Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.09.14.
Iktatószám: 17625/2015
CPV Kód: 80000000-4;80532000-2
Ajánlatkérő: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Teljesítés helye: Budapesten és megyeközpontokban, vagy azok 20 km-es vonzáskörzetében (ajánlatkérő döntése alapján).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Easy Learning Hungary Készségfejlesztő Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Postai cím: Nádor utca 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Marekné dr. Pintér Aranka
Telefon: +36 17951170
E-mail: bernadett.kele@klik.gov.hu
Fax: +36 17950744
Az ajánlatkérő általános címe (URL): klik.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Vezetői hatékonyság fejlesztése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetői számára a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú, „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapesten és megyeközpontokban, vagy azok 20 km-es vonzáskörzetében (ajánlatkérő döntése alapján).
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében vezetői hatékonyság fejlesztése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetői számára a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú, „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében.
Mennyisége:
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetői számára vezetői hatékonyság fejlesztés mindösszesen 300 fő -15% részére 25 db x 12 fős csoportokkal, csoportonként 3X2 napban, fejlesztő - program előkészítése, Budapesten és regionálisan történő megvalósítása és zárása, értékelése a Dokumentációban foglaltak szerint. A program során a kiadott anyagokból történő előzetes személyes felkészülést kiegészíti a kis létszámú tréningcsoportban történő munka, ezért a csoportokhoz 2 trénert szükséges biztosítani.
Program címe: Vezetői hatékonyság fejlesztése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetői számára
Program célja:
A szervezetek és egyének közötti együttműködés fejlesztése; az egyén befolyásolási lehetőségeinek, az együttműködés előnyeinek és fontosságának tudatosítása; az egyén együttműködési kompetenciájának lényeges fejlesztése; a hatékony kommunikáció, a konfliktuskezelési készségek fejlesztése, az elsajátított ismeretek, felismerések következtében a szervezeti működés, együttműködés optimalizálása; annak elérése, hogy a fejlesztés program eredményeként a vezetők hatékonyabban tudják irányítani a mindennapi munkavégzést. A program során be kell építeni azt a sajátosságot, hogy a szervezet állami hivatalként, a közoktatás területén működik, ennek a képzési anyagok tartalmában és a tréninggyakorlatok kialakításában meg kell jelennie.
Program tartalma:
Elvárás, hogy a képzésen résztvevők egyéni és szervezeti szintű munkavégzési hatékonysága, együttműködési készsége továbbfejlődjön, így a munkakörükben felmerülő nehezebb helyzeteket sikeresebben tudják kezelni, megoldani.
A képzési program során elsajátítandó elméleti tudás átadása a résztvevők előzetes, otthon tanulásával, felkészülésével történik, annak érdekében, hogy a 3X2 nap tényleges tréninggyakorlatokkal, aktív együttműködéssel teljen el, kerülve a frontális előadás képzési módszerét.
A képzési program során az alábbi feladatokat kell elvégezni:
1. a működést fejlesztő képzés előkészítése: tematika, képzési anyagok kialakítása, az adott tréningre vonatkozó előzetes képzési anyag kiküldése a résztvevők számára a tréning kezdete előtt legalább egy héttel
2. a hatékonyságot fejlesztő tréningek megvalósítása:
a. a résztvevői elkötelezettség, pro-aktivitás megteremtése az együttműködési kompetenciát fejlesztő módszertannal;
b. a szervezeti és működési hatékonyság javítását célzó gyakorlatok során az egyéni felelősségvállalás erősítése a megoldásokban;
3. a képzési program zárása:
a képzésen megfogalmazott tréneri tapasztalatok összegzése (beszámoló), illetve további fejlesztési irányok megfogalmazása
i. Programonként / csoportonként 3-5 oldal Word formátumban, Times New Roman, 12-es betűméret
ii. Összesítve a teljes programra vonatkozóan legfeljebb. 15-20 oldal Word formátumban, Times New Roman, 12-es betűméret
A képzési program teljes lebonyolítására 120 nap áll rendelkezésre. A tréningeket munkanapokon kell megtartani. Ez az időkeret meghatározza a bevonandó trénerek létszámát.
A program kialakítása során a következő témák, tartalmak beépítésére várunk javaslatot (nem szükséges minden elemet megvalósítani és lehetséges a tréningprogramot itt le nem írt témákkal kiegészíteni, amennyiben az a képzési cél elérését segíti):
Együttműködés
- Szervezeti értékek megfogalmazása, a csoportdinamika alapjainak bemutatása.
- A közösségi érdekek és az egyéni érdek kapcsolatának meghatározása a közigazgatási intézményekben.
- Képessé válás az együttműködés hatékonyabbá tételére, mind a munkatársak, mind pedig az ügyfelek kapcsán.
Stresszkezelés
- Stressz kezelési módszerek és technikák ismertetése.
- Azon stresszhelyzetek feltárása, amelyek a leggyakrabban előfordulnak egy közigazgatási intézményben.
- A stressz források kiiktatására használható módszerek elsajátítása.
Kommunikáció (szóbeli-írásbeli)
- Képessé válás hatékony szóbeli kommunikációra.
- Képessé válás a hatékony kommunikációra a személyes jelenlétet nélkülöző élethelyzetben is (pl. konferencia-telefon).
- A munkafolyamatokhoz szükséges írásbeli anyagok, levelek, beszédek önálló összeállítási képessége.
- Krízis kommunikáció, kommunikáció váratlan helyzetekben, kedvezőtlen hír bejelentése.
Konfliktuskezelés és Személyiségfejlesztés
- Konfliktuskezelési módszerek és technikák ismertetése a munkatársak közötti feszültségek és konfliktusok kezelésének érdekében.
- Hatékony konfliktuskezelési módszerek ismertetése, melyek választ adnak a közigazgatásban felmerülő leggyakoribb konfliktushelyzetekre.
- Személyiségelemzési módszerek és technikák bemutatása.
- Eszköztár létrehozása a nyílt viselkedési formák tudatos kialakítására, képessé válás higgadt, megfontolt cselekvésre konfliktushelyzetekben is.
Ügyfélszolgálat
- Az ügyfél fogalmának definiálása a szervezetben.
- Az elégedettség fogalmának definiálása.
- Képessé válás a közigazgatási ügyfélszolgálati folyamatok fejlesztésére.
- Helyes ügyfélszolgálati kommunikációs módszerek és technikák bemutatása.
Gondolkodásfejlesztés
- Tudatos gondolkodási technikák bemutatása.
- A gondolkodás alapsztenderdjének definiálása.
- Képessé válás a közigazgatási munkafolyamatok rendszerbe és koncepcióba helyezésére.
Tárgyalástechnika
- A tárgyalópartner testbeszédének kódolása.
- Képessé válás proaktív, magabiztos fellépésre egyes tárgyalási szituációkban.
- Pozitív benyomáskeltés technikáinak elsajátítása.
Döntéshozatal és problémamegoldás
- Képessé válás helyzetek átgondolására és azok alapján döntéshozatalra.
- A problémamegoldás hatékony módszereinek ismertetése.
- Képessé válás az akadályok elhárítására a problémamegoldás útjából.
Hatékonyság a gyakorlatban
- Képessé válás a hatékony időgazdálkodásra, a saját munkavégzési hatékonyság növelésére.
- Képessé válás a munkafolyamatok és a munkatársak hatékonyságának mérésére.
- Az IT és a telekommunikáció a hatékonyság növelésének a szolgálatában.
Vezetői szerepek/eszköztár bővítése
- Munkavállalók ösztönzése, motiválása.
- Munkavállalók fejlesztése, képzése.
- Projektmenedzsment, képessé válni projektszemléletű gondolkodásra.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak: 80532000-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 21750000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár (Ft): 80
Szakmai ajánlat teljessége az eljárást megindító módosított felhívás V.3.3.2) pontjának szempontjai szerint, (Szakmai ajánlat helye az ajánlatban:…… oldal): 20
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5612 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/04/15 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vezetői hatékonyság fejlesztése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetői számára a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú, „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 13
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/08/19 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Easy Learning Hungary Készségfejlesztő Kft.
Postai cím: Villányi út 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 54000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 21750000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 21750000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 52200000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
New Code Kft.
Cím:
1205 Budapest, Sas u. 4.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 29955000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Rávezető Projekt Kft. (név) 1172 Budapest, Ősagárd u. 22. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

New Code Kft. (név) 1205 Budapest, Sas u. 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Buisness Focus Kft. (név) 1135 Budapest, Hun u. 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft. (név) 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 5-7. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. (név) 1012 Budapest, Logodi u. 51. fszt. 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Easy Learning Hungary Kft. (név) 1114 Budapest, Villányi út 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Fehérvári Civil Központ Nonprofit Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. I/30. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Consilium-Tender Kft. (név) 5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ALAMO Team Kft. (név) 6050 Lajosmizse, Vasút u. 25. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

AGORA Oktatási Intézet Kft. (név) 9700 Szombathely, Malom u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ProManagement Vezetői Tanácsadó Kft. (név) 1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. C/408. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

E&E Konzorcium (név) 1055 Budapest, Honvéd tér 10/A I. em. 3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP 3.1.4 B 13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában”
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/08 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------