Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.09.25.
Iktatószám:18540/2015
CPV Kód:71240000-2;71245000-7;71246000-4
Ajánlatkérő:Hit Gyülekezete
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.10.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egyház
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hit Gyülekezete
Postai cím: Gyömrői út 69
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hit Gyülekezete
Telefon: +36 306459750
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 12603717
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Egyház
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
KEOP-7.13.0/15 „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése" - HIT Gyülekezete ingatlanai energetikai korszerűsítésének előkészítése KEOP-7.13.0/15-2015-0011 sz. pályázat alapján - megbízó által biztosított energia auditok alapján, kiviteli tervek és árazatlan költségvetés továbbá költségbecslés elkészítése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
KEOP-7.13.0/15 „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése" - HIT Gyülekezete ingatlanai energetikai korszerűsítésének előkészítése KEOP-7.13.0/15-2015-0011 sz. pályázat alapján - megbízó által biztosított energia auditok alapján, kiviteli tervek és árazatlan költségvetés továbbá költségbecslés elkészítése - több mint 30.000 m2 alapterületre vonatkozóan
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71245000-7
71246000-4
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
KEOP-7.13.0/15 „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése" - HIT Gyülekezete ingatlanai energetikai korszerűsítésének előkészítése KEOP-7.13.0/15-2015-0011 sz. pályázat alapján - megbízó által biztosított energia auditok alapján, kiviteli tervek és árazatlan költségvetés továbbá költségbecslés elkészítése dokumentációban megadott 10 különböző magyarországi helyszínre vonatkozóan, több mint 30.000 m2-re vonatkozóan.
Részletes tervek, építési engedélyes tervek, tender tervek, műszaki beavatkozási tervek, kiviteli tervek elkészítése. Hatósági engedélyek és/vagy állásfoglalások megszerzése, a hatósági engedélyezési dokumentációk tartalmával, valamint a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció tartalmával összhangban az egyes épületek teljes bekerülési költségének véglegesítése. Tervezett állapotra vonatkozó épületenergetikai tanúsítvány elkészítése a hatályos 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően.
A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti követelményértékeknek megfelelő energetikai számítások elkészítése, az energia- és energiaköltség-megtakarítások kiszámítása.
A projektek megvalósulása esetén a pályázónak biztosítania kell a létrehozott tervek, dokumentumok utógondozását, aktualizálását.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/11/05 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/11/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Kötbér, amelyet az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő késedelmes, vagy hibás teljesítése esetére, illetőleg a teljesítés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetére köt ki, melynek mértéke Ajánlattevő vállalása szerinti. Ajánlattevő köteles a szerződésben írt teljesítési véghatáridőtől (11.30.) számítottan naptári napokra számolva minimum 100.000 HUF / nap maximum 200.000 HUF / nap kötbért vállalni.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A tárgyi közbeszerzésben írt feladat pozitív támogatói döntés esetén 100 %-os EU-s forrásból utófinanszírozással valósul meg a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
Az Ajánlattevő az igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. Az Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elvárt teljesítésigazolást.
Az Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért, a szerződésben meghatározott részletezéssel kiállítani.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el, amely során az Ajánlattevő számláját/számláit Ajánlatkérő a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül teljesíti, átutalással. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik, ennek megfelelően a nyertes Ajánlattevőnek a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben foglalt esetben az ott előírt módon igazolnia kell, hogy nincs köztartozása.
Ajánlatkérő a szolgáltatás megrendelés ellenértékét EU-s forrásból teljesíti (KEOP-7.13.0/2015) A beszerzés Európai Uniós támogatásból valósul meg.
A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül sor.
A projekt megnevezése és száma: KEOP-7.13.0/2015 A támogatás intenzitása:100%
A kifizetés a támogatási szerződés, és a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján, utófinanszírozással történik.
A nyertes ajánlattevő 1.db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be. A részszámlák a szerződésben foglalt ütemezésben nyújthatók be.Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el, az Ajánlattevő számláját/számláit Ajánlatkérő a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül teljesíti, átutalással. Az Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért, a szerződésben meghatározott részletezéssel kiállítani.
A kifizetésre köteles szervezet az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el, az Ajánlattevő számláját/számláit Ajánlatkérő a kézhezvételtől számított 30
(harminc) napon belül teljesíti, átutalással.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik, ennek megfelelően a nyertes Ajánlattevőnek a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben foglalt esetben az ott előírt módon igazolnia kell, hogy nincs köztartozása.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A fizetési feltételek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 130. § (1), (4) és (6) bekezdései is irányadók.
A további -fizetési feltételek a dokumentáció részeként kiadott szerződés tervezetben találhatóak.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27.§ (1) bekezdésére tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását közös közös ajánlattétel esetén.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25.§ szerint kell eljárni és az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevői nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ben írt rendelkezések alkalmazására.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
- Új Széchenyi Tervre keretében KEOP 7.14.0/15 pályázati konstrukció pályázati felhívása és általános pályázati útmutatója. (Letölthető: http://www.nfm.hu/doc)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja;
- az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX törvény;
- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet;
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §.
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.
- 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról;
- 264/2008. (XI.6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondiciónáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról;
- 7/2006 (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról;
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről;
- 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;
- 17/2008 (VIII.30) NFGM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.(XII.13) ÖTM rendelet módosításáról;
- Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK, valamint a 2006/32/EK irányelvei;
- 40/2002. (III. 21). Kormányrendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól;
- 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
- 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről és kapcsolódó kormányrendeletek;
- Egyéb, a tervezésre vonatkozó jogszabályok, előírások.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
K.1. Ajánlatkérő előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok valamelyike fennáll,
K.2. Ajánlatkérő előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
K.3. Az ajánlatkérő előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontban foglalt kizáró ok fenn áll. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pont kapcsán azt vizsgálja, hogy az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vagy annak alkalmazottja, teljesítésbe bevont szakembere rendelkezik-e a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet 9.§ szerinti energia audit végzésére jogosító engedéllyel melyek alapján jogosult jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tevékenység elvégzésére.

A megkövetelt igazolási mód:
K.Ig.1. Ajánlattevő (közös ajánlat esetén minden ajánlattevő külön-külön) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § 12. § szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alá.
K.Ig.2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében a Kbt. 58. § (3) bekezdés és a 310/2011. (XII.23) Kormányrendelet 10.§ alapján ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
K.Ig.3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pont szerinti kizáró ok.
K.Ig.4. A jogi kizáró okok igazolására benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok, iratok keltezése nem lehet korábbi a jelen ajánlati felhívás feladásának napjánál. Az ajánlati feladásának időpontja tekintetében a felhívás V.5.) pontjában rögzített időpont az irányadó.
K.Ig.5. A kizáró okok igazolásának módjáról a fentieken kívül a Közbeszerzési Hatóság által közétett „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. § -ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 2-3. § -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014.05.16.) és „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) tárgyú útmutatókban foglaltak irányadók.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatának az előző 3 üzleti év (adott esetben: működése ideje szerinti üzleti év/évek) vonatkozásában nyilatkoznia kell a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát (erre vonatkozóan az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást kérni).
Az előírt igazolási móddal kapcsolatos általános előírások: Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti iratokat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a közbeszerzés tárgyából ENERGIA HATÉKONYSÁGI TERVEZÉS származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az elmúlt 3 üzleti évben összesen elérte a nettó 10.000.000 HUF-t (közös ajánlattevők e feltételnek együttesen, az árbevételi adatok összeadásával is megfelelhetnek).
Amennyiben Ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy az alábbi követelmény irányadó, attól függően, hogy a működése megkezdése óta az adott ajánlattevő hány üzleti évvel rendelkezik (Ajánlatkérő rögzíti, hogy az üzleti évek számánál az Előtársaság időszaka nem minősül külön üzleti évnek):
- Ha Ajánlattevő az elmúlt időszakban összesen 1 üzleti évvel rendelkezik: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a közbeszerzés tárgyából (ENERGIA HATÉKONYSÁGI TERVEZÉS) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az elmúlt 1 üzleti évben összesen elérte a nettó 3.500.000 HUF-ot
- Ha Ajánlattevő az elmúlt időszakban összesen 2 üzleti évvel rendelkezik: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a közbeszerzés tárgyából (ENERGIA HATÉKONYSÁGI TERVEZÉS) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az elmúlt 2 üzleti évben összesen elérte a nettó 7.000.000 HUF-ot

Az előírt alkalmassági követelményekkel kapcsolatos általános előírások: Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglalt előírások szerint.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján ajánlatához csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónapban teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás teljesítéséről szóló, a Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti formában kiállított referenciaigazolást, vagy referencianyilatkozatot. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése a jelentkezésben. A referenciaigazolásnak/referencianyilatkozatnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím, telefonszám);
- a referencia tárgyának (az elvégzett szolgáltatás) ismertetése;
- a teljesítés ideje (év-hó-nap bontásban);
- utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.
A referenciamunka közös ajánlattevőként történt teljesítése esetén a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (6) bekezdése szerint kell a referenciát bemutatni.

M.2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdésének d) pontja alapján jelentkezéséhez csatolnia kell
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó jelentkezői nyilatkozatot;
- az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel kell elkészíteni és a jelentkezéshez csatolni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a szakemberrel kapcsolatban előírt szakmai tapasztalat meglétét az adott szakemberrel kapcsolatban előírt végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumot;
- az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember gárda ismertetése/bemutatása a jelentkezésben.

Az előírt igazolási móddal kapcsolatos általános előírások: Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy az ajánlatában meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti iratokat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan Ajánlattevő
M1.) ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 6 évben (72 hónap)
- legalább 8000 m2 összterületre vonatkozó, maximum 5 helyszínből származó, referenciával kiviteli tervek készítéséből. Befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó, igazolt referenciával (a teljesítéskezdő és befejező időpontjának a referencia időszakra kell esnie) kell rendelkeznie Ajánlattevőnek.
M2.) ha nem rendelkezik legalább az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott:
- 1 fő „Építmények gépészeti tervezési szakterület” szakterület/részszakterület megnevezésű, „G”
szakterület/részszakterület jelölésű jogosultság szerinti képesítési minimumkövetelménnyel és
szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel ÉS
- 1 fő „Építményvillamossági tervezési szakterület” szakterület/részszakterület megnevezésű, „V”
szakterület/részszakterület jelölésű jogosultság szerinti képesítési minimumkövetelménnyel és
szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
Amennyiben egy szakember több területen is rendelkezik jogosultsággal, úgy egy személyben is
elfogadható az érintett szakirányokban való részvételre.

Az előírt alkalmassági követelményekkel kapcsolatos általános előírások: Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül.
Valamennyi végzettség/képzettség vonatkozásában Ajánlatkérő azzal egyenértékű képzettséget/végzettséget is elfogad, azonban az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Ajánlati ár80
Vállalt késedelmi kötbér mértéke20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/10/15 (év/hó/nap ) Időpont: 14:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/10/15 (év/hó/nap) Időpont: 14:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/10/15 (év/hó/nap) Időpont: 14:00
Hely: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. gazdasági iroda
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt 62.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt a bontáson. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 62. § (1)(3)-(4) valamint (6)-(7) bekezdéseire.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-7.13.0/15-2015 Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-7.13.0/15 „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése" - HIT Gyülekezete ingatlanai energetikai korszerűsítésének előkészítése KEOP-7.13.0/15-2015-0011 sz. pályázat alapján - megbízó által biztosított energia auditok alapján, kiviteli tervek és árazatlan költségvetés továbbá költségbecslés elkészítése
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentációt Ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére.
A Kbt. 52.§ (2) szerint a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. Ajánlatonként egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elegendő a dokumentációt átvenni. A dokumentáció beszerezhető a felhívás közzétételének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9.00-től 15.00-ig, illetve az ajánlattételi határidő napján 9.00-tól az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció átvehető a Felhívás A melléklet I. pontjában meghatározott címen. A dokumentáció átvételének feltétele a dokumentációt kiváltó gazdasági szereplő alábbi adatainak megadása: a gazdasági szereplő neve, székhelye és postacíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó neve. A dokumentáció kiváltása során megadott adatok pontosságáért a dokumentációt kiváltó a felelős.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az értékelés a relatív értékelési módszeren alapszik.
Valamennyi rész tekintetében az egyes részszempontok (illetve alszempontok) felső ponthatára 15, alsó ponthatára 1.
A dokumentáció részét képező felolvasólapon megajánlott sorok kerülnek értékelésre az alábbi pontszámítási módszer szerint.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatok értékeléséhez az alábbi részszempontok kerülnek meghatározásra:
1. Összesen ajánlati ár Súlyszám: 80
nettó HUF-ban megadva.
Ajánlattevőknek az ártáblázatot ki kell tölteniük, és az Összesen sor eredményét kell a Felolvasólapra írni.
2. vállalt késedelmi kötbér Súlyszám: 20
A szerződésben írt teljesítési véghatáridőtől (11.30.) számítottan naptári napokra számolva napi kötbér vállalás, melynek minimuma 100.000 HUF - vállalás maximuma 200.000 HUF. Érvényesen vállalás 100.000 HUF - 200.000 HUF között tehető.
Az értékelési módszer részletes ismertetése
Az értékelés a relatív értékelési módszeren alapszik.
Valamennyi rész tekintetében az egyes részszempontok (illetve alszempontok) felső ponthatára 15, alsó ponthatára 1.
A dokumentáció részét képező felolvasólapon megajánlott sorok kerülnek értékelésre az alábbi pontszámítási módszer szerint. Az értékelési pontok kiszámítása során az Ajánlatkérő „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1. pontjában foglaltakat veszi alapul:
Ajánlatkérő a bírálati szempontrendszerben rögzített 1. részszempont ajánlatait (ajánlati ár) részszempontonként külön-külön növekvő sorrendbe rakva a fordított arányosítás szabálya szerint [Útmutató III.A.1.ba) pont] értékeli.
A legkedvezőbb tartalmi elem (azaz a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlat, a legrövidebb szállítási határidő) megkapja a maximális értékelési pontot (felső ponthatár), a többi ajánlat értékelési pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva a fordított arányosítás szabályai szerint, az alábbi képlet alapján kerül kiszámításra:
( Alegjobb
Avizsgált )
Pajánlat = * (Pmax - Pmin) + Pmin * S

ahol:
Pajánlat = az vizsgált ajánlat kapott pontszáma az adott részszempontra vonatkozóan
Alegjobb = A beérkezett legjobb ajánlat az adott részszempontra vonatkozóan
Avizsgált = A vizsgált ajánlat az adott részszempontra vonatkozóan
Pmax = Az adott részszempontra vonatkozóan maximálisan adható pontszám
Pmin = Az adott részszempontra vonatkozóan minimálisan adható pontszám
S = Az adott részszempontra vonatkozóan meghatározott súlyszám
Ajánlatkérő a bírálati szempontrendszerben rögzített 2. részszempont ajánlatait (vállalt késedelmi kötbér mértéke) részszempontonként külön-külön növekvő sorrendbe rakva az egyenes arányosítás szabálya szerint [Útmutató III.A.1.bb) pont] értékeli.
A legkedvezőbb tartalmi elem (azaz a legnagyobb mértékű késedelmi kötbér) megkapja a maximális értékelési pontot (felső ponthatár), a többi ajánlat értékelési pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az egyenes arányosítás szabályai szerint, az alábbi képlet alapján kerül kiszámításra:
( Avizsgált
Alegjobb )
Pajánlat = * (Pmax - Pmin) + Pmin * S

ahol:
Pajánlat = az vizsgált ajánlat kapott pontszáma az adott részszempontra vonatkozóan
Alegjobb = A beérkezett legjobb ajánlat az adott részszempontra vonatkozóan
Avizsgált = A vizsgált ajánlat az adott részszempontra vonatkozóan
Pmax = Az adott részszempontra vonatkozóan maximálisan adható pontszám
Pmin = Az adott részszempontra vonatkozóan minimálisan adható pontszám
S = Az adott részszempontra vonatkozóan meghatározott súlyszám
Ajánlatkérő a számítás során valamennyi részszempont vonatkozásában kettő tizedesjegyig határozza meg a kapott pontszámokat.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. pont P1 szerinti pénzügyi alkalmassági feltétel valamint az III.2.3. M1. és M2 műszaki-szakmai alkalmassági feltételek kerültek szigorúbban meghatározásra a minősített ajánlattevőkhöz képest
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1. Általános előírások:
1.1. Az Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzési eljárás elindításának napján hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) harmadik rész szabályai szerint folytatja le.
1.2. Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció átvétele. Az ajánlati dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. Ajánlati dokumentációt egy ajánlattevőnek vagy a megnevezett alvállalkozónak elegendő átvenni. Az ajánlati dokumentáció beszerezhető a felhívás közzétételének napjától az ajánlati határidő lejártáig munkanapokon 9.00-től 15.00-ig, illetve a részvételi határidő napján 9.00-tól a részvételi határidő lejártáig. Az ajánlati dokumentáció átvehető a Felhívás A melléklet I. pontjában meghatározott címen.
1.3 Az ajánlati dokumentáció átvételének feltétele az azt kiváltó gazdasági szereplő alábbi adatainak megadása: a gazdasági szereplő neve, székhelye és postacíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó neve. A megadott adatok pontosságáért az érdeklődő a felelős.
1.4 Amennyiben ajánlattevő írásban jelzi a kiegészítő irat iránti igényét, úgy Ajánlatkérő első sorban az ajánlattevő által megadott email címre kísérli megküldeni a dokumentációt teljes terjedelemben. Amennyiben az e-mailen történő megküldés sikertelen, úgy a dokumentáció a megadott postai címre kerül megküldésre a Kbt. 50.§ (3) bekezdésében rögzített határidőn belül.
1.5 Az ajánlati dokumentáció, illetve annak bármely része az Ajánlatkérő kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül nem adható tovább, valamint az ajánlat elkészítésén kívül fel nem használható. Tilos továbbá az Ajánlatkérő előzetes hozzájárulása nélkül a kiegészítő iratról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.
1.6. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 67. § értelmében valamennyi részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő új gazdasági szereplő kerül bevonásra és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, az Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában nem rendel el hiánypótlást.
1.7. Az eljárásban való ajánlattétel minden költsége az ajánlattevőt terheli.
1.9. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi, és megadja legalább az 1.3) pontban előírt adatokat.
1.10. Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdése alapján nyújt nemzeti elbánást.
1.11. Árfolyamok: Az ajánlat elkészítése során a különböző devizák HUF-ra illetve forintra történő átszámításánál a ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a Felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított HUF ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén a részvételre jelentkezőnek/ajánlatevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam.
1.12. Az ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy az Ajánlatkérő az eljárás során a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket (P.1., M.1., M.2.) a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
1.14. Az Ajánlatok formai és tartalmi követelményei:
2.1. A Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján az ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
2.2. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők:
a) Az ajánlatot magyar nyelven 1 db papíralapú nyomtatott eredeti példányban és a papíralapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus, szkennelt változatban (az elektronikus példányt CD/DVD adathordozóra mentve) kell benyújtani. A papíralapú és az elektronikus példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma a mérvadó. Az ajánlat papír alapú példányát roncsolásmentesen, nem bontható módon, zsinórral, lapozhatóan kell összefűzni.
b) Az ajánlat papír alapú példányán az írott oldalakat folyamatos sorszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
c) Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható legyen és az iratok helyére a Kbt. 67. §-70. § alkalmazása esetén egyértelműen lehessen hivatkozni.
d) Az ajánlatot zárt csomagolásban (borítékban/dobozban) kell az A melléklet III. pontban rögzített helyre benyújtani, A külső csomagoláson „energia audit tervezés” - az ajánlati határidő lejárta előtt felbontani tilos!” megjelölést, valamint az ajánlattevő nevét és címét (székhelyét) kell feltüntetni.
e) Az ajánlatban lévő, minden - ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevőgazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosultszemély(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
g) A teljes ajánlat szkennelt változatát CD-n/DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosíthatóan (pl: pdf.) formátumban, valamint amennyiben excel formátumú dokumentum szerepel az jelentkezésben, úgy azt szerkeszthető formában elektronikusan is be kell a jelentkezés részeként nyújtani. Az elektronikus formában is történő jelentkezés bekérése nem jelenti azt, hogy Ajánlatkérő elektronikus közbeszerzést folytat.
2.3. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, ajánlattevőnek ajánlatához csatolandó minden dokumentumot, iratot magyar nyelven kell benyújtania. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt legalább annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult, vagy a fordítást végző személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.
2.4. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 80. § alapján ajánlata egy részét üzleti titoknak minősíti és ez által annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell az ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell közölni.
3. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok részletezése:
3.1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell cégszerűen aláírt Felolvasólapot, amely feltünteti a 62. § (5) bekezdés szerinti információkat (az ajánlattevő, közös jelentkezés esetén valamennyi ajánlattevő nevét, székhelyét/lakóhelyét) A felolvasólap mintáját a kiegészítő irat tartalmazza.
3.2. A Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. törvény 3. § alapján nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. § értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a „nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak” nyilatkozat csatolandó.
3.3. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján a jelentkezésben meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is szükséges az ajánlathoz csatolni.
3.4. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlattevő (a jelentkezésben szereplő dokumentumokat) ajánlattevőként, alvállalkozóként, vagy ún. kapacitást biztosító szervezetként/személyként aláíró személy(ek) érvényes aláírási címplédánya(i)t (aláírási mintáját vagy ezzel egyenértékű okmányát). Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy egyéb gazdasági szereplő szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére más személyt képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a mindkét fél által aláírt meghatalmazást.
3.5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben folyamatban van el nem bírált változásbejegyzési eljárás, a ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát.
3.6. Közös részvételre jelentkezés esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot (közös ajánlattevői nyilatkozatot) legalább az alábbiak szerint: kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket (az ajánlattételi szakasz során ajánlattevőket) az eljárás során kizárólagosan képviseli és a jelentkezők, ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; ismerteti a jelentkezés és az ajánlat aláírása módját; tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges, az értékhatár korlátozása nélküli felelősséget vállalnak. A nyilatkozatban foglaltak hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától.
4. 1. A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani (eljuttatni) az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatkérőnél portaszolgálat működik, és a beléptetés esetenként hosszabb időt vesz igénybe. Az ebből eredő késedelem az ajánlattevő kockázata. Az ajánlat akkor minősül benyújtottnak, ha az a megadott helyen az ajánlatkérő részéről átvételi elismervény ellenében átvételre került.
4.3. Az Ajánlatkérő az eredményről az összegezés megküldésével tájékoztatja az eljárásban résztvevő ajánlattevőket. Nyilvános eredményhirdetésre - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - nem kerül sor.
4.4. A szerződés megkötésének időpontjára a Kbt. 124. § (4) - (6) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
4.5.
Az ajánlattevő köteles tájékozódni a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
A tájékoztatást az alábbi illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
- Nemzetgazdasági Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonszám: +36-1-795-1400
Telefax: +36-1-795-0716
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
- a teljesítés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei: munkavédelmi felügyelőségek (címek, elérhetőségek):
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228
- a teljesítés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei: munkaügyi felügyelőségek (címek, elérhetőségek):
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
- a teljesítés helye szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei (címek, elérhetőségek):
https://www.antsz.hu/bal_menu/nepegeszsegugyi_szakigazgatasi_szervek
- Országos Tisztiorvosi Hivatal
https://www.antsz.hu/bal_menu/elerhetosegek_email_cimek/data/oth.html
Cím:
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím:
1437 Budapest, Pf. 839.
tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Központi telefonszám: 06-1-476-1100
- a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (1145 Budapest, Columbus u. 17-23., 1-301-2900, www.mbfh.hu) és az illetékes bányakapitányságokon (címek, elérhetőségek):
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=27&lng=1)

Az ajánlattevő köteles tájékozódni a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
A tájékoztatást az alábbi illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
- Nemzetgazdasági Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonszám: +36-1-795-1400
Telefax: +36-1-795-0716
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
- a teljesítés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei: munkavédelmi felügyelőségek (címek, elérhetőségek):
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228
- a teljesítés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei: munkaügyi felügyelőségek (címek, elérhetőségek):
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
- a teljesítés helye szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei (címek, elérhetőségek):
https://www.antsz.hu/bal_menu/nepegeszsegugyi_szakigazgatasi_szervek
- Országos Tisztiorvosi Hivatal
https://www.antsz.hu/bal_menu/elerhetosegek_email_cimek/data/oth.html
Cím:
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím:
1437 Budapest, Pf. 839.
tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Központi telefonszám: 06-1-476-1100
- a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (1145 Budapest, Columbus u. 17-23., 1-301-2900, www.mbfh.hu) és az illetékes bányakapitányságokon (címek, elérhetőségek):
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=27&lng=1)
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/24 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: HIT Gyülekezete
Postai cím: Gyömrői út 69.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Korossy Emese
Címzett: velencetax@velencetax.hu
Telefon: +36 306459750
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 12603717
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: HIT Gyülekezete
Postai cím: Gyömrői út 69.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Korossy Emese
Telefon: +36 306459750
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 12603717
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: HIT Gyülekezete
Postai cím: Gyömrői út 69.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Korossy Emese
Telefon: +36 306459750
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 12603717
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------