Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.10.28.
Iktatószám:21623/2015
CPV Kód:71240000-2;71245000-7;71356400-2
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Kórház
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.11.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház
Postai cím: Nyíri út 38.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fazekas Krisztián
Telefon: +36 76519819
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Fax: +36 76519801
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kmk.hu/kmkweb/
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Bács-Kiskun Megyei Kórház Pólus 2. program 1. ütem tervezési feladatainak ellátása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
NUTS-kód: HU331
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Tervezési szerződés Bács-Kiskun Megyei Kórház Pólus 2. program 1. ütem tervezési feladatainak ellátására - építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71245000-7
71356400-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A megvalósítandó projekt elemei építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére:
1. ütem:
- 1 db 2 szintes épület (Reumatológia, konferenciaterem, betegfogadó információ, büfé,gépészeti terek) - összesen mintegy nettó 2.480 m2
- összekötő folyosó nettó 745 m2
- új trafóház nettó 180 m2
- kétszintes raktárépület nettó 1600 m2
- imaház, csatlakozó összekötő folyosóval nettó 150 m2
- a teljes fejlesztési területen utak, parkolók, járdák építése - 4.400 m2
- a teljes fejlesztési területen részleges közműfejlesztés és közműépítés;
- parkrerendezés;
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 45300000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A teljesítési határidő(k) elmulasztása esetén késedelmi kötbért napi mértéke a szerződés
ellenértékének 0,3 %-a/késedelmes nap, maximuma a késedelemmel érintett tervezői díj 25 (huszonöt) %-a.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 4 %-ának megfelelő teljesítési biztosítékot (Kbt. 126. § (2) bekezdés), a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 4 %-ának megfelelő jótállási biztosítékot köt ki (Kbt. 126 § (3) bekezdés). A biztosítékokat a Kbt. 126. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kell rendelkezésre bocsátani. A Vállalkozó a Kbt. 126. § (6) bek. a, pontjában meghatározott biztosítékokat teljesítheti.
Meghiúsulási kötbér a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a, a
szerződésben részletezettek alapján.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A vállalkozói díj kifizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor a kifizetésre.
A vállalkozási díj kifizetése a számla benyújtását követően 30 napon belül. A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1),(2)bekezdése és a Kbt. 130. § (1) bekezdése az irányadók.
A nyertes ajánlattevő - teljesítés igazolás alapján - 1 db részszámla (építési engedélyezési tervdokumentáció leszállítását követően) és 1 db végszámla (kiviteli tervdokumentáció leszállítását követően)benyújtására jogosult, a nyertes ajánlatában meghatározott összegek szerint.
A finanszírozás forrásai: saját forrás
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítési igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
A kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv 36/A § alapján kell eljárni. Ez vonatkozik ajánlattevő és alvállalkozói, illetve azok alvállalkozói közötti kifizetésekre is.
A kifizetésre vonatkozó részletes szabályokat a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-f és h)-k) pontjainak, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjának hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
ajánlattevő vonatkozásában: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
- ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
- ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján saját választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, így ajánlattevők, (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a felhívás közzétételénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattételi esetén bármelyik ajánlattevő) csatolja:
P/1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi bankszámlájára vonatkozó, a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. legalább az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi bankszámla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját
- számlavezető pénzügyi intézmény felé fennálló fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett-e,
- volt-e a pénzforgalmi számlák bármelyikén sorbanállás a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban, ha igen, hány napig.
P2.) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző három lezárt pénzügyi évre (főszabály szerint: 2012., 2013., 2014.) vonatkozó éves (saját vagy jogelődje), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóját, kiegészítő mellékletek nélkül.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető és erről ajánlattevő nyilatkozik, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha a ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés).
A Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a P1. és P2. alkalmassági feltételek vonatkozásában elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg az előírt minimumkövetelményeknek.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni. Amennyiben a P1. és P2. alkalmassági feltételeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felelnek meg,akkor a kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/1)a jelen felhívás feladásnak napjától visszafelé számított 12 hónapban számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint számlavezető pénzügyi intézménye felé fennálló fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tett eleget, továbbá számláján 30 napon túli sorba állítás fordult elő, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorbanállás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2.) az előző három lezárt pénzügyi évben (főszabály szerint: 2012., 2013., 2014.) egynél több alkalommal negatív volt a mérleg szerinti eredménye. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14.§ (2) bekezdése szerinti megkövetelt közbeszerzés tárgya (tervezési szolgáltatások) szerinti - ajánlattevő működésének ideje alatti - árbevételt nettó 20 millió forintban állapítja meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) jelentősebb szolgáltatási referenciáit, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott formában, azaz az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással; a nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá kapcsolattartója nevét és elérhetőségét,
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét,
- a teljesítés idejét,
- a teljesítés helyét,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként történt teljesítés esetén meg kell adni a saját teljesítés mértékét százalékban és /vagy mennyiségi adat formájában.

M2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a szerződés teljesítésébe;.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek megnevezését és releváns jogosultságát tartalmazó nyilatkozat, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az adott szakember melyik pozícióra kerül bevonásra;
- az M2. A, B, C, D, E, Falpontok esetén a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza , olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok, ha az adott szakember esetében az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapításához szükséges;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,. melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4)bekezdésében foglaltaknak megfelelően együttesen is megfelelhetnek, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan ajánlattevő, ha:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a ajánlattevő, ha:
M1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben(36 hónapban):
A) legalább 1 db minimum 1800 m2 alapterületű közintézmény építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával;
M2. nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek körében:
A) legalább 1 fő minimum 5 év építész tervezői szakmai gyakorlattal rendelkező „É” kategóriás korlátozás nélküli tervezővel, aki részt vett legalább egy egészségügyi intézmény tervezésében építész tervezőként;
B) legalább 1 fő minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező „G” (épületgépész-mérnöki) kategóriás tervezővel;
C) legalább 1 fő minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező „V” (villamosmérnöki) kategóriás tervezővel;
D) legalább 1 fő minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező „T” (szerkezet építőmérnök) kategóriás tervezővel;
E) legalább 1 fő minimum 5 év szakmai gyakorlattal, egészségügyi technológiai tanúsítvánnyal rendelkező orvostechnológus, tervezővel;
F) legalább 1 fő rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakemberrel, aki részt vett legalább 1 db projekt keretében teljesített kiviteli terv elkészítése tárgyú feladat ellátásában.
A fent megjelölt tervezői kategóriák betűkódjai tájékoztató jelleggel, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet szerint kerültek megadásra, Ajánlatkérő az ezzel egyenértékű jogosultságokat elfogadja. A korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett jogosultság egyenértékűnek tekintendő.
Ajánlattevő egy szakemberrel több alkalmassági feltételnek is megfelelhet (az átfedés megengedett).
A korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett jogosultság egyenértékűnek tekintendő.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott igen
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet szerint kerültek megadásra, Ajánlatkérő az ezzel egyenértékű jogosultságokat elfogadja. A korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett jogosultság egyenértékűnek tekintendő.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/18 (év/hó/nap ) Időpont: 09:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/18 (év/hó/nap) Időpont: 09:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/11/18 (év/hó/nap) Időpont: 09:00
Hely: Épinber Kft. 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 12. IV. emelet/402. tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárás során Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1-4)(6-7)bekezdései szerint jár el

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlattételi dokumentáció teljes körűen papír alapon és elektronikusan áll rendelkezésre. Az ajánlati dokumentáció szöveges (útmutató) része .pdf formátumban CD adathordozón is rendelkezésre bocsátásra kerül ajánlattevők részére.
Szerkeszthető formátumban az iratmintákat biztosítja ajánlatkérő ajánlattevőknek. A
dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció elektronikusan igényelhető az elektronikus igénylést e-mail útján az epinber@externet.hu címre kell megküldeni. Továbbá átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján is, előzetes telefonon történt bejelentkezés után. A dokumentáció igényelhető azeljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig az „A” melléklet II. pontjában megjelölt címen.
Személyes átvétel munkanapokon hétfőtől csütörtökig 09.00-11.00, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08.00 órától 09.00 óráig vehető át.
Az igénylés tartalmazza a hirdetmény tárgyát, az igénylő nevét, székhelyét (illetve postán történő igénylés esetén a postacímet, ahová postai küldeményként a dokumentáció megküldhető), a kapcsolattartó nevét, az igénylő telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, ahová az eljárással kapcsolatos iratok megküldhetőek.
A dokumentáció megküldésének postaköltségét az ajánlattevő fizeti meg (utánvéttel kerül megküldésre). A postai szolgáltatás hibájából eredő késedelem ajánlattevő kockázata felelősége,ajánlatkérő semmilyen módon nem felel a postai szolgáltatás esetleges hibájából eredő -ajánlattevőt ért késedelemért, kárért. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2 pont P1. és P2. valamint III.2.3. M1. és M2.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 500.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdés szerint és az ajánlatok felbontásáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani az alábbiak szerint:
- az ajánlatkérőnek az Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00317193-00000000 számú bankszámlájára történt átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő) vagy
- az ajánlatkérő javára szóló eredeti bankgaranciát kell átadni (a bankgaranciának az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia) vagy - a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt kell csatolni.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. §-ban előírtak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (5) bekezdés második mondatával kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2.) Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a Kbt. 60.§ (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában a nyilatkozattételi kötelezettséget ajánlatkérő nemleges nyilatkozat esetén is előírja.
4.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62.§ (3) bekezdése szerinti információkat.
5.) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó (amennyiben az ajánlatban nyilatkozata csatolásra kerül) és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.
Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell.
6.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.
7.) Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 60.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
8.) Az ajánlatokat Kbt. 61.§ (1) szerint, írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton az ajánlatkérő I.1) alatti címére, Kbt. 60.§ (1) bekezdése alapján a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően, 1 eredeti papír alapú és 2 elektronikus, az eredeti papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban (pdf formátumban) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékra kérjük a következőket írják rá: „Ajánlat” „Bács-Kiskun Megyei Kórház Pólus 2. program 1. ütem tervezési feladatainak ellátása” és „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!". Az ajánlatot az ajánlat eredeti példányával megegyező elektronikus adathordozón (CD/DVD), pdf formátumban is csatolni kell az ajánlathoz. Az ajánlatokat közvetlenül (személyesen) az ajánlatkérő megbízottja, az ÉPINBER Kft. 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 12. IV. emelet/403. szám címén, munkanapokon 9:00-11:00 óra valamint 13:00-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 és 9:00 óra között lehet benyújtani.
9.) Az ajánlatok magyar nyelven nyújthatók be. Ennek megfelelően a benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását az adott dokumentumot követően közvetlenül csatolni kell. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
10.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen közbeszerzési eljárásban őket teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségvállalást tartalmazó konzorciumi megállapodást. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ára figyelemmel kell eljárni.
11.) A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell az ajánlattevőnek alkalmaznia. (Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a jelen eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kell az ajánlattevő által átszámításra kerüljön a fentiek szerint. Az árbevétel tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell az ajánlattevőnek alkalmazni.
12.) A jelen eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) az irányadó.
13.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni (alkalmasság igazolására), amelyben közös ajánlattevőként (konzorciumi teljesítés) vagy projekttársaság tagjaként teljesített, úgy Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy naturáliában).
14.) Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés teljesítéséhez a III.2.3. pont M2. A)-G) alkalmassági feltételek körében feltüntetett szakemberek közreműködése szükséges. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, valamint arról, hogy a III.2.3. pont M2. A)-G) alkalmassági feltételek tekintetében megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
15.) Ajánlattevő feladata a hatályos jogszabályok figyelembevételével elkészíteni:
- az építési engedélyezési tervdokumentációt a 312/2012. (XI.08). Kormány rendelet
- a kiviteli tervdokumentációt a 191/2009. (IX.15.) Kormány rendeletbe előírtak betartásával.
16.) Tervező feladata az építési engedélyek megkérése Megrendelő nevében a vonatkozó jogszabályok szerint ÉTDR -en keresztül. A hatósági, illetve szakhatósági hiánypótlásokat Tervező soron kívül elkészíti és az ÉTDR-re feltölti.
A hatósági eljárási illetéket Megrendelő fizeti az eljáró Hatóság által közölt összeg erejéig. Az építési engedélyezési tervdokumentáció, illetve a kiviteli tervdokumentáció véglegesítése előtt Tervező vázlat szinten minimum három alkalommal tervismertetést tart, a Megrendelő által jóváhagyást követően készíti el az egyes tervdokumentációk véglegesítését.
17.) A kiviteli terv részét kell képeznie és a tervező feladata az összes hatósági engedély beszerzése szükség szerint, az érintett Kormányrendeletek tartalmán felül, kiemelten tűzjelző rendszer, gyengeáramú rendszer, Tv-hálózat, nővérhívó és betegbehívó rendszer, antenna rendszer, épületfelügyeleti rendszer, biztonsági kamera rendszer, akadálymentességről terv, felvonulási terv, beépített bútorok terve (nővérpult, konyhabútor, szükség szerint beépített szekrények, stb.).
18.) Tervező köteles tételes anyag, díjas árazott és árazatlan költségvetést dokumentálni (papír és elektronikus formában). Az árazott költségvetéseket 2-2 példányban Megrendelő részére adja át.
19.) Tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy a papír alapon átadott engedélyezési, illetve kiviteli tervdokumentáció megegyezik a CD-n rögzítettekkel az esetleges eltérésekből adódó következményeket vállalnia kell.
20.) Példányszámok:
Építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 példány papír alapon + 3 példány CD/DVD pdf. és szerkeszthető dwg. formátumban. A szöveges munkarészeket szerkeszthető formátumban is kéri Megrendelő.
Jogerős építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 példány papír alapon + 3 példány CD/DVD CD/DVD pdf. és szerkeszthető dwg. formátumban. A szöveges munkarészeket szerkeszthető formátumban is kéri Megrendelő.
(Az ÉTDR-en történő jogerősítést követően Tervező 3 példányt kinyomtat és azt az építési hatósággal bélyegeztetve Megrendelőnek átadja.
Kiviteli tervdokumentáció: 12 példány papír alapon + 12 példány elektronikus CD/DVD CD/DVD pdf. és szerkeszthető dwg. formátumban. A szöveges munkarészeket szerkeszthető formátumban is kéri Megrendelő.
A költségvetési kiírásokat szerkeszthető formában kell átadni (Word, Excel stb.)

21.) Teljesítési határidő:
Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére: a szerződéskötéstől számított 3 hónap
Kiviteli tervdokumentáció elkészítésére: az építési engedély meglététől számított 3hónap
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
22.)Tervező kötelessége az építési munkákra kiírt közbeszerzési eljárás során a tervezéshez kapcsolódó kérdésekre soron kívül válaszolni, továbbá a kérdések miatt esetlegesen szükségessé váló kiegészítő költségvetések, illetve kiegészítő tervek elkészítése.
23.)A feladat részét képezi a helyszíni tervezői művezetés, mely alapját a tervező által adott óradíj adja, tekintettel arra, hogy előre nem látjuk a művezetés mennyiségének szükségességét. Elszámolása Megrendelő által igényelt időtartamokra vonatkozhat.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ÉPINBER Kft
Postai cím: Csányi János krt. 12. IV. em. 403.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Hajós Beáta
Címzett:
Telefon: +36 76481180; +36 709460821
E-mail: epinber@externet.hu
Fax: +36 76416523
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ÉPINBER Kft
Postai cím: Csányi János krt. 12. IV. em. 403.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Hajós Beáta
Címzett:
Telefon: +36 76481180 ; +36 709460821
E-mail: epinber@externet.hu
Fax: +36 76416523
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ÉPINBER Kft
Postai cím: Csányi János krt. 12. IV. em. 403.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Hajós Beáta
Címzett:
Telefon: +36 76481180; +36 709460821
E-mail: epinber@externet.hu
Fax: +36 76416523
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------