint Ajánlatkérő kiköti, hogy a végszámla összege minimum 10%-a a teljes vállalkozási díjnak. Ezen túlmenően a részszámlák összegét a megvaló-sítási ütemterv, a fizetési ütemterv határozza meg az Ajánlatkérő által igazolt teljesítés alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó igénybevétele esetén az építési beruházások közbe-szerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában, alvál-lalkozó igénybevétele nélküli szerződésteljesítés esetén a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései foglal-tak szerint történik. Ajánlatkérő a kifizetések során alkalmazza a 306/2011. (XII.23.) Korm. ren-delet 14. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Ptk 6:130.§ (3) bekezdését, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §-át. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítése-kor a Kbt. 130.§ (1)-(6) bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel jár el.
A szerződés tartalékkeretet tartalmaz, az Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (9) bekezdésére tekintettel kiköti az ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő tartalékkeretet, annak elszámolásával kapcsolatos részletes szabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmaz, tekintettel a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7.§-ában foglaltakra.
A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartal-mazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásra, illetve az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés(ek)re az alábbi jogszabályok is vonatkoznak:
- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Eu-rópai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet;
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet rész az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki 56. § (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazo-lásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai hatálya alá tar-tozik.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbe-szerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) 2-8. § és 10-11.§-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Korm. rendelet 13. § alapján a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutatóban foglaltakra.
A Korm. rendelet 7. §-a értelmében ajánlattevőnek a folyamatban lévő változásbejegyzési eljá-rás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a Korm. rendelet 10. §-a alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmassá-gának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatá-lya alá.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozását a Korm. rendelet 10. §-a szerint köteles igazolni.
A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladását követő kel-tezésűeknek kell lennie.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása során felhívja a figyelmet a 2014.05.16. napján megjelent (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. lapszám) „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbe-szerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatáro-zásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolások-ról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” illetőleg a 2012. június 01- jén „a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában" tárgyú útmutatójára.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (adott esetben az alvállalkozónak és/vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek) az ajánlathoz csatolnia kell:
P1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti be-számolóját – kiegészítő mellékletek nélkül – egyszerű másolatban az ajánlati felhívás fel-adását megelőzően lezárt három üzleti évre vonatkozóan (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható be-számoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés tárgyából származó – ÁFA nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő közbeszerzés tárgyán: „műemlék épületre vonatkozó felújítást” érti.
P2) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlati felhívás fel-adását megelőző három üzleti évre vonatkozó, teljes – ÁFA nélkül számított – árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából (műemlék épületre vonatkozó felújítás) származó – ÁFA nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A III.2.2) P1) illetve a P2) pontban foglaltak igazolása lehetséges a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (4.a) bekezdése szerint is.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései alkalmazhatók, melyre tekintettel:
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek, amelyek értelem-szerűen kizárólag egyenként vonatkozhatnak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55.§ (6) bekezdés alapján Az ajánlat-tevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság iga-zolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvétel-re jelentkező az alkalmasság igazolásához fel-használja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra, ha az ajánlattevő a P/1. vagy P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a III.2.2) P/1. és P/2. pontokban írt egyéb igazolási módok helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) (adott esetben az alvállalkozó, alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet) mérleg szerinti eredménye az az ajánlati felhívás fel-adását megelőzően lezárt három üzleti év közül egynél több évben negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben, ha a közbeszerzés tárgyából (műemlék épületre vonatkozó felújítás) származó – ÁFA nélkül számított – árbevétele nem éri el a 300 millió Ft-ot.
A Kbt.55. § (4) bekezdése alapján a P1) pontban írt az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők bármelyik tagja megfelelhet.

P2) (adott esetben alvállalkozó, alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet), ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év átlagában a teljes – ÁFA nélkül számított – árbevétele nem éri el az 500 millió Ft-ot, a közbeszerzés tárgyából (műemlék épületre vonatkozó felújítás) származó – ÁFA nélkül számított – árbevétele pedig átlagosan nem éri el a 300 millió Ft-ot.
A Kbt 55. § (4) bekezdése alapján a P2) pontban alkalmassági követelménynek közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (adott esetben az alvállalkozónak és/vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek) az ajánlathoz csatolnia kell:
M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati fel-hívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) építési beruházásainak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással legalább a következő tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely/lakcím),
- kontaktszemély neve és elérhetőségei (legalább telefonszám),
- a szerződés tárgya, az elvégzett munka ismertetése olyan részletességgel, hogy az lehetővé tegye az alkalmassági követelményeknek való megfelelés elbírálását;
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- a teljesítés idejét (legalább év, hónap), helyét,
- saját teljesítés aránya,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdés utolsó mondatára tekintettel rögzíti, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó teljesítést igazol.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (6) bekezdése alapján ha a nyertes közös ajánlat-tevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.

M/2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a – teljesítésbe bevonni kívánt – szakembereknek (szervezetnek a megnevezését, végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítés-be.
Az ajánlatban név szerint meg kell adni, hogy mely szakembert mely alkalmassági követelmény teljesítésére kívánják igénybe venni.
A felelős műszaki vezető szakemberek esetében a képzettség ismertetésére csatolandó a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Csatolandó továbbá a szakemberek kifejezett nyilatkozata, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak és közreműködnek a teljesítésben.
A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak, így különösen az alábbi adatokat kell feltüntetni:
- a releváns szakmagyakorlási jogosultság megszerzésének időpontját,
- a szakmai gyakorlatként megjelölt beruházás ismertetését,
- az adott szakember által a hivatkozott beruházáson ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését,
- a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap),
- valamint annak feltüntetését, hogy mely szervezettel állnak munkaviszonyban, vagy hogy önállóan, kapacitást biztosító személyként kerülnek bevonásra.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az ön-életrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.
M/3) Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell az előző három év, évenkénti átlagos statisztikai létszámáról, illetve vezető tisztségviselőinek létszámáról szóló nyilatkozatát.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a mi-nősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagálla-mában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a III.2.3) M1), M2), M/3 pontban írt egyéb igazolási módok helyett.
A III.2.3) M1), M2), M/3 pontban foglaltak igazolhatóak a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésben foglaltak szerint is.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdésre tekintettel: Az elő-írt alkalmassági követelményeknek az ajánlat-tevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati fel-hívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55.§ (6) bekezdés alapján Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

Az alkalmasság minimumkövetelményei:
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hó-napban) összesen nem rendelkezik az alábbi, befejezett munkákra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal:
- legalább 1 db, egy szerződésen belül teljesített műemlék épület felújítására vonatkozó referenciával, amelynél az ellenszolgáltatás összege legalább nettó 300 millió Ft volt, és amely komplett építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági munkákat is magában foglalt; valamint tartalmazott restaurálási munkákat is.
- legalább 1 db, legalább nettó 300 millió Ft szolgáltatási ellenértéket elérő, egy szerződésen belül teljesített épület fel-újítására vonatkozó referenciával, amely tartalmazott építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági munkákat is, továbbá a munkára az épület üzem-szerű működése közben került sor.
Ajánlattevő az M/1) pontban előírt minimumkövetelményeknek egy vagy több, de legfeljebb három szerződéssel is megfelelhet.
Mindkét referencia bekezdés esetében a teljesítés időpontja: azaz a műszaki átadás-átvétel a fenti időszakra esik, azaz az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) volt.
Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évet (60) hónapot ajánlatkérő a Kbt. 37.§-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
a) az irányításért szakáganként felelős – építész, gépész, elektromos – azaz összesen legalább 3 fő, felelős műszaki vezetővel, aki az adott szakág vonatkozásában a felhívás VI.3.14.) pontjában a tárgyi szakemberrel kapcsolatban megjelölt jogosultság megszerzésének tekintetében az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az építési mű-szaki ellenőri, valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakma-gyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szabályozottak - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépését meg-előzően a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet - szerinti felsőfokú műszaki végzettségű és minimum három év, építőipari kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szak-emberrel,
b) min. 1fő ács, 1 fő kőműves, 1 fő festő, 1 fő asztalos, 1 fő villanyszerelő, 1 fő épületgépész, 1 fő tetőfedő, 1 fő burkoló, 1 fő bádogos, 1 fő műköves burkoló végzettségű szakemberrel, valamint 1 fő festő-restaurátor, 1 fő szilikát-restaurátor, 1 fő kőszobrász restaurátor, 1 fő fa szakrestaurátor és 1 fő fém szakrestaurátor végzettséggel rendelkező szakemberrel.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül, kivéve a restaurátor szakembereket akik több restaurátori végzettséggel rendelkezhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző három évre vonatkozóan évente legalább 15 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal és legalább 1 fő vezető tisztségviselővel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
(ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 85
2. Késedelmi kötbér mértéke (minimum a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 0,1 %-a/nap maximum a tar-talékkeret nélkül számított nettó vállalkozási ár 0,5 %-a/ nap) (%/nap) 15
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IT-658.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(igen válasz esetén)
  Időszakos előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100.000 Ft Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül megfizetni, egyébiránt a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A fenti összeg az ÁFA-t tartalmazza. A dokumentáció ellenértékének megfizetését átutalással kell teljesíteni a MÁV Zrt. Központi Főkönyvelőség Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10201006-50080399 számú bankszámlájára. (Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét „Kaposvár vasútállomás felvételi épület rehabilitációja” fel kell tüntetni.) A befizetett tételekről ajánlatkérő számlát állít ki, és azt megküldi a díjat átutaló címére.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/10/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás)
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/10/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A beérkezett ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, azok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A bontás az ajánlatok beérkezésének sorrendjében történik, melynek során ajánlatkérő ajánlatonként a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adatokat ismerteti. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő minden ajánlattevőnek a bontástól számított öt napon belül megküld.
Az ajánlatok bontása során egyebekben Ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (4) illetve (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.

VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen projekt.
VI.3) További információk: (adott esetben)
1. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124.§ (4) bekezdés szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni, a fizetési feltételeket a felhívás IV.3.3. pontja tartalmazza.
Személyes átvétel: az A/II. melléklet szerinti helyen, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00 és 15.00 óra között, míg munkanapokon pénteken 9.00-12.00 óra között, az ajánlat-tételi határidő lejártának napján 8.00 és 10.00 óra között, vagy előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő nem személyesen kívánja átvenni, abban az esetben az a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti 2 munkanapos határidőben kerül megküldésre az ajánlattevő részére.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható.
Ajánlatkérő a Kbt. 42. § (4) bekezdésének megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ajánlati dokumentációt a módosított ajánlati felhívás hirdetményének megjelenését követően haladéktalanul és térítésmentesen bocsátja a dokumentációt már megvásárló ajánlattevők részére.
2. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
3. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az 1-10 ponthatárok közötti pontszámot:
A pontszámok kiszámítása az 1. részszempont esetében fordított, a 2. részszempont esetén egyenes arányosítással történik, amely szerint részpontonként a legjobb ajánlattevő az adható legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül megállapításra, de minden ajánlattevő legalább 1 pontot kap. A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a 2. részszempont alapján ajánlattevő ajánlata nem lehet kisebb mint 0,1 % / nap, illetve 0,5 % / napot meghaladó ajánlat esetén ajánlattevő a 0,5 % / nap ajánlatnak megfelelő pontszámot adja.
4. Az ajánlatokat a Kbt. 61.§ (1) bekezdés alapján írásban és zártan, 2 pld-ban, amelyből 1 papír alapú eredeti példány, valamint 1 példányban a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány (CD lemezen vagy DVD-n) is be kell adni, az ajánlattételi felhívásban („A” melléklet III. pont) megadott címre közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlatukban csatolni arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott eredeti ajánlat az elektronikus formában (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható) benyújtott ajánlattal megegyezik.
5. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés) másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
6. A Kbt. 36.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilván-tartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.
7. Az ajánlatnak eredeti aláírt nyilatkozatban megtett felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60.§ (6) bekezdése szerint.
8. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat (nemleges nyilatkozat is benyújtandó).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55.§ (5) be-kezdésére; az 55.§ (6) bekezdés a)-b) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan. (A 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti formában)
9. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
10. A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is be-nyújtható.
11. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen munkanapokon (hétfőtől péntekig) 9.00 és 15.00 óra között, vagy előzetesen egyeztetett időpontban, illetőleg az ajánlattételi határidő utolsó napján 8.00 és 10.00 óra között lehet leadni az A/III. melléklet szerinti helyen.
12. A papír alapon benyújtott ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények
- Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
- Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
- az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz:
(i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy képviseletre valójogosultsága; valamint
(ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”).
Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazda-sági szereplő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) okiratot, mivel ez a Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján ingyenesen ellenőrizhető.
Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) - értelemszerűen - saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) szerinti okiratot,
Az (ii) pont vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőesetében az aláíró személy vonatkozásában - figyelemmel a Ctv. 9. §-ára - közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni.
Amennyiben az aláíró személy meghatalmazottat állít, akkor a meghatalmazott személy(ek)nek a képviseleti jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult által aláírt meghatalmazást is szükséges csatolni.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
13. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60.§ (1) bekezdés).
14. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket, mely pozícióra kívánja megajánlani (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, s a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést. A nyertes ajánlattevő által a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2 a) pontban megjelölt szakemberei rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal:
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az építési műszaki ellenőri, valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakma-gyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szabályozottak – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépését megelőzően a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet - szerinti feltételeknek megfelelő, felelős műszaki vezetői név-jegyzékben szereplő 1 fő MV-Ép/AM kategóriás építész, 1 fő „ÉG” kategóriás épület-gépész, 1 fő „ÉV” kategóriás épületvillamossági vagy azokkal egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előbbivel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását kell csatolni.
A felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2 pont a) alpontjaiban előírt alkalmassági feltételeknek megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdése alapján. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a Szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága az illetékes Szakmai Kamara (MMK, MÉK) névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.
16.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és a felvilágosítás kérést. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást – nem biztosítja az újabb hiánypótlás lehetőségét - arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
15. A kivitelezéshez kapcsolódó vágányzári munkák tervezése és engedélyeztetése során be kell tartani az 1/2010. (MÁV Ért. 6.,02.26.) ÜÁVIGH számú, a kapacitáskorlátozásokat eredményező karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzem-viteli feltételeiről szóló utasítást, melyet ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére a szerződéskötéssel egyidejűleg átad.
16. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetében az általa meg-ajánlott ajánlati árral megegyező biztosítási értékű felelősségbiztosítási szerződést köt vagy a meglévő felelősségbiztosítását az általa megajánlott ajánlati árral megegyező összeg erejéig kiterjeszti. A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás teljes körű ( valamennyi a tevékenységgel okozati összefüggésben álló kárra kiterjedő) legyen, összege legalább a szerződés szerinti, a tartalékkeret nettó összegével együtt számított nettó vállalkozási díj összege a szerződés teljes időtartamára, és legalább a tartalékkeret nettó összegével együtt számított nettó vállalkozási díj 30%-a káreseményenként.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (7) bekezdése alapján helyszíni konzultációt tart az alábbiak szerint:
Találkozó: 7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 2. – vasútállomás, jegypénztár előtt. 2014. szeptember 10. (szerda) 12:00 órakor.
18. Az ajánlathoz csatolni kell:
- részletes megvalósítási ütemtervet (Gantt diagram), melyben maghatározásra kerülnek azon műszaki teljesítések, határnapok, melyek a projekt mérföldköveit jelentik, illetve azok esetleges nem megfelelő időben való teljesülése a befejezési határidőt veszélyeztethetik, továbbá melyből egyértelműen előre prognosztizálhatóvá válik, hogy mely idő-pontokban, mely munkafolyamatokhoz kapcsolódóan van szüksége ajánlattevőnek olyan vasútüzemet érintő ajánlatkérői intézkedésekre, szakfelügyeletekre, melyeket a kivitelezés során ajánlattevő igényel. A megvalósítási ütemtervnek heti bontásban, munkanemenként kell tartalmaznia az elvégzendő feladatokat, bemutatva a munkafolyamatok egymásra épülését és összefüggéseit.
- a kivitelezés megvalósítására vonatkozó részletes organizációs tervet, összehangolva a vasútorganizációs tervfejezettel és a megvalósítási ütemtervvel, a folyamatokat részleteiben rögzítve. A részletes organizációs tervnek meg kell felelnie a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 10.1. pontjában előírtaknak és összhangban kell állnia az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott vasútorganizációs tervfejezettel és Ajánlattevő megvalósítási ütemtervével. Az organizációs tervvel (amely tartalmazza az organizációs műleírást) kapcsolatos további részletes elvárást az ajánlati dokumentáció Specifikációja tartalmaz.
- fizetési ütemtervet, amellyel kapcsolatos követelmény, hogy a vállalkozási szerződés-tervezet 6. sz. melléklet szerinti 5 részszámlát és egy végszámlát tartalmazhatja és összhangban kell állnia a bemutatásra kerülő megvalósítási ütemtervvel. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakkal összhangban az első részszámla kibocsátásának lehetőségét Ajánlatkérő az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén biztosítja, és Ajánlatkérő kiköti, hogy a végszámla összege minimum 10%-a a teljes vállalkozási díjnak. Ezen túlmenően a részszámlák összegét Ajánlattevő határozza meg, összhangban a bemutatásra kerülő megvalósítási ütemtervvel.
Valamennyi fentiekben kért dokumentummal kapcsolatban a nyertes Ajánlattevő feladata az azokban foglaltak teljesítésére vonatkozó folyamatos - havi időközönkénti - be-számolási kötelezettsége Ajánlatkérő számára.
19. Ajánlattevőnek – közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek – és a köz-beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak, az ajánlattevő részére kapacitást biztosító szervezet(ek)nek/személy(ek)nek azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) egyszerű másolati formában kell az ajánlathoz csatolni, akik az ajánlatot, az abban szereplő nyilatkozatokat aláírják. [Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevő), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az ajánlattevő részére kapacitást biztosító szer-vezet(ek)/személy(ek) cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell egyszerű másolati formában, melyen szerepelnie kell a meghatalmazott személy aláírásmintájának is.]
20. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest a III.2.2) pont P1. és P2., valamint a III.2.3) M1. és M2. és M3. pontjai szerinti követelmények szigorúbbak.
21. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti magyar nyelvű szakfordítás helyett a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlattevő általi felelős magyar fordításban is benyújtható, ajánlatkérő azt is köteles elfogadni. Az idegen nyelvű okirat és annak magyar nyelvű fordítása esetében Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és a felvilágosítás kérést. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást – nem biztosítja az újabb hiánypótlás lehetőségét - arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
23. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
24. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó.
25. Idegen nyelvű okiratok: Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, be kell csatolni az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
26. Amennyiben az alkalmasságot igazoló dokumentumok nem HUF adatokat tartalmaznak, ajánlatkérő a beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes HUF árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvé-nyes HUF árfolyamot alkalmazza az alkalmassági feltételeknek való megfelelés elbírálása során. Ajánlattevők nyilatkozni kötelesek az átszámításnál alkalmazott árfolyamról.
27. A jelen közbeszerzési eljárásban a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2011. évi CVIII törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadók, a megadott határidők – így az ajánlattételi határidő is – közép-európai idő (CET) szerint értendők.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/27 (nap/hónap/év)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Buday László u. 2. I/2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Halász Erik
Telefon: +36 12053512
E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők
Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Buday László u. 2. I/2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kaszala Orsolya
Telefon: +36 12053512
E-mail: kaszala.orsolya@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani
Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Buday László u. 2. I/2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy László
Telefon: +36 12053512
E-mail: nagy.laszlo@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím (URL):
I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
--------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy: és között. Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C2. MELLÉKLET - Egyes ágazatok
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/17/EK irányelv
Kategória száma [ 1]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások[ 8]
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/17/EK irányelv 31. cikke és XVIIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/17/EK irányelv 32. cikke és XVIIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.