Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2015.02.13.
Iktatószám: 1825/2015
CPV Kód: 79416000-3
Ajánlatkérő: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Teljesítés helye: A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés szerinti Megrendelő/Vállalkozó telephelye, de Ajánlatkérő kezdeményezhet személyes találkozást más helyszínen is.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Anderson Communications Kft.;
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Postai cím: Nádor utca 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Marekné dr. Pintér Aranka
Telefon: +36 17951170
E-mail: bernadett.kele@klik.gov.hu
Fax: +36 17950744
Az ajánlatkérő általános címe (URL): klik.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„PR ügynökség beszerzése a TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „köznevelés az iskolákban” tárgyú kiemelt projekt keretében”. Vállalkozási szerződés
1. rész: A Projekt kommunikációs moduljához kapcsolódó PR feladatok ellátása
1 db kommunikációs PR szolgáltatáscsomag nettó 18.800.000 Ft keretösszegig (az ajánlatkérés mellékletét képező műszaki leírás szerint részletezve)
A TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” projekt kommunikációjának tervezése és a szervezetre vonatkozó teljes körű kommunikációs stratégia elkészítése.
2. rész: A Partnerség, hálózatosodás modulhoz kapcsolódó PR tevékenység szolgáltatása
1 db PR szolgáltatáscsomag (az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás szerint részletezve)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 10
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés szerinti Megrendelő/Vállalkozó telephelye, de Ajánlatkérő kezdeményezhet személyes találkozást más helyszínen is.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
1. rész: A Projekt kommunikációs moduljához kapcsolódó PR feladatok ellátása
1 db kommunikációs PR szolgáltatáscsomag nettó 18.800.000 Ft keretösszegig (az ajánlatkérés mellékletét képező műszaki leírás szerint részletezve)
A TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” projekt kommunikációjának tervezése és a szervezetre vonatkozó teljes körű kommunikációs stratégia elkészítése.
A kommunikációs stratégia célja, hogy a szervezet kommunikációs tevékenységére vonatkozóan, valamint a közel két éves projektkommunikáció során az öt almodulban folyó szakmai munka bemutatására kommunikációs iránymutatást adjon. Javaslatokkal segítse a KLIK projektről folytatott kommunikációját, a szervezet egységes megjelenését a nyilvánosságban. A központi kommunikáció mellett segítse a helyi, tankerületeken keresztüli kommunikációt.
Ennek részeként:
• Helyzetfelmérés készítése a KLIK jelenlegi kommunikációjáról és a projektben rejlő kommunikációs potenciálról. A helyzetfelmérés módszertanát, eredményeit a nyertes ajánlattevő a stratégiában részletesen ismerteti.
(Ennek minimálisan elvárt eszközei: Médiaelemzés a KLIK elmúlt időszakának megjelenéseiről, Interjúk készítése a projektben dolgozó almodulvezetőkkel, valamint a KLIK szervezetében kommunikációs és szakmai nyilvánosságban megjelenő szereplőkkel (pl. főosztályvezetők, megyei tankerületi vezetők).
• A kommunikációs stratégia, cselekvési és kríziskommunikációs terv kidolgozása.
A stratégia helyzetelemzési része a szerződéskötést követő két hónapon, a végleges stratégia további részei három hónapon belül adja le a nyertes ajánlattevő.
TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” projektre készített kommunikációs stratégia megvalósításának elősegítése:
• Kommunikációs stratégia megvalósítására két napos képzés, oktatás tervezése, szervezése és lebonyolítása a tankerületi vezetők számára.
• Folyamatos PR tanácsadói jelenlét a kommunikációs stratégia, cselekvési és kríziskommunikációs terv alkalmazása, megvalósítása során. Ennek során közreműködés a következő tevékenységekben:
o Sajtótájékoztatók szakmai elemeinek tervezése (forgatókönyv, sajtóanyagok összeállítása, sajtótelefonok, interjúszervezés, jelenlét sajtónyilvános eseményeken)
o kommunikációs ötletekkel a minél nagyobb médianyilvánosság segítése (havi egy 10 ötletből álló ötletbörze leadása)
o egyéb szövegezési munkák - cikkek írása honlapra, kiadványokba, egyéb felületekre;
o hírlevelek szerkesztése, írása
o sajtófigyelések készítése a projekt ideje alatt (heti egy monitor megküldése, reagálást igénylő hírek megjelenésének proaktív, napi szintű jelzése)
o Közreműködés egyedi kommunikációs javaslatok, ötletek megvalósításában. (Facebook és egyéb közösségi média kampány -, vírusmarketing ötletek - pl. flashmob, bármilyen újmédia eszköz)
• Kéthetente egy személyes konzultációs lehetőség biztosítása, amelyen a nyertes ajánlattevő legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező alkalmazottja vesz részt.
Ssz Termék megnevezése Specifikáció
1 Kommunikációs stratégia A szervezet és ezen belül a fejlesztési projekt kommunikációjára vonatkozó több módszertan alkalmazásával készített helyzetfelmérés, valamint erre épülő részletes stratégia. A stratégia iránymutatást ad a közel két éves projektkommunikáció során az öt almodulban folyó szakmai munka bemutatására, javaslatokkal segíti a KLIK projektről folytatott kommunikációját, a szervezet egységes megjelenését a nyilvánosságban, valamint kríziskommunikácós esetekre kínál kommunikációs megoldásokat.
2 Kommunikációs konzultáció Kommunikációs stratégia megvalósítására, alkalmazásának megkönnyítésére két napos konzultáció, tervezése, szervezése és lebonyolítása a tankerületi vezetők számára
3 Írott ötletbörze 10 ötletet bemutató kommunikációs háttéranyag, amely kreatív eszközöket, javaslatokat tartalmaz a projekt kommunikációjára.
4 Szövegezés PR cikkek, hírlevelek szövegezése 1800 karakter
5 Sajtótájékoztató szervezése, lebonyolítása Meghívó szövegezése, forgatókönyv készítése, sajtóközlemény, sajtóanyag írása, sajtószervezés, regisztráció. (a rendezvény helyszín/catering szervezése nem az ajánlattevő feladata.)
6 Sajtófigyelés Heti egy monitor megküldése, reagálást igénylő hírek megjelenésének proaktív, napi szintű jelzése
7 Közösségi média/gerillamarketing kampány tervezése Az almodulok és a projekt kommunikációjára egyes közösségi média és egyéb alternatív eszközöket használó 1-2 hónapos mini kampányok tervezése.
8 Személyes konzultáció Személyes konzultációs lehetőség biztosítása szenior tanácsadó részvételével

2. rész: A Partnerség, hálózatosodás modulhoz kapcsolódó PR tevékenység szolgáltatása
1 db PR szolgáltatáscsomag (az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás szerint részletezve)
A Partnerség és hálózatosodás modul által elvárt PR-tevékenységek:
Az megbízás teljes időszaka alatt szoros együttműködés, egyeztetés az intézmény sajtóosztályával és a Partnerség és hálózatosodás modul munkatársaival.
• Esemény- és kampányszervezés:
o Három kiemelt kampányhét (2015. január, 2015. március, 2015. május) tervezése kreatív ötleteken alapuló rendezvénytervek elkészítésével; a várható eredmények, esetleges kockázatok felmérése; a rendezvények megvalósításában való aktív részvétel; az események utánkövetése, írásos értékelése. A kampányhetek a teljes projektidőszak alatt végigvonuló folyamat részei, melynek keretében az összes (198) tankerület három alkalommal önkéntes akciókat hajt végre. Ennek keretei között minden alkalommal új, ugyanakkor egymásra épülő kampányt kell megtervezni és végrehajtani. Ennek részeként:
• Az egyes kampányhetek kommunikációs terveinek (3 db) elkészítése minimum 15 oldalban médiatervvel együtt. A terveknek legalább 20 innovatív, alternatív, további anyagi kiadással nem járó, közösségi médiára és önkéntességre épített megoldási javaslatot, illetve legalább 20 egyéb lépésre vonatkozó költségbecslést is tartalmaznia kell.
A három kampányhét közösségi médiára alapozott kreatív kampányának tervezése és megvalósítása. Ennek keretében legalább 5 közösségi médiafelület létrehozására vonatkozó terv elkészítése, ezekből kettő létrehozása.
• Szlogen, alapüzenet megfogalmazása, amely minden rendezvényen megjelenik. Ennek keretében legalább 50, a Klebersberg Intézményfenntartó Központban dolgozó munkatárs véleményének bevonása telefonos vagy e-mailes lekérdezés alapján. Erre építve legalább három, az intézményi kommunikációhoz is illő javaslat.
• A kampányok az oktatás és nevelés közérdekűségét, közösségi ügyként való kezelését hírértékűen közvetítsék, így népszerűsítsék a széles körű közvélemény elérésével. Ennek keretében a közösségi médiában -adatokkal alátámasztott módon -analitika- 500 fő elérése kampányhetenként. Az elektronikus és nyomtatott sajtóban kampányhetenként 1000 fő elérése nézettségi, olvasottsági, elérési adatokkal alátámasztva.
• Az intézményi kommunikációs alapokra (misszió, célok, üzenetek, csatornák) épülő kampányok megszervezésében való segítség a PH modullal és az intézményi kommunikációért felelős sajtóosztállyal együttműködve. 10 alkalommal személyes találkozó keretében, ezek felül a szerződéses időszak alatt hetente egyszer egyéb csatornákon (telefon, skype stb.) írásos emlékeztetővel dokumentált egyeztetés.
• A projektmegvalósítás időszakában legalább a tervezett három kampányidőszakban három országos TV-ben, rádióban és/vagy internetes hírportálon való dokumentált megjelenés a megtörtént eseményekről.
• A 3 x 198 eseményhez kapcsolódóan helyi szinten eseményenként 1 elektronikus vagy nyomtatott megjelenés.
• Partner az írott és elektronikus sajtóban megjelent cikkeket, hanganyagokat elektronikus adathodozón juttatja el megbízónak.
• A PH modul stratégiájának, tevékenységeinek alapos megismerése, valamint a PH munkatársakkal és a projekt megvalósításában résztvevő összes szereplővel folyamatos és rendszeres kapcsolattartás; minimum 10 alkalommal személyes megbeszélés.

Tevékenységek összesítése
Ssz Termék megnevezése Specifikáció
1 Kampányidőszakok tervezése Három kiemelt kampányhét tervezése kreatív ötletek, rendezvénytervek által, a várható eredmények, esetleges kockázatok felmérése, a rendezvények megvalósításában való aktív részvétel
2 Kampányidőszakokra vonatkozó kommunikációs terv készítése és annak kivitelezése Az egyes kampányhetekre vonatkozóan három kommunikációs terv elkészítése minimum 15 oldalban, a terv tartalmazzon kreatív/alternatív elemeket pl, közösségi média/gerillamarketing
3 Kampányidőszakokra vonatkozó médiaterv A kampányhetekre vonatkozóan médiaterv elkészítése minimum 5 oldalban
4 Szlogen Mindenki számára érthető, a projekt és az intézmény céljait is hűen tükröző, azt minél szélesebb rétegek számára megjelenítő üzenet megfogalmazása
5 Hírgenerálás 3 kampányidőszakban, 3 országos tévében, rádióban és/vagy internetes portáló való megjelenés a lezajló eseményekről
6 Sajtóközlemények Sajtóközlemények készítése, kiadása, kampányokat követő sajtófigyelés és elemzés.
7 Személyes konzultáció Személyes konzultációs lehetőség biztosítása szenior tanácsadó részvételével (Konzultáció minimum 10 alkalommal.)
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 18800000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Kommunikációs stratégia (nettó Ft/db) 30
Kommunikációs konzultáció (nettó Ft/db) 20
Írott ötletbörze (nettó Ft/db) 20
Szövegezés (nettó Ft/1800 karakter) 10
Sajtótájékoztató szervezése, lebonyolítása (nettó Ft/alkalom) 10
Sajtófigyelés (nettó Ft/hó) 20
Közösségi média/gerillamarketing kampány tervezése (nettó Ft/db) 20
Személyes konzultáció (nettó Ft/alkalom) 10
Késedelmi kötbér (minimum 10.000 Ft/munkanap, maximum 25.000 Ft/munkanap) 5
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: A Projekt kommunikációs moduljához kapcsolódó PR feladatok ellátása 1 db kommunikációs PR szolgáltatáscsomag nettó 18.800.000 Ft keretösszegig (az ajánlatkérés mellékletét képező műszaki leírás szerint részletezve) A TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” projekt kommunikációjának tervezése és a szervezetre vonatkozó teljes körű kommunikációs stratégia elkészítése. Vállalkozási keretszerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/01/16 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Anderson Communications Kft.
Postai cím: Lajos utca 26.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
Telefon: +36 15500025
E-mail: iroda@anderson.co.hu
Fax: +36 115500525
Internetcím (URL): anderson.co.hu
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 18800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 18800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18800000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 18800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Anderson Communications Kft. (név) 1023 Bp. Lajos u. 26. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Ferling PR Kft (név) 7621 Pécs, Mária utca 8 (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Goodwill Communications Kft (név) 1037 Budapest, Montevideo u. 16/b. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: A Partnerség, hálózatosodás modulhoz kapcsolódó PR tevékenység szolgáltatása 1 db PR szolgáltatáscsomag (az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás szerint részletezve) Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
A Kbt. 76.§ (1) bek. b.) alapján, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Anderson Communications Kft (név) 1023 Budapest, Lajos utca 26. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Ferling PR Kft (név) 7621 Pécs, Mária utca 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Goodwill Communications Kft (név) 1037 Budapest, Montevideo u. 16/b. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A beszerzés a TÁMOP-3.1.4B-13/1-2013-0001 azonosító számú, „Köznevelés az iskolában” kiemelt projekt keretében valósul meg. A projekt azonosítója: TÁMOP-3.1.4B-13/1-2013-0001. A fizetés módja a TÁMOP program szabályai szerint utófinanszírozás. A támogatás mértéke 100%.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2014/09/17 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/11 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------