Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/110
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2014.09.19.
Iktatószám: 18545/2014
CPV Kód: 79420000-4;79951000-5;79952000-2;79500000-9;79632000-3
Ajánlatkérő: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Capitol Consulting Group Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Postai cím: Diós árok - 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Balogh Tamás
Címzett:
Telefon: +36 13561522
E-mail: balogh.tamas2@gyemszi.hu
Fax: +36 13757253
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyemszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási szerződés a GYEMSZI TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása”című projektje keretében az egységes belső kommunikáció kialakítása és működtetése feladatainak ellátására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelye
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 MŰSZAKI-SZAKMAI JELLEMZŐK
PROGRAM VEZETÉS ÉS KIVITELEZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KOORDINÁLÁSA
Aktív és folyamatos részétel a projekt vezetés munkájában, a kommunikációs egyenetlenségek és kockázatok kiszűrése, döntéstámogatás
A projekt vezetés kommunikációjának egységesítése, összehangolása, a megvalósítás fázisainak megfelelő kommunikációs hangsúlyok megtartása
Az arculatnak megfelelő elemek beépítése a kommunikációba, egységes tartalmi és külalaki megjelenés biztosítása
A TIG vezetők kommunikációjának támogatása, különös tekintettel a területen kialakítandó egészségszervezési funkciók kialakítására és az intézményi pilotok kommunikációjának támogatása A nyertes ajánlattevő részt vesz a projekt vezetés megbeszélésein, elemzi és értelmezi a felvázolt alternatívákat kommunikációs szempontból, felhívja a figyelmet az egyes kockázatokra, a döntések és a kommunikáció összhangját teljes mértékben biztosítja. Részvétel legalább 50 megbeszélésen
Kommunikációs szempontból ügyel a program szóhasználatára, biztosítja az egységes nyelv és fogalomrendszer használatát
Előkészíti a végrehajtás során bevont résztvevők számára a részletes kommunikációs iránymutatót, támogatja az iránymutatók használatát. Az iránymutatók tartalmi anyagának minden pilot elindítása előtt legalább három héttel rendelkezésre kell állnia. Az iránymutatók nyomdai elkészítése, nem a nyertes ajánlattevő feladata.
Elemzi a kommunikációs hatásokat, rendszerezett visszajelzést gyűjt a pilotokba bevont résztvevőktől a program és a közvetlen feladat céljaival kapcsolatosan. Minden pilot program elindítása után két hónappal a résztvevők maximum 10% -ában, de minimum 20 fős mintán kell elvégezni egy egyszerű, kvantitatív kérdőíves felmérést. A kérdőíves felmérések lehetnek elektronikus alapúak. A kérdőívek legalább 10, a témakör célkitűzéseire vonatkozó kérdésből kell, álljanak, mely kérdéseket vagy egy több fokozatú skálán kell megválaszolni vagy legalább három válaszlehetőség közül kell kiválasztani a megfelelőt.
Frissíti a kommunikációs platformokat a visszajelzések alapján, rendszeresen tájékoztatja a vezetést a szükséges kommunikációs feladatokról

Eredménytermékek:
Pilot folyamatokban résztvevőknek szól egységes kommunikációs platform Dokumentum: részletes kommunikációs iránymutató a pilotban résztvevők bevonására, kommunikációs szótár megalkotása, ezen anyagokat a vezetés, a szakmai irányítás és a területi igazgatásból résztvevők számára készíti a nyertes ajánlattevő. Formája word dokumentum, a szerződés hatályba lépését követő 2 hónapon belül el kell készülnie
Felmérés a pilotokban résztvevők program célokról alkotott képéről Dokumentum: a program célrendszerének és az egyes feladatok célrendszerének méréséről készült összefoglaló anyag, mely a felméréseket elvégzését követő 10 napon belül bocsátandó a projekt vezetés rendelkezésére

A PROGRAM EGYSÉGES „BELSŐ” KOMMUNIKÁCIÓS PLATFORM MEGALKOTÁSA
1. A projekt megvalósításában résztvevő csoportok bevonásához a megfelelő üzenetek összeállítása célcsoportonként szétválasztva
A definiált kulcs célcsoportok számára projekt bemutató anyag elkészítése A stratégiai anyaggal összhangban a kivitelező elkészíti a projektben résztvevők számára az egyes célcsoportoknak szóló specifikus dokumentumokat, melyek tartalmazzák célcsoportonként:
o a témakörök pontos céljának bemutatása
o a feladat által nyújtott értékek részletes bemutatása bontva az egészségügyre, résztvevőre nézve és betegekre nézve
o a részvétel előnyeinek ábrázolása a résztvevő számára
o a logisztikai részletek
Hasonlóképpen az általános projekt bemutató célcsoportonkénti feldolgozása is elkészül, melyben a projekt eredménytermékei és hatása a célcsoport szemszögéből kerül bemutatásra.
A következő, a megvalósításban résztvevő célcsoportok esetében kerülnek kidolgozásra a fenti kommunikációs anyagok:
o döntéshozók
o háziorvosok
o TIG vezetők
o kórház igazgatók
o társadalmi szervezetek
o kórház gazdasági szakemberek
o egészségügyi szakértők
o egészségügyi szakdolgozók
o betegek – csak a közvetlenül projektben résztvevő betegek (betegút és egyéni egészségterv)
A program megvalósításának és a következő lépéseknek szakmai bemutatása a definiált célcsoportoknak, A program megvalósításának bemutatása, a létrehozott eredménytermékek ábrázolása, a program megvalósulási riportja legalább egy megvalósítási összefoglaló célcsoportonként, de legalább három riport a kórházvezetés és a bevonni tervezett/bevont háziorvosok számára
Eredménytermékek:
Egységes célcsoportonkénti feladatleírást és témakörcélokat bemutató dokumentum Dokumentum: részletesen bemutatja a témaköröket, azok céljait, várható hatásait, ill. az adott terület által létrehozott értékeket. a létrehozandó „word” dokumentum alapja a munkacsoport lapok és a Megvalósítási Tanulmány részletes témakör leírása. Ennek alapján kell a kivitelezésben, pilotban résztvevő célcsoportoknak megfogalmazni a célcsoportok egészségügyi rendszeren belül elfoglalt helyének és szerepének megfelelő létrehozandó értékeket ábrázolni. Témakörönként és érintett célcsoportonként egy dokumentum keletkezik. A témakörökben érintett kommunikációs igényt a munkacsoport vezetők határozzák meg. Külön kiemelendő ebben a felépítésben az egészségszervezésre területén kialakítandó kommunikáció mely alapjait képezi a teljes külső kommunikációnak. Ehhez kapcsolódik az oktatások szervezése előtt az egészségszervezési irányelvek alapján készítendő beteg utakról szóló szakmai kommunikáció, mely alapját képezi a teljes külső kommunikációnak is. Ezen feladatokat a program kivitelezésben meghatározott, rendszeresen aktualizált időpontok előtt legalább három héttel kell elkészíteni. A teljes külső kommunikáció nem feladata a nyertes ajánlattevőnek, csak a belső, azaz a program kivitelezésben résztvevők felé irányuló kommunikációs alapok kialakítása a feladat, melyre a teljes nyilvánosság megteremtése során is épít a program.
Program bemutató dokumentum, célcsoportonkénti felépítésben Dokumentum: a program egészét bemutató dokumentum, mely a célcsoportokra kifejtett eltérő hatások alapján célcsoportonként ábrázolja a program felépítését, lényegét. Minden fent részletezett célcsoport számára egy word dokumentum. A feladat az anyagok tartalmi részsének kialakítása, az arculat illesztése és nyomtatás nem feladata a nyertes ajánlattevőnek.
Megvalósulás riport a megvalósítók számára, kommunikáció a projekt hatásainak erősítése érdekében Dokumentum vagy előadás anyag: Rövid összefoglaló a program kivitelezésének előrehaladásáról, a résztvevők transzparens informálása érdekében. Legalább egy összefoglaló word dokumentum készül célcsoportonként, de legalább három a következő célcsoportoknak: kórházigazgatók, részvevő háziorvosok

A PROGRAM SZAKMAI IRÁNYÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A STAKEHOLDER MENEDZSMENTBEN
A döntéshozók döntés előkészítésének támogatása a projektvezetéssel közösen, a projekt várható hatásainak előkészítése, a szükséges finanszírozási és szabályozás változás kommunikációjának megtervezése A döntéshozók számára a projekt hatásainak kommunikációs szempontú elemzése és értékelése, a folyamattal kapcsolatos kulcs üzenetek összeállítása, a döntéshozók projektet érintő kommunikációjának támogatása
A projektvezetés felkészítése a kulcs kommunikációs üzenetek összeállítása, az előrehaladás és a várható hatások, kockázatok kommunikációjának előkészítése a kulcs döntéshozók irányába Minden olyan esemény, változás, előrehaladás, kész eredménytermék kommunikációjának előkészítése mely döntéshozói szempontból jelentőséggel bír, bemutatók áttekintése, véleményezése
A projekt teljes kommunikációját alakító, az alapokat lefektető közös fogalomtár kialakítása A felmerült és szakmailag tisztázott fogalmak rögzítése, az ehhez tartozó kommunikációs elemek pontos rögzítése
Eredménytermékek:
Kommunikációs szótár Dokumentum: a projekt szakmailag egyeztetett fogalmainak és kommunikációs sablonjainak folyamatosan frissített összefoglalója, az első verziónak a szerződés hatályba lépése után legkésőbb 2 hónapon belül kell el készülnie, frissítés havi rendszerességgel
Teljesítés időtartama: várhatóan a megbízási szerződés megkötésétől 2015. szeptember 30. napjáig. Amennyiben a projekt szakmai zárása és a szerződés tárgyát képező projektmenedzsment feladatok ellátása időben később valósul meg, akkor a szerződés időtartama is meghosszabbodik.
Az elvégzendő feladatok részletes ismertetése a műszaki leírásban található.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79420000-4
További tárgyak: 79951000-5
79952000-2
79500000-9
79632000-3
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 9800000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés a GYEMSZI TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása”című projektje keretében az egységes belső kommunikáció kialakítása és működtetése feladatainak ellátására
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/09/01 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Capitol Consulting Group Kft.
Postai cím: Sas u. 10-12.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Telefon: +36 13018725
E-mail: info@ccg.co.hu
Fax: +36 13018750
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 10000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 9800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 9800000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 9950000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Strategic Scope Kommunikációs Ügynökség Kft.
Cím:
1015 Budapest, Naphegy tér 8.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 9890000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Capitol Consulting Group Kft. (név) 1051 Budapest, Sas u. 10-12. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Qgli Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (név) 1171 Budapest, Gömbvirág u. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Strategic Scope Kommunikációs Ügynökség Kft. (név) 1015 Budapest, Naphegy tér 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása”
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2014/06/25 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/09/04 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------