Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/22
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2016.02.22.
Iktatószám:1983/2016
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.03.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épületépítési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr Szimics Ivett
Telefon: +36 709024241
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org
Fax: +36 14801169
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Épületépítési projekt szervezése
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A Liget Budapest projekthez kapcsolódó Fővárosi Városligeti Színház megvalósításához szükséges teljes körű építészeti és szakági tervezés
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
A Liget Budapest projekthez kapcsolódó Fővárosi Városligeti Színház megvalósításához szükséges teljes körű építészeti és szakági tervezés.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A Liget Budapest projekthez kapcsolódó Fővárosi Városligeti Színház megvalósításához szükséges teljes körű építészeti és szakági tervezés az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Fővárosi Városligeti Színház épületének az eredeti tervek alapján történő újjáépítése, egy korszerű, a legmodernebb technikával felszerelt és a 21. a századi látogató igényeknek megfelelő színházi tér kialakításával. A színházat funkciója szerint új intézményként, gyermek és ifjúsági teátrumként, állandó társulat nélküli, befogadó és fesztivál színházként kell megtervezni.
A teátrum minden korosztály számára lehetővé teszi majd a különféle színházi műfajok (különösen prózai színház, verses dráma, bábjáték, zenés játék, opera, tánc- és mozgásszínház, klasszikus művek, mesejátékok, a fiatalok mindennapi életéhez kapcsolódó történetek, dokumentumok, drámák.) megismerését. A tervek szerint egy nagyobb, 300-400 fő befogadásra alkalmas flexibilis, jó akusztikájú nézőtérrel rendelkező terem, valamit kisebb kamaratermek kerülnek kialakításra az épületben, ahol a színházi neveléshez kapcsolódó funkciók, szakmai programok is helyet kapnak majd.
Az egyes szintek lehetséges területeinek irányadó méretei, függőleges közlekedőkkel együtt:
Korabeli épület befoglaló kontúrja alatti pinceszint irányadó hasznos területe összesen: mintegy 1300m2
Korabeli épület földszint irányadó hasznos területe összesen: mintegy 1100m2
Korabeli épület első emeleti irányadó hasznos területe összesen: mintegy 700m2
Korabeli épület második emeleti irányadó hasznos területe összesen: mintegy 200m2
Összes hasznos terület: mintegy 3300m2
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 700 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Késedelmi kötbér: Tervező, amennyiben részben vagy egészben elmulasztja, illetve nem tartja be a kötelezettségei teljesítésére vonatkozóan a Szerződésben, vagy Mellékletében megjelölt kötbérterhes (rész)határidőt és a késedelem olyan okból következik be, amelyért a Tervező a felelős, Tervező a késedelem minden napjára a nettó Tervezési Díj (a továbbiakban: kötbéralap) alapján számított napi 0,5 (fél) % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított Késedelmi Kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint a jelen pontban meghatározott kötbéralap 20 (húsz) %-a. A Késedelmi Kötbér a késedelem megszűnésekor, a póthatáridő lejártával válik esedékessé.
Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:180. § (2) bekezdésnek megfelelően, ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Tervező felelős, a Megrendelő a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó Tervezési Díj 30 (harminc) %-ának megfelelő összegű Meghiúsulási Kötbér illeti meg.
A Meghiúsulási Kötbér a Szerződés által biztosított elállási/felmondási jog Megrendelő általi gyakorlásának vagy a Szerződés lehetetlenülésének napjától számított 8. (nyolcadik) napon válik esedékessé. Elállás és meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Megrendelő többé nem követelheti a szerződés teljesítését. Megrendelő a Meghiúsulási Kötbér összegén felül felmerülő kárainak megtérítésére is igényt tarthat.
A Tervező által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) vagy a Tervező felróható magatartása miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt felmondás (meghiúsulás) során a Megrendelőt szintén a nettó Tervezési Díj 30 (harminc) %-ának megfelelő összegű Meghiúsulási Kötbér illeti meg.
Hibás teljesítési kötbér: Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott tervek, tervdokumentáció a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a jogszabályban vagy a szerződésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Teljesítés időpontja alatt Felek az egyes részteljesítések esetében azt az időpontot értik, amikor az adott részteljesítés során készített és a Megrendelő által a véleményezési határidejében már véleményezett terveket és egyéb dokumentumokat Tervező a Megrendelőnek a (rész)teljesítésigazolás kiállítása céljából átadja. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő hibajegyzék megküldésével egyidejűleg felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével, amely nem lehet több, mint 10 munkanap. A Tervező a hibák kijavításán túlmenően a hibás teljesítés időpontjától kezdődően a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérnél meghatározottakkal azonos mértékű napi késedelmi kötbérfizetési kötelezettséggel és kártérítési felelősséggel tartozik. Az egyes hibás teljesítések esetén számított Hibás Teljesítési Kötbérek összege külön-külön azonban nem lehet több, mint a teljes Tervezési Díj 20 (húsz) %-a
Jótállás: A Tervező a szerződés alapján szállított valamennyi munkarész vonatkozásában a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 36 hónapig terjedő jótállási kötelezettséget vállal.
Jótállási biztosíték: Tervező a jótállási kötelezettség biztosítására köteles legkésőbb a végszámla benyújtásával egyidejűleg a nettó tervezési díj 5 %-ának megfelelő mértékű jótállási biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerinti módon.
Teljesítési biztosíték: Tervező a nettó Tervezési Díj 5 %-ának megfelelő összegre Teljesítési Biztosítékot köteles nyújtani a szerződéskötés időpontjától a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módon.
A Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint a jótállási és teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződés biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bekezdés figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem ad. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.
A Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) részére gazdálkodó szervezet alapítását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
• A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-16. § szerint, különösen:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8 §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell
P1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
P2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított -közbeszerzés tárgya szerinti (építészeti tervezési feladatok ellátása) árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt - nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatása alapján az utolsó három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye valamelyik évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - árbevétele nem éri el a 80 millió Ft-ot.
P2) az előző három lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (építészeti tervezési feladatok ellátása) árbevétele mindösszesen nem éri el a 100 millió forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben végzett tervezési szolgáltatásainak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (befejezés napja év/hó/nap; befejezésnek az a nap számít, amelyet a megrendelőként szerződő fél az ajánlattevő részére kiállított teljesítésigazoláson feltüntetett) és helyét,
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az ellenszolgáltatás nettó összegét,
• a szolgáltatás tárgyát: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint,
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját. Ha a más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban a jelentkezés időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának benyújtása szükséges.
M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról.
M4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rndelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben mindösszesen legalább nettó 90 millió Ft értékben (ellenszolgáltatás nettó összege) az alábbi referenciákkal:
M1/1. Generáltervezőként legalább 1 db, megtervezett és engedélyezett, egyenként legalább 1500 nm összalapterületű, új vagy felújított épület tervezésére vonatkozó referenciával;
M1/2. Az elmúlt 6 évben építési engedélyt kapott legalább 1 db, minimum 1500 nm összes alapterületű kulturális közhasználatú épület komplex (kiviteli tervekkel együtt) tervezésére vonatkozó referenciával, generáltervezői minőségben;
M1/3. legalább 1 db, minimum 1500 nm összes alapterületű műemléki épület rekonstrukciójára vonatkozó tervezési referenciával.
Ajánlatkérő értelmezésében középületnek minősül a közhasználatú építmény és az irodaépület.
Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
Ajánlatkérő értelmezésében generáltervező az, aki a tervezési folyamatban részt vevők (a megbízó, a szaktervezők, a hatóságok, a technológiai berendezést szállítók, a különböző szolgáltatók stb.) munkájának a tervezés érdekében az irányító, koordináló feladatot végezte.
Egy referencia több alkalmassági minimum követelménynek való megfelelőség igazolásához is felhasználható.
M2) nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberek mindegyikével:
M2/1. legalább 1 vezető építész tervezővel, aki É1 tervezési minősítéssel rendelkezik és akinek van szakmai tapasztalata legalább 1 db, összes alapterületét tekintve 1500 nm-t meghaladó, legalább napi 300 látogatót / felhasználót meghaladó forgalommal rendelkező, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület tervezése tekintetében;
M2/2 legalább 1 fő gépész vezető tervezővel, aki legalább 1 db, összes alapterületét tekintve 1500 nm-t meghaladó, legalább napi 300 látogatót / felhasználót meghaladó forgalommal rendelkező, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület tervezésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M2/3. legalább 1 fő elektromos vezető tervezővel, aki legalább 1 db, összes alapterületét tekintve 1500 nm-t meghaladó, legalább napi 300 látogatót / felhasználót meghaladó forgalommal rendelkező, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület tervezésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M2/4. legalább 1 fő statikus vezető tervezővel, aki legalább 1 db, összes alapterületét tekintve 1500 nm-t meghaladó, legalább napi 300 látogatót / felhasználót meghaladó forgalommal rendelkező, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület mélygarázzsal történő tervezésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M2/5. legalább 1 fő tűzvédelmi vezető tervezővel, aki legalább 1 db, összes alapterületét tekintve 1500 nm-t meghaladó, legalább napi 300 látogatót / felhasználót meghaladó forgalommal rendelkező, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület tervezésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M2/6. legalább 1 fő műemléki szakmérnök vezető tervezővel, aki legalább 1 db, összes alapterületét tekintve 1500 nm-t meghaladó, műemléki épülettel kapcsolatos tervezési szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolása céljából mutatható be, illetve vehető figyelembe.
M3) nem rendelkezik az elmúlt három évben évente legalább 8 fő statisztikai állományi létszámmal.
M4) nem rendelkezik tervezésre vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működésének dokumentálásával.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2016/03/23 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/03/23 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/03/23 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
(adott esetben) Hely: „A” melléklet III. pont szerint
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1) Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 26. § (1) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4) Ajánlatkérő - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5) A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6) A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
7) A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
8) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
9) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
11) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
12) Ahol e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
13) Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
14) Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni.
15) Az értékelés módszerei: Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.-5. részszempontok esetén pedig a sorbarendezés és a fordított arányosítás együttesen kerül alkalmazásra. Az értékelés során használt képleteket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont.
16) A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok:
1. Nettó ajánlati ár (Ft); Súlyszám 50
2. Épület rekonstrukció bemutatása archív anyagokból / tervezési szakmai elemzés minősége; Súlyszám 15
3. Tervezett épület Helyszínrajzi elhelyezése; Súlyszám: 15
4. Tervezési feladatok listájának, kapacitásigényének, valamint ütemtervének összeállítása; Súlyszám: 10
5. Tervezés szervezési feltételeinek és erőforrásainak biztosítása; Súlyszám: 10
17) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.2.2) és III.2.3) valamennyi pontja.
18) A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
19) Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti bekötött példányban, írásban és zártan, valamint 1 példány CD-n (pdf formátumban) kell elkészítenie és benyújtania a dokumentáció II. Fejezet 7. és 8. pontjában részletezettek szerint a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat munkanapokon 8 - 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 - 12 óra, az ajánlattételi határidő napján 8 - 11 óra között nyújtható be az ajánlati felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre.
20) Ajánlatkérő az ajánlatot nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
21) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell a szerződés hatálya és a jótállás teljes időtartalma alatt folyamatosan, érvényes - legalább 40 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 100 millió Ft/év - teljes körű tervezői felelősségbiztosítással, amelynek ki kell terjednie a szerződés alapján tervhibából eredően felmerülő valamennyi kárigény kielégítésére.
22) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: a közbeszerzési dokumentum letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (www.okfon.hu) a honlapon történő előzetes regisztrációt követően. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.
23) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
24) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2016/02/16 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.