Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2012/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2012.12.17.
Iktatószám:19447/2012
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:A dokumentációban felsorolt médiumok, valamint egyéb off-line, on-line és elektronikus médiumok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2013.01.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító (ha ismert):
Postai cím: Szabadság tér 8-9.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Székely Attila
Telefon: +36 14282740
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14282556
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): jegybanki tevékenység
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A Magyar Nemzeti Bank részére hirdetéstervezési és szervezési szolgáltatás nyújtása (KBE/114/2012)
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 13
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
A dokumentációban felsorolt médiumok, valamint egyéb off-line, on-line és elektronikus médiumok.
NUTS-kód HU1, HU2, HU3, HUZ
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási keretszerződés keretében hirdetéstervezési és szervezési szolgáltatás nyújtása: az MNB hirdetéseinek kampánytervezése, gyártása a jelen felhívásban és a dokumentációban leírtak szerint, a dokumentációban megadott felületeken történő megjelentetése médiavásárlással a vállalkozási keretszerződés megkötésétől számított 24 hónapra szóló időtartamra vagy a keretösszeg eléréséig. A részletes tartalmi leírást és követelményspecifikációt a dokumentáció tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő kommunikációs céljaival összhangban lévő médiakampányok tervezése, optimalizálása, médiafelületek foglalása és vásárlása, méretmutációk elkészítése, kampányok utóértékelése és hatékonyság kampányközi mérése. A kampányok az Ajánlatkérő nyilvános rendezvényeinek (pl. Nyílt Napok, Múzeumok Őszi Éjszakája) illetve pénzügyi kultúra fejlesztését célzó oktatási programjainak és akcióinak (pl. országos középiskolai vetélkedő, MNB Látogatóközpont) népszerűsítését szolgálják, illetve esetlegesen olyan, a lakosságot vagy egyéb szűkebb célcsoportot érintő egyéb projektekről és tevékenységekről szolgáltatnak információt, melyek az Ajánlattevő tevékenységi körébe illeszkednek. Az Ajánlattevő feladata továbbá az Ajánlatkérőt tájékoztatni a jegybank szempontjából releváns médiapiaci trendekről
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
További tárgyak:
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A vállalkozási keretszerződés időtartama, azaz annak megkötésétől számított 24 hónap alatt vagy a keretösszeg eléréséig megrendelt, a II.1.5. pontban leírt szolgáltatások. Az ellenszolgáltatás maximális összege pénzügyi nettó 130 000 000,- HUF, melytől ajánlatkérő + 50%-kal felfelé eltérhet
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 195 000 000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció)
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A keretszerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a kötbér mértéke a maximális keretösszeg 5%-a/nap. A kötbér alap maximuma a maximális keretösszeg 25%-a.
Az eseti szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a kötbér mértéke a teljes eseti szerződés nettó vállalkozói díjának 5%-a naponta, de maximum a késedelmes vagy hibás teljesítéssel érintett eseti szerződésben leírt nettó vállalkozói díj 25%-a.
A Keretszerződés meghiúsulása esetén a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek a mértéke maximális keretösszeg nettó vállalkozói díjának a 20 %-a.
Eseti szerződés meghiúsulása esetén a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek a mértéke az eseti szerződésben meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a.
A szerződést biztosító kötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket az dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdései, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint, a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően. A Kbt. 131.§ (1) bekezdése szintén alkalmazandó.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg.
Az ajánlathoz eredeti, közjegyző által hitelesített másolati példányban, vagy egyszerű másolati példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött, és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő meghatalmazását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akinek tekintetében a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak
A kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 1-11.§-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá;
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdésének megfelelően, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §, 2. § i) pont ib) alpont, valamint 4. § f) pont fc) alpont], hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó pénzügyi intézménytől származó nyilatkozato(ka)t,attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1)bekezdés a) pontja szerint], amely(ek)nek valamennyi vezetett számlára vonatkozóan tartalmazni(uk)a kell, hogy az ajánlattevő számláján (számláin)az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított két éven belül előfordult-e 30 napot meghaladó sorban állás.
P.2. Az előző két év (2011-2010) közbeszerzés tárgyából (hirdetéstervezési és -szervezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint].
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés értelmében,, ha az ajánlattevő a P.2. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó adóbevallás egyszerű másolatban történő benyújtása az előírás, esetükben kiegészítő tájékoztatáskérés nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
P.1. a számlavezető pénzügyi intézménye(i)nek nyilatkozata(i) alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított két éven belül bármely pénzforgalmi számláján 30 napnál hosszabb sorban állás mutatkozott.P.2. a közbeszerzés tárgyából (hirdetés tervezési és -szervezési tevékenység) származó nettó árbevétele az előző két (2011-2010) évben összesen nem éri el a 120 millió HUF-ot.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint is igazolhatja
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat:

M.1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, hirdetéstervezési és -szervezési szolgáltatásainak ismertetését [a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján], az alkalmassági minimumkövetelményeknek megállapíthatóságához megfelelően részletezett tartalommal, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése szerint, a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezet esetében a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolás, egyéb szervezet esetében az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő nyilatkozatának csatolása útján.
Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak kötelezően tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a teljesítés idejét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója elérhetőségét,
- a szolgáltatás tárgyát,
- az ellenszolgáltatás nettó összegét,
- legalább egy, az alkalmasság minimumkövetelményeinek megfelelő kampány megjelölését annak nettó össz-/bekerülési értékét is feltüntetve,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezését, képzettségüket, végzettségüket igazoló okiratok másolatát, szakmai tapasztalatuk saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését , akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján.

M 3. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása (az ajánlattevő és a szoftver/adatbázis tulajdonosa /szerzője által egyaránt aláírt nyilatkozatban) [a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontjának és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 15.§ (3) bekezdés e) pontja alapján].


Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. §(5)-(6) bekezdése szerint is igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan:
M.1. Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
három évben összesen nem rendelkezik legalább:

a) egy darab, egy szerződésből származó, hirdetéstervezési és -szervezési tevékenységre vonatkozó olyan referenciával, amely referencia/szerződés keretén belül az ajánlattevő teljesítésének ellenértéke elérte a nettó 120 millió Ft-t, és amely referencia/szerződés keretében az általa teljesített legalább egy kampány összértéke (bekerülési értéke) eléri a nettó 30 millió forintot

M. 2 Nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő szakemberei között az alábbi követelményeknek megfelelően legalább két szakemberrel:
a) 1 fő, államilag elismert legalább középfokú iskolai végzettséggel, és az ügyfélkapcsolattartás területén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakember és
b) 1 fő, államilag elismert legalább középfokú iskolai végzettséggel és médiatervezési és/vagy médiavásárlási területen szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

M.3. Nem rendelkezik az alábbi iparági médiatervezési szoftverekre felhasználási joggal és iparági médiatervezési adatbázisokhoz való hozzáférés jogával:
• Sajtó: Nemzeti Olvasottsági Kutatás (adat)
• Közterület: Ipsos Outdoor Special Power (vagy ezzel egyenértékű, azaz az Ipsos iparági mérésen alapuló tervezőrendszer)
• Online: Gemius Ipsos audience
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
1. Listaárból adott kedvezmény mértéke (%)- Országos napilapok35
2. Listaárból adott kedvezmény mértéke (%)- Megyei napilapok (24 Óra, Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország, Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás), Fejér Megyei Hírlap, Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás), Heves Megyei Hírlap, Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás), Kisalföld, Napló, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap, Vas Népe, Zalai Hírlap, Egyéb megyei napilapok)1
3. Listaárból adott kedvezmény mértéke (%) - Hetilapok31
4. Listaárból adott kedvezmény mértéke (%)- Magazinok (Autó-Motor, Elle, Magyarország, Geo Magazin, Glamour, Haszon Magazin, IM, IPM, Lakáskultúra, Motorrevü, National Geographic, Otthon, Egyéb magazin)1
5. Listaárból adott kedvezmény mértéke (%)- Rádiók30
6. Televíziók - net-net cost/GRP ár (Ft) (nem országos földi műsorszórású kereskedelmi és közszolgálati csatornák)300
7. Televíziók (országos földi műsorszórású kereskedelmi csatornák) (index)- SAP-hoz képesti index pozíció120
8. Listaárból adott kedvezmény mértéke (%)- Időtartam alapú on-line hirdetések535
9. Kattintás alapú on-line hirdetések CT net-net ár (Ft)550
10. Adview alapú on-line hirdetések-AV net-net ár (Ft)550
11. Management díjak (Ft)20
12. Adserver CPM díjak (Ft)20
13. Adserver CT díjak (Ft)20
14. Adserver haví díjak (Ft20
15. Outdoor hirdetési felületek- net-net ár (Ft)465
16. Outdoor gyártási díjak (Ft)330
17. Vállalt többletszolgáltatások száma (A következőkben felsorolt iparági médiatervezési szoftverek és adatbázisok közül hány darabhoz való hozzáférést biztosítja ajánlattevő a szerződés időtartama alatt.) (db): AGB Nielsen;Ipsos RádióNavigátorKantar Media Adex Spot;TGI;Ipsos Multimedia PlannerWhitereport;MATESZ audit (publikus lista)1
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/01/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/01/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2013/01/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Ajánlatkérő az A melléklet III. pontjában megjelölt helyszínen kezdi meg az ajánlatok bontását és a következő helyszínen folytatja: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., II. em. 221. sz. helyisége.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt. Az ajánlattevők az érkezéshez vegyék figyelembe, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5-10 percet vehet igénybe

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében elektronikus úton bocsátja a dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától. A dokumentáció letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell letöltenie/átvennie. A dokumentáció elektronikus úton történő elérése, átvétele az eljárásban valórészvétel feltétele.
2. Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 67. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) a-b) pontjai, az 58. § (3) bekezdése szerinti és a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozatokat. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati kötöttség vállalásáról.
4. A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő 11. napon. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon.
5.A cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő / az igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány másolata), valamint az ajánlatot, illetve az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája, továbbá az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazás.
Amennyiben az ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást, kapacitást nyújtó szervezet ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata elérhető a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon, úgy nem szükséges csatolni a cégkivonat papír alapú változatát.
6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján.
7. z ajánlatokat 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 2 másolati példányban, valamint 1 db elektronikus formában kell elkészíteni és a példányokat egy nagy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. Az ajánlatok egyes példányai közötti esetleges eltérések estén az ajánlatkérő az eredeti példány tartalmát tekinti mérvadónak.
Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, roncsolásmentesen nem bontható módon összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható
8. . Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók.
9. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
10. Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta – vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat – szerint kell megtenni, és azt cégszerűen aláírva az ajánlat részeként benyújtani.
11. Az ajánlatkérő az előleg adását biztosíték nyújtásához köti, melynek összege: az igényelt előleg összegével egyező. A biztosíték nyújtásának feltételei: A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel [Kbt. 126 § (6) a)]. A biztosíték rendelkezésre bocsátása az előleg kifizetésének feltétele. A biztosítékra vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevőnek az Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell a biztosíték határidőre rendelkezésre bocsátásáról.
12.Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontjában rögzítetteknek megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat elve alapján értékeli.
Ajánlatkérő a IV.2.1. pontban megadott részszempontokon belül az alábbi alszempontokat és súlyszámokat határozta meg:
Részszempont-Alszempont -Súlyszám
1.Listaárból adott kedvezmény mértéke (%)- Országos napilapok 35
1.1 .Magyar Nemzet, Népszabadság, METROPOL 30
1.2. További országos napilapok (Bors, Blikk (országos), Magyar Hírlap, , Nemzeti Sport, Népszava, Egyéb országos napilap) 5
2. Listaárból adott kedvezmény mértéke (%)- Megyei napilapok (24 Óra, Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország, Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás), Fejér Megyei Hírlap, Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás), Heves Megyei Hírlap, Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás), Kisalföld, Napló, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap, Vas Népe, Zalai Hírlap, Egyéb megyei napilapok)1
3. Listaárból adott kedvezmény mértéke (%) - Hetilapok 31
3.1. Hetilapok (Bravo, Figyelő, Füles, Helyi Téma, Heti Válasz, HVG, Kiskegyed, Nők Lapja,Story, Szabad Föld, Színes RTV, TVR-Hét, Vasárnap Reggel (budapesti kiadás), Vasárnapi Blikk, Vasárnapi Bors, Egyéb hetilap)1
3.2.Hetente megjelenő programmagazinok (Exit, Pesti Est, Pesti Est + Est Lapok, Pesti Műsor, Egyéb hetente megjelenő programmagazin) 30
4. Listaárból adott kedvezmény mértéke (%)- Magazinok (Autó-Motor, Elle, Magyarország, Geo Magazin, Glamour, Haszon Magazin, IM, IPM, Lakáskultúra, Motorrevü, National Geographic, Otthon, Egyéb magazin)1
5. Listaárból adott kedvezmény mértéke (%)- Rádiók 30
5.1. 06.00-10.00 hétköznap 15
5.2. hétköznap egyéb 10
5.3. hétvége 5
6. Televíziók - net-net cost/GRP ár (Ft) (nem országos földi műsorszórású kereskedelmi és közszolgálati csatornák) 300
6.1. RTL 2 04-17 évesek 15
6.2. RTL 2 18-49 évesek 15
6.3. RTL 2 4+ évesek 15
6.4. Szuper TV2 04-17 évesek 15
6.5. Szuper TV2 18-49 évesek 15
6.6.Szuper TV2 4+ évesek 15
6.7.Film+ 04-17 évesek 15
6.8. Film+ 18-49 évesek 15
6.9. Film+ 4+ évesek 15
6.10.M1 04-17 évesek 8
6.11.M1 18-49 évesek 8
6.12.M1 4+ évesek 8
6.13.M2 04-17 évesek 3
6.14.M2 18-49 évesek 3
6.15.M2 4+ évesek 3
6.16.Duna TV 04-17 évesek 3
6.17.Duna TV 18-49 évesek 3
6.18.Duna TV 4+ évesek 3
6.19.Hír TV 04-17 évesek 3
6.20. Hír TV 18-49 évesek 3
6.21.Hír TV 4+ évesek 3
6.22.ATV 04-17 évesek 3
6.23.ATV 18-49 évesek 3
6.24.ATV 4+ évesek 3
6.25.Viasat3 04-17 évesek 15
6.26.Viasat3 18-49 évesek 15
6.27.Viasat3 4+ évesek 15
6.28.Cool TV 04-17 évesek 15
6.39.Cool TV 18-49 évesek 15
6.30.Cool TV 4+ évesek 15
6.31.Egyéb TV 04-17 évesek 5
6.32.Egyéb TV 18-49 évesek 5
6.33.Egyéb TV 4+ évesek 5
7. Televíziók (országos földi műsorszórású kereskedelmi csatornák) (index)- SAP-hoz képesti index pozíció 120
7.1.RTL Klub 15-24 évesek 20
7.2.RTL Klub 18-49 évesek 20
7.3.RTL Klub 4+ évesek 20
7.4.TV2 15-29 évesek 20
7.5.TV2 18-49 évesek 20
7.6.TV2 4+ évesek 20
8. Listaárból adott kedvezmény mértéke (%)- Időtartam alapú on-line hirdetések 535
8.1.origo.hu 50
8.2.index.hu 50
8.3.startlap.hu 50
8.4.kapu.hu 15
8.5.iwiw.hu 15
8.6.hir24.hu 15
8.7.Nők Lapja Café 15
8.8.myVIP 15
8.9.HVGOnline 15
8.10.Axel Springer Network 15
8.11.blikk.hu 15
8.12.Nemzeti Sport Online 15
8.13.vatera.hu 50
8.14.profession.hu 20
8.15.cvonline.hu 20
8.16.jobpilot.hu 20
8.17.jobline.hu 20
8.18.itjobs.hu 20
8.19.hub.hu 20
8.20.workania.hu 20
8.21.bankjobs.hu 20
8.22.mernokallasok.hu 20
8.23.egyéb online médium 20
9. Kattintás alapú on-line hirdetések CT net-net ár (Ft) 550
9.1.origo.hu 50
9.2.index.hu 50
9.3 startlap.hu 50
9.4 kapu.hu 15
9.5. iwiw.hu 15
9.6.hir24.hu 15
9.7.Nők Lapja Café 15
9.8.myVIP 15
9.9.HVGOnline 15
9.10.Axel Springer Network 15
9.11.blikk.hu 15
9.12.Nemzeti Sport Online 15
9.13.vatera.hu 50
9.14.Facebook ASU 50
9.15.Google - Adwords 50
9.16.AdFlan 50
9.17.Etarget 50
9.19egyéb online médium 15
10. Adview alapú on-line hirdetések-AV net-net ár (Ft) 550
10.1.origo.hu 50
10.2.index.hu 50
10.3.startlap.hu 50
10.4.kapu.hu 15
10.5.iwiw.hu 15
10.6.hir24.hu 15
10.7.Nők Lapja Café 15
10.8.myVIP 15
10.9.HVGOnline 15
10.10.Axel Springer Network 15
10.11.blikk.hu 15
10.12.Nemzeti Sport Online 15
10.13.vatera.hu 50
10.14.Facebook ASU 50
10.15.Google - Adwords 50
10.16.AdFlan 50
10.17.Etarget 50
10.18.egyéb online médium 15
11. Management díjak (Ft) 20
11.1.Facebook ASU 5
11.2.Google - Adwords 5
11.3.AdFlan 5
11.4.Etarget 5
12. Adserver CPM díjak (Ft) 20
12.1.Facebook ASU 5
12.2.Google - Adwords 5
12.3.AdFlan 5
12.4.Etarget 5
13. Adserver CT díjak (Ft) 20
13.1.Facebook ASU 5
13.2.Google - Adwords 5
13.3.AdFlan 5
13.4.Etarget 5
14. Adserver haví díjak (Ft) 20
14.1.Facebook ASU 5
14.2.Google - Adwords 5
14.3.AdFlan 5
14.4.Etarget 5
15. Outdoor hirdetési felületek- net-net ár (Ft) 465
15.1.metróplakát A4 50
15.2.metróplakát 3xA4 50
15.3.metróplakát 6xA4 50
15.4.City-light 117x175cm 25
15.5.Backlight 5,04 x 2,38 m 25
15.6.Hengeroszlop 340x280 cm (9,5 m2) 20
15.7.Hengeroszlop 84x118 cm 20
15.8.Óriásplakát 5,04x2,38 m 25
15.9.Óriásplakát 4x3 m 25
15.10.Óriásplakát 8,2 x 3m 25
15.11.Óriásplakát 9,6 x 3,6 m 25
15.12.Metró ablakmatrica 166x51 cm 50
15.13.Metró ablakmatrica 112x45 cm 50
15.14.Egyéb outdoor felület 25
16. Outdoor gyártási díjak (Ft) 330
16.1.metróplakát A4 25
16.2.metróplakát 3xA4 25
16.3.metróplakát 6xA4 25
16.4.City-light 117x175cm 25
16.5.Backlight 5,04 x 2,38 m 25
16.6.Hengeroszlop 340x280 cm (9,5 m2) 15
16.7.Hengeroszlop 84x118 cm 15
16.8.Óriásplakát 5,04x2,38 m 25
16.9.Óriásplakát 4x3 m 25
16.10.Óriásplakát 8,2 x 3m 25
16.11.Óriásplakát 9,6 x 3,6 m 25
16.12.Metró ablakmatrica 166x51 cm 25
16.13.Metró ablakmatrica 112x45 cm 25
16.14.Egyéb outdoor felület 25
17. Vállalt többletszolgáltatások száma (A következőkben felsorolt iparági médiatervezési szoftverek és adatbázisok közül hány darabhoz való hozzáférést biztosítja ajánlattevő a szerződés időtartama alatt.) (db)AGB Nielsen; Ipsos RádióNavigátor; Kantar Media Adex Spot; TGI; Ipsos Multimedia Planner; Whitereport; MATESZ audit (publikus lista)1

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1-5., továbbá a 8. és 17. részszempont esetében az ajánlatkérő a megajánlásokat a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatójának III.A. (Relatív értékelési módszerek) 1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével pontozza.
A 6.valamint a 7.,továbbá a 9-16. részszempont esetében az ajánlatkérő a megajánlásokat a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatójának III.A. (Relatív értékelési módszerek) 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével pontozza.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra.
Az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít.
A bírálat részletes kifejtése az ajánlati dokumentációban található.
13. Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
14. Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
16. A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2012/12/12 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szabadság tér 8–9., Kiss Ernő utcai bejárat
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: MNB Központi Expedíció
Telefon: +36-14282600-2736
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36-14282500
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.