Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/119
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.10.19.
Iktatószám:21085/2015
CPV Kód:45000000-7;45210000-2;45215000-7;45215100-8;45215140-0
Ajánlatkérő:Józsefvárosi Önkormányzat
Teljesítés helye:1084 Budapest, Auróra u. 22-28, HRSZ: 35037
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Auróra 2014 Konzorcium
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Józsefvárosi Önkormányzat
Postai cím: Baross utca 63-67.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Balla Katalin
Telefon: 06-14592123
E-mail: ballakata@jozsefvaros.hu
Fax: +36 13136696
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jozsefvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Auróra 2014 Konzorcium
Postai cím: Hollandi út 21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1213
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Józsefvárosi Egészségügyi szolgálat komplex fejlesztése keretében kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KMOP- 4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt során”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1084 Budapest, Auróra u. 22-28, HRSZ: 35037
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/01/09 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
„Józsefvárosi Egészségügyi szolgálat komplex fejlesztése keretében kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KMOP- 4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt során”
A projekt keretében a Budapest, VIII. kerület Auróra 22-28. szám alatti rendelőintézet épületének felújítása és bővítése valósul meg a „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” című, KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt keretében.
A projekt pályázatból megvalósuló részeként a teljes épület felújítására kerül sor, mely magába foglalja a külső oldali hőszigetelést és a nyílászárók cseréjét is. Az átalakítás nyomán új főbejárat és előcsarnok alakul ki a Déri Miksa utca felől, az Auróra utcai rendelő oldalán levő bejárat pedig rámpákkal akadálymentes kialakítású lesz. A projekt elsődleges célja a szakrendelő épületének külső-belső felújítása, modernizálása, a betegek számára magasabb szakmai színvonalat képviselő, barátságosabb rendelők kialakítása.
A felújítás során az épületben található szakmai szolgáltató osztályok épületen belüli elhelyezkedésének racionalizálása valósul meg az operatív működés hatékonyságának javítása céljából. Az épület az alábbiak szerint kerülnek elhelyezésre a szakrendelők: Pinceszinten: védőnői irodák, raktárak és öltözők. Földszint: gyermekorvosi rendelők, betegirányító, csecsemő és gyermekgondozó. I. emelet: bőrgyógyászat, kardiológia, foglalkoztatás egészségügy és a tüdőgondozó. II. emelet: háziorvosok és a vérvételnek helyt adó helyiségek. III. emelet: fizikoterápia, reumatológia, infúziós kezelő, gyógytorna és egyéb kezelők helyiségei. IV. emelet: urológia, a röntgen, a ultrahang, a mammográfia és a nőgyógyászat. V. emelet: fül-orr-gégészet, az ortopédia, a proctológiai sebészet, gipszelő, endoszkópia. VI. emelet: pszichiátria, neurológia, addictológia, szemészet. VII. emelet: gazdasági, igazgatósági, informatikai irodák, előadóterem. A felújítással érintett bruttó alapterület összesen 6 889 m2, mely a szintenkénti 735 m2-t és a gépészeti szintet (tető) tartalmazza.
A beruházás során egy úgy bővítmény is megépítésre kerül, mely a pinceszinten különböző raktárakat, takarító helyiségeket és öltözőt tartalmaz. A földszinten helyezkedik el a gyógyszertár és kiszolgáló helyiségei, továbbá a tüdőgondozó bejárati része. Az I. emeleten kerülnek elhelyezésre a tüdőgondozó helyiségei és a hozzájuk kapcsolódó röntgen. A bővítményben kialakításra kerül egy új lift is. A bővítmény esetében a bruttó alapterület a 3 szintet (pince, földszint, I. emelet) figyelembe véve összesen 454 m2, szintenként 151 m2. Az épületbe telepített tüdőgondozó fertőző beteg forgalma az udvari oldalon található, akadálymentes bejáraton keresztül történik, a Nagyfuvaros utcai, megmaradó porta felől. A kivitelezés tartalmazza felszíni rendezést is, a parkolók kialakítását, jelenlegi árusító pavilonok bontását.
A projekt keretében a teljes beruházás (felújítás és bővítés) elszámolásra kerül, azonban 4,27 % nem támogatott tevékenységnek minősül, ezért a számlák kifizetése arányosítással fog történni, melynek keretében az önkormányzat saját forrásból fogja fizetni a számlák 4,27 %-át, a fennmaradó összeg szállítói finanszírozás keretében kerül rendezésre a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott kivitelezési költségig. A fennmaradó összeget az önkormányzat saját forrásból finanszírozza.
Vállalkozó feladata a kivitelezés során a jelenlegi épületben található funkciók költöztetése a folyamatos működés megtartása mellett. Vállalkozó feladata továbbá 1 db „A” típusú tábla (504 cm * 238 cm (Europlakát) gyártása és elhelyezése a munkaterületen, amely az „Új Széchenyi Terv arculati kézikönyv”-ben meghatározott feltételeknek megfelel.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45215000-7
45215100-8
45215140-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 997448529 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF-ban)75
Organizációs terv kidolgozottsága25
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16694 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/15 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 646 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/01/12 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
6.Fentiek okán felek az alapszerződésük 4.1. pontját az alábbiakban módosítják:
"Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét a szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónapban határozzák meg azzal, hogy a Vállalkozó általi végső teljesítési határidő 2015. október 31. mely szigorú (fix) határidő. A szigorú (fix) határidő, mint jogi fogalom tartalmával és jogkövetkezményeivel a felek tisztában vannak. "
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződés megkötése és a kivitelezés megkezdését követően Vállalkozó akadályközlést tett Megrendelő felé az alábbi indokokkal:
a) Az építendő új épületrészt előre nem tudható közmű kiváltások miatt csak március 16-án tudta elkezdeni február 3. helyett. A kiváltások miatt az új épületrész kivitelezésének elkezdése 29 munkanappal csúszott. Az épület tervezése során a közműegyeztetések alapján eredetileg közműkiváltásra nem volt szükség, jelen közműkiváltások nem szerepeltek a közmű nyilvántartásban. Az érintett közművezetékek nyomvonalára a kivitelezés megindítása és a munkagödör kiásása során derült fény.
b)A határidő megváltozása miatt a meglévő épületben lévő és működő gyógyszertár átköltözése hátráltatja a meglévő épület II. emeletének átadási határidejét, mivel a gépészeti strangok a terület kiürítése után készíthetőek el. Az eredeti ütemterv szerint az új épület átadási határideje 2015. június 26. lett volna, így a jelenleg I. emeleten lévő gyógyszertárat át lehetett volna költöztetni mielőtt a kivitelezés a régi épület I. emeletéhez ér.
c) Továbbá az I. emelet felújítási munkáit is jelentős mértékben befolyásolja a gyógyszertár, mivel az elektromos főelosztó a gyógyszertár területére kerülne, ezáltal amíg az nem készül el, az egész gyógyszertár terület nélkül felújított új I. emeleten nem biztosított az elektromos energia.
Vállalkozó az akadályközlésben kérte a teljesítési véghatáridő 2015. 10. 31. napjára történő meghosszabbítását.
Megrendelő műszaki ellenőre az akadályközlést megvizsgálta és annak fenti a) pontjában foglaltakat a véghatáridő vonatkozásában valósnak és okszerűnek, a véghatáridő meghosszabbítását továbbá arányosnak találta.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/09/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/15 (év/hó/nap)