Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/121
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Részvételi felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Gyorsított tárgyalásos
Közzététel dátuma:2015.10.26.
Iktatószám:21142/2015
CPV Kód:71251000-2;71315300-2;71250000-5
Ajánlatkérő:Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye és telephelyei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.11.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. József Csilla
Telefon: +36 18147169
E-mail: drjozsefcsilla@opera.hu
Fax: +36 13318712
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséhez kapcsolódó felmérések
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelye és telephelyei
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséhez kapcsolódó felmérésekre vonatkozóan
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71251000-2
További tárgyak:71315300-2
71250000-5
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A Kormány a 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatában döntött a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről.
A Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséhez kapcsoló feladatok érintik a Magyar Állami Operaház Andrássy út 22. száma alatti épületét, továbbá a kapcsoló ingatlanokat (Magyar Állami Operaház Üzemháza - Hajós utca 11., MÁO Értékesítési Centrum/Szervezési Osztály irodája - Hajós utca 13-15., Lakatos Műhely - Hajós utca 13-15., Raktárak - Hajós utca 13-15, Cipész Műhely - Révay utca 22., Raktár - Lázár utca 20.), amelyek az Operaház korszerűsítésével érintett épületek (továbbiakban együtt: Operaház létesítményei).
Érintett ingatlanok, ingatlanrészek címe, alapterülete, helyrajzi száma, és műemléki védettsége:
Ingatlan(rész) Terület: Felmérendő terület: Cím: Műemléki védettség
Magyar Állami Operaház 25 458m2 25 458m2 Andrássy út 22. műemléki védettség alatt
Magyar Állami Operaház Üzemháza műemléki környezet 4474,2m2 4474,2m2 Hajós utca 11. műemléki környezet
Értékesítési Centrum /Szervezési Osztály 99,57m2 0 m2 Hajós utca 13-15. műemléki környezet
Lakatos Műhely 156m2 156m2 Hajós utca 13-15. műemléki környezet
Raktárak 98m2 98m2 Hajós utca 13-15. műemléki környezet
Cipész műhely 93m2 93m2 Révay utca 22. műemléki környezet
Raktár 57m2 57m2 Lázár utca 20. műemléki környezet
Az Operaház nézőszáma 1260 fő.
Ajánlattevő feladata az Operaház korszerűsítésének előkészítésének részeként az Operaház létesítményei és azok közvetlen környezetének, meglévő állapotának teljes körű felvétele, áttekintő felmérése, ellenőrzése és értékelése, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott, korábban készített, jelenleg rendelkezésre álló - és amennyiben szükséges Ajánlattevő által megszerzésre javasolt és Ajánlatkérő által rendezett további - műszaki dokumentációk felhasználásával (továbbiakban: Felmérés).
Az Ajánlattevő műszaki dokumentáció formájában (szöveges dokumentumok és programterv szintű rajzi megjelenítés formájában) köteles rögzíteni (továbbiakban: Felmérési dokumentáció) az Operaház létesítményei szerkezeteinek, rendszereinek és aktuális műszaki állapotának adottságait, meghatározva az érvényes előírásoknak nem megfelelő műszaki, funkcionális és esztétikai kérdéseket, továbbá jelezni az előírt és elvárt igényszintek eléréséhez szükséges megoldási javaslatokat, azok becsült költségigényét és megvalósításhoz szükséges időigényét.
Az Ajánlattevő feladata az Operaház létesítményeiben végzett felmérések során nyert eredményeket szöveges és programtervi szintű építészeti és szaktechnológiai dokumentációban bemutatni.
A Felmérési dokumentáció készítésének a célja a kormányzati döntés (1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerinti kormány előterjesztés) megalapozása, ehhez szükséges Megvalósíthatósági tanulmány alapját szolgáló, az Operaház létesítményeiről egy aktualizált építészeti és technológiai műszaki felmérési dokumentáció összeállítása az épület korszerűsítési programjának kidolgozásához, az elvégzendő tervezési és kivitelezési feladatainak meghatározásához.
A Felmérésnek döntés előkészítő szerepe van, ezért alkalmasnak kell lenni több változatú, megalapozott költségbecslésre, a megvalósíthatósági időkorlátok elemzésére (korszerűsítési, felújítási, fejlesztési lehetőségek/szintek, azok fontossági sorrendjének meghatározása, egyes elemek költségigénye és időigénye), majd a beruházási forrás és az időbeli korláttól függően több változatú Beruházási Program kidolgozására.
A felmérések során tisztázandók az érintett ingatlanok építészeti illetve belsőépítészeti kialakításának szerzői jogi kérdései. A felmérési feladatok megvalósításához az Ajánlattevő feladatát és költségét képezi a rendelkezésre álló és további elérhető műszaki dokumentációk (összefoglalóan: Tervek) felhasználási jogának tisztázása, és annak Ajánlatkérő felé történő jelzése, hogy szükséges a felhasználási jogok megszerzése a Tervek eredeti szerzői jogának tulajdonosaitól, amennyiben a rendelkezésre bocsátott és eredendően felhasználható Tervek nem elégségesek a feladat megvalósításához vagy a felhasználási jogok megszerzése egyéb szempontból előnyös.
Ajánlattevő feladatának elvégzése során kiemelten köteles figyelembe venni, hogy világörökségi környezetben, az ország kiemelt műemlékéről és egyetlen operaházáról van szó. Ezen adottságok megkövetelik a vonatkozó jogszabályok és előírások figyelembevételét, melyekre Ajánlattevőnek különösen tekintettel kell lennie.
A felmérések alatt valamennyi létesítmény folyamatosan üzemel, a felmérések napi szintű elvégzését az Ajánlatkérővel történő folyamatos egyeztetéssel kell megoldani, amelynek során Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére folyamatosan biztosítja a 2 hétre előre látható aktuális próbarendet és egyéb rendezvények időpontjait.
Ajánlattevő a tevékenysége során köteles rendszeresen konzultálni és együttműködni Ajánlatkérővel és Ajánlatkérő által megbízott közreműködőkkel.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára az áfa nélkül számított vállalkozói díj alapján napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmes teljesítések esetén számított késedelmi kötbérek összege nem lehet több, mint a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. Ha a Vállalkozó késedelme esetén a számított késedelmi kötbér összege eléri a teljes nettó vállalkozói díj 15%-át, úgy Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a szerződést a Ptk. 6:278. § alapján azonnali hatállyal felmondani, s a súlyos szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti.
Hibás teljesítési kötbér az áfa nélkül számított vállalkozói díj alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, kötbérmaximum a megajánlott nettó ellenérték 15 %-a.
Vállalkozó a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékot szolgáltat Megrendelő részére. A Teljesítési Biztosíték teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel (Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pont). A biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A Ptk 6:186. § (1) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő helytállása, illetve kötbérfizetési kötelezettsége arra az esetre vonatkozik, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítés igazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és a teljesítést követően benyújtott számla ellenében - a Kbt. 130. § (5)- (6) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 60 napos határidőre - átutalással egyenlíti ki a dokumentációban részletesen meghatározott feltételek szerint. Vállalkozó kettő (2) részszámla és végszámla benyújtására jogosult. A kifizetések során irányadó a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását önálló jelentkező/ajánlattevő és közös jelentkező/ajánlattevők esetében is.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
-Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll,
- Az eljárásban nem lehet jelentkező, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá esik.
Ajánlatkérő felhívja jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (1) bekezdése b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az jelentkezőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, amely/aki részéről a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
- A Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) f) pontjai, valamint a Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állását a jelentkezőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (2) - (8) § és 10-11.§ szerint kell igazolnia,
- A jelentkező köteles nyilatkozni jelentkezésében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
Jelentkező, (közös ajánlattétel esetén jelentkezők) a jelentkezésben:
a) saját nyilatkozatot nyújtson be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát csatolja- a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását - a magyarországi letelepedésű jelentkezők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában pedig a Közbeszerzési Hatóság által(KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
Külföldön letelepedett jelentkező jelentkezéséhez nyilatkozatot szükséges csatolni, arra vonatkozóan, hogy mely kizáró okot, mely hatóság/szervezet jogosult igazolni, illetve mely esetekben nem áll rendelkezésre az adott kizáró ok tekintetében hatósági igazolás, vagy adott szervezettől származó nyilatkozat.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívás feladásánál nem régebbi igazolások és nyilatkozatok benyújtását fogadja el.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. A 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés a) alpontja alapján a jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) csatolni szükséges valamennyi számlavezető pénzügyi intézményététől származó, nyilatkozatát (egyszerű másolatban) - attól függően, hogy az jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak az alábbi tartalommal:
- a vezetett számla pénzforgalmi jelzőszáma,
- a számlavezetés kezdete,
- a számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben (12 hónapban) 30 naptári napon túli sorban állás jelentkezett-e.
P.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti éve számviteli jogszabályoknak megfelelő, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával kiegészítő mellékletek nélkül, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Ebben az esetben Jelentkezőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges arról, hogy a kért beszámolók az céginformációs szolgálat honlapján elérhetőek.
Ha a jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.P.3 A 310/2011 (XII.23.) Kormány rendelet 14. § (1) bekezdés c) alpontja alapján a jelentkező (közös jelentkező) cégszerűen aláírt nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évből a - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes és a közbeszerzés tárgyából (Épület felújítás és/vagy épület átépítés és/vagy épület korszerűsítés során végzett generáltervezési (mely alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: legalább a négy alap szakág - építészet, épületszerkezet, épületgépészet, épületvillamosság - tervezése, és/vagy tervezés koordinációja és/vagy teljes körű a terveztetésre is kiterjedő lebonyolítói (mely alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: projekt előkészítés, és/vagy felmérés, és/vagy tervezés, és/vagy engedélyeztetés koordinálása feladat ellátása) származó árbevételéről, attól függően, hogy a jelentkező (közös jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14 § (3) és (5) bekezdése.
Ha a részvételre jelentkező a P.2 vagy P.3 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55. § (4)-(5)-(6) bekezdései és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak. A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A P.3. esetében az alkalmassági minimumkövetelménynek a közös jelentkezők -a Kbt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően - együttesen is megfelelhetnek.
A P.1., P.2 és P.4. alkalmassági követelmény esetében, az NFM-NFÜ (ME)-KH-EUTAF közös álláspontja értelmében, a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös jelentkezők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott alkalmassági követelményeknek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi -gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetőek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P.1. Alkalmatlan a jelentkező (közös jelentkező) amennyiben a jelentkező (közös jelentkező) valamelyik számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata alapján megállapítható, hogy számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben (12 hónapban) 30 naptári napon túli sorban állás volt.P.2. Alkalmatlan a jelentkező (közös jelentkező) ha a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évről szóló beszámolói szerinti mérleg szerinti tevékenység eredménye az utolsó három pénzügyileg lezárt üzleti év közül egy évnél több alkalommal negatív.
A z NFM-NFÜ (ME)-KH-EUTAF 2014. február 6-án kelt közös álláspont X. pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint, ha a jelentkező a fentebb megkövetelt irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles a jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya (Épület felújítás és/vagy épület átépítés és/vagy épület korszerűsítés során végzett generáltervezési (mely alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: legalább a négy alap szakág - építészet, épületszerkezet, épületgépészet, épületvillamosság - tervezése, és/vagy tervezés koordinációja), és/vagy teljes körű a terveztetésre is kiterjedő lebonyolítói (mely alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: projekt előkészítés, és/vagy felmérés, és/vagy tervezés, és/vagy engedélyeztetés koordinálása) és/vagy műszaki szakértői feladat ellátása) szerinti árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió Ft összeget.


P.3. Alkalmatlan a jelentkező (közös jelentkező), ha nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évből a teljes ÁFA nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 200 millió Ft összeget, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (Épület felújítás és/vagy épület átépítés és/vagy épület korszerűsítés során végzett generáltervezési (mely alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: legalább a négy alap szakág - építészet, épületszerkezet, épületgépészet, épületvillamosság - tervezése, és/vagy tervezés koordinációja) és/vagy teljes körű a terveztetésre is kiterjedő lebonyolítói (mely alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: projekt előkészítés,és/vagy felmérés, és/vagy tervezés, és/vagy engedélyeztetés koordinálása) és/vagy műszaki szakértői feladat ellátása) származó ÁFA nélkül számított árbevétele a felhívás feladását megelőző három üzleti év összességében nem éri el a 180 millió HUF-ot.
Az NFM-NFÜ (ME)-KH-EUTAF 2014. február 6-án kelt közös álláspont IX. pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint, ha a jelentkező a fentebb megkövetelt irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya (Épület felújítás és/vagy épület átépítés és/vagy épület korszerűsítés során végzett generáltervezési (mely alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: legalább a négy alap szakág - építészet, épületszerkezet, épületgépészet, épületvillamosság - tervezése, és/vagy tervezés koordinációja), és/vagy teljes körű a terveztetésre is kiterjedő lebonyolítói (mely alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: projekt előkészítés, és/vagy felmérés, és/vagy tervezés, és/vagy engedélyeztetés koordinálása) és/vagy műszaki szakértői feladat ellátása) szerinti árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió Ft összeget.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1) A jelentkezőnek a jelentkezéshez csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év során teljesített legjelentősebb, a beszerzés tárgyával (Épület felújítás és/vagy épület átépítés és/vagy épület korszerűsítés során végzett generáltervezési (legalább a négy alap szakág - építészet, épületszerkezet, épületgépészet, épületvillamosság - tervezése, vagy tervezés koordinációja) és/vagy teljes körű a terveztetésre is kiterjedő lebonyolítói (projekt előkészítés,felmérés, tervezés, engedélyeztetés koordinálása) megegyező szolgáltatásainak ismertetését.
A nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a
• a szerződést kötő másik fél megnevezést, székhelye
• Referenciát nyújtó személy neve, telefonszáma
• a szolgáltatás tárgyát (műemléki épület esetében a műemléki törzsszám feltüntetése)
• az ellenszolgáltatás nettó összegét (HUF),
• teljesítés idejét (ÉV/HÓ/NAP), helye
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös jelentkezőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Az ismertetést a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani.

M/2) Jelentkező tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozatát, mely tartalmazza a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezés, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését.
Az ajánlatban megnevezésre kerülő szakemberek tekintetében az ajánlatban csatolni kell:
- az iskolai oklevelet egyszerű másolatban
- saját kezűleg aláírt önéletrajzot a szakmai tapasztalat igazolására.
- szakemberek kifejezett nyilatkozatát, hogy jelentkező nyertessége esetén rendelkezésre állnak és közreműködnek a teljesítésben
A jelentkezéshez csatolni szükséges a jelentkező nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani.
Amennyiben a megajánlott szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szólóhatározat egyszerű másolatát vagy nyilatkozatot a kamarai nyilvántartási számáról. A 266/2013. (VII.11) Korm.rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi.
- amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, akkor jelentkező nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.M/3) Jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja szerint csatolnia kell a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések meglétét igazoló okiratokat, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.

M.4) Jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés i) pontja szerint csatolnia kell a környezetvédelmi intézkedések érdekében tett intézkedések meglétét igazoló okiratokat, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.

M.5) Csatolandó a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja szerint a Jelentkező cégszerű nyilatkozata az előző három évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55. § (4)-(5)-(6 a) és b)) bekezdései és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlatevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M.1 Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) során teljesített az alábbiakban megfogalmazott referencia előírásokkal:
M.1.1. legalább 1 db, teljesített referenciával, melynek tárgya meglévő színházhoz és/vagy koncertteremhez kapcsolódó, közbeszerzés tárgya szerinti (Épület felújítás és/vagy épület átépítés és/vagy épület korszerűsítés során végzett generáltervezési (legalább a négy alap szakág - építészet, épületszerkezet, épületgépészet, épületvillamosság - tervezése, és/vagy tervezés koordinációja) és/vagy teljes körű a terveztetésre is kiterjedő lebonyolítói (projekt előkészítés, és/vagy felmérés, és/vagy tervezés, és/vagy engedélyeztetés koordinálása) és/vagy műszaki szakértői feladat ellátása) tevékenység, ahol az épület nettó alapterülete legalább 10.000 m2 és a nézőtér nézőszáma összesen meghaladja a 900 főt, továbbá az ellenszolgáltatás összege meghaladta a nettó 5 millió HUF értéket. (Színház alatt Ajánlatkérő olyan prózai, és/vagy zenés, és/vagy táncos színpadi művek előadásával foglalkozó előadó-művészeti zárt kőszínházat ért, amelyik tartalmaz színpadot, zenekari árkot, és nézőteret - továbbiakban Színház)
M.1.2 legalább 1 db műemléki védettség alatt álló létesítményhez kapcsolódó teljesített referenciával, mely a közbeszerzés tárgya szerinti (Épület felújítás és/vagy épület átépítés és/vagy épület korszerűsítés során végzett generáltervezési (legalább a négy alapszakág - építészet, épületszerkezet, épületgépészet, épületvillamosság - tervezése, és/vagy tervezés koordinációja) és/vagy teljes körű a terveztetésre is kiterjedő lebonyolítói (projekt előkészítés, és/vagy felmérés, és/vagy tervezés, és/vagy engedélyeztetés koordinálása) és/vagy műszaki szakértői feladat ellátása) tevékenységre vonatkozik, ahol az épület nettó alapterülete legalább 10.000 m2 és ahol az ellenszolgáltatás összege meghaladta a nettó 5 millió HUF értéket.
Az előírt referenciák nem teljesíthetőek több szerződésből.
M.2) Alkalmas a jelentkező, amennyiben rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel az alábbiak szerint
M.2.1. Senior projektvezető (1 fő)
A szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
- Képzettség: felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) műszaki képzettség
- Szakmai gyakorlat: legalább 36 hónapos építőipari szakmai tapasztalat és minimum 36 hónapos projektvezetői szakmai tapasztalat. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
További elvárás, hogy
- a szakember rendelkezzen az alábbi tapasztalattal:
o legalább 1 darab, legalább nettó 10.000 m2 alapterületű több funkciós magasépítési létesítmény felújítása és/vagy átépítése és/vagy korszerűsítése beruházás lebonyolítójaként és/vagy műszaki szakértőjeként és/vagy tervezőjeként szerzett projektvezetői tapasztalat;
o legalább 1 darab színház célú, legalább 900 fős nézőterű épület felújítása és/vagy átépítése és/vagy korszerűsítése beruházás lebonyolítójaként és/vagy műszaki szakértőjeként és/vagy tervezőjeként szerzett projektvezetői tapasztalat.
o legalább 1 darab, legalább nettó 10.000 m2 alapterületű, Műemlék épület felújítása és/vagy átépítése és/vagy korszerűsítése beruházás lebonyolítójaként és/vagy műszaki szakértőjeként és/vagy tervezőjeként szerzett projektvezetői tapasztalat
M.2.2 Szakági felméréseket vezető mérnökök
Valamennyi szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
- Képzettség: felsőfokú műszaki képzettség
- Szakmai gyakorlat: az adott szakterületen legalább 36 hónap tapasztalat beruházás lebonyolítóként és/vagy műszaki szakértőjeként és/vagy tervezőjeként. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
- rendelkeznie kell színház és/vagy koncertterem funkciót is magába foglaló létesítmény felújítása és/vagy átépítése és/vagy korszerűsítése lebonyolítójaként és/vagy műszaki szakértőjeként és/vagy tervezőjeként szerzett tapasztalattal,
- rendelkeznie kell műemléki védettség alatt álló létesítmény felújítása és/vagy átépítése és/vagy korszerűsítése beruházás lebonyolítójaként és/vagy műszaki szakértőjeként és/vagy tervezőjeként szerzett tapasztalattal.
A M.2.2. ponton belül egy szakember több pozícióra nem jelölhető
- legalább 1 fő vezető tervező É/1 jogosultsággal rendelkező építész vezető tervező
- legalább 1 fő vezető tervező-építménygépészeti szakterület, SZÉS3 szakértő-építmények gépészeti szakértése
- legalább 1 fő vezető tervező-építményvillamossági szakterület, SZÉS7 szakértő-építmény villamossági szakértése
- legalább 1 fő vezető tervező-tartószerkezeti szakterület, SZÉS1 szakértő-tartószerkezeti szakértése
- legalább 1 fő SZKV-1.4 zaj és rezgésvédelmi szakértő
M.3) Jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik építési beruházás lebonyolításra és/vagy mérnöki tanácsadásra vonatkozó ISO 9001 jelű nemzetközi szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű, a részvételi határidő lejártakor érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

M.4) Jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik építési beruházás lebonyolításra és/vagy mérnöki tanácsadásra vonatkozó ISO 14001 jelű nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, a részvételi határidő lejártakor érvényes környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M.5) Jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három évben évente legalább 10 fő éves átlagos statisztikai létszámmal és 1 fő vezető tisztségviselői létszámmal.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
x Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről szóló 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítására vonatkozóan 2015. december 31-ig előterjesztést kell benyújtani. Az előterjesztés elkészítéséhez és megalapozásához elengedhetetlenül szükséges a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező felmérés elkészítése, mely felmérés azon megalapozó dokumentum, mely alapján a Kormány előterjesztés elkészülhet. Az előterjesztés benyújtásának határidejére tekintettel szükséges és elengedhetetlen, kivételesen indokolt és egyben sürgős a gyorsított eljárás alkalmazása, tekintettel arra, hogy egyéb eljárás alkalmazásával a Korm. határozatban előírt határidő nem lenne tartható.
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma 3
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A rangsorolás szempontjai (zárójelben a súlyszám található):
a) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a jelen felhívás III. 2. 3.) M.1.1. pontjában előírtaknak megfelelő, bemutatott színház és /vagy koncertterem tárgyú referenciák nettó alapterületének összesített összege (súlyszám: 50)
b) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a jelen felhívás III. 2. 3.) M.1.2. pontjában előírtaknak megfelelő, bemutatott műemléki védettség alatt álló tárgyú referenciák nettó alapterületének összesített összege (súlyszám: 50).
Ajánlatkérő valamennyi jelentkezőt az a) és b) szempont szerint külön-külön rangsorol. Az a) és b) pont esetében a magasabb nettó alapterület összesített összege jelenti a jobb helyezésszámot, tehát a rangsor első helyezettje rendelkezik a nettó alapterület legmagasabb összesített összegével. Ajánlatkérő az elért helyezésszámot megszorozza a szempontnál megadott súlyszámmal: a) szempont esetén 50, b) szempont esetén 50. Ajánlatkérő ezt követően a szempontonként így kapott pontszámokat összeadja jelentkezőnként és a jelentkezőket pontszám alapján növekvő sorrendbe rendezi. A rangsor első helyén a legalacsonyabb pontszámmal rendelkező jelentkező áll. Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján két vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő ranghely alakulna ki, úgy Ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek az a) rangsorolási szempont szerinti referenciáiban megjelölt nettó ellenszolgáltatások összesített összege magasabb. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás és a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelményeknek. Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást csak az első 3 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küld.
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
Nettó ajánlati ár összesen60
Felmérés módszertana40
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/02 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/02 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2015/11/10 (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) A kiegészítő irat átvehető a jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 8:30-14:00 óra között (helyi idő szerint), illetve a részvételi határidő lejártának napján 8:30-11:00 óra között(helyi idő szerint). A kiegészítő iratot jelentkezésenként legalább egy jelentkező vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozó általi átvétele az érvényes jelentkezés feltétele. Részvételi jelentkezéskérő biztosítja a kiegészítő iratba történő előzetes betekintést. Az Részvételi jelentkezéskérő, a jelentkező megkeresése esetén, a kiegészítő iratot a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel megküldi a jelentkező által megadott címre. A kiegészítő irat kiváltása, a jelentkezés elkészítése, postázása, vagy az ahhoz kapcsolódó bármely költség kizárólag a jelentkezőt terheli. Esetleges érvénytelen vagy nem nyertes jelentkezés esetén megtérítési igénye az jelentkezőnek nem lehet.
2.) A jelentkezés részletes formai követelményeit a kiegészítő irat tartalmazza. A részvételi jelentkezést magyar nyelven, 1 eredeti papírpéldányban szükséges benyújtani. A csomagoláson a jelentkező nevét, címét, az „A Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséhez kapcsolódó felmérések - részvételi határidő előtt felbontani TILOS!” megjelölést kell feltüntetni. A részvételi jelentkezést 1 példányban jelszó nélkül olvasható (de nem módosítható -pdf., vagy azzal egyenértékű file formátumban) elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a részvételi jelentkezés eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. Amennyiben a papír alapú és elektronikus példány tartalma között ellentmondás található, úgy Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.
A részvételi jelentkezések bontásának helye: JURATIO Zrt., 1071 Budapest, Városligeti fasor 23., II. em. 6.
Ideje: 2015. november 02., 11:00 óra
A részvételi jelentkezések bontásán a Kbt. 62. § (1)-(4), továbbá (6) és (7) szerint jogosultak részt venni.
3.) A részvételi jelentkezés - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: a jelentkező nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát. A felolvasólap részvételi Ajánlatkérő által elvárt formáját a kiegészítő irat tartalmazza.
4.) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell:
- jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) valamint a Kbt. 58. § (3) bekezdésére vonatkozóan;
- a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szólótörvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell;
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot;
- az részvételi jelentkezést aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén jelentkezők, ill. és kapacitást nyújtó szervezet képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;
- jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; Jelentkezőknek részvételi jelentkezésükhöz nemleges nyilatkozatot is szükséges csatolniuk.
- amennyiben jelentkező kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Jelentkező,illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésére;
5.) Amennyiben a részvételi jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a Jelentkező (közös jelentkező), alvállalkozó, illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy közös részvételi jelentkezéstétel esetén a részvételi jelentkezésnek kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmaznia kell, hogy kik a közös jelentkezők.
6.) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 67. §-a szerint biztosít hiánypótlást. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7.) Kiegészítő tájékoztatást jelentkező a Kbt. 45. §-ában foglaltak szerint kérhet az A. melléklet I. pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton. A válaszokat tartalmazó dokumentum az részvételi jelentkezéstételi dokumentációrészévé válik.
8.) A részvételi felhívásban és a kiegészítő iratban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9.) A részvételi jelentkezésben esetlegesen EUR-ban vagy más devizában előforduló összegeket a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az adott év utolsónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett HUF/EUR vagy HUF/egyéb deviza árfolyamon veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az jelentkező saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén Jelentkezőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
10.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az részvételi jelentkezések értékelése során a következő legkedvezőbb részvételi jelentkezést tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
11.) A részvételi jelentkezés összeállításának valamennyi költsége a Jelentkezőt terheli.
12.) Amennyiben bármely, az részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az jelentkezőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok jelentkező általi felelős fordítását is köteles elfogadni. A fordításban elkövetett hibákért a jelentkező felel. A becsatolt fordítások helyességéről Jelentkezőnek cégszerűen szükséges nyilatkozni.
13.) Több jelentkező közösen is tehet részvételi jelentkezést (közös ajánlattevők). Ebben az esetben a közösen benyújtott részvételi jelentkezésben rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására a jelentkezők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös jelentkezőknek a részvételi jelentkezéshez csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevőknek a közös ajánlattevők együttműködésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza.
14.) Az részvételi Ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági, továbbá a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített jelentkezők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. (A P.1., P.2., P.3., és M.1., M.2., M.3., M.4., M.5., alkalmassági követelmények tekintetében.)
15.) Értékelés módszertana: Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében pedig a pontozás módszere kerül alkalmazásra a Kiegészítő iratban és az Ajánlatkérési dokumentációban foglaltaknak megfelelően. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont.
16.) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján részvételi Ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Az részvételi jelentkezés 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
17.) Amennyiben a jelentkező, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett másszervezet az részvételi jelentkezésben - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az részvételi jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
18.) Ajánlatkérő szerződéses feltételként megköveteli, hogy ajánlattevőnek rendelkeznie kell érvényes minimum 150 millió Ft/kár és minimum 190 millió Ft/év kártérítési limitű szakmai felelősségbiztosítással, amely az ajánlattevő esetleges közreműködőinek a szolgáltatására is kiterjed. Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szakmai felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja, erre vonatkozóan Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatot szükséges benyújtania, majd az ajánlattételi szakaszban. A szakmai felelősségbiztosítás az ajánlattevő teljesítésével okozati összefüggésben keletkező káresemények személyi- és dologi kárainak megtérítésére kell kiterjednie. A szakmai felelősségbiztosítás a szerződés mellékletét képezi.
19.) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
20.) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem ír elő.
21.) Ajánlatkérő a Kbt. 89 § (2) bekezdés b) pontja alapján tárgyalásos eljárást folytat le, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás objektív természete és az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását.
22.) A tárgyalás lefolytatásának menete, és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
Ajánlatkérő egy, vagy szükség esetén több fordulós tárgyalást tart, melynek keretében ajánlattételre felkért, ajánlatot tett és a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel együttesen tárgyal a beszerzés műszaki, szerződéses és kereskedelmi feltételeiről. Minden tárgyalás végeztével Ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró az ajánlattevőknek a tárgyalás végeztével átadja. A tárgyalásokon kizárólag cégjegyzésre jogosult, vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással rendelkező személy tehet nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti példányának vagy az ajánlatban történő csatolása, vagy a tárgyaláson történő átadása szükséges. Az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét ajánlatkérő minden egyes tárgyalási forduló során ellenőrzi. Az ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, hogy valamennyi tárgyalási fordulón a megfelelő jogi- és műszaki szakértelemmel rendelkező személy jelen legyen, aki képes az ajánlattevő nevében nyilatkozatot tenni. A tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel. Az alap és végső ajánlatokat is sértetlen, lezárt borítékban kell benyújtani, mely bontásra és jegyzőkönyvezésre kerülnek. A végső ajánlat megtétele után ajánlati kötöttség áll be, melynek időtartama - a Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján - 60 naptári nap.
23.) Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
24.) Ajánlatkérő igény esetén bejárási lehetőséget biztosít Jelentkező részére. A bejárás időpontját Az alábbi elérhetőségeken szükséges egyeztetni: Józsa Anna (e-mail: jozsaanna@opera.hu; Telefon: 06/1-8147-110). Ajánlatkérő felhívja jelentkezők figyelmét, hogy a bejárás nem minősül a Kbt. 45 § (7) bekezdése szerinti konzultációnak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/21 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó,
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu,
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó,
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu,
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó,
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu,
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.