Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2011/88
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás
Hirdetmény típusa:az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2011.08.01.
Iktatószám:18557/2011
CPV Kód:85100000-0;85121000-3;85141000-9
Ajánlatkérő:Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Köz
Teljesítés helye:1081 Budapest, Fiumei út 17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2011.08.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Köz
Postai cím: Péterfy Sándor u. 8-20.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1076
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: Zsarnay István gazdasági igazgató
Telefon: 461-4710
E-mail: gazdig@peterfykh.hu
Fax: 461-4712
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
xRegionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
xEgészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Műtői és aneszteziológiai szolgáltatás ellátása megbízási szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1081 Budapest, Fiumei út 17.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Műtői és aneszteziológiai szolgáltatás ellátása, határozott idejű megbízási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85100000-0
További tárgyak:85121000-3
85141000-9
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Műtői és aneszteziológiai szolgáltatás - szükség esetén az év minden napján történő 24 órás - ellátása hétköznap max. 8 műtőben, hétvégén és pihenőnapon, valamint munkaszüneti napon max. 5 műtőben. Ajánlattevőnek vállalnia kell a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételek (orvosok, szakasszisztensek, műtős szakasszisztensek és műtősegédek) folyamatos biztosítását, ajánlatkérő tulajdonában lévő eszközökkel a mindenkori hatályos szakmai, hatósági előírások szerint.
A Baleseti Központban és annak műtőiben végzendő és szükséges műtői (műtős szakasszisztens, műtőssegédi), valamint aneszteziológiai aneszteziológus orvosi, aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok:
1. aneszteziológus orvosi ellátás biztosítása max. napi 24 óra időtartamban,
2. aneszteziológiai ambulancia működtetése max. heti 20 óra időtartamban,
3. aneszteziológiai szakasszisztensi ellátás biztosítása max. napi 24 óra időtartamban,
4. műtős szakasszisztensi ellátás biztosítása max. napi 24 óra időtartamban,
5. műtős segédi ellátás biztosítása max. napi 24 óra időtartamban.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Meghiúsulási kötbér: műtét ajánlattevő általi meghiúsulása esetére, az elmaradt műtét homogén beteg csoport (HBCS) besorolás szerint megállapított aktuális súlyszám/Ft értéke szerint, %-ban kifejezve, ajánlattevő meghiúsulási kötbér bírálati szempont mértékére tett ajánlata alapján, de minimum 100 %.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
-Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 305. § (3) bekezdésében előírtak szerint, Ajánlattevő a teljesítéstől számított fizetési határidőre tett ajánlata alapján átutalással magyar Forintban történik.
- Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
- Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §-a figyelembevételével teljesít kifizetéseket.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot tevő nyertesektől nem követeli meg gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha a közös ajánlattevők ajánlatukhoz együttműködési megállapodást csatolnak, amelyben egyebek mellett kifejezetten elismerik a szerződés teljesítéséért fennálló együttes kötelezettségüket és egyetemleges felelősségüket, részletezik a beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatok egymás közötti megosztását, valamint megjelölik a vezető céget. Közös ajánlattétel esetében az ajánlat kétséget kizáró módon, egyértelműen kell, hogy tartalmazza, hogy kik a közös ajánlattevők. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek a megállapodás létrejöttének időpontjától annak tagjait illetik meg, illetőleg terhelik.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
A nyertes ajánlattevőnek és alvállalkozójának rendelkeznie kell mindazon szakmai és képesítési követelményekkel, amelyet az egészségügyről szóló a 1997. évi CLIV. törvénv előír, továbbá gazdasági társaság esetében ÁNTSZ működési engedéllyel. A szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogszabályokban előírt feltételeket a nyertes ajánlattevőnek teljesíteni kell.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a) – i) pont illetve a 61. § (1) bekezdés d) pont hatálya alá tartozik.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) – c) pont hatálya alá tartozik.
- Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik
Igazolási mód:Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, valamennyi számlavezető pénzintézet az ajánlati felhívás feladásától számított 60 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő, illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó számláján ill. számláin a 2010. évben fizetési sorban állás előfordult-e, ha igen, mennyi ideig
2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerinti saját vagy jogelődje utolsó lezárt számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának benyújtása

3. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti, az esetleges károkozásra vonatkozó érvényes felelősségbiztosítási kötvény benyújtása
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények tekintetében más szervezet erőforrásaira támaszkodik, a Kbt. 65. § (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevő, illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó:
1. Ha az ajánlattevő, illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó bármely bankszámláján a 2010. évben 60 napot meghaladó fizetési sorban állás fordult elő.
2. Ha az ajánlattevő, illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerint készített beszámolója alapján az utolsó lezárt évben a mérleg szerinti eredmény negatív volt
3. Ha az ajánlattevő illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik együttesen a tevékenység ellátására vonatkozóan legalább évente 50 millió Forint, káreseményenként legalább 10 millió Forint összegre fedezetet nyújtó érvényes felelősségbiztosítással
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti, 2009. január 1-jét követően az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjáig teljesített legjelentősebb referenciáknak ismertetése.
A Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti referenciában meg kell adni legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél nevét és címét, az ellenszolgáltatás összegét, a szerződés tárgyát, tartalmát; az érintett szolgáltatás ellenszolgáltatásának összegét nettó összegben, továbbá a referenciának tartalmaznia kell, hogy a teljesítés a szerződésnek és előírásoknak megfelelően történt-e.
2. A Kbt. 67.§ (3) bekezdése d) pontja alapján, azoknak a szakembereknek, vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakmai önéletrajzuk, az iskolai végzettségükről, és az elvárt szakmai képzettségről szóló iratok egyszerű másolatának csatolása az alábbiak szerint:
- aneszteziológus szakorvos: orvosi diploma, szakorvosi bizonyítvány az előírt szakképesítéssel, működési engedély
- szakképzett műtős szakasszisztens, aneszteziológus szakasszisztens: elvárt szakmai képzettségről szóló irat, működési nyilvántartási igazolvány
- műtős segéd: elvárt szakmai képzettségről szóló irat
Amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt személy működési nyilvántartásba bejegyzett, és ez a http://www.eekh.hu/ elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen elérhető, úgy az iratok egyszerű másolatának csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények tekintetében más szervezet erőforrásaira támaszkodik, a Kbt. 65. § (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltakra
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlatevő, illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó:
1. Ha az ajánlattevő illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik együttesen 2009. január 1-jét követően az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjáig teljesített, legalább 1 éves időtartamú, legalább 35 millió Forint nettó értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás tárgyú, a szerződésnek és előírásoknak megfelelően teljesített legalább 1 db referenciával
2. Ha az ajánlattevő, illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik legalább az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt személyekkel:
- 8 fő aneszteziológus szakorvos
- 8 fő szakképzett műtős szakasszisztens
- 8 fő aneszteziológus szakasszisztens
- 8 fő műtős segéd.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről, 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési, engedélyezési eljárásról. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
SzempontSúlyszám
Műtétek közötti legrövidebb állásidő nyertes ajánlattevőtől független ok kizárhatósága esetén (percben kifejezve)50
Ajánlati ár aneszteziológiai szakorvos szolgáltatása esetén (nettó Ft/óra/fő óradíjban kifejezve)14
Ajánlati ár aneszteziológiai szakasszisztens szolgáltatása esetén (nettó Ft/óra/fő óradíjban kifejezve)14
Ajánlati ár műtős szakasszisztens szolgáltatása esetén (nettó Ft/óra/fő óradíjban kifejezve)8
Ajánlati ár műtős segéd szolgáltatása esetén (nettó Ft/óra/fő óradíjban kifejezve)8
Meghiúsulási kötbér mértéke (az elmaradt műtét homogén beteg csoport –HBCS- besorolás szerint megállapított aktuális súlyszám/Ft értéke szerint, %-ban kifejezve, minimum 100 %)10
Fizetési határidő (napokban megadva legalább 30 nap legfeljebb 60 nap)6
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
16/2011/Péterfy, Műtői és aneszteziológiai szolgáltatás ellátása
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/08/18 (év/hó/nap )
Időpont: 14:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlatkérő dokumentációt biztosít. A dokumentáció Kbt. 54. § (6) bek. 2. mondata szerinti megvásárlása vagy átvétele az eljáráson történő részvétel feltétele. A 40.000 Ft+ÁFA (50.000 Forint) dokumentáció díjának a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ OPT Bank Nyrt 11784009-15492320 bankszámlájára történő átutalását követően, e-mailen (h.herbak@upcmail.hu és bergan.agnes@peterfykh.hu) történt regisztrációval és a banki átutalás másolatának megküldésével (amelyeket faxon a +36 1 461-4770-es számra is el kell küldeni) a dokumentáció elektronikus úton rendelkezésre áll Ajánlatkérő honlapján a www.peterfykh.hu Közérdekű adatok/közbeszerzés/közbeszerzési eljárásaink címszó alatt. A regisztrációs kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: dokumentációt vásárló neve; címe; adószáma;e-mail címe,telefon és faxszáma,az eljárást megindító ajánlati felhívás hirdetményének KÉ száma. Az átutaláson fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát, és azt, hogy az átutalás a dokumentáció megvásárlására irányul. Az átutalást igazoló bizonylat másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/08/18 (év/hó/nap) Időpont: 14:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb: -
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/08/18 (év/hó/nap)
Időpont: 14:00
Helyszín : Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ ”G” épület 2. emeleti Tárgyaló (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
2011. szeptember 16. 14.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. szeptember 26. 14.00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei pontban leírtaknak megfelelően.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Alsó határ: 1 pont; felső határ: 100 pont.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatok értékelése során a 2-7. bírálati részszempontok kapcsán a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest egyenes arányosítással történik, 1-100 pont között. Minden egyes részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a résszempontok 6-7. pontja esetében a legmagasabb értéket, a 2-5. pont esetében a legalacsonyabb értékeket tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak. Az ajánlatok értékelése során, a 1. bírálati részszempont kapcsán a pontszámok megadása az alábbiak szerint történik: 0-10’ állás közötti ajánlat esetén 100 pont jár, kétpercenkénti növekedés esetén arányosan 10-10 pont levonás, azzal, hogy a legalacsonyabb ajánlat is 1 pontot ér.
Az Ajánlatkérő valamennyi bírálati szempont esetében a pontozást két tizedes jegyig végzi el, a kerekítés szabályai szerint.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltakra vonatkozóan.
2. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
3. Az ajánlatokat a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kell benyújtani. Az ajánlatok csomagolását az alábbi felirattal kell ellátni: „16/2011/Péterfy Aneszteziológiai szolgáltatás”
4. Ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtania. Az ajánlatokon jól láthatóan fel kell tüntetni, hogy "Eredeti” vagy "Másolati" példány. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó. Ha az ajánlattevő nem jelöli meg az eredeti példányt, az Ajánlatkérő szabadon választ ki egy példányt, és azt tekinti eredetinek.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
7. Az ajánlatkérő igényli, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Elérhetőségek a dokumentációban)
8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőket terheli.
9. Az ajánlattevők kizárólag írásban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek ajánlatkérőtől a Kbt. 250. § (3) b) pontjában foglaltak szerint az ajánlatok bontását megelőző legkésőbb öt munkanappal e-mailben a h.herbak@upcmail.hu és a bergan.agnes@peterfykh.hu címen (kérjük mindkét címet együttesen megjelölni) ill. a +36 1 4614770 fax számon Dr. Herbák Henriettának és Bergán Jánosnénak címezve, amelyre ajánlatkérőnek az ajánlatok bontását megelőző legkésőbb három munkanappal kell a kiegészítő tájékoztatást megadni.
10. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre ill. aláírásra jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet az ajánlat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldányát. Amennyiben az aláíró(k) meghatalmazott, a meghatalmazást és a meghatalmazott fentebbiek szerinti aláírási címpéldányát is csatolni kell.
11. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) kötelezettségvállalásra jogosultságának megállapítása érdekében az ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. a 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó az illetékes cégbíróság nyilvántartása szerinti az ajánlat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi kivonatát. (cégkivonat, cégmásolat vagy cégbizonyítvány)
12. Ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációt biztosít. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő az egyik ajánlattevőnek megvásárolnia a dokumentációt, továbbá a Kbt. 54.§ (6) bekezdés 2. mondata az irányadó. A dokumentáció díjának átutalását igazoló bizonylat másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
13. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás feltételeinek és a dokumentációban szereplő feltételek elfogadásáról.
14. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az alkalmasságot.
15. Az ajánlattételi felhívásban, és az ajánlattételi dokumentációban leírtaknak nem megfelelő ajánlat érvénytelen.
16. Az ajánlatkérő mentesül a szerződés megkötésének, illetőleg teljesítésének kötelezettsége alól, ha a közbeszerzés megkezdését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes.
17. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlatot tevő visszalépése esetén a második összességében legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a második legjobb ajánlatot tevőt az írásbeli összegzésben megjelöli.
18.Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelyet az ajánlattételi határidőig, a Kbt. 59 §. (2) alapján megjelölt módon kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, s amelynek mértéke 1.000.000 HUF. A befizetés helye: Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ OTP Bank 11784009-15492320 fizetési számlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: 16/2011/Péterfy-ajánlati biztosíték. A nem átutalással teljesített ajánlati biztosíték esetén kedvezményezettként az ajánlatkérőt kell megjelölni, a bankgarancia és a kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan, érvényességi ideje: az ajánlati kötöttség időtartama, rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlatok benyújtási határidejével. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték teljesítését igazoló dokumentumot, amely nélkül az ajánlat érvénytelen. Az ajánlati biztosíték kamatmentes visszafizetése a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.
19.Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy feladatainak ellátása során - a hivatására irányadó jogi- és etikai szabályokon túlmenően betartja ajánlatkérő belső szakmai szabályzataiban (Tűz- és Munkavédelmi, Rendészeti Szabályzatban, stb) foglaltakat, különösen a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt előírásokat.
20.Az ajánlattételi felhívásban meghatározott szakmai feladatok szakmai irányításáról, továbbá az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti kapcsolattartásról a Baleseti Központ szakmai igazgatója gondoskodik, akinek a jogi- és szakmai szabályoknak megfelelő utasításait az egészségügyi tevékenység ellátása során kötelesek figyelembe venni.
21.A szakmai igazgató rendelkezik a szakmai feladatok részletes meghatározásáról és a tevékenység igazolásáról.
22.Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelkezésre álló eszközök gondos és rendeltetésszerű kezeléséről gondoskodik, egyben tudomásul veszi, hogy az ezekben keletkezett károkért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel
23.A szolgáltatás becsült összege: 100.000.000 Forint.
A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/28 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Dr. Herbák Henrietta
Postai cím: Vaskapu u. 17. C/3/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Herbák Henrietta
Telefon: +36 30 2272404
E-mail: h.herbak@upcmail.hu
Fax: +36 1 4614770
Internetcím (URL): -
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------