Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2012/151
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma:2012.12.31.
Iktatószám:20690/2012
CPV Kód:85320000-8
Ajánlatkérő:Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye illetőleg az általa meghatározott helyszínek országszerte (a támogatott lakhatási egységek helyszíne).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2013.01.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szociális védelem Tudományos kutatás, fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Zsuzsanna, szakterületi vezető
Telefon: 061 4503230
E-mail: kovacs.zsuzsanna@fszk.hu
Fax: 061 4503235
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
x Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Tudományos kutatás, fejlesztés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási szerződés a TÁMOP-5.4.5-11/1-2012-0001 - A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása tárgyú projekthez kapcsolódó, Intézmény Férőhely Kiváltást Támogató mentorszolgáltatás tárgyában.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelye illetőleg az általa meghatározott helyszínek országszerte (a támogatott lakhatási egységek helyszíne).
NUTS-kód: HU101, HU1, HU2, HU3
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
TÁMOP-5.4.5-11/1-2012-0001 - A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása tárgyú projekthez kapcsolódó, Intézmény Férőhely Kiváltást Támogató mentorszolgáltatás.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85320000-8
További tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A nyertes ajánlattevő által biztosított, az Intézmény Férőhely Kiváltást Támogató mentorok (a továbbiakban: „IFKT mentorhálózat”) a jelen felhívásban és a Dokumentációban részletesen meghatározott feladatokat a fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, TIOP-3.4.1.A-11/1 kódszámú pályázat alapján támogatást nyert bentlakásos szociális intézményekben (a továbbiakban: „Intézmény”) kötelesek ellátni. A TIOP-3.4.1.A-11/1 kódszámú pályázat alapján az Intézmények várható száma maximum tíz.
Az IFKT mentorhálózat a fentiekben meghatározott Intézményeket fogja támogatni az intézményi férőhely-kiváltás megvalósításában, a szervezeti átalakulás, a teljes körűen akadálymentes infrastrukturális beruházás, a humán felkészülés területén, a befogadó környezet, az Intézmény dolgozói, valamint az ellátottak szintjén.
A szolgáltatás kiterjed a TIOP-3.4.1.A-11/1 projekt keretén belül a pályázatírás, az előkészítés és a megvalósítás szakaszára is.
Az IFKT mentorhálózatba összesen 100 fő mentor bevonása szükséges 3 kulcsmentori és 7 szakmentori területre.
A megvalósítás során az Ajánlattevőnek 5200 mentorálási órát kell teljesítenie. A megadott óraszámoktól Ajánlatkérő jogosult + 25%-ban eltérni.
Ajánlatkérő jogosult opcionálisan további maximum 8250 óra szolgáltatást igénybe venni, amennyiben él a II.2.3. pontban meghatározott szerződés meghosszabbítási opcióval.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): 1 vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: 17 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2014/01/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Meghiúsulási kötbér: nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a jelen felhívás II.2.1.) pontjában meghatározott összesen órákra vetített teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a nem a szerződésben előírtak szerint és/vagy nem a szerződés szerinti határidőben teljesített órák száma eléri összesen a húsz órát, Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és Megbízottól meghiúsulási kötbért valamint a kára megtérítését követelni.
Előleg-visszafizetési biztosíték: a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében. Előleg igénylése esetén, a Kbt. 126.§ (5) bekezdésének megfelelően az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, teljesítés igazolás aláírása után, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 130. § (3) bekezdésben előírtak szerint, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Az előlegre irányadó a Kbt. 131.§ (1) bekezdése, a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az előleg igényléséről az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
Nyertes ajánlattevő részszámlák benyújtására havonta (a szerződés megkötésétől számított 30 naponként) utólag, a teljesített és ajánlatkérő által írásban jóváhagyott és igazolt szakértői órák alapján jogosult.
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napon belül történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a HUF.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mind alvállalkozója esetében alkalmazni kell.
A szerződést az Európai Unió és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza, a finanszírozás utófinanszírozott, azaz Ajánlatkérő közvetlenül egyenlíti ki Ajánlattevő számláját.
Az Európai Uniós finanszírozásra tekintettel a pénzügyi elszámolásra/teljesítésre irányadó további rendelkezések:
- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.rendelet;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésének a)-k) pontjában, továbbá a Kbt. 57.§ (1) bekezdésének a)-f) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 122. § (1) bekezdése valamint „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12. §-a szerint nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében a)-k) pontjainak, a Kbt. 56. § (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdésének a)-f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az alábbiak szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását:
- a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok tekintetében: a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
- a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-f) pontjaiban foglalt kizáró okok vonatkozásában: az ajánlattevő választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá,
vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozókra az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
P.1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő vagy jogelődje ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év (2009, 2010, 2011) számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) kiegészítő mellékletek nélkül, amennyiben az utolsó három lezárt üzleti évének beszámoló adatai nem találhatóak meg a céginformációs szolgálat honlapján (www.e-beszamolo.kim.gov.hu).
Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (5) bekezdés valamint a Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a pénzügyi alkalmasságot e tekintetben maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges.
[Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő (közös ajánlattevő) üzemi (üzleti) tevékenység eredményről szóló nyilatkozatát is.]
Ha ajánlattevő (közös ajánlattevő) a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint. Az ajánlatkérő ez alapján abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mentori szolgáltatás) származó nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 40 millió forintot.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Ha az ajánlattevő a P.1. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
P.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) saját vagy jogelődjének beszámolója alapján az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben (2009, 2010, 2011) az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye egynél több évben negatív volt.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve tekintettel arra, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
M/1: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzéséért felelősöknek – a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek képzettségének és szakmai tapasztalatának igazolására, az ajánlattevő szakembereket bemutató nyilatkozata mellett, csatolni kell a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzot és az alkalmassági minimumkövetelmények között előírt végzettségét, képzettséget igazoló okiratok másolatát. Amennyiben az alkalmassági minimumkövetelmények körében valamely tanulmány elvégzése szerepel előírásként, azt az adott tanulmány, képzés elvégzését igazoló oklevéllel kell igazolni, amennyiben valamilyen ismeret szerepel követelményként, azt elegendő az önéletrajzban szerepeltetni és azzal igazolni. Ahol az alkalmassági minimumkövetelmények között valamilyen tanulmány megléte szerepel előírásként, azt az adott témájú tanfolyam elvégzését igazoló oklevéllel, továbbképzés esetében oklevéllel, főiskolai / egyetemi kurzus, modul vagy tantárgy elvégzése illetve teljesítése esetén leckekönyv vagy a központi tanulmányi nyilvántartás alapján kiadott igazolással kell igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére:
M/1: ha nem rendelkezik legalább:
1.) legalább 7 fő stratégiai szakmai kulcsmentorral, akik humán és/vagy gazdasági felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkeznek, kiegészítve az alábbi tanulmányok valamelyikével: képzésszervezési vagy tréneri tanulmányok. Rendelkeznek továbbá legalább 5 éves tapasztalattal stratégiai-tervezés területén.

2.) legalább 7 fő szervezet-átalakítási kulcsmentorral, akik humán és/vagy gazdasági felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkeznek, kiegészítve az alábbi tanulmányok valamelyikével: rendszerszervezési vagy szervezetfejlesztési vagy szolgáltatásfejlesztési vagy vezetéselméleti tanulmányok. Rendelkeznek továbbá legalább 5 éves tapasztalattal szociális szakmai szervezet, intézmény átalakítása, szervezetirányítói vagy szervezetfejlesztési tevékenység területén.
3.) legalább 7 fő intézményvezetőt támogató coach kulcsmentorral, akik szupervízor vagy coach felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkeznek.
Továbbá legalább 2 éves vezetőfejlesztési tapasztalattal, valamint legalább 5 éves, legalább 3 különböző szervezet részére teljesített szupervízori, coach vagy tanácsadói gyakorlattal rendelkeznek.
4.) legalább 7 fő rehabilitációs szakmérnök szakmentorral, akik építészmérnök felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel valamint rehabilitációs és környezettervező szakmérnöki végzettséggel rendelkeznek. Továbbá legalább 5 éves tapasztalattal rendelkeznek fogyatékos személyek lakóotthona tervezése, akadálymentesítése területén.
5.) legalább 16 fő szupervízor-coach szakmentorral, akik humán és/vagy gazdasági felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkeznek, kiegészítve az alábbi végzettségek illetve tanulmányok valamelyikével: felsőfokú szupervízori végzettség vagy tréneri tanulmányok vagy coach tanulmányok. Továbbá legalább 5 éves tréner-oktatói tapasztalattal rendelkeznek.
6.) legalább 7 fő szervezeti-működési szakmentorral, akik jogi, pénzügyi vagy HR felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, továbbá közülük legalább 1-1 fő az alábbi szakmai tapasztalattal rendelkezik: jogi végzettségű szakmentor esetében: legalább 3 év érdekvédelem és esélyegyenlőség területén szerzett gyakorlattal;
- pénzügyi végzettségű szakmentor esetében: legalább 5 év intézményi gazdálkodási, működtetési és/vagy szociális ellátás területén szerzett tapasztalattal;
- HR végzettségű szakmentor esetében: legalább 5 év fogyatékos személyek bentlakásos intézményeiben dolgozók humán erőforrás gazdálkodásban szerzett tapasztalattal és a belső képzési rendszerek kialakításában szerzett gyakorlattal.
7.) legalább 7 fő foglalkoztatási szakmentorral, akik humán és/vagy gazdasági felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkeznek, továbbá legalább 5 éves munkaerő-piaci-, szolgáltatásnyújtási tapasztalattal vagy foglalkozási rehabilitációs tapasztalattal rendelkeznek.
8.) legalább 13 fő képzési szakmentorral (dolgozók számára), akik humán vagy gazdasági felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, továbbá legalább 5 éves képzés vagy felnőttképzés tervezése, kidolgozása és szervezése, megvalósítása terén szerzett tapasztalattal rendelkeznek.
9.) legalább 17 fő képzési szakmentorral (lakók számára), akik humán vagy gazdasági felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, továbbá legalább 5 éves képzés vagy felnőttképzés tervezése, kidolgozása és szervezése, megvalósítása terén szerzett tapasztalattal rendelkeznek.
10.) legalább 12 fő támogatási szükségletfelmérő szakmentorral, akik szociális vagy gyógypedagógiai felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel vagy pszichológusi végzettséggel, továbbá legalább 5 éves gondozási szükséglet felmérésben szerzett tapasztalattal rendelkeznek.
Az M/1. 1-10.) pontban előírt mentorok mindegyikének rendelkeznie kell továbbá fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények férőhely kiváltási programjához kapcsolódó képzés elvégzéséről szóló dokumentummal (oklevéllel, tanúsítvánnyal).
Ahol az alkalmassági minimumkövetelmények között valamilyen tanulmány megléte szerepel előírásként, az alatt az adott témájú tanfolyam, továbbképzés vagy főiskolai / egyetemi kurzus, modul vagy tantárgy elvégzése illetve teljesítése értendő.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/01/25 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 40000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke bruttó összegben került feltüntetésre. A fizetés módja: ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00322472-00000031 számú bankszámlájára történt átutalással. A befizetett tételekről ajánlatkérő számlát állít ki, és azt postán megküldi a díjat átutaló címére.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/01/25 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/01/25 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Hely: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6., nagy tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (2) bekezdés szerint

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-5.4.5-11/1-2012-0001 - A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása tárgyú projekt
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
-
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció előzetes bejelentkezést követően átvehető az ellenértékének megfizetését igazoló dokumentum bemutatása után a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6., V. emelet recepció hétfőtől-csütörtökig 9.00-15.00 óráig, pénteken 9.00-13.00 óráig. A dokumentáció az ajánlattételi határidő napján 9.00-10.00-ig rendelkezésre áll. A dokumentációt Ajánlatkérő a bankszámlájára történt átutalás igazolását követően adja át személyesen, illetve amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, ajánlatkérő a Kbt. 50.§ (3) bekezdése szerint két munkanapon belül elektronikusan megküldi. A dokumentáció megküldését a felhívás A. mellékletének II) pontjában szereplő elérhetőségek valamelyikére címzett írásbeli kérelemben kell kérni, amelyben fel kell tüntetni a dokumentációt igénylő nevét, levelezési címét, fax számát és e-mail címét. A kérelemhez csatolni kell a dokumentáció ára megfizetésének igazolását is.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
-
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
-
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2.) P.1. és III.2.3) M.1. pontok
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
-
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1.Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a szerint biztosít hiánypótlást.
2.Az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) papíron kell benyújtani valamint 1 db CD-n vagy DVD-n, amely az aláírt ajánlat szkennelt változatát tartalmazza. Az eredeti illetve a másolati példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatot zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani.
3.Az ajánlatokat közvetlenül (személyesen) az ajánlatkérő A. melléklet III) pont alatti címén, hétfőtől-csütörtökig 9:00-15:00 óra, pénteken 9:00-13:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között lehet benyújtani.
4.A borítékon/dobozon a „TÁMOP-5.4.5-11/1-2012-0001 - A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása tárgyú projekthez kapcsolódó, Intézmény Férőhely Kiváltást Támogató mentorszolgáltatás – Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni.
5.A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
6.Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a Dokumentáció mellékletét képező Felolvasólapot kitöltve, amelyen meg kell adni az ajánlattevő adatait, valamint az ajánlati árat (óradíjat) nettó és bruttó értékben.
7.Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint.
8.Az ajánlatban továbbá a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
9.Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe kíván-e venni alvállalkozót (Kbt. 40.§ (1)-(2) bekezdés). Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez igénybe vesz alvállalkozót, úgy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, figyelemmel a Kbt. 26. §-ában foglaltakra is. Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, a nyilatkozatot nemleges tartalommal kell csatolni.
10.Ajánlattevőnek – amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni – a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezetről (név, cím) és meg kell jelölnie az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
11.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő), az alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintát.
12.Ha az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot az ajánlattevő (közös ajánlattevő), az alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja vagy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt meghatalmazást is csatolni kell.
13.Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
14.Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
15.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát, amely értelmében a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek a szerződés teljesítése során folyamatosan és személyesen az ajánlatkérő rendelkezésére állnak, és nincs más olyan kötelezettségük a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésüket bármilyen szempontból akadályozná.
16.Ajánlattevőnek az ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolnia, melynek kötelezően elvárt tartalmi elemeit a Dokumentáció részét képező „Feladatmeghatározás”, „Szakmai ajánlat” című pontja tartalmazza.
17.Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is, amelyen ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik arról, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.
18.Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek minimálisan az alábbiakra ki kell terjednie:
•a közös ajánlattevők adatai, a közös ajánlattevők képviseletére jogosult tag megjelölése, felhatalmazása a többi tag képviseletére (A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.),
•a közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása (ki milyen feladatok ellátásáért felelős),
•a közös ajánlattevők közül a számlák benyújtására mely tag jogosult, és a tagok egymással szembeni elszámolási kötelezettsége;
•a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan,
•a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevőknek az együttműködésükre vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza.
19.A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. A szerződő tagok személye az eljárás ideje alatt nem változhat.
20.Amennyiben ajánlattevő valamely, az ajánlattételi felhívásban előírt feltételt ingyenes elektronikus hatósági vagy közhiteles nyilvántartásra való hivatkozással kívánja teljesíteni, ajánlatában meg kell adnia a nyilvántartás elektronikus elérhetőségét, illetőleg a vonatkozó követelményt, amelynek igazolása érdekében az elektronikus nyilvántartásra hivatkozik.
21.Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése].
22.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésekor az alábbi környezeti, fenntarthatósági szempontokat kívánja érvényesíteni: a szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevőnek törekednie kell arra, hogy környezetvédelmi szempontokat érvényesítsen, amely a papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék csökkentése érdekében elsősorban az alábbiakra terjed ki:
•a felek közötti kommunikációt elsősorban elektronikus úton kell biztosítani, ha ez nem lehetséges, akkor a nyomtatás során biztosítani kell, hogy a kétoldalas nyomtatás aránya legalább 30% legyen, továbbá a dokumentumok szerkesztése során szem előtt kell tartania a papírtakarékosság elvét, elsősorban oly módon, hogy az olvashatóságra is figyelemmel, kisebb betűméretet és kisebb margó méretet alkalmaz;
•a szerződés teljesítése során a dokumentálás során elsősorban elektronikus eszközöket kell használni, és biztosítani kell a keletkezett dokumentumok elektronikus adathordozón való rögzítését és tárolását;
•nyertes ajánlattevőnek a nyomtatáshoz legalább 15%-ban újrahasznosított papírt kell használnia.
23.Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során vállalja a jelen felhívás V.4.22. pontjában meghatározott környezeti, fenntarthatósági követelmények érvényesítését.
24.Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
25.A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés II.3.) pontban meghatározott időtartamát Ajánlatkérő jogosult egy alkalommal, 2013. december 31-ig a nyertes ajánlattevőhöz címzett, írásbeli egyoldalú nyilatkozattal további maximum 17 hónappal (2015. június 30-ig) meghosszabbítani.
26.Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/12/27 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: Pap Károly utca 4-6., V. emelet recepció
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Zsuzsanna
Telefon: +361 4503239, mellék: 134
E-mail: kovacs.zsuzsanna@fszk.hu
Fax: +361 4503235
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: Pap Károly utca 4-6., V. emelet recepció
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Zsuzsanna
Telefon: +361 4503239, mellék: 134
E-mail: kovacs.zsuzsanna@fszk.hu
Fax: +361 4503235
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------