Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Részvételi felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos
Közzététel dátuma:2015.11.04.
Iktatószám:21350/2015
CPV Kód:45214700-7;45212400-0;45213312-3;45223300-9;45111000-8
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:Győr, Egyetem tér 1. (Hrsz.: 10622/9)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.11.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK07064
Postai cím: Egyetem tér tér 1.
Város: Győr
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: beszerzes@sze.hu
Fax: +36 96613664
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Felsőoktatási intézmény
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés Multifunkciós épület építésére a K2-K4 kollégium felújítására és kapcsolódó létesítményeinek tervezésére és kivitelezésére.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Győr, Egyetem tér 1. (Hrsz.: 10622/9)
NUTS-kód HU221
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés Multifunkciós épület építésére a K2-K4 kollégium felújítására és kapcsolódó létesítményeinek tervezésére és kivitelezésére.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214700-7
További tárgyak:45212400-0
45213312-3
45223300-9
45111000-8
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
1. Új MULTIFUNKCIÓS ÉPÜLET kialakítása
Multifunkciós épület kivitelezése az 1. sz. mellékletként csatolt érvényes Engedélyezési terv alapján.
A jóváhagyott engedélyezési terv az alábbi fő műszaki mennyiségeket tartalmazza:
A Multifunkciós épület 10 szintes, össz. nettó alapterülete 19426,46 m2.
földszint 2462,08
1. emelet 1870,62
2. emelet 1859,19
3. emelet 1850,6
4. emelet 1850,6
5. emelet 1850,6
6. emelet 1842,02
7. emelet 1842,03
8. emelet 1842,03
9. emelet 1841,87
tető szint 314,82
összesen: 19426,46
Az épület alapozása monolit beton kútalappal és vb. talpgerendákkal készül, a kitöltő falak alapozása sávalap, ill. vb talpgerenda, teherhordó szerkezete vb teherhordó falas, födémszerkezete vasbeton, födém (20-25 cm), lapos tetős épület, homlokzata vb fal hőszigeteléssel, illetve helyenként előregyártott szerelt burkolattal, megjelenésében illeszkedik a meglévő K2-K4 kollégiumokhoz.
A tervezett épület és a meglévő sportcsarnok közötti területen, földbe süllyesztve kerül kialakításra a sprinkler gépház és tartály, mely közvetlen külső megközelítésű.
Ugyancsak ezen a területen nyer elhelyezést egy előregyártott kültéri trafóegység.
Szakági feladatok:
- gépészet
- vízellátás, csatornázás
- nedves tüzivíz hálózat
- hőellátás, központi fűtés
- gépi szellőztetés
- léghűtés
- villamosság
- transzformátor létesítése
- RWA központ és vezérlés
- világítás
- vezetékek, kábelek, vezetéktartó szerkezetek, elosztó berendezések, szerelvények
- villámvédelem, földelés, EPH
- épületfelügyeleti rendszerek
- gyengeáramú rendszerek (strukturált hálózat, gyengeáramú tűzjelző, beléptető rendszer, kamera rendszer, hangosítás, TV antenna rendszer, behatolás jelző rendszer, hangrendszer nagyotthallók részére)
- környezetrendezés
- sprinkler rendszer (tartállyal, gépházzal) kiépítése
- felvonóépítés engedélyeztetéssel (4 db)
- közművesítés (külső villamos energia, közvilágítás, távhő kiváltás és építés, ivóvízellátás, szenny- és csapadékvízelvezetés, hírközlés, gázkiváltás)
- tűzvédelem
- konyhatechnológia
- akadálymentesítés
- teljes butorozás megvalósítása az épületekben
- Elkészítendő a fenti munkák elvégzéséhez szükséges komplett kiviteli tervdokumentáció az esetlegesen szükséges szakhatósági engedélyezési tervekkel.
Elkészítendő a mintaszobák bútorozási terve is.
A kiviteli tervdokumentációnak meg kell felelnie a jogszabályokban meghatározott műszaki és tartalmi követelményeinek.
2. Meglévő K2-K3-K4 kollégiumok belső felújítása
A meglévő kollégium 7 szintes, szintenkénti nettó alapterülete 2210,4 m2, össz nettó alapterülete 15404,38 m2, melyből a lakószintek területe 13260 m2.
Elkészítendő a meglévő kollégiumi épületek belsőépítészeti és villamos, valamint részleges gépész felújítása és annak kiviteli tervdokumentációja.
Felújításra kerül a padlóburkolat, a falburkolat, a meglévő szobaegységek ajtói (passzítás, javítás, mázolás), belső falak (vakolás, festés, glettelés).
A villamos felújítás az épületek egészére vonatkozik, kiterjed az erős- és gyengeáramú hálózatokra. Új központi vészvilágítási rendszer része a felújításnak. Feladat a gépészeti függőleges strang vezetékek (hideg-, meleg víz, cirkulációs vezeték ) felújítása, a K2 kollégiumban alapvezetékek cseréje, K2 hőközpontban gépészeti szerelvények, készülékek cseréje. Akadálymentesítés.
Elkészítendő a mintaszobák bútorozási tervének elkészítése és a bútorozás megvalósítása az épületekben.
A kiviteli tervdokumentációnak meg kell felelnie a jogszabályokban meghatározott műszaki és tartalmi követelményeinek, illetve a 2. sz. mellékletként csatolt koncepció tervben foglaltaknak.
3. Csarnoképület bontási tervének engedélyeztetése, és a bontás kivitelezése
A bontásra kerülő épület egy kosárlabda edzőcsarnok, egyszerű alaprajzi elrendezéssel.
Az épület egy acélszerkezetes csarnok, a tornateremnél térrácsos rendszerű, míg az öltözőrész felett sík rácsostartós rendszerű tetőszerkezettel, acél oszlopokkal, szendvicspanel határoló szerkezetekkel.
Jellemző adatok:
- Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
- Helyrajzi szám: 10622/10
- Az épület alaprajzi mérete: 35,44 x 27,44 m
- Az épület bruttó alapterülete: 901,35 m2
- Az épület beépített hasznos alapterülete: 882,89 m2
- Szintszám: 1 szint
- Épület körüli rendezett terep: - 0,45 m
- Párkánymagasság: + 8,18 m, ill. + 4,15 m
- Gerincmagasság: + 9,86 m
Az épület bontási munkáit a szerkezet adottságaihoz igazodva kell végezni. A bontási technológia részletes leírását a bontási tervdokumentáció részét képező bontási technológiai leírás tartalmazza.
4. Területrendezés és sportpályaépítés a Multifunkcionális épület -MOBILIS- Edzőcsarnok környezetében
Amennyiben szükséges Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetés, továbbá kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és kivitelezés a 3. sz. mellékletként csatolt koncepció terv szerint.
Kialakításra kerül egy 45x25m-es rekortán burkolatú pálya, amely alapesetben kétoldalt 3-3db streetball pályának ad helyet, amennyiben szükséges pedig 1db kosárlabda pályának. A pálya keleti oldalán, az egykori árvízvédelmi töltés lejtését kihasználva lépcsős kialakítású beton lelátó készül, fa burkolattal. A pálya felületéről a vízelvezetést a pálya alatt lévő dréncsövezéssel oldjuk meg. A pályák megvilágítására a két hosszanti oldalánál elhelyezett 2-2db kandeláberre szerelt nagyteljesítményű lámpák gondoskodnak.
Az egyetem új sportcsarnokában lévő öltözők szolgálják ki a kültéri pályákat is.
A 750 méteres 1,5 m széles rekortán futópálya később egy stabilizált murva burkolatú hozzáadott pályarésszel 1000 m-esre bővíthető.
Elhelyezésre kerülnek továbbá kerékpártárolók, padok és hulladékgyűjtők.
A rekortán és a szilárd burkolatú utak, valamint a rendezvénytér kivételével a többi részen (1500 m2) füvesítés készül. A tereprendezés után, elsősorban a Mobilis és az új sportcsarnok közötti területen parkosítás történik, lombhullató fák telepítésével.
5. Parkolóhelyek kialakítása parkolóház bővítéssel
Tervezett parkoló szám a térszínen: 28 db
Meglévő parkolóház tervezett bővítése további 2x2 félszinttel, a meglévővel azonos kapacitással, forgalmi renddel, szerkezeti kialakítással, 100 db parkoló hellyel, cca 2600 m2 össz alapterülettel, akadálymentesítéssel.
Építési engedélyezési terv készítése, engedélyeztetés, majd kiviteli terv késztése az Építési engedély birtokában. A Kiviteli terv alapján az építkezés megvalósítása
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 18 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 18 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér:
A teljes szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 0,1% -a/nap minden késedelmes napra (késedelmi kötbér) vagy hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig (hibás teljesítési kötbér) megfizetését írja elő.
A késedelmi kötbér, az újonnan építendő multifunkciós épület kiviteli terveinek elkészítéséhez illetve valamennyi feladat elkészültét követő műszaki átadás átvételi eljárás kezdetéhez illetve a véghatáridőhöz kötődik.
Megrendelő a 20 napot meghaladó késedelem vagy hibás teljesítést követően jogosult a szerződést felmondani.
Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződésben foglalt feladatok ellátásra megszabott véghatáridőt - olyan okból, amelyért felelős - 20 naptári nappal túllépi.
Továbbá, ha olyan okból vált lehetetlenné a teljesítés, melyért a Vállalkozó tehető felelőssé, továbbá, ha nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződést jogellenesen felmondja, az Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja a (általános forgalmi adó és tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díja, mértéke annak 15 %-a, illetve abban az esetben, ha a nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződést jogellenesen felmondja, akkor a meghiúsulási kötbér alapja a felmondásig nem teljesített munkák (általános forgalmi adó és tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díja, mértéke annak 15 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a szerződésszerű teljesítés követelését kizárja.
Teljesítési biztosíték: a teljes szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 3%-a, a Kbt. 126. § (4) bekezdésben foglaltak alapján, melyet a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában kell nyújtani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépéstől műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának időpontjáig kell érvényben lennie.
Jótállási kötelezettség: Ajánlatkérő a műszaki átadás-átvétel (véghatáridő) sikeres lezárását követő naptól számított 36 hónap időtartamban általános jótállási kötelezettséget ír elő.
Nyertes Ajánlattevő a 36 hónap teljeskörű jótállási időtartamon túl köteles biztosítani a vonatkozó jogszabályokban kötelezően előírt jótállást, különösen a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-MÉM-KvM együttes rendelet alapján. Nyertes Ajánlattevőnek az általa felhasznált egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozásában biztosítania kell továbbá az általa vállalt jótállási időtartamon túli, a gyártó által meghatározott alkalmassági, jótállási időtartamokat is.
Jólteljesítési biztosíték: A jólteljesítési biztosíték szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként szolgál. A jótállási kötelezettség keletkezésétől számított 12 hónap időtartamra az adott ütemre vonatkozó tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozási díj 3%-nak megfelelő mértékű, míg az ezt követő 12 hónap időtartamra a teljes szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozási díj 1,5 %-nak megfelelő, összegű jólteljesítési biztosítékot kell nyújtania Vállalkozónak, a Kbt. 126. § (4) bekezdésben foglaltak alapján. A jólteljesítési biztosítéknak a fentiek szerint - a nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettségeinek teljesítését biztosítja. A jólteljesítési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia, illetve lehívhatónak kell lennie a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától a jótállási kötelezettség végéig. A 24 hónapos jótállás időpontjáig kell érvényben lennie és azt Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában kell rendelkezésre bocsátani.
Előleg visszafizetési biztosíték: amennyiben nyertes Ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján előleget igényel, akkor annak biztosítékaként az igényelt előleg összegével azonos mértékű biztosítékot köteles nyújtani az előleg teljes visszafizetésének időtartamára, az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg, figyelemmel a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában meghatározott lehetőségekre. Érvényes Részvételre Jelentkezőknek az ajánlattételi szakaszban beadásra kerülő ajánlatuk részeként kell csatolniuk nyilatkozatukat a Kbt. 126.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátása tekintetében.
Nyertes ajánlattevő a jogszabályok szerinti szavatossági kötelezettséggel tartozik. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Győrben 2017. évben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) szállásának biztosítására szóló kormányzati támogatása alapján kívánja ajánlatkérő a fedezetet biztosítani, a keret mértékének megfelelően, várhatóan ütemezetten.
Vállalkozó teljesítés során a tervezési feladatok körében 3 db részszámla benyújtására jogosult, míg az építési beruházás vonatkozásában havonta jogosult számlát benyújtani az általa adott ütemezésnek megfelelően.
A nyertes ajánlattevő számláit teljesítésarányosan nyújthatja be, azaz a részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A számlák kifizetése a Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdései alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint átutalással történik, vagy amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk.6:130. § (1) bekezdésétől eltérően a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése szerint. Vállalkozó a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (1)-(6) bekezdése szerint a teljesítés elfogadását követően, jogosult a részszámlákat benyújtani. A teljesítés ellenértéke átalányárként kerül megfizetésre.
Ajánlatkérő, figyelemmel a Kbt. 131. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra maximum 500 000 000 HUF előlegigénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés rendelkezései szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül- történik a fenti jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén. Az előleg visszafizetés ütemezése: a tervezésen kívüli részszámlákból arányosan kerül visszafizetésre.
Ajánlatkérő, figyelemmel a Kbt. 125. § (9) bekezdésében foglaltakra, a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 5%-a erejéig tartalékkeretet köt ki.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a Vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A kifizetés során a számla a fordított adózás szabályai szerint kerül kiállításra, közvetlenül az adóhatóság részére kerül megfizetésre.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Az ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevő és a közös ajánlattevő nyertes ajánlattevők tekintetében is kizárja. (Kbt.27.§ (2) bekezdés)
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
A nyertes ajánlattevőnek a megvalósítás során a leghatékonyabb energiafelhasználást lehetővé tevő műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, ezért a megvalósítás során is a nyertes ajánlattevőnek az MSZ EN ISO 50001:2012. energia-irányítási rendszer (EIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia.
A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezést a legjobb minőségben, a környezet legkisebb zavarásával kell megvalósítania, ezért a megvalósítás során a nyertes ajánlattevőnek épületek energetikai felújítása tevékenységi körre igazoltan érvényes, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2009. minőség-irányítási rendszer (MIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia.
A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania, ezért a megvalósítás során a nyertes ajánlattevőnek épületek energetikai felújítása tevékenységi körre igazoltan érvényes, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított OHSAS 18001:2007 szabvány vagy az MSZ 28001:2008. szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet Részvételre Jelentkező (közös jelentkezés esetén egyik tag sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá nem lehet Részvételre Jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén egyik tag sem) az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak.
Az eljárásban nem lehet Részvételre Jelentkező olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet továbbá alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) -d) és f) pontjai szerinti kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján, hogy kötelesek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét teljesíteni.
Igazolási mód:
1. A Részvételre Jelentkező (közös jelentkezés esetén minden tag külön-külön) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.-8. és 10-11. §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
2. Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában
Részvételre Jelentkező csatoljon:
2.1. a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá;
2.2. a Kbt. 57. § (1) a)- d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok vonatkozásában a Kr. 10. §-ának megfelelően Részvételre Jelentkező választása szerint:
a) saját nyilatkozatot arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) a)-c) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) a)-c) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, továbbá építőipari tevékenységet végző alvállalkozók tekintetében saját nyilatkozatot arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) a)-c) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, továbbá az építőipari tevékenységet végző alvállalkozók tekintetében nyilatkozatot arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
3. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumánál nem régebbinek kell lennie.
4. A kizáró okok igazolásával kapcsolatosan irányadó a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatói:
A Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában 2014. május 16-án megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató, továbbá a 2012. 06. 01-jén, a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató
5. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, Részvételre Jelentkezőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételi jelentkezéshez csatolni szükséges:
P.1. a 310/2011. (XII.23.)Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Részvételre Jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számlaszám megadása,
- mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját,
- volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban. konkrét dátummegjelölésével).
(„sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti)
P.2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pont alapján jelen felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évi, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit egyszerű másolatban, amennyiben a Kbt. 36.§ (6) bekezdés szerinti nyilvántartásban az utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában a fenti dokumentumok nem hozzáférhetőek. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, nyilatkozzon a mérleg szerinti eredményére a jelenfelhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év tekintetében, évenkénti bontásban.
Ha Részvételre Jelentkező jelen felhívás III.2.2. P.2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkákból) származó árbevételről szólónyilatkozattal jogosult igazolni.
Az Ajánlatkérő köteles a Részvételre Jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkákból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az Ajánlatkérő által a részvételi felhívásban meghatározott értéket.
P.3.1. és P.3.2. pontok esetében a nyilatkozatot jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes - ÁFA nélkül számított - árbevételéről,illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (magasépítési munkákból) szerinti nettó árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy a Részvételre Jelentkező mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek árbevételi adatok rendelkezésre állnak (310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont).
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel a meghatározott minimum követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett összhangban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontjában foglaltakkal.
Ha Részvételre Jelentkező a P.2.) és P.3.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Részvételre Jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozatbenyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező (közös részvétel esetén bármelyik Részvételre Jelentkező), ha
P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívásfeladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2.1. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján két egymást követő lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív.
Ajánlatkérő köteles Részvételre Jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14.§ (2) bekezdés alapján, ha a gazdasági szereplő az időszak kezdete után kezdte meg működését és a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés munkákból) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 2 000 000 000 HUF-ot.
P.2.2. a felhívás feladását (a felhívás VI.5 pontjában jelzett időpont) megelőző kettő lezárt üzleti év bármelyikében saját vagy jogelődje saját tőkéje kevesebb, mint a jegyzett tőke;
P.2.3. a felhívás feladását (a felhívás VI.5 pontjában jelzett időpont) megelőző utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében:
- saját tőkéje nem éri el az 1 000 000 000 HUF-ot;
- az eladósodottság mértéke (összes kötelezettség/összes eszköz) mutatójának értéke nagyobb, mint 0,81;
- Likviditás I = (forgóeszköz-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek mutatója kisebb, mint 1,05.
(A likviditási mutatókat ajánlatkérő 2 tizedesjegy pontossággal kéri megadni a részvételi dokumentációban található nyilatkozatmintában, mely adatok alapján kerül sor a mutatók vizsgálatára.)
P.3.1. a teljes ÁFA nélkül számított árbevétele a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben nem éri el összesen minimum a nettó 6 000 000 000 HUF-ot.
P.3.2. a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben a közbeszerzés tárgya (magasépítési munkák) szerinti ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a minimum nettó 3 000 000 000HUF-ot.
A P.3.1. és P.3.2. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre Jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, a P1. és P.2. pontokban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös Részvételre Jelentkezők közül egy felel meg (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Részvételre Jelentkezők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Részvételre Jelentkező (közös részvétel esetén bármelyik Részvételre Jelentkező),
M.1. csatolja be a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap befejezett,a közbeszerzés tárgyára (magasépítési tevékenységre) vonatkozó referenciáit, 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 16. § (3) bekezdés szerinti igazolással, illetve egy részvételi jelentkezői összefoglaló referencianyilatkozatot az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára.
A referenciaigazolásnak a jogszabályi minimumon (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 16. § (3) bekezdése) túltartalmaznia kell:
- az épített/felújított létesítmény megnevezését;
- az elvégzett munkák felsorolását, a munka jellegét (közös ajánlattevői/Részvételre jelentkezői teljesítésesetén a saját teljesítés mértékét és mennyiségét és értékét);
- az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét forintban;
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap) pontossággal,
- a teljesítés helyét;
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét,
- a felvilágosítást nyújtó személy nevét és telefonszámát,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- minden olyan további információt, amelyből az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés alapján ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes Ajánlattevők/Részvételre Jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő/Részvételre Jelentkező részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös Ajánlattevők/Részvételre Jelentkezők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó Ajánlattevő/Részvételre Jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
Amennyiben Részvételre Jelentkező a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely Közös ajánlattevői/Részvételre jelentkezői teljesítésre vonatkozik, a Kbt. 129. § (7) bekezdésfigyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - Közös ajánlattevői/Részvételre jelentkezői, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
Közös Ajánlattevők által történt teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból Részvételre Jelentkező saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes Részvételre jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az Ajánlattevő részvételi aránya.
M.2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján mutassa be az előző 3 év(2012., 2013., 2014.) éves átlagos statisztikai állományi létszámát, és vezető tisztségviselőinek létszámát és kimutatással támassza alá.
M.3. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakkal összhangban mutassa be azokat a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandó:
- a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, valamint
- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A részvételi jelentkezésben szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges.
Amennyiben a részvételi felhívásban előírt végzettséggel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel kíván Részvételre Jelentkező a részvételi felhívásban foglalt minimumkövetelménynek eleget tenni, azaz a megfelelését igazolni, úgy Részvételre Jelentkező szíveskedjen jelentkezésében becsatolni az egyenértékűnek tekintett végzettséget/képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Az egyenértékűség igazolásakor felhívjuk szíves figyelmüket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseire is.
M.4. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontjának alapján teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközöket mutassa be nyilatkozat formájában olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, ajánlattevő részéről a teljesítés során és a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit, illetőleg műszaki felszereltségét, munkagépek, berendezések adatait, érvényes forgalmi engedély, a gépek típusának, megnevezésének, a rendelkezési jog és az üzemképesség megjelölésének megadásával. Saját tulajdonú eszköz, felszereltség(gép, berendezés) esetén nyilvántartási számot is tartalmazó Részvételre jelentkezői nyilatkozat, bérelt, illetőleg lízingelt eszköz(ök) esetén az előzőeken felül mindkét fél által aláírt (elő)szerződés csatolása is szükséges. Azon gépek esetében ahol ez értelmezhető (azaz a teljesítés során jogszerűen kizárólag így használható az adott eszköz) csatolandó az érvényes forgalmi engedély, vagy működési engedély,/ felügyeleti vizsga,/érvényes műszaki, munka- és balesetvédelmi, biztonságtechnikai igazolás másolata is. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú műszaki felszereltségre.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pontjában foglaltak szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az Ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező (közös részvétel esetén bármelyik Részvételre Jelentkező), ha nem rendelkezik:
M.1. a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel és szerződésszerű teljesítéssel lezárt
M.1.1. 1 db legalább minimum nettó 4,0 milliárd Ft értékű közhasználatú építmény (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 9. pont) építési referenciával, amely legalább 6 épületszint magasságú és amely tartalmazott mélyalapozási munkákat, tartószerkezeti munkarészeket, belső szakipari munkákat, épületgépészeti és villamossági (erős és gyengeáram kivitelezési munkákat és a kiviteli tervek készítését is.
M1.2. 1 db legalább minimum nettó 2,5 milliárd Ft értékű, legalább nettó 10.000 m2 alapterületű kollégiumi vagy oktatási célú épület felújítási vagy átépítési referenciával.
(A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.)
M.2. a vizsgált három év (2012., 2013., 2014.) valamelyikében legalább 30 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal és 1 fő vezető tisztségviselővel.
M.3. ha nem rendelkezik a következő szakemberekkel:
M.3.1. nem rendelkezik legalább 3 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV.1. rész szerinti „MV-É” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, akik közül 1 fő felsőfokú okleveles építőmérnöki vagy okleveles építészmérnöki végzettséggel legalább 1 db bruttó 3 000 000 000 HUF értékű magasépítési beruházás teljes (kezdéstől a befejezésig) kivitelezésére irányuló projektben való kivitelezői projektvezető vagy felelős műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik;
M.3.2. nem rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV.1. rész szerinti „MV-ÉG” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
M.3.3. nem rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet IV.2. rész szerinti „MV-ÉV” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
M.3.4. nem rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet IV.3. rész szerinti közlekedési építmények szakterület „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
M.3.5. nem rendelkezik legalább 1 fő minőségellenőrzésért felelős szakemberrel, aki az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik:
Képzettség: felsőfokú minőségügyi vagy minőségbiztosítási vagy minőség-menedzsment mérnök/szakmérnök vagy a megjelölt végzettséggel egyenértékű végzettség, szakmai gyakorlati idő és tapasztalat: építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni minőségbiztosítása területén szerzett legalább 36 hónapos szakmai tapasztalat és minimum 1 db nettó 2 000 000 000 HUF értékű magasépítési beruházás teljes (kezdéstől a befejezésig) kivitelezésében szerzett helyszíni minőségbiztosítási és környezetvédelmi gyakorlattal rendelkezik.
M.3.6. a teljesítésbe bevonni kívánt 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti alábbi, érvényes tervezői jogosultsággal rendelkező 1-1 fő szakemberrel, akik a tervezői jogosultság megszerzésétől legalább 3 éves tervezői szakmai tapasztalattal rendelkeznek:
- Építész (É)
- Tartószerkezeti tervező (T)
- Villamos (V)
- Gépész (G)
- Közlekedési építőmérnöki tervező (KÉ)
- Rehabilitációs szakmérnök
Egy szakember több pozícióba is jelölhető.
M.4. nem rendelkezik az alábbi a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökkel, gépekkel:
- minimum 15.000 m2 homlokzati állványrendszerrel
- minimum 1 db forgóvázas teleszkópos rakodógéppel, melynek maximális emelési magassága minimum 24 méter
A műszaki illetve szakmai alkalmasság tekintetében meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek elegendő, ha Részvételre Jelentkező (közös részvétel esetén bármelyik Részvételre Jelentkező) felel meg figyelemmel a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltakra (együttes megfelelés).
Részvételre Jelentkezők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5) bekezdésében, illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a-b) pontjaiban foglaltakra.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
x Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
Egyösszegű nettó ajánlati ár70
Szakmai ajánlat (megvalósítási terv) minősége - Munkamódszer - Munkaütemezés - Kockázatkezelés30
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/30 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/30 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2015/12/07 (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A részvételi dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 49.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek, vagy általa a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentációt elektronikusan, ingyenesen az alábbi elérhetőségen keresztül bocsátja Ajánlatkérő a Részvételre jelentkezők rendelkezésére: A dokumentáció a beszerzes@sze.hu elektronikus címen írásban igényelhető. Az igény beérkezését követő 1 munkanapon belül a dokumentáció elektronikus formában kerül megküldésre a kérelmező részére, átvételi elismervény ellenében (írásbeli visszaigazolása e-mailben).
Az elektronikus elérést követően a dokumentáció átvételét részvételre jelentkezőknek vissza kell igazolniuk, jelen felhívás „A” melléklet I. pontjában megjelölt e-mailben, melynek során meg kell adni az eljárás tárgyát, szervezet/személy nevét, levelezési címét, fax és e-mail elérhetőségét és a kapcsolattartó nevét elérhetőségét.
A Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján kérésre, postai úton megküldi ajánlatkérő.
2. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak az alábbi pontok tekintetében: III.2.2) P.1.- P3; III.2.3) M.1.-M.4.
3. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlat benyújtása az ajánlattételi szakaszban ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen meghatározott mértéke 10.000.000 HUF, azaz Tízmillió forint. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó rendelkezések részleteit az Ajánlattételi felhívás tartalmazza.
4. Ajánlatkérő, figyelemmel a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésére felhívja részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy amennyiben jelen beszerzés alapján a tárgyalások eredményeképpen benyújtott összességében legjobb ajánlat megvalósítására fedezet nem elegendő, illetve Ajánlatkérő a forrást mégsem tudja állami támogatásból biztosítani, úgy Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
5. Részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2015. november 30. (hétfő)11:00 óra
Helye: Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetemtér 1.; Igazgatási épület 2. emelet Kistanácsterem
6. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
7. Ha több Részvételre Jelentkező közösen nyújt be jelentkezést, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást a részvételi jelentkezéshez csatolni kell.
8. Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezéséhez köteles becsatolni valamennyi, részvételi felhívásban és dokumentációban meghatározott dokumentumot.
9. Részvételre Jelentkező (közös Részvételre Jelentkezők esetén a tagok külön-külön), illetőleg a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be a jelentkezésbe becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját a jelentkezés részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. Magánszemély tekintetében az aláírás azonosítása érdekében teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges.
Amennyiben Részvételre Jelentkező, vagy közös Részvételre Jelentkező nem tartozik a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégkivonattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha Részvételre Jelentkező vagy közös Részvételre Jelentkezők a részvételi jelentkezésbe olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Részvételre Jelentkező jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben nincs folyamatban változás bejegyzési eljárás, a jelentkezésbe csatolni kell Részvételre Jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát.
10. Részvételre Jelentkezők részvételi jelentkezésükben nyilatkozzanak a Kbt. 60. § (5) bekezdésére, a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is).
11. Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő jelen felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti.
12. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a Részvételre Jelentkező saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén az Részvételre Jelentkezőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat (Felhívás III.2.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam. Részvételre Jelentkező jelentkezésében - adott esetben - a jelent pontban megfogalmazottak szerint csatolja nyilatkozatát az árfolyamváltás tekintetében.
13. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.2.3. M.4. pontjában felsorolt szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben. Részvételre Jelentkezőnek a jelentkezés benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá arról, hogy az általa bevont szakértő a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést, továbbá az érintett szakértőnek a szakmai önéletrajzában szükséges vállalnia, hogy a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés időtartam alatt rendelkezni fog.
- Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a kihirdetett nyertes Ajánlattevő vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért a szakmai önéletrajzban az értékelés megkönnyítése érdekében feltüntethető a szakember kamarai nyilvántartási száma és a jogosultság megszerzésének időpontja, ha a szakember a nyilvántartásban a jelentkezés időpontjában nem szerepel, akkor Ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a jogosultságot igazoló okirat másolatának bemutatása szükséges.
14. Jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek Részvételre Jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a Részvételre Jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, valamint csatolandó a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is. Ezen kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
15. Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
16. Részvételre Jelentkezőnek zártan 1 (egy) eredeti példányban kell benyújtania a jelentkezését, és világosan fel kell tüntetnie értelemszerűen, hogy "eredeti példány". A részvételi jelentkezés eredeti példányát 1 pld. a papír alapú példánnyal mindenben megegyező tartalmú elektronikus (CD vagy DVD lemezen) példányban is be kell nyújtani. Amennyiben a részvételi jelentkezés egyes példányai között formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérő az eredeti, nyomtatott példányt tekinti hitelesnek, a jelentkezés ez alapján kerül értékelésre. Részvételre Jelentkezők a részvételi jelentkezések elkészítésénél a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének megfelelően járjanak el.
A részvételi jelentkezést személyes benyújtás esetén Széchenyi István Egyetem, Jogi és Beszerzési Osztályán a Igazgatási épület III. emelet 310. szobájában kell leadni.
A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni:„Széchenyi István Egyetem Multifunkcionális épület kivitelezése -
A részvételi határidő lejártáig felbontani tilos! A Beszerzési és Jogi Osztály részére"
17. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a "vagy egyenértékű" kifejezést minden esetben érteni kell! A 310/2011 Kr. 26. § (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést szintén minden esetben érteni kell. Az egyenértékűséggel kapcsolatos részletszabályokat az ajánlattételi szakaszban kiadott dokumentáció tartalmazza.
18. Irányadó idő: A teljes Részvételi Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.
19. Részvételre Jelentkező a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján azon Részvételre Jelentkező(k)nek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be jelentkezésük részeként, az adott dokumentum Részvételre Jelentkező általi felelős fordítása is elfogadható, melynek helyességéért Részvételre Jelentkező felel. Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Részvételre Jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja.
20. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívás III.2.2. P.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt pénzforgalmi számlájára vonatkozóan becsatolta a Felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely pénzforgalmi számla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy a felhívás III.2.2. P.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozata. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely pénzforgalmi számla, a gazdasági szereplő külön nyilatkozatban sorolja fel ezen pénzforgalmi számláit. Amennyiben a gazdasági szereplő nem tud a Felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni a letéti, technikai-átvezetési, deviza, lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák tekintetében, úgy külön nyilatkozni kell a számlaszámok megjelölésével, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe tartoznak, vagy ezen számlák tekintetében csatolja a pénzügyi intézmény nyilatkozatát (a számlaszám és a típus megadásával), miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni.
21. A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján amennyiben Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. (kivéve: az ajánlati biztosíték tekintetében a garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, hogy az ajánlati biztosíték lehívhatósága biztosított legyen, továbbá az eljárás ajánlattételi szakaszában, az ajánlatban a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell csatolni.
22. A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 89.§ (2) b) pontja, tekintettel arra, hogy kivitelezés megvalósításának ellenértéke nagyban függ attól, hogy az építési engedély alapján megvalósuló kivitelezés pontosan milyen műszaki tartalom mellett valósul meg, melynek tisztázása csak a tárgyalás keretei között lehetséges. Ajánlatkérőnek fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy jelen beszerzés eredményeképpen Magyarország Kormánya az 1388/2011. (XI.17.) számú Korm. határozatában foglaltakat is figyelembe véve a Győrben 2017. évben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) megtarthatósága érdekében - szálláshely biztosítás - megvalósulhasson. Ajánlatkérő a tárgyalások során fenntartja a jogot arra, hogy a kiadott kiviteli tervekben foglalt műszaki tartalomból, akár mennyiségileg, akár minőségileg elhagyjon, annak érdekében, hogy a beruházást a rendelkezésre álló fedezetből megvalósíthassa. Amennyiben a tárgyalások eredményeképpen tervmódosítás válik szükségessé, úgy annak végrehajtása és költségei nyertes ajánlattevőt terhelik.
23. Nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződés megkötését követően folyamatosan, a számlázáshoz igazodóan köteles elvégezni Ajánlatkérő képviselőjével együttműködve az ütemterv aktualizálását, azaz az egyes elkezdett, illetve befejezett munkafolyamatok készültségi fokát rögzíteni annak érdekében, hogy a tényleges teljesítésről, a projekt előrehaladásáról Ajánlatkérőnek a kivitelezés teljes időtartama alatt naprakész informáltsága biztosított legyen. Az ütemterv aktualizálása nem eredményezi sem a készültségi mérföldkövek, sem a véghatáridő módosítását; célja, hogy a kivitelezés során a projekt előrehaladásában felmerülő esetleges nehézségeket észlelni és olyan időben kezelni lehessen, ami a határidők tartását lehetővé teszi.
24. Tájékoztatás az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan:
Összességében legelőnyösebb ajánlat értékelés módszer, kiosztható pontszámok:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az egyes részszempontok értékelése során az adott részszempontra nézve az Ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 1. részszempont esetén a "Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról" (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012.6.1.) elnevezésű dokumentum szerint fordított arányosítással. A 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) Ajánlása III.A.2. pontja szerinti sorba rendezés módszerét alkalmazza az Ajánlatkérő. A részletes kifejtés az ajánlati dokumentációban található.
Az Ajánlattevőknek ajánlatukban a 2. értékelési részszempontként a műszaki leírás és a közbeszerzési eljárás iratanyaga alapján, annak figyelembevételével szakmai ajánlatot (megvalósítási terv) szükséges benyújtani, melyet a következő fejezetek szerint kell összeállítani a dokumentációban részletezett tartalom szerint:
1. Munkamódszer terv
2. Munkaütemezés terv
3. Kockázatkezelési terv
A részletes leírást az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.
- Továbbá ajánlattevőknek ajánlatuk részeként organizációs tervet és organizációs leírást kell benyújtaniuk, mely nem képezi az értékelés szempontrendszer részét.
- Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 60. § (3) bekezdésére (eredeti aláírt példány csatolása kötelező az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányában).
- Ajánlattevőknek az ajánlattételi szakaszban beadásra kerülő ajánlatukban kell csatolniuk nyilatkozatukat a Kbt. 126.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátása tekintetében.
- A nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a konkrét projektre vonatkozóan megkötött, vagy a konkrét projektre vonatkozóan kiterjesztett a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § szerinti, a szerződéskötés időpontjától a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló - legalább 200 millió forint/káresemény és legalább 500 millió forint/év mértékéig terjedő építőipari, szerelési, vagyoni kárértékre vonatkozó C.A.R. rendszerű, összkockázatú (dologi- és felelősségi ) építés-szerelési biztosítással. Vállalkozó C.A.R. biztosítási kötvényének másolata a szerződés mellékletét képezi. Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a jelen pontban megfogalmazott feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában, a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig rendelkezni fog.
- Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során [Kbt. 124.§ (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
- Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
- Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában a közbeszerzési eljárással érintett területen konzultáció nélküli helyszíni bejárást tart.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 317. §-ban foglaltak szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/29 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Laczkó Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Váci út 19.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Laczkó Katalin ügyvéd
Telefon: +36 18009171
E-mail: laczko.katalin@lkdr.hu
Fax: +36 18009170
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.