Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.10.12.
Iktatószám: 18736/2015
CPV Kód: 45000000-7;45110000-1;45221250-9;45223200-8;45261400-8;45262700-8;45262000-1;45300000-0;45310000-3;45343200-5;45350000-5;45410000-4;45420000-7;45430000-0;45442100-8;45212314-0;71220000-6;71240000-2;71320000-7
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1087 Budapest, Kerepesi út 7. Hrsz: 38826
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: vagyonkezelő szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelő szerv
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelés
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében a „Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bőví-tése, továbbá új épületek építésének megvalósítása” tárgyú projekt kivitelezése és az ehhez szüksé-ges kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés elvégzése
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás x
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
1087 Budapest, Kerepesi út 7.
Hrsz: 38826
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés keretében a „Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bőví-tése, továbbá új épületek építésének megvalósítása” tárgyú projekt kivitelezése és az ehhez szüksé-ges kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés elvégzése
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45110000-1
45221250-9
45223200-8
45261400-8
45262700-8
45262000-1
45300000-0
45310000-3
45343200-5
45350000-5
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45442100-8
45212314-0
71220000-6
71240000-2
71320000-7
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes Ajánlattevő feladatai:
Az építészeti-műszaki tervdokumentáció mellékletét képező helyszínrajzon 1-es számmal jelölt főépü-let (kóbli, műemléki nyilvántartási száma: azonosító: 12002, törzsszám: 16319) fő tartószerkezeti rendszere a tervezett átalakítás során jelen beruházás keretében alapvetően nem változik. A főfalak-ban meglévő ajtónyílások több helyen befalazásra kerülnek és több helyen a főfalakban új ajtónyílás lesz kialakítva. A lelátó lefedésének megerősítése során az eredeti elrendezés és kialakítási jelleg megmarad. A lelátóra kétoldalt, szimmetrikusan felvezető vasbeton lépcső járóvonala megváltozik, amely során a jelenlegi vasbeton lépcső elbontásra kerül, majd az új geometriának megfelelően építik meg. A hátsó traktus istálló felé eső végénél található kisebb toldalék pavilon az átalakítás során el-bontásra kerül.
A műemlék kóbli tervezett nettó beépített alapterülete 635,76 m2, teljes nettó alapterület 1005,78 m2, melyből 19,02 m2 bontandó, a többi felújítandó.
Az építészeti-műszaki tervdokumentáció mellékletét képező helyszínrajzon 2-es számmal jelölt, meg-lévő istálló épület északi és déli szárnya lebontásra kerül, helyettük teljesen új épületbővítés készül, amelyek körülbelül 37,0 m x 22,5 m-és befoglaló méretű, téglalap alaprajzú, földszintes + padlástér kialakítású épületrészek lesznek. A meglévő fedélszék elbontásra kerül és helyette ugyanolyan tartó-szerkezeti kialakulású tetőszerkezet épül.
Az átalakítással és bővítéssel érintett istálló tervezett nettó alapterülete 2867,26 m2, melyből 880,92 m2 bontandó a többi felújítandó.
Az istálló épület déli szárnyának déli végen, az építészeti-műszaki tervdokumentáció részét képező helyszínrajzon 6-os számmal jelölt, új, sokszög alaprajzú, acél szerkezetű lójártató épül.
Az építészeti-műszaki tervdokumentáció részét képező helyszínrajzon 3-as számmal jelölt nagyfedeles csarnok nyugati oldalán lévő oldalszárny elbontásra kerül, helyén új szerkezet épül. Az új szárny egy körülbe-lül 57,3 m x 6,4 m-es befoglaló méretű, téglalap alaprajzú, földszint + 1. szint beépítésű épületrész lesz, amelynek tartószerkezete - a födémek és a függőleges tartó elemek - monolit vasbetonból, tég-la falazatból és acél szerkezetből készül. A csarnok keleti oldalán egy fedett, nyitott, körülbelül 13,0 m x 11 m-es befoglaló méretű, téglalap alaprajzú, acél szerkezetű átjáró készül, amely összekapcsolja a nagy- és kisfedeles lovardát.
A nagyfedeles csarnok tervezett nettó alapterülete 2930,64 m2, melyből 715,31 m2 bontandó a többi felújítandó.
Az építészeti-műszaki tervdokumentáció részét képező helyszínrajzon 4-es számmal jelölt, kisfedeles csarnok északi oldalán lévő nyitott istálló alatt egy kisebb helyiség kerül kialakításra („Állóhelyek”). Ennek könnyűszerkezetes határoló szerkezetei lesznek, amelynek oszlopai alatt kisebb pontalapok épülnek.
A tervezett kisfedeles csarnok nettó alapterülete 1157,43 m2, melyből a teljes felújítandó.
Az építészeti-műszaki tervdokumentáció részét képező helyszínrajzon 5-ös számmal jelölt bejárati épületek esetében az elektromos épület kivételével, az összes többi épület bontásra kerül. Három új földszintes, körülbelül 4,4 m x 6,4m-es, illetve 2,4 m x 4,3 m-es alapterületű, téglalap alaprajzú épü-let készül. A meglévő elektromos épület mellet egy 2,4 m x 6,2 m-es alapterületű, téglalap alakú, földszintes épület készül.
A bejárati épületek nettó alapterülete 375,85 m2, melyből 337,67 m2 bontandó a többi felújítandó.

Az építészeti-műszaki tervdokumentáció részét képező helyszínrajzon 6-os számmal jelölt, az istálló épülettől délre három új raktár épül. Az új épületek 17,0 m x 12,0 m, 28,0 m x12,0 m és 11,6 m x 12,0 m befoglaló területű, téglalap alaprajzú acél csarnokok lesznek.
Az új raktárépületek nettó alapterülete 611,57 m2, melyből 284,19 m2 bontandó a többi felújítandó.
A terület hátsó határán álló, az építészeti-műszaki tervdokumentáció részét képező helyszínrajzon 7-es számmal jelölt épületet köteles nyertes Ajánlattevő felújítani, amely során tartószerkezeti jellegű átalakítások nem történnek. Az épület tervezett nettó alapterülete 766,02 m2. A nagy fedeles lovarda déli vége előtt jelenleg egy fóliával bélelt, locsoló víz tárolására szolgáló medence található. Ettől délre köteles nyertes Ajánlattevő megépíteni az új, az építészeti-műszaki tervdokumentáció részét képező helyszínrajzon 8-as számmal jelölt kétszintes bírói emelvényt, amely alatt monolit vasbeton talpge-renda rács készül.
A bírói emelvény nettó alapterülete 65,04 m2.
A tervezett átalakított és bővített épületek és az új épületek összesített nettó alapterülete 8 845,62 m2 lesz. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó pontos követelményeket az ajánlati dokumentáció mű-szaki leírása tartalmazza.
A kiviteli tervek elkészítése és a tervezői művezetés is a nyertes Ajánlattevő feladata.
A kiviteli tervek Megrendelő részére jóváhagyásra történő átadásának határideje a szerződéskötés napjától számított 2 hónap, amely kötbérterhes részhatáridőnek minősül, az ajánlattevők a kiviteli ütemterv elkészítése során ezen részhatáridővel számoljanak. Az ajánlattevők csatolják ajánlatukban a szerződés teljesítésére vonatkozó, indikatív kiviteli ütemtervet (Sávos vagy GANTT ütemtervek), a szakma szabályainak megfelelő részletezettséggel, így az indikatív kiviteli ütemterv tartalmazza külö-nösen a:
- kiviteli tervek elkészítésének időtartamát (kiviteli tervek Megrendelő részére jóváhagyásra tör-ténő átadásának határideje a szerződéskötés napjától számított 2 hónap),
- kiviteli tervek Megrendelő részére jóváhagyásra történő átadásának határideje;
- munkaterület átadását;
- munka megkezdését;
- készre jelentés(ek)et;
- átadás-átvétel megkezdését;
- átadás-átvétel befejezését,
- illetve a fentiekben rögzített egyes munkaegységekhez meghatározott kezdési és befejezési feltételek teljesítését,
hogy Ajánlatkérő ellenőrizni tudja a kivitelezésre vonatkozó, mérföldkövekhez rendelt határidő tartá-sát. Az indikatív kiviteli ütemtervben átfutási időket szerepeltessenek a szerződéskötés időpontjától számítottan.
A kiviteli ütemtervhez ajánlattevőnek kötelező csatolni pénzügyi-számlázási ütemtervet. A pénzügyi-számlázási ütemtervnek a tervezett összesített számlázandó összegenkénti felbontásban kell készülni.
Opciós rész:
1. Napelemes rendszer (kiserőmű)
Hátsó raktárépületek tetején kb. 300m2 területen kialakított kialakított ELMŰ visszatáplálásos nap-elem rendszer. 250fm 4x240mm2 NAYY kábel előkészített KGPVC védőcsőbe húzva. 190 db Sun Earth polikristályos napelem. 2db 36kW inverter tartószerkezet, vezetékezés, AC-DC túlfeszvédelem, engedélyezés, beüzemelés díja.
A napelemes rendszernek az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelnie:
- garantált pozitív teljesítménytolerancia (0 / +5 Wp ),
- legalább 10 év termékgarancia,
- legalább 25 év lineáris teljesítmény garancia (80%-ig),
- a kivitelező által a rendszerre, minimum öt évre, teljes körűen vállalt jótállás,
- online követhető teljesítményadatok.
2. Fakifágás/Fapótlás
A jelenlegi négyévszakos pálya és díjlovagló négyszög körül az összes, azaz 44 db fa kivágandó. Ezek átmérője többnyire 30-60 cm.
Öttusa-ASE pálya körül az összes, azaz 56 db fa kivágandó. Ezek átmérője többnyire 20-40 cm.
A leendő mobilbox/parkoló területén 80 db, a Kerepesi út felőli két parkolóba 7 db illetve 11 db, a Ke-repesi út - Aréna Pláza magánút - Fiumei úti temető felőli kerítések mellé 29 db fa pótlásra van lehetőség.
A kivágott és a beültetett fák közötti különbséget megváltani szükséges.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő fel-hívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egy-értelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) igen
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
Opciós rész:
1. Napelemes rendszer (kiserőmű)
Hátsó raktárépületek tetején kb. 300m2 területen kialakított kialakított ELMŰ visszatáplálásos nap-elem rendszer. 250fm 4x240mm2 NAYY kábel előkészített KGPVC védőcsőbe húzva. 190 db Sun Earth polikristályos napelem. 2d b 36kW inverter tartószerkezet, vezetékezés, AC-DC túlfeszvédelem, engedélyezés, beüzemelés díja.
A napelemes rendszernek az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelnie:
- garantált pozitív teljesítménytolerancia (0 / +5 Wp ),
- legalább 10 év termékgarancia,
- legalább 25 év lineáris teljesítmény garancia (80%-ig),
- a kivitelező által a rendszerre, minimum öt évre, teljes körűen vállalt jótállás,
- online követhető teljesítményadatok.
2. Fakifágás/Fapótlás
A jelenlegi négyévszakos pálya és díjlovagló négyszög körül az összes, azaz 44 db fa kivágandó. Ezek átmérője többnyire 30-60 cm.
Öttusa-ASE pálya körül az összes, azaz 56 db fa kivágandó. Ezek átmérője többnyire 20-40 cm.
A leendő mobilbox/parkoló területén 80 db, a Kerepesi út felőli két parkolóba 7 db illetve 11 db, a Kerepesi út - Aréna Pláza magánút - Fiumei úti temető felőli kerítések mellé 29 db fa pótlásra van lehetőség.
A kivágott és a beültetett fák közötti különbséget megváltani szükséges.
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér:
Kiviteli terv tekintetében: A kiviteli terv dokumentációnak a megrendelői közlésétől számított 15 napon belül történő kijavítása, hiánypótlása kötbérmentes. Amennyiben a dokumentációnak, vagy részeinek szolgáltatása a kiviteli ütemtervben foglalt határidőre olyan okból, amiért Vállalkozó felelős nem történik meg, úgy nyertes Ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni A kiviteli ütemtervben rögzített határidőhöz képes a nyertes Ajánlattevő a neki felróható okból 15 napot meghaladóan késedelembe esik, a Vállalkozó a 16. naptári naptól számítottan minden megkezdett naptári nap után 0,5 % késedelmi kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek, a kiviteli terv elkészítése szolgáltatás nettó díjára vetítve. A késedelmi kötbér maximális összege a kiviteli terv elkészítése szolgáltatás nettó díjának 15 %-a.
Kivitelezés vonatkozásában: Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amiért felelős a kiviteli ütemtervben a kivitelezésre vonatkozó véghatáridőt nem tartja be, a Vállalkozó a véghatáridőt követő naptári naptól számítottan a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 0,1%-a /naptári nap késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. Ajánlatkérő az esetleges kötbér igényét írásbeli fel-szólítás útján érvényesíti, melynek a nyertes ajánlattevő köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem vitatja, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben foglalt beszámítási feltételek [130.§ (6) bek.] teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. Ajánlatkérő a kivitelezésre vonatkozó késedelmi kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér:
Kiviteli terv tekintetében: A Felek a késedelmi kötbér mértékét a kiviteli terv elkészítése nettó díjának 15 %-ában maximálják. Amennyiben a késedelmi kötbér összege a tervezés vonatkozásában meghaladja a kiviteli terv elkészítése szolgáltatás nettó díjának 15 %-át, a Megrendelő jogosult a szerződés tervezésre vonatkozó részétől elállni és a tervezési szolgáltatást mástól megrendelni, valamint a Vállalkozóval szemben a kiviteli terv elkészítése szolgáltatás nettó díja 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Kivitelezés vonatkozásában: A teljesítési véghatáridőre vonatkozó késedelem maximum 30 naptári napig terjedhet. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy 30 naptári napot meghaladó, kése-delem esetén - amennyiben az olyan okból áll fenn, amiért Vállalkozó - a szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú nyilatkozattal Megrendelő elálljon. Ebben az esetben a Megrendelő a késedelmi kötbér helyett a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben foglalt beszámítási fel-tételek [130.§ (6) bek.] teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható.
Teljesítési biztosíték:
A teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgálta-tás 3 %-a, mely a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja alapján nyújtható, az alábbiak szerint: óvadék-ként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel mely Megrendelő nevére szóló és visszavonhatatlan kell, hogy legyen. Bankgarancia szerződés szövegének egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az visszavonhatatlan,
Vállalkozónak a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) szerinti időpontban kell nyújtania a szerződés hatálybalépésekor, továbbá a teljesítési biztosíték érvényességi határideje (Megrendelő által érvényesíthetőségének időpontja) a kiviteli ütemtervben vállalt teljesítési határidő.
Jólteljesítési biztosíték:
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 126. § (4) szerinti idő-pontban a sikeres műszaki átadás átvétel időpontjától kezdődően, Vállalkozó a szerződés szerinti, a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában.
Megrendelő a teljesítési biztosítékot a jólteljesítési biztosíték Vállalkozó általi rendelkezésre bocsátása esetén visszaszolgáltatja a Megrendelőnek.
Előleg-visszafizetési biztosíték:
Megrendelő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 68 millió forint előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Kbt. 131. § (1) bekezdésére és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire tekintettel.
Amennyiben Vállalkozó előleget igényel, úgy az igényelt előleg teljes összegének megfelelő mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani Megrendelő részére.
Az előleg igénybevételének feltétele az előlegbekérő levél Megrendelő felé történő benyújtása, illetőleg azzal egyidejűleg az igényelt előleg összegének megfelelő mértékű előleg-visszafizetési biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátása.
Az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126 § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint kell rendelkezésre bocsátani Ajánlattevő választása szerint.
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 126. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével.
Jótállás:
Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és beépített anyagokra a Birtokbaadás napjától számítottan köteles 24 hónap jótállást vállalni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásából biztosítja.
A szerződés, a kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF).
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §. alapján kifizetés csak akkor történhet, ha a nyertes ajánlattevő bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. Megrendelő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést.
A munkák tekintetében a vállalkozói díj kifizetésére vonatkozó rendelkezések:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (1)-(3), illetőleg (5) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2), az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § szerint történik.
A projektmenedzser, a műszaki ellenőr és pénzügyi vezető által igazolt, 4 példányban benyújtott számla pénzügyi teljesítése:
Abban az esetben, ha Ajánlattevő nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót:
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellen-szolgáltatást átutalással teljesíti, a Kbt. 130. § (1)-(3), illetőleg (5)-(6) bekezdései, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellen-szolgáltatást átutalással teljesíti. Amennyiben ajánlattevő a teljesítés során alvállalkozót vesz igénybe, akkor kifizetésre a Kbt. 130. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései-től eltérően a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése az irányadó. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.
Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiakra tekintettel:
A kiviteli terv vonatkozásában 2 db részszámlát jogosult Vállalkozó kiállítani a következők szerint:
1. részszámla a kiviteli tervek Megrendelő részére történő átadását követően kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos nettó ellenszolgáltatás 90 %-ára vonatkozóan,
2. részszámla a jogerős használatbavételi engedély beszerzését követően nyújtható be a kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos nettó ellenszolgáltatás 10 %-ára vonatkozóan.
Vállalkozó a szerződésben meghatározott, kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó átalányáron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére.
A fenti, kiviteli tervre vonatkozó 2 db részszámlán túlmenően Ajánlattevő kiviteli ütemterve szerint jogosult maximum 11 db részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani (valamint adott esetben 1 db előlegszámlát) a kivitelezéssel kapcsolatban. Számla az adott ütem során ténylegesen elvégzett munkákról nyújtható be, melynek benyújtására a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást követően jogosult a Vállalkozó.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az előleg és a rész-számlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál. Ajánlatkérő előírja, hogy a végszámla a jogerős használatbavételi engedély beszerzését követően nyújtható be és értéke nem lehet kevesebb, mint a nettó vállalkozási díj 5 %-nak megfelelő összeg, továbbá a végszámla kifizetésének feltétele - a szerződéstervezetben rögzített kritériumokon túl - a jólteljesítési biztosíték Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezésre bocsátása.
A tartalékkeret felhasználására okot adó pótmunkaként határozzák meg a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 7. § alapján az építési beruházás teljesítéséhez, rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkákat. Ilyen munkákra legfeljebb a tartalékkeret mértékéig lehet hivatkozni.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet/dokumentáció tartalmazza.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok továbbá:
- 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Kbt. 131. § (1) bekezdésére és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire tekintettel. Az előleg (amennyiben a Vállalkozó előlegre igényt tart) a kivitelezési munkákkal kapcsolatban ki-állított első kettő részszámlából kerül ellentételezésre, egyenlő arányban.
Nyertes Ajánlattevő az igényelt előleg összegének megfelelő előleg bekérőt állít ki illetőleg az igényelt előleg összegének megfelelő összegű előleg visszafizetési biztosítékot köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint, mely alapján megtörténik az előleg kifizetése. A kifizetésekről külön előlegszámlát kell kiállítania Nyertes Ajánlattevőnek azzal a nappal, amikor az előleg összegét megkapta.
Tartalékkeret: nettó ellenszolgáltatás 10%-nak megfelelő összeg.
A tartalékkeret felhasználásával kapcsolatos részletes előírásokat a dokumentáció, illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza.
Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót - jogszabályi kötelezettségének eleget téve -, hogy a tárgyi ki-vitelezési munka a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. § alapján a fordított adózás hatálya alá tartozó munkákat is magában foglal.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció, illetőleg szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a projekttársaság alapítását (sem az önálló, sem a közös ajánlattevők tekintetében).
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
Nyertes Ajánlattevő köteles együttműködni az építkezés során a Megrendelő által meghatározott üzemeltetőkkel, hasznosítókkal, egyéb, a kivitelezésbe bevont szakemberekkel és szervezetekkel Meg-rendelő utasítása és a szerződéstervezetben foglalt feltételek szerint.
Nyertes Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamelyik közös ajánlatot tevő) a szerződés teljesítése során rendelkezzen OHSAS 18001 (MSZ 28001), vagy azzal egyenértékű, bármilyen nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszerrel.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), továbbá f) pontjának hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-6., 8., 10-11. § foglaltak szerint kell igazolna, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), továbbá f) pontjának hatálya alá.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
- az Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
- Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a Kbt. 57. §-ában foglalt ki-záró okok esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilat-kozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is be-nyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kizáró okok fenn nem állását - magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során be-nyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
A kizáró okok fenn nem állását - a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbe-szerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) közzétett Útmutató alapján szükséges igazolni.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által meg-küldött igazolást.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozat az ajánlathoz csatolandó.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, Ajánlattevők (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, csatolja be

P.1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont alapján jelen felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján meg-található beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha Ajánlattevő a P.1. szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes idő-szakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (tervezési és kivitelezési feladatok ellátása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (tervezési és kivitelezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket.
P.2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó - áfa nélkül számított - teljes árbevételéről, és ugyanezen idő-szakban a közbeszerzés tárgyából (tervezési és ki-vitelezési feladatok ellátása) származó - áfa nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel a meghatározott minimum követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett összhangban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (4a) pontjában foglaltakkal.
Ha Ajánlattevő a P.1. és P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat be-nyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. Korm. rend. 14. § (3) bekezdés)
A P.2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P.1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Ajánlattevő(k) legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha

P.1. a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti be-számolói alapján egynél több lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív.
Az Ajánlatkérő köteles Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (tervezési és kivitelezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az 900.000.000 Ft-ot.


P.2. amennyiben a teljes, ÁFA nélkül számított árbevétele a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben nem éri el összesen legalább a 1.300.000.000,- forintot és a közbeszerzés tárgya (tervezési és kivitelezési feladatok ellátása) szerinti, ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a minimum nettó 1.300.000.000,- forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő) csatolja be:
M.1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfele-lően a felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára (tervezési és kivitelezési feladatok ellátása) vonatkozó referenciáit, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 16. § (3) bekezdés szerinti igazolással, illetve csatoljon egy ajánlattevői összefoglaló referencianyilatkozatot az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához.
A referenciaigazolásnak a jogszabályi minimumon (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 16. § (3) bekezdése) túl tartalmaznia kell:
# az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét is forintban;
# a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap) pontossággal,
# a teljesítés helyét;
# a szerződést kötő másik fél nevét és cí-mét,
# a felvilágosítást nyújtó személy nevét és telefonszámát,
# nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfele-lően történt-e;
# minden olyan további információt, amelyből az alkalmassági minimumköve-telménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Ajánlattevő által kiállított összesítő referencianyi-latkozatnak tartalmaznia kell:
# a felhívásban előírt alkalmassági feltételt, melynek az adott teljesítéssel meg kíván felelni,
# Teljesítési idejét (kezdési és befejezési ha-táridő naptári nap pontossággal, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel idő-pontját)
# az elvégzett munkák rövid leírását,
# az ellenszolgáltatás összegét (nettó Ft)
# Konzorcium vagy projekttársaság tagja-ként a saját teljesítés értékét, vagy az el-lenszolgáltatás nettó összegének %-a
# Azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e?
# a szerződést kötő másik fél megnevezé-sét, valamint
# az ajánlat oldalszámát, ahol a Kr. 16. § (3) bekezdés szerinti referenciaigazolás található.
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (6) bekezdés alapján ha a nyertes közös Ajánlattevő-ként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös Ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó Ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Amennyiben Ajánlattevő a műszaki szakmai al-kalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozik, a Kbt. 129. § (7) bekezdésfigyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - Közös ajánlattevői, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
Közös Ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell, megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az Ajánlattevő részvételi aránya.
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltakra felhívja Ajánlattevők szíves figyelmét, mely szerint az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az al-kalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasznál-ta, a szerződés teljesítése során a Polgári Tör-vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a to-vábbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
M.2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakkal és az M.2.5-M.2.6. pont tekintetében a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ában összhangban csatolja nyilatkozatát, melyben bemutatásra kerülnek azon szakemberek, (szervezetek) akiket a teljesítés során be kíván vonni, szakmai tapasztalatuk képzettségük/végzettségük ismertetésével.
A szakemberek bemutatása során csatolandó:
- a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai ön-életrajz a szakember saját kezű aláírásával
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.
A szakemberek tekintetében a mérnöki kamara által regisztrált jogosultság meglétét (adott esetben) Ajánlatkérő ellenőrzi, erre való tekintettel az igazolás benyújtása nem szükséges. Az ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges.
Amennyiben a jelen felhívásban előírt végzettséggel egyenértékű végzettséggel/ képzettséggel kíván Ajánlattevő a jelen felhívásban foglalt mi-nimumkövetelménynek eleget tenni, azaz a megfelelését igazolni, úgy Ajánlattevő szíveskedjen ajánlatában becsatolni az egyenértékűnek tekintett végzettséget/képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Az egyenértékűség igazolásakor felhívjuk szíves figyelmüket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseire is.
M.3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján az előírt környezetvédelmi intézkedések bemutatása, azoknak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolása, illetve egyen-értékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak leírása.
Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pontja alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített M1-M2 pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a M1-M2 pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő nyilatkozatban 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítése alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi referenciákkal:
M.1. a felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik:
- összesen legalább 1 db befejezett (szerződés szerint lezárt), legalább nettó 1.300.000.000,- Ft értékű, építési munkák elvégzésére vonatkozó referenciával, mely tartalmazott kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozó feladatokat is.
- összesen legalább 1 db befejezett (sikeres mű-szaki átadás-átvétellel lezárt), legalább nettó 130.000.000,- Ft értékű, műemlék épület felújítási, átalakítási, vagy rekonstrukciós építési munkák elvégzésére vonatkozó referenciával, mely tartalmazott festő restaurálási munkálatokat és kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozó feladatokat.
- összesen legalább 1 db befejezett (sikeres mű-szaki átadás-átvétellel lezárt), legalább nettó 1.300.000.000,- Ft értékű, sportlétesítmény építésével, felújításával vagy bővítésével kapcsolatos építési munkák elvégzésére vonatkozó referenciával, mely tartalmazott minimum 3000 m2 sport-burkolattal ellátott pályafelület kialakítását, LED fal készítési munkálatokat, és létesítmény a munkálatok alatt részlegesen vagy folyamatosan üzemelt.
Az M.1. pontban felsorolt alkalmassági kritériumok tekintetében bemutatott referenciák között az átfedés megengedett azzal, hogy legalább 2 referencia bemutatása szükséges.
A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a referencia a szerződés teljesítésének kivitelezés és tervezés részére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek kezdési és befejezési dátuma is a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül esik.

M.2. legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. Legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal; és
M.2.2. Legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal; és
M.2.3. Legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti általános építmények építésére, átalakítására, bővítésé-re, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal; és
M.2.4. Legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „Műemlékvédelem alatt álló építmények megépítésé-re, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős mű-szaki vezetése korlátozás nélkül” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai tapasztalattal; és
M.2.5. legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és festő-restaurálási vagy azzal egyenértékű szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel; és
M.2.6. legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű és műemléki épületkutató vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több, vagy akár az összes - M.2. pontban megjelölt - alkalmassági kritériumnak egy személyben megfelelhet.
A szakemberek között átfedés megengedett.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik MSZ EN ISO 14001:2005 tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdés szerinti környezetvédelmi rendszerrel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/23 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti bruttó értékét a Kbt. 124.§ (4) bekezdés alapján nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig az Ajánlatkérő nevében eljáró ÉSZ-KER Kft. le-bonyolító szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10566827-49020013 számú számlájára kell átutalni kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni, összhangban a Kbt. 52.§ (2) bekezdésében foglaltakkal. Az átutalás közlemény rovatába a „MNV-Nemzeti Lovarda” hivatkozást szükséges feltüntetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges!
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/23 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/11/23 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Ész-Ker Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83., III. emelet Tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok bontása a Kbt. 62. § (1) bekezdés alapján történik, az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra a Kbt. 62. § (3)-(4) illetve (6)-(7) bekezdése is alkalmazandó.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1) A dokumentáció átvétele: az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele, az másra át nem ruházható és nem publikálható. Közös ajánlat esetén elegendő egy dokumentáció átvétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie (Kbt. 49. § (6) bekezdés). Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció átvehető személyesen ÉSZ-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83.) Titkárságán munkanapokon előre egyeztetett időpontban 10:00-15:00 között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-10:00 óráig; illetve az ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges megadnia: a dokumentációt átvevő cég neve és szék-helye, adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, e-mail címe. A dokumentáció átvétele feltétele az eljárásban való részvételnek Ajánlatkérő térítés-mentesen biztosítja a dokumentációba történő személyes betekintés lehetőségét.
2) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 10.000.000.-Ft, azaz, tízmillió HUF.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501504-00000000 számú letéti számlájára történő befizetéssel az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „Nemzeti Lovarda Kivitelezés - AB” Az ajánlati biztosíték bank vagy biztosító által vállat garanciával is teljesíthető. A bank vagy biztosító által vállat garancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) -(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték teljesíthető banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. Amennyiben ajánlattevők átutalással kívánják az ajánlati biztosítékot nyújtani, az ajánlatban csatoljanak egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a biztosítékot visszautalni. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tekintetében, amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő bank vagy biztosító által vállat garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény formájában bocsátja rendelkezésre, az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot eredeti példányban kell benyújtani, hogy annak lehívhatósága biztosított legyen, figyelemmel a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak és ajánlatkérő által lehívhatónak, ha az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján az ajánlattételi ha-táridő lejártának időpontjáig jóváírták, vagy a megfelelő tartalmú eredeti bank vagy biztosító által vállat garancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú készfizető kezességet vállaló kötvény eredeti példányát az ajánlat megfelelően tartalmazza. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tekintetében, amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő bank vagy biztosító által vállat garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény eredeti példányban kell benyújtani, hogy annak lehívhatósága biztosított legyen. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek is irányadóak. Ajánlattevők legyenek figyelemmel továbbá a Kbt. 59. § (4) bekezdésében és a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésekre is. Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
3) Ajánlattevőknek 1 (egy) eredeti példányban kell benyújtania az ajánlatukat, továbbá az ajánlat eredeti példányát 3 db elektronikus másolati példányban CD/DVD-n is szükséges benyújtani, melyen belül továbbá az árazott költségvetést .xls formátumban is szükséges csatolni. A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti, papíralapú példány az irányadó. Amennyiben az ajánlat egyes példányai között formai vagy tartalmi eltérés van az Ajánlatkérő az eredeti, papír alapú példányt tekinti irányadónak, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre. Ajánlattevők az ajánlatok el-készítésénél a Kbt. 61. § -ban foglaltaknak megfelelően járjanak el.
4) Az ajánlatokat tartalmazó csomagon szerepeltetni kell legalább a következőket: „Ajánlat - Nemzeti Lovarda Kivitelezés” .
5) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukban csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségválla-lásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően (mely tartalmazza továbbá az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli a közös Ajánlattevőt az eljárás során kizárólagosan képviselő, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot benyújtására jogosultat.
6) A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat az ajánlatban meg kell jelölni. Nemleges tartalom esetén a nyilatkozatot nemleges tartalommal kell csatolni, ebben az esetben a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a nemleges nyilatkozatot, pl. „Ajánlattevő alvállalkozót nem kíván igénybe venni”). Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdésével kapcsolatban, a nyilatkozatot kérjük eredeti példányban, cégszerűen aláírva benyújtani. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alkalmazásának esetén köteles a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat ajánlatához csatolni.
7) Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti előírás: Ajánlatkérő az Ajánlattevő számára előírja, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
8) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok külön-külön), illetőleg a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti alá-írási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. Magánszemély tekintetében az aláírás azonosítása érdekében teljes bizonyító erejű magánok-iratba foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változás bejegyzési eljárás, az ajánlatban csatolni kell Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát is.
9) Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az Ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellen-érték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat (Felhívás III.2.2. P.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam. Ajánlattevő ajánlatában- adott esetben - a jelent pontban megfogalmazottak szerint csatolja nyilatkozatát az árfolyamváltás tekintetében.
10) Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára a jelen projektre vonatkozóan a meglévő összkockázatú építés-szerelésbiztosítását (All Risks típusú biztosítás) ki kell terjesztenie, amelynek káreseményenkénti limit mértéke eléri legalább a 100.000.000.-Ft/káreseményt, az éves limit mértéke eléri legalább az 150.000.000.- Ft-ot vagy ennek megfelelő felelősségbiztosítást kell kötnie.
Az összkockázatú építés-szerelésbiztosítással kapcsolatos további követelmények:
A biztosítás önrészesedésének a mértéke: 10%, de minimum 100.000,-Ft lehet. Továbbá a biztosításnak ki kell terjednie vagyonbiztosításra és felelősségbiztosításra is (All Risks típusú biztosítás).
A biztosítási fedezetnek továbbá ki kell terjednie legalább (fedezet kiterjesztésére vonatokozó záradék) az alvállalkozókra, a teljesítés során üzembe helyezett létesítményekre, valamint az építtető/Megrendelő meglévő tulajdonában okozott károkra. A biztosításnak ki kell terjednie a tervezési tevékenységre is.
Az ajánlattevőknek az ajánlat részeként nyilatkozatot kell csatolniuk arról, hogy nyertességük ese-tén a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítást megkötik, illetve kiterjesztik. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a vonatkozó kötvényt vagy fedezetigazolást a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
11) Jelen közbeszerzési eljárás során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény a rendelkezései az irányadóak.
12) Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (3) bekezdés utolsó fordulata alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett az ajánlat-tevő általi magyar nyelvű felelős fordítást is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
13) Irányadó idő: az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában meg-adott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
14) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésében előírtakkal összhangban közli, hogy ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az alapprojekttel összefüggő új építési beruházásra.
16) Ajánlatkérő a szerződés elszámolható összege 10%-nak megfelelő összegű tartalékkeretet biztosít a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ban előírtaknak megfelelően.
17) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
18) Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti.
19) Ajánlatkérő előző üzleti év alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. §-ban meghatározott üzleti évet érti, azaz az árbevétel tekintetében megtett nyilatkozatnak minden esetben az Ajánlattevő számviteli törvény szerinti üzleti éveinek adatait szükséges tartalmaznia.
20) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és vonatkozó végrehajtási rendeletek előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és a végrehajtási rendeletek kötelezően előírnak.
21) Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a "vagy egyenértékű" kifejezést minden esetben érteni kell! A 310/2011 Kr. 26. § (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést szintén minden esetben érteni kell. Az Ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő termékeket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattételi szakaszban az Ajánlattevőnek igazolnia kell. Az igazolásra megfelelő lehet a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. a rendelkezésre bocsátott műszaki leírástól eltérő márkájú és/vagy típusú alapanyagok, eszközök, berendezések tekintetében az ajánlattételi szakaszban Ajánlattevőknek külön leírást kell készíteni, melynek a jelenleg érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírások figyelembevétele mellett tartalmaznia kell az eredeti megnevezést és típust, a helyettesítő termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, valamint az egyenértékűség igazolására előírt dokumentumot.
22) Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az árazott költségvetést. Az ajánlati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott tervezői költségvetési kiírás tételek beárazásával, átalánydíjas szerződést köt ajánlatkérő. Hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt.63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ennek keretében átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. Az ily módon javított árazott költségvetés tekintetében a 68. § nem alkalmazható.
23) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a III.2.3) pont M.2.1-M.2.4) alpontjai szerint megnevezett szakembereknek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal:
- az M.2.1. alkalmassági minimumkövetelmény igazolására megjelölt szakembernek MV-ÉG felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal;
- az M.2.2. alkalmassági minimumkövetelmény igazolására megjelölt szakembernek MV-ÉV felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal;
- az M.2.3. alkalmassági minimumkövetelmény igazolására megjelölt szakembernek MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal;
- az M.2.4. alkalmassági minimumkövetelmény igazolására megjelölt szakembernek MV-Ép/AM fe-lelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal.
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá arról, hogy az általa be-vont szakértő a fentiek szerint a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést, továbbá az érintett szakértőnek a szakmai önéletrajzában szükséges vállalnia, hogy a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés időtartam alatt rendelkezni fog.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a kihirdetett nyertes Ajánlattevő vonatkozásában a szerződés-kötést megelőzően a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért a szakmai önéletrajzban az értékelés megkönnyítése érdekében feltüntethető a szakember kamarai nyilvántartási száma és a jogosultság megszerzésének időpontja, ha a szak-ember a nyilvántartásban a jelentkezés időpontjában nem szerepel, akkor Ajánlattevő nyertessé-gének kihirdetését követően a jogosultságot igazoló okirat másolatának bemutatása szükséges.
24) Ajánlattevő ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
25) Jelen eljárásban Ajánlatkérő 2015. október hónap 27. napján helyszíni bejárást tart. Találkozó 11:00 órakor a Nemzeti Lovarda 1087 Budapest, Kerepesi út 7. szám előtt.
26) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhívás III.2.2) és III.2.3) pontokban előírt feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A szigorúbb alkalmassági pontok: P.1, P.2. és M.1, M.2. pontokban előírt alkalmassági feltételek.
27) Ajánlattevő árajánlatának fedezni kell a tervekben szereplő módon és minőségben a teljes épület(ek) megvalósítását. Ajánlattevő ajánlata teljes megvalósult és működő épületre vonatkozzon és árajánlata a szakszerű megvalósításhoz szükséges kiírt és nem kiírt, de a szakszerű megvalósításhoz szükséges tételeket (pl. segédelemeket, rögzítéseket, kiegészítő rendszerelemeket, organizációs költségeket) is magában kell hogy foglalja.
28) Ajánlattevő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési munkák végzése során a Vállalkozónak fel kell készülni arra, hogy a munkavégzés alatt együtt kell működni az ingatlanon egyéb használókkal a Megrendelő által meghatározott módon. Az építkezés ideje alatt helyszínt kell biztosítani a Készenléti Rendőrség lovas állományának napi két órában történő lemozgatására a lovarda területén, a nyári időszakban az egyik külső, a téli időszakban az egyik fedeles pályán, valamint a trágyatároló használatát.
29) Az ajánlatba kérünk becsatolni kiviteli ütemtervet (Sávos vagy GANTT ütemtervek), mely tartalmazza az építési tevékenységek időtartamát, kezdési és befejezési idejét, erőforrás szükségletet, sávos ábrázolással bemutatva az időbeliséget, logikai kapcsolatok ábrázolását. A kiviteli ütemterveknek tükröznie kell egy valós műszaki megvalósíthatóságot. A kiviteli ütemtervhez ajánlattevőnek kötelező csatolni pénzügyi-számlázási ütemtervet. A pénzügyi-számlázási ütemtervnek a tervezett összesített számlázandó összegenkénti felbontásban kell készülni. A pénzügyi ütemtervnek tükröznie kell egy valós műszaki megvalósíthatóságot. A kiviteli ütemtervben foglaltakat a szerződéskötést követő három munkanapon belül a Megrendelő nyertes ajánlattevővel véglegesíti. A kiviteli tervek Megrendelő részére jóváhagyásra történő átadásának határideje a szerződéskötés napjától számított 2 hónap, amely kötbérterhes határidőnek minősül. Az ajánlattevők a kiviteli ütemterv elkészítése során ezen részhatáridővel számoljanak.
30) Ajánlatkérő ezúton nyilatkozik, hogy a kiviteli ütemterv nem minősül a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlatnak.
31) A nyertes ajánlattevő köteles tudomásul venni az alábbi rendelkezést: a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján az ajánlatkérő jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására. A szerződésben kikötött tervezési-vállalkozási díj egyidejűleg magában foglalja a szerzői jogi oltalommal törvényileg védett szolgáltatás felhasználásának oltalmi díját is.
32) Műemlék alatt Ajánlatkérő a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontjában rögzítetteket érti. Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
33) Ajánlattevőnek - közös ajánlattétel közös ajánlattevők közül egyik ajánlattevőnek - ajánlata ér-vényességi feltételeként rendelkeznie kell ISO 50001:2012 vagy azzal egyenértékű energia irányítási rendszer tanúsításával, melynek másolatát az ajánlatához csatolnia kell.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137.§ (3)-(4) bekezdések szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/06 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.