Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/142
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetménnyel induló tárgyalásos
Közzététel dátuma:2013.12.02.
Iktatószám:20748/2013
CPV Kód:48000000-8;72260000-5
Ajánlatkérő:BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Synergon Integrátor Rendszerszolgáltató Kft. – Navigator Informatikai Zrt. - Humansoft Kft. -Nádor Rendszerház Kft. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

2. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Postai cím: Mogyoródi út 43.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Rozslay Eszter
Telefon: +36 14694443
E-mail: eszter.rozslay@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
x Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés menedzsment szoftver beszerzése az EKOP-1.A.2, „A katasztrófavédelem közigazgatási belső folyamatainak elektronizálása és az integrálhatóságának biztosítása a központi és helyi szinteken” című projekt megvalósítása érdekében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tárgy: „menedzsment szoftver beszerzése az EKOP-1.A.2, „A katasztrófavédelem közigazgatási belső folyamatainak elektronizálása és az integrálhatóságának biztosítása a központi és helyi szinteken” című projekt megvalósítása érdekében” az alábbiakban meghatározottak szerint:
Termék / szolgáltatás megnevezése Termékazonosító
Cikkszám db
SysCtrDatactr SNGL LicSAPk MVL 2Proc T6L-00246-SEL PLUS-3 Year(s) 16 + legfeljebb
40 % növelési lehetőség (Kbt. 46. § (2))
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és ajánlattételi dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást az adott közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
További tárgyak:72260000-5
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 15939840 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,

III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következő eljárás alkalmazásával került sor
  Nyílt
  Meghívásos
x Hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 082 - 137837
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/04/26 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6534 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/04/29 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: MENEDZSMENT SZOFTVER BESZERZÉSE AZ EKOP-1.A.2, „A KATASZTRÓFAVÉDELEM KÖZIGAZGATÁSI BELSŐ FOLYAMATAINAK ELEKTRONIZÁLÁSA ÉS AZ INTEGRÁLHATÓSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA A KÖZPONTI ÉS HELYI SZINTEKEN” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/11/04 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Synergon Integrátor Rendszerszolgáltató Kft. – Navigator Informatikai Zrt. - Humansoft Kft. -Nádor Rendszerház Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Vak Bottyán u. 75.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1191
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 15939840 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 15939840 /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 29086848 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. - Storm Holding Vagyonkezelő Zrt. - Kárpát-medencei Informatikai Klaszter Kft. - Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zrt. - Fornax SI Nagyvállalati Megoldások Kft. - Docage Informatikai Kft. közös ajánlattevők (név) 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A. -1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A - 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A – 2030 Érd, Retyezáti u. 46. – 1123 Budapest, Táltos u. 1. - 1123 Budapest, Táltos u. 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

LicensePort Zrt. - M&S Informatikai Zrt. - Stratis Kft. - SMP Kft. - Tigra Kft. - M&M Computer Kft. közös ajánlattevők (név) 1119 Budapest, Keveháza utca 1-3. – 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4. – 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139. – 1139 Budapest, Fiastyúk u. 71/b. – 1145 Budapest, Törökőr u. 2. – 7623 Pécs, Mártírok útja 42. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Delta Systems Kft. - Delta Services Kft. - T-Systems Magyarország Zrt. közös ajánlattevők (név) 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. – 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. – 1117 Budapest, Budafoki út 56. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Synergon Integrátor Rendszerszolgáltató Kft. – Navigator Informatikai Zrt. - Humansoft Kft. - Nádor Rendszerház Kft. közös ajánlattevők (név) 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. – 1097 Budapest, Illatos út 38. – 1037 Budapest, Montevideo u. 8. – 1152 Budapest, Telek u. 7-9. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A beszerzés az EKOP-1.A.2 program szerinti, „A katasztrófavédelem közigazgatási belső folyamatainak elektronizálása és az integrálhatóságának biztosítása a központi és helyi szinteken” című projekt keretében valósul meg.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.3) Egyéb információk:
Jelen hirdetmény II.2.1) és IV.6) pontjai a II.1.3) pont szerinti megnövelhető (maximális) mennyiséghez tartozó ajánlati ára(ka)t tartalmazza, a nyertes ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár az alapmennyiség tekintetében: 11.385.600,- Ft + ÁFA.
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/11/28 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------