Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2015.10.16.
Iktatószám: 20159/2015
CPV Kód: 66171000-9
Ajánlatkérő: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: POTENCIAL SERVICES Kft
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Postai cím: Nádor utca 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy József
Telefon: +36 17951170
E-mail: nagy@klik.gov.hu
Fax: +36 17950744
Az ajánlatkérő általános címe (URL): klik.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Költségvetési tanácsadói szolgáltatás a TÁMOP 3.1.4 B 13/1-2013-0001 azonosító számú „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projektben
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 6
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelyye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
4.1. A közbeszerzés tárgya:
A jelen közbeszerzés tárgya a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban KLIK) 2013. év december hó 1. napján indult TÁMOP 3.1.4 B 13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” elnevezésű Európai Uniós finanszírozású projekt megvalósításához kapcsolódó költségvetési tanácsadói szolgáltatás az átadott ajánlatkérési Dokumentáció, illetve az annak részét képező Műszaki Leírás és Szerződéstervezet szerint.
4.2. A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladata az alábbiak:
1. Gazdálkodási koncepció elkészítése:
a) Cél:
A gazdálkodási koncepció célja a gazdálkodással összefüggő feladatokra vonatkozó, a KLIK működése szempontjából optimális keretrendszer kialakítása
b) Tartalom:
A felmérés eredményeképpen szükséges elkészíteni egy problématérképet, mely tartalmazza azokat az elemeket, melyeket a jövőben fejleszteni szükséges.
A gazdálkodási koncepció során, a tervezett új SZMSZ-hez kapcsolódóan szükséges elkészíteni a jövőbeli gazdálkodási keretrendszerre vonatkozó javaslatot.
c) Elvárt eredmény:
-1.db gazdálkodási koncepció Microsoft Word formátumban, minimum 20 oldal terjedelemben, mely tartalmazza az optimális keretrendszert, problématérképet és megoldási javaslatokat.
A gazdálkodási koncepció elvárt tartalma:
• Gazdálkodási jogkörök telepítése a szervezeten belül;
• Költségvetés-tervezés lépései és az alkalmazott szakmai elvek, szabályok;
• Kerettervezés; keretgazdálkodás szerepek és felelősségek;
• Likviditás-tervezés folyamat, szerepek és felelősségek;
• Integrációs pontok és adatkapcsolatok a gazdálkodási rendszeren belül és kívül.
- 1.db felsővezetői bemutató (ppt) a gazdálkodási koncepció javaslataira vonatkozóan.
2. Működési koncepció elkészítése:
a) Cél:
A működési koncepció célja, hogy a gazdasági események bizonylatolására a leginkább megfelelő munkamegosztás kerüljön kialakításra megfelelő szabályozással.
b) Tartalom:
A működési koncepció elkészítésének keretében az alábbi feladatokat szükséges elvégezni:
• Kiadási és bevételi oldali gazdasági események tipizálása (kulcsfolyamatok);
• Kulcsfolyamatok részfolyamatainak definiálása (pl.: kötelezettségvállalás, pénzügyi teljesítés, stb.);
• Szerepkörök kialakítása;
• Részfolyamatok szerepkörönként történő definiálása (különös tekintettel a feladatellátás szintjére (központi, tankerületi, iskolai).
A munkacsoport egyeztetések budapesti helyszínen történnek (KLIK központ), de a terjedelemnek le kell fednie a KLIK valamennyi irányítási szintjét, ezért szükséges megyei és járási tankerületi gazdálkodási kollegák aktív bevonása.
c) Elvárt eredmény:
-1.db működési koncepció Microsoft Word formátumban, minimum 20 oldal terjedelemben.
A koncepciónak az alábbi folyamatokat kell lefednie:
• költségvetés gazdálkodási folyamatok
• zárási és beszámolási folyamatok
• kötelezettségvállalási folyamatok
• bank és pénzkezelési folyamatok
• eszközgazdálkodási folyamatok
• saját bevételekhez kapcsolódó folyamatok
• vegyes könyvelések
• megyei könyvelési folyamatok
Szabályozási koncepcióterv készítése, amely tartalmazza:
- valamennyi szükséges gazdálkodási szabályzat leírását
- tartalmának definiálását
- szabályzatok összefüggéseit
- vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat
-Az elkészült koncepcióterv alapján a jelenlegi gazdálkodási szabályzatok szakmai átvilágítása, amennyiben szükséges azok átdolgozása, illetve hiányzó szabályzatok elkészítése a fenti koncepciónak megfelelően.
3. Gazdálkodás IT támogatására vonatkozó koncepció elkészítése:
a) Cél:
A gazdálkodás IT támogatására vonatkozó koncepció célja az elérendő szakmai eredmények megfelelő IT támogatására vonatkozó javaslat kidolgozása.
A koncepció a Forrás integrált pénzügyi számviteli rendszer működtetésére és az integrációs pontokra (beszerzés, vagyongazdálkodás, személyügy, tanügy) vonatkozik.
b) Tartalom:
Az elkészített működési koncepció alapján szükséges értékelni az integrált ügyviteli rendszer jelenlegi használati rendjét és javaslatot kell készíteni az esetleges módosításokra vonatkozóan, különös tekintettel az alábbi tartalommal:
• felhasználói szerepkörök;
• részfolyamatonként rögzítendő bizonylatok és bizonylati adatok;
• részfolyamat eredménye, kapcsolódási pontok a vezetői információs rendszerrel.
c) Elvárt eredmény:
-1.db gazdálkodás IT támogatására vonatkozó koncepció Microsoft Word formátumban, minimum 20 oldal terjedelemben.
1. Gazdálkodási koncepció elkészítése
a) Cél: A gazdálkodási koncepció célja a gazdálkodással összefüggő feladatokra vonatkozó, a KLIK működése szempontjából optimális keretrendszer kialakítása lekövetve és összhangban a jelenlegi tervezett, ill. várhatóan elfogadásra kerülő SZMSZ szerint változásokat.
b) Tartalom: felmérés eredményeképpen szükséges elkészíteni egy problématérképet, mely tartalmazza azokat az elemeket, melyeket a jövőben fejleszteni szükséges.
A problématérkép alapján vezetői döntés-előkészítő anyag kidolgozása részletezve a lehetséges alternatívákat a megoldási javaslatokra.
A gazdálkodási koncepció során, a tervezett új SZMSZ-hez kapcsolódóan szükséges elkészíteni a jövőbeli gazdálkodási keretrendszerre vonatkozó javaslatot, különös tekintettel az alábbi elemekre:
• Gazdálkodási jogkörök lehatárolása és telepítése a szervezeten belül;
• Költségvetés-tervezés modell részletese lebontása;
• Kerettervezés; keretgazdálkodás
• Likviditás-tervezés;
• Integrációs pontok a gazdálkodási rendszeren belül és kívül
• A gazdálkodási témájú belső irányítási eszközök (szabályzatok) elkészítésében való részvétel. Javaslatok alapján készítsék elő a vonatkozó szabályozások szövegszerű és konkrét módosítási javaslatát.
c) Elvárt eredmény:
A gazdálkodási koncepció elvárt tartalma:
- Gazdálkodási jogkörök telepítése a szervezeten belül;
- Költségvetés-tervezés lépései és az alkalmazott szakmai elvek, szabályok
- Kerettervezés; keretgazdálkodás szerepek és felelősségek;
- Likviditás-tervezés folyamat, szerepek és felelősségek
- Integrációs pontok és adatkapcsolatok a gazdálkodási rendszeren belül és kívül.
2. Működési koncepció elkészítése
a) Cél: A működési koncepció célja, hogy a gazdasági események bizonylatolására a leginkább megfelelő munkamegosztás kerüljön kialakításra.
b) Tartalom: A működési koncepció elkészítésének keretében az alábbi feladatokat szükséges elvégezni:
• Kiadási és bevételi oldali gazdasági események tipizálása (kulcsfolyamatok);
• Minimum 5 gazdálkodási főfolyamat felmérése és beépítése a működési koncepcióba.
• Kulcsfolyamatok részfolyamatainak definiálása (pl.: kötelezettségvállalás, pénzügyi teljesítés, stb.)
• Szerepkörök kialakítása.
• A koncepció által befolyásolt szabályzatok (pl. kötelezettségvállalás, keretgazdálkodás, esetlegesen SZMSZ, vagy megyei, járási ügyrend) tartalmára vonatkozó módosítási javaslatok kidolgozása, elkészítése.
• Részfolyamatok szerepkörönként történő definiálása (különös tekintettel a feladatellátás szintjére (központi, tankerületi, iskolai).
A munkacsoport egyeztetések budapesti helyszínen történnek (KLIK központ), de a terjedelemnek le kell fednie a KLIK valamennyi irányítási szintjét, ezért szükséges megyei és járási tankerületi gazdálkodási kollegák aktív bevonása.
c) Elvárt eredmény:
• 1 db működési koncepció Microsoft Word formátumban, minimum 20 oldal terjedelemben.
A koncepciónak az alábbi folyamatokat kell lefednie:
- költségvetés gazdálkodási folyamatok
- zárási és beszámolási folyamatok
- kötelezettségvállalási folyamatok
- bank és pénzkezelési folyamatok
- eszközgazdálkodási folyamatok
- saját bevételekhez kapcsolódó folyamatok
- vegyes könyvelések
• a jelenlegi gazdálkodási szabályzatok szakmai véleményezése a fenti koncepciónak megfelelően.
3. Gazdálkodás IT támogatására vonatkozó koncepció elkészítése
a) Cél: A gazdálkodás IT támogatására vonatkozó koncepció célja az elérendő szakmai eredmények megfelelő IT támogatására vonatkozó javaslat és követelményjegyzék kidolgozása.
A koncepció a Forrás integrált pénzügyi számviteli rendszer működtetésére és az integrációs pontokra (beszerzés, vagyongazdálkodás, személyügy, tanügy) vonatkozik.
b) Tartalom: Az elkészített működési koncepció alapján szükséges értékelni az integrált ügyviteli rendszer jelenlegi használati rendjét és javaslatot kell készíteni az esetleges módosításokra vonatkozóan, különös tekintettel az alábbi tartalommal:
• az elfogadott koncepciók (gazdálkodási, működési) és a módosításra javasolt szabályzati tartalmak alapján a Forrás SQL rendszer rendszerben szükséges módosítások követelményfüzete;
• felhasználói szerepkörök;
• részfolyamatonként rögzítendő bizonylatok és bizonylati adatok;
• részfolyamat eredménye, kapcsolódási pontok a vezetői információs rendszerrel.
c) Elvárt eredmény:
• 1 db gazdálkodás IT támogatására vonatkozó koncepció Microsoft Word formátumban, minimum 20 oldal terjedelemben;
• 1 db Forrás SQL módosítását érintő követelményfüzet.
A közbeszerzés mennyiségét, a nyertes Ajánlattevő feladatait, illetve az Ajánlatkérő által elvárt eredményeket részletesen az ajánlatkérési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66171000-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 24690000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/09/15 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: POTENCIAL SERVICES Kft
Postai cím: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 17/B.
Város/Község: Balatonfüred
Postai irányítószám: 8230
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 24990000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 24690000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
GRID CEE Tanácsadó Zrt. (név) 1036 Budapest, Lajos u. 80. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

POTENCIAL SERVICES Kft. (név) 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 17/B. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

BCS Business Consulting Services Kft. (név) 4934 Beregdaróc, Kompresszorállomás 0128/5. hrsz. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP 3.1.4 B 13/1-2013-0001
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/06/29 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/14 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------