Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/114
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.10.07.
Iktatószám:19021/2015
CPV Kód:71220000-6;71240000-2
Ajánlatkérő:Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv (egyetem)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tervpályázati kiírás
A hirdetmény tekintetében a következő irányelv az irányadó
2004/18/EK irányelv x
2004/17/EK irányelv (Egyes ágazatok)  
I. SZAKASZ: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18631
Postai cím: Zugligeti út 9-25.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ferenc Zsuzsanna
Telefon: +36 13921151
E-mail: ferenc.zsuzsanna@mome.hu
Fax: +36 13921155
Internetcím(ek): (adott esetben) mome.hu
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés a dokumentumokhoz (URL): tervpalyazat.mome.hu
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját)
További dokumentáció a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
A pályázatokat (pályaműveket)/ részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa (a 2004/18/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeiek
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): központi költségvetési szerv (egyetem)
I.3) Fő tevékenység
(a 2004/18/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
(a 2004/17/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb: (nevezze meg)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb: (nevezze meg)
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA/A PROJEKT MEGHATÁROZÁSA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz/projekthez rendelt elnevezés
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztése a meglevő épületek átépítésével és új épületek építésével.
II.1.2) Rövid meghatározás
Jelen tervpályázat célja tervező(k) kiválasztása a MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítésére.
A tervpályázat célja olyan egyetemi környezet megteremtése, illetve épületek megtervezése, hogy az egyetemi Campus meglévő értékeit maximálisan megvédve a 21. századhoz méltó környezetet és infrastrukturális alapot teremtsen az intézményben zajló innovatív, előremutató szellemi munka számára.
E cél megvalósításában a tervpályázat egy szélesebb körű, már megkezdett stratégiai folyamat részét képezi. Ennek keretein belül a Kiíró felmérte a terület meglévő építészeti értékeit és lehetőségeit, elkészíttette a fejlesztés tervezési programját. Nemzetközi példák elemzése alapján megfogalmazta az épület megújításának stratégiai céljait; és a megvalósíthatóság figyelembevételével jól körülhatárolható építészeti beavatkozásokat fogalmazott meg Elkészíttette a tervpályázathoz szükséges felmérési dokumentációkat, előtanulmányokat .
A Campus fejlesztés megvalósítására a Kiíró jelen tervpályázat formájában keresi a legjobb tervmegoldást és a feladat tervezésére legalkalmasabb tervező(ke)t.
A Campus megújulása a következő stratégiailag fontos területen kell, hogy megvalósuljon:
• Campus új funkcionális igényeinek térbeli, építészeti megvalósítása,
• az intézmény oktatási és munkahelyeinek korszerűsítése,
• az épület műemléki értékeinek megőrzése mellett egy kreatív, 21 sz.-i környezet kialakítása,
• a funkcionális igények magas szintű kiszolgálására alkalmas infrastruktúra kialakítása.
• a mai korszerű oktatási létesítménynek megfelelő műszaki és üzemeltetési paraméterek biztosítása
A tervpályázat során a Kiíró olyan építészetileg koherens tervezési koncepciót keres, ami az egyetem jövőbeli céljait átfogóan kiszolgáló térszervezési javaslatokat képes nyújtani, illetve a kiírásban megfogalmazott tervezési célokat és helyiségprogramot magas építészeti színvonalon valósítja meg.
A pályázat díjazottjaival hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kerül lefolytatásra a tervezési szerződés megkötése érdekében.
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a tervezési feladatot megossza.
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71240000-2

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és MŰSZAKi információk
III.1) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai (adott esetben)
A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany vehet részt - a továbbiakban Pályázó - aki/amely:
- a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
- azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
- aki a pályázat tervezési feladatának elkészítésére vállalkozik, és ehhez a külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkezik
- elfogadja, hogy a tervezési szakaszban a tervezési program egyes elemeit a Kiíró pontosíthatja,
- valamint akivel szemben a Kbt. 24.§ (3) bekezdése és a 305/2011. Korm. rendelet 12.§(3) bekezdése és 13.§ szerinti összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn.
A Bíráló Bizottság a tervpályázatból
- a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott pályaművet,
- kizárja a titkosságot sértő pályaművet,
- kizárja a jelen tervpályázati dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet,
- kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő pályaművet - feltéve hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti - valamint a hiányos pályaműveket,
- kizárja azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 305/2011. Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése és a 13. § értelmében kizáró ok áll fent (Pályázó köteles nyilatkozni, hogy ilyen kizáró ok nem áll fent).
Amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása, vagy a pályázó személyének megismerése után merül fel a 12. § (3) bekezdése és a 13. § szerinti kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból utólag ki kell zárni. A kizárás a korábban megállapított rangsorolást és díjakat nem befolyásolja, a kizárt pályázó díja nem kerül kiadásra, az ajánlattételre felhívni javasolt pályázó kizárása esetén a bírálóbizottság a rangsorban következő pályázót ajánlhatja ajánlattételre felhívni a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban.
III.2) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információkA részvétel egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen (igen válasz esetén) nevezze meg az adott foglalkozást:
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
A résztvevők tervezett létszáma
vagy
keretszáma minimum és maximális létszáma
IV.2) A már kiválasztott résztvevők neve (meghívásos eljárás esetén)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IV.3) A pályázatok (pályaművek) elbírálási szempontjai:
A pályaművek értékelése során a Bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok szerint értékeli a pályaműveket és dönt a rangsorról:
1. Párbeszéd a környezettel
- Városképi beágyazottság
- Párbeszéd a szomszéd épületekkel
- Az épületek megközelítése
- Beépítési paraméterek
- Tájolás, benapozás
- Parkolási és közlekedési rendszer
- Gyalogos belső forgalom és kerékpáros útvonalak
2. Építészet és tömegalkotás
- Az épület építészeti összhatása, tömegeinek aránya
- Az épület egyedi, innovatív külső és belső megjelenése, jellege
- Az épület tereinek építészeti minősége
- Az épület térkapcsolatai
- Épületszerkezetek, anyaghasználat
3. Tervezési program és funkció
- Tervezési programnak való megfelelőség
- Funkcionális kapcsolatok
- Közlekedési rendszerek
4. Költségek
- Az épület kivitelezésének várható költsége
- Az épület fenntartásának várható költsége
A bírálati szempontrendszer részletezése a pályázati dokumentációban található.
IV.4) Adminisztratív információk
IV.4.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.4.2) A szerződéssel kapcsolatos dokumentumok és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/12/16 (nap/hónap/év) Időpont: 23:59 A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.4.3) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2015/12/16 (nap/hónap/év) Időpont: 23:59
IV.4.4) A pályázat (pályamű) benyújtására történő felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (adott esetben)
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.4.5) Az a nyelv/azok a nyelvek, amel ye (ke)n a pályázatok (pályaművek) , illetve részvételi jelentkezések elkészíthetők
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
IV.5) Díjak és a bíráló bizottság (zsűri)
IV.5.1) Díj(ak)ra vonatkozó információkSor kerül díj/díjak odaítélésére igen (igen válasz esetén) az odaítélendő díjak száma és értéke: (adott esetben)
A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg (bruttó): 19 500 000 Ft
A díj legnagyobb összege (bruttó): 5 000 000 Ft
A megvétel legkisebb összege (bruttó): 1 500 000 Ft
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok minősége alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
A díjak és a megvételek a törvényben meghatározott mértékű ÁFÁ-t tartalmaznak és adóköteles bevételek.
A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja.
A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha nem talál pályaművet díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázat eredményeinek hasznosíthatóságát nem tartja megfelelőnek.
IV.5.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok (adott esetben)
IV.5.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések: A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.5.4) A bíráló bizottság döntése
A bíráló bizottság döntése kötelező a kiíró számára igen
IV.5.5) A bíráló bizottság tagjainak neve (adott esetben)
1. Elnök: Dr. Fürjes Balázs, kormánybiztos
2. Társelnök:Juhász Ákos DLA, építészmérnök
3. tag: Benczúr László, építészmérnök
4. tag: Fülöp József DLA, rektor
5. tag: Kopek Gábor DLA, miniszterelnöki megbízott
6. tag: Tóth Csaba, építészmérnök
7. tag: Finta Sándor, építészmérnök
8. tag: Hapszné Tarcsafalvi Eszter, építészmérnök
9. tag: Turi Attila, építészmérnök
10. tag: Barcza Dániel DLA, tájépítész

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A tervpályázati eljárás európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
( igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.2) További információk (adott esetben)
1) A tervpályázat lebonyolítása a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a 305/2011.(XII.23.) Korm. Rendelet a tervpályázati eljárások szabályairól, a jelen tervpályázati kiírás és a tervpályázati dokumentáció előírásai szerint történik.
2) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt.
A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
3) A pályaművek tervlapjait magyar és angol nyelven, a műszaki leírást kizárólag magyar nyelven kell elkészíteni, A kiíró más nyelv használatát nem teszi lehetővé.
4) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza. A pályaművek kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai (gyorspostai) küldeményként nyújthatóak be a címzéslapon megadott címre. A pályaművek benyújtása időpontjának a postai feladás igazolt dátumát kell tekinteni.
5) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja:
A Pályázó a pályázati honlapon (tervpalyazat.mome.hu) történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. (Megadandó adatok: Pályázó neve, e-mail címe).
A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról (tervpalyazat.mome.hu) díjmentesen töltheti le a dokumentációt.
A tervpályázati dokumentáció átvétele a pályamű benyújtásának feltétele.
A részletes feladat meghatározás, a beadandó munkarészek és formai követelmények valamint a Kiíró által kiadott mellékletek a pályázati dokumentációban találhatók.
6) Helyszíni bejárás
A Kiíró 2015. 10. 14. napján 10:00 órakor helyszínbejárást tart.
Találkozó: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25., A épület, Főbejárat.
A szemlén a Kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.
7) A kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok:
A tervpályázati kiírás dokumentációját beszerző Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket 2015. 10. 19. 18:00 óráig a pályázat honlapjára tölthetik fel, melynek elérhetősége: tervpalyazat.mome.hu
A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró, illetve a nevében eljáró Bíráló Bizottság 2015. 10. 26-án 18:00 óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati honlapra feltölti. A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.
A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével a dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve az tervpályázat lefolytatásától visszaléphet.
8) A Kiíró a hiánypótlást kizárja.
9) Díjak
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok minősége alapján a jelen kiírás IV.5.1) pontjában meghatározott értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
A díjak és a megvételek a törvényben meghatározott mértékű ÁFÁ-t tartalmaznak és adóköteles bevételek.
A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egy győztes Pályázót hirdessen ki.
A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha nem talál pályaművet díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázat eredményeinek hasznosíthatóságát nem tartja megfelelőnek.
10) A pályaművek felhasználása
A díjazásban és megvételben részesült pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályaművük beadásával a szerzői művükre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják.
11) A IV.5.5) pontban a bíráló bizottság tagjainak neve rovatban csak 10 név adható meg, ezért a további tagok az alábbiakban szerepelnek:
11. tag: Skardelli György, építészmérnök
12. tag: Fegyverneki Sándor, építészmérnök
13. tag: Ivánka Katalin, kreatív igazgató, Ivanka Factory
Póttag: Hegedűs Péter, építészmérnök
VI.3) Jogorvoslati eljárás (csak az egyes ágazatokban lefolytatott tervpályázati eljárás esetén kell kitölteni)
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot VAGY szükség esetén a VI.3.3 rovatot)A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/02 (nap/hónap/év)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Benczúr & Partner Építész Tervező és Művészeti Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szilágyi Erzsébet fasor 24.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Benczúr László
Telefon: +36 309407776
E-mail: benczur@benczur.t-online.hu
Fax: +36 13942364
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan további dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Benczúr & Partner Építész Tervező és Művészeti Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szilágyi Erzsébet fasor 24.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Benczúr László
Telefon: +36 309407776
E-mail: benczur@benczur.t-online.hu
Fax: +36 13942364
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova a pályázatokat (pályaműveket)/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Benczúr & Partner Építész Tervező és Művészeti Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szilágyi Erzsébet fasor 24.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Benczúr László
Telefon: +36 309407776
E-mail: benczur@benczur.t-online.hu
Fax: +36 13942364
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címe(i), amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------- (Az A. melléklet IV. szakasza szükség szerint több példányban is használható) -----------------------