Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.11.03.
Iktatószám:21654/2015
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Hagyományok Háza
Teljesítés helye:1011 Budapest, Corvin tér 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.12.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hagyományok Háza
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02841
Postai cím: Corvin tér 8.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kelemen László főigazgató
Telefon: +36 12015773
E-mail: kozbeszerzes@budaivigado.hu
Fax: +36 12015773
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hagyomanyokhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Budai Vigadó épületének rekonstrukciójára irányuló beruházáshoz (a továbbiakban: Projekt) kapcsolódó „Műemléki épület építési engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok, illetve tervezői művezetési feladatok ellátása”
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
1011 Budapest, Corvin tér 8.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
MEGHATÁROZÁS:
Tervezési szerződésTÁRGYA:
Budai Vigadó épületének rekonstrukciójára irányuló beruházáshoz (a továbbiakban: Projekt) kapcsolódó „Műemléki épület építési engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok, illetve tervezői művezetési feladatok ellátása”
A szerződés részletes tárgyát a közbeszerzési műszaki leírás és a szerződés-tervezet tartalmazza.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A tervezendő épület teljes területe: cca. 9.100 m2, összesített (nettó) alapterülete: cca. 8646 m2 (a felmérési terv alapján),
Az épület szintenkénti tervezett nettó alapterülete (tájékoztató jellegű adat):
- pince: 1713 m2
- földszint: 1947 m2
- földszint galéria: 848 m2
- 1. emelet: 2007 m2
- 1. emelet galéria: 391 m2
- 2. emelet: 1549 m2
- tetőtér: 191 m2
Az épület tervezett szintszáma: 4 (magasság szerint többszintes)
Benntartózkodók száma: cca. (max.) 800 fő egyidejűleg. A dolgozók létszáma: 170 fő, ebből irodai dolgozó: 110 fő. Fellépő művész: 60 fő.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 30 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A szerződésben meghatározott feladatok Tervezőnek felróható késedelmes teljesítése esetén a Tervező késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a nettó tervezési díj 1 %-a, de legfeljebb 10 napi tétel.
Késedelmes teljesítésnek minősül különösen a Szerződés 3.6. pontjában, továbbá a Megrendelő által a Projekt végrehajtása során írásban meghatározott határidők elmulasztása.
A Tervező hibás teljesítésének minősül a szolgáltatott Tervek tartalmi hiányossága vagy ha a Tervek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott előírások szerinti elvárásoknak. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hibajegyzék megküldésével és póthatáridő tűzésével felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására.
Ha a Tervező a kitűzött póthatáridőt elmulasztja, vagy ismételten hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a hiba kiküszöböléséig terjedő időre naptári naponként a nettó tervezési díj 1%-a, de legfeljebb 10 napi tétel.
Amennyiben a szerződés teljesítése a Tervezőnek felróható okból lehetetlenné válik, vagy a teljesítést a Tervező megtagadja, a Tervező meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a nettó tervezési díj 20%-a.
A teljesítés 10 napos késedelmét, illetve a hibás teljesítés esetén fizetendő kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő - a kötbéren felül kárai és költségei követelése mellett - érdekmúlásának bizonyítása nélkül jogosult a lehetetlenülés megállapítására és választása szerint a szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására.
A meghiúsulási kötbér összege a Megrendelőt a jelen Szerződésnek a Tervező súlyos szerződésszegése miatt jogszerűen gyakorolt azonnali hatályú felmondása esetén is megilleti.
A késedelem vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Tervezőt a teljesítés alól, míg a meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő jogát a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett károk megtérítésének követelésére.
A Tervező a késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbért, illetve a Megrendelő részére fizetendő kártérítés összegét a Megrendelő felszólításától számított 8 napon belül köteles a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni, illetve a Megrendelő választása szerint jogosult a kötbérigényt a Szerződés alapján fennálló vagy keletkező fizetési kötelezettségébe történő beszámítással is érvényesíteni.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A tervező díjat a Megrendelő a Tervezőnek a teljesítés igazolását követően kiállított részszámlái alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg a Tervező részére, a Tervező bankszámlájára történő átutalással az alábbi ütemezés szerint:
- a tervvázlat Megrendelő által történő elfogadásakor a tervezési díjra adott ajánlati ár 10%-a
- az engedélyezési terv ÉTDR rendszerbe való hiánytalan feltöltésének visszaigazolásakor a tervezési díjra adott ajánlati ár 20%-a
- az elsőfokú engedély kézhezvételekor a tervezési díjra adott ajánlati ár 10%-a
- a kiviteli tervek átadását követően, annak a Megrendelő általi elfogadása után a tervezési díjra adott ajánlati ár 40%
- a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás során adott kiegészítő tájékoztatások megadása illetve ezen eljárás ajánlattételi szakaszának lezárultával a tervezési díjra adott ajánlati ár fennmaradó 20%.
A tervezői művezetés díját a Megrendelő a tárgyhónapban írásban megrendelt és ténylegesen igénybe vett mérnöknapok havi tételes elszámolása szerint, a Tervezőnek a teljesítés igazolását követően kiállított részszámlái alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg a Tervező részére.
A díjak pénzügyi teljesítésének feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában teljesülése.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevők számára gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
b.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevők jelentkezők vonatkozásában:

• Magyarországon letelepedett ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányát a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ban foglaltak szerint kell igazolni.
(lásd 3. és 4. számú mellékletek a dokumentációban.)
• Magyarországon letelepedett ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányát a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § j.) pontjában foglaltak szerint kell igazolni a következők szerint:
o A ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
(lásd 5. számú melléklet a dokumentációban)

• Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők vonatkozásában a Kbt. 56. § -ban foglalt kizáró okok hiányát a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 4. § -ban foglaltak szerint kell igazolni.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 56. § (1)bekezdés e) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a 310/2011 Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
Az igazolásoknak/nyilatkozatoknak a jelen ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Közös ajánlattétel esetén a kizáró okokat valamennyi ajánlattevőnek külön-külön kell igazolnia.
Egyéb gazdasági szereplők vonatkozásában:
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
(lásd. 6. számú melléklet a dokumentációban)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság kizáró okok igazolásával kapcsolatos alábbi útmutatóira:
1.) A Közbeszerzési Hatóság útmutatója közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.)
2.) A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.) A Kbt.55. § (1) bekezdés d.) pontjára tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c.) pontja alapján az előző három üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházáshoz kapcsolódó tervezési feladatok + tervezői művezetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
(lásd dokumentáció 7. számú melléklete)
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c.) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P2.) A Kbt.55. § (1) bekezdés d.) pontjára tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b.) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Igazolási módokkal kapcsolatos egyéb tájékoztatás:
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet.18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a Korm. rendelet 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is - , hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az 14. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolásával kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt. 55. § (5) bek. és a (6) bek. a.) és c.) pontjában foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három üzleti évben az - általános forgalmi adó nélkül számított -magasépítési beruházáshoz kapcsolódó tervezési feladatokból származó árbevétele legalább 2 üzleti évben nem éri el az évenkénti 150 millió forintot, és ezen belül a tervezői művezetésből származó árbevétele legalább 2 üzleti évben nem éri el az évenkénti 4 millió Ft-t
Az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF 2014.02.06-i álláspontjának IX. pontjának megfelelően - azaz az újonnan piacra lépő szervezetek esetében, amelyek azért nem rendelkeznek árbevétellel az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdték meg működésüket akkor az előírt árbevétel nagyságát a teljes működéséi idejük alatt kell teljesíteniük.
P2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az utolsó három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházáshoz kapcsolódó tervezési feladat, valamint tervezői művezetés) származó - árbevétele nem éri el a 150 millió Ft-ot
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.) A Kbt.55. § (1) bekezdés a.) pontjára tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a.) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetésével, mely referencia építési engedélyezési dokumentáció és kiviteli tervdokumentáció készítésére, valamint tervezői művezetés végzése vonatkozik.
A referencianyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése alapján legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (tól - ig, év, hónap, nap),
- teljesítés helye
- a szerződést kötő másik fél megnevezése
- a szolgáltatás tárgya (az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalommal);
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
Az alkalmasság igazolása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a következő módok szerint történhet:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
M2.) A Kbt.55. § (1) bekezdés a.) pontjára tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c.) pontja alapján az előző 3 évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatással.
(Lásd 11. számú mellékletet a dokumentációban)
M3) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d.) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az igazolás körében becsatolandó dokumentumok:
• A szakember által aláírt szakmai önéletrajza, melyből az előírt szakmai tapasztalat megléte megállapítható.
Engedélyhez kötött tervezői tevékenység esetén kérjük, hogy a szakember a szakmai önéletrajzában tüntesse fel a szakmai kamarai nyilvántartási számát is.
• A szakember teljes bizonyítóerejű okiratba (közjegyzői okirat, vagy a szakember sajátkezű aláírásával és két tanú ellenjegyzésével ellátott nyilatkozat) foglalt rendelkezésre állási nyilatkozata, melyben nyilatkozik, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Igazolási módokkal kapcsolatos egyéb tájékoztatás:
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet.18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a Korm. rendelet 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is - , hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az 14. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolásával kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt. 55. § (5) bek. és a (6) bek. a.) és b.) pontjában foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívást feladásától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik legalább 1 db olyan közhasználatú műemlék vagy helyi védelem alatt álló épület kapcsán végzett építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítésének referenciájával, mely épület minimum 6500 m2 alapterületű, valamint a tervezési feladat mind átalakítást (átalakítás alatt az épület teljes belső átalakítást értjük), mind pedig bővítést magában foglalt.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 évben az átlagos statisztikai létszáma, illetve azon belül a tervezői létszáma bármelyik évben nem érte el a 6 főt.
M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
• 1 fő É1 jogosultságú építész vezető tervezővel, aki legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik és van a személyes referenciái között legalább 1 db az alábbi paraméterekkel rendelkező tervezési munka:
Min. 6500 m2 alapterületű, megvalósult műemlék vagy helyi védelem alatt álló közhasználatú épület engedélyezési és kiviteli terveinek készítése, mely tervezési feladat magában foglalt átalakítási (átalakítás alatt az épület teljes belső átalakítást értjük) és bővítési munkákat is, valamint rendelkezik legalább 1 db műemlék vagy helyi védelem alatt álló épület, minimum 100 m2 alapterületű belső udvarának, megvalósult lefedésének személyes tervezési referenciájával is.
• 1 fő statikus vezető tervezővel, aki legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik és van a személyes referenciái között legalább 1 db az alábbi paraméterekkel rendelkező tervezési munka:
Min. 6500 m2 alapterületű, megvalósult műemlék vagy helyi védelem alatt álló közhasználatú épület statikai terveinek készítése, mely tervezési feladat magában foglalt átalakítási (átalakítás alatt az épület teljes belső átalakítást értjük) és bővítési munkákat is, valamint rendelkezik legalább 1 db műemlék vagy helyi védelem alatt álló épület, minimum 100 m2 alapterületű belső udvarának, megvalósult lefedésének személyes tervezési referenciájával is.
• 1 fő gépész vezető tervezővel, aki legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik és van a személyes referenciái között legalább 1 db az alábbi paraméterekkel rendelkező tervezési munka:
Min. 6500 m2 alapterületű műemlék vagy helyi védelem alatt álló, megvalósult épület épületgépész terveinek készítése.
• 1 fő elektromos vezető tervezővel, aki legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik és van a személyes referenciái között legalább 1 db az alábbi paraméterekkel rendelkező tervezési munka:
Min. 6500 m2 alapterületű műemlék vagy helyi védelem alatt álló, megvalósult épület épületvillamossági terveinek készítése.
• 1 fő tűzvédelmi vezető tervezővel, aki legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik és van a személyes referenciái között legalább 1 db az alábbi paraméterekkel rendelkező tervezési munka:
Min. 6500 m2 alapterületű műemlék vagy helyi védelem alatt álló, megvalósult épület tűzvédelmi terveinek készítése, mely tervezési feladat magában foglalt átalakítási (átalakítás alatt az épület teljes belső átalakítást értjük) és bővítési munkákat is.
• 1 fő műemléki szakmérnök vezető tervezővel, aki legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik és van a személyes referenciái között legalább 1 db az alábbi paraméterekkel rendelkező tervezési munka:
Min. 6500 m2 alapterületű műemlék vagy helyi védelem alatt álló, megvalósult épület műemléki szakmérnöki feladatok végzése, mely tervezési feladat magában foglalt átalakítási (átalakítás alatt az épület teljes belső átalakítást értjük) és bővítési munkákat is.
• 1 fő színpad-technológiai tervezővel, aki legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik színpad-technológiai tervek készítése terén, felsőfokú, műszaki végzettségű és van a személyes referenciái között legalább 1 db színház vagy művelődési központ megvalósult színház-technológiai tervezési munkája
Egy szakemberrel csak egy alkalmassági feltétel megléte igazolható.
Helyi védelem alatt álló épület alatt a következő értendő:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (1)-(3) bekezdése szerinti, illetve az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet alapján önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított helyi építészeti örökség.
Közhasznú épület alatt a következő értendő:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. számú törvény 2.§ 9. pontjában leírt fogalom:
Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási,
egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi,
kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható
részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás,
igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei),
valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
1. részszempont: Ajánlati ár60
1.1.Tervezési díj mely magában foglalja az engedélyezési és a kiviteli tervek készítésének a díját is50
1.2. Tervezői művezetés alkalmankénti díja Ft/mérnöknapban megadva10
2. rész szempont: tervezési projektterv kidolgozottsága, szakmai, tartalmi színvonala40
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Hagyományok Háza igazgatási osztálya 1011 Budapest, Corvin tér 8. II. emelet
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) A dokumentációt a következő e-mail címre küldendő levélben lehet megigényelni:
kozbeszerzes@budaivigado.hu
Az igénylés során a következő adatokat szükséges megadni:
Ajánlatevő neve, címe, adószáma, cégjegyzékszáma.
A kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe, fax száma.
Kérjük, hogy minden esetben csak egy kapcsolattartó elérhetőségét adják meg.
Több kapcsolattartó megadása esetén az első helyen szereplő személynek fogjuk a dokumentációt és a későbbiek során az információkat megküldeni.
A dokumentáció megigénylését követően elküldjük a dokumentáció elektronikus elérhetőségének a paramétereit (URL cím; felhasználónév; jelszó) és a regisztrációs űrlapot.
A regisztrációs űrlap kitöltésével és cégszerű aláírását követő visszaküldésével igazolja az érdeklődő azt, hogy a dokumentációt letöltötte és ezzel helyezi magát ajánlattevői pozícióba.
Amennyiben az igénylő a dokumentációt nem tudja elektronikusan elérni és külön kéri, akkor a dokumentációt tartalmazó elektronikus adathordozót elküldjük részére postai úton, illetve a dokumentáció elektronikus adathordózón is átvehető az ajánlatkérő székhelyén (Hagyományok Háza igazgatási osztály, 1011 Budapest, Corvin tér 8. II. emelet)
A dokumentáció másra nem ruházható át.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak meg kell igényelnie és át kell vennie.
2.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a III.2.2) P1.P2. és a III.2.3) M1. M2. és M3. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, az Art. szerinti köztartozásmentes adózók adatbázisában való szerepléséről.
(Lásd: 2. számú melléklet a dokumentációban)
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
(lásd: 9. számú mellékletet a dokumentációban).
5.) Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
(lásd: 10. számú mellékletet a dokumentációban)
6.) Az ajánlatot írásban és zártan, az eljárást megindító felhívásban megadott címre (Hagyományok Háza igazgatási osztály 1011 Budapest, Corvin tér 8. II. emelet) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig.
7.) Az ajánlatokat 1 eredeti példányban, papíralapon, zárt csomagolásban kell benyújtania. A csomagolás csak nem átlátszó módon történhet
A csomagoláson az alábbi felirattal:
„Tervezési szolgáltatás a Hagyományok Háza részére”
„TILOS FELBONTANI AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA ELŐTT !!!
A csomagoláson legyen feltüntetve az ajánlattevő neve és címe is.
Az ajánlatokat kérjük 1 példányban elektronikus adathordozón (CD vagy DVDlemez) is benyújtani. Az elektronikus adathordózóan az ajánlatot, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető PDF formátumban kérjük benyújtani. Az elektronikus adathordozón benyújtott példány tartalma mindenben egyezzen meg a papír alapú ajánlat tartalmával. Eltérés esetén a papír alapú ajánlatot vesszük figyelembe.
Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat mindenben megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.
(lásd: 12. számú melléklet)
8.) Ajánlattevő csatolja be azon cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatot, illetve az ajánlat részét képező egyéb dokumentumokat aláírták. Ha az ajánlatot meghatalmazott személy írja alá, vagy látja el kézjegyével, akkor a meghatalmazást is teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva csatolja be. A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazott aláírását is.
9.) Amennyiben cégügyben el nem bírált változás van folyamatban, akkor csatolja be a változásbejegyzési kérelmet, és annak cégbírósághoz történő benyújtását igazoló dokumentumot is.
Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás kérjük erre vonatkozó (nemleges) nyilatkozat becsatolását is.
10.) Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet alapítását, de a nyertes ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget kell vállalniuk a teljesítésért. Ajánlatban meg kell jelölni, hogy a közös ajánlattevők képviseletében ki jogosult eljárni, és csatolni kell a közös ajánlatot tevők együttműködési megállapodását is. Meg kell határozni az együttműködés kereteit, és a felelősségvállalás szabályait. Ajánlatkérő csak valamennyi ajánlattevő egyetemleges felelősségvállalását tartalmazó közös ajánlatot fogad el.

11.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével, vagy az eljárás nyertesének vissza-lépése esetében, az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben az összegezésben a második helyezettet is megjelölte.
12.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
13.) Ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben biztosítja a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak megfelelően.

14.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 45. § ban) bekezdésében biztosított kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetőségére.
15.) Amennyiben az ajánlati felhívásban szereplő valamelyik határidő nem munkanapra esne, akkor a határidő a következő munkanap, ugyanabban az időpontban jár le.
16.) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie (nyilatkoznia kell):

a.) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

(lásd: 8. számú mellékletet a dokumentációban)

17.) Ajánlatkérő alkalmazni kívánja a Kbt. 67. § (5) bekezdésében foglaltakat akként, hogy amennyiben hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor ajánlatkérő nem fog elrendelni újabb hiánypótlást.
18.) Ajánlatérő helyszíni konzultációt tart.
2015. november 17.-én 11 órai kezdettel.
Találkozás a Hagyományok Háza főbejárati előcsarnokában (1011 Budapest, Corvin tér 8.
20.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
A szükséges információ a következő címen szerezhető be:
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály
1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.
Telefon: (06 1) 795-5010
Email: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
1437 Budapest, Pf.839.
Telefon: 06-1-476-1100
Email: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
21.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Valamennyi részszempont és alszempont esetében az alsópontszám 1, a felsőpontszám 10.
22.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az a fenti 21. pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont és alszempontjai esetében a fordított arányosítás módszerével a következő képlet szerint:
P= Alegjobb /Avizsgált (Pmax-Pmin)+Pmin
ahol: P= pontszám
Pmax:
Pontskála felső határa
Pmin: Pontskála alsó határa
Alegjobb:A legelőnyösebb tartalmi elem
Alegrosszabb: A legelőnytelenebb tartalmi elem
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. részszempont esetén a sorberendezés módszerével, ahol az ajánlatkérő az egyes ajánlatok tartalmi elemeit az összes ajánlat azonos tartalmi elemeihez viszonyított sorrendjében elfoglalt helyük szerint pontozza.
A 2. részszempont bírálata során ajánlatkérő a következő szakmai, tartalmi szempontokat kívánja értékelni:
A tervezés tárgyát képező épület bemutatása, elemzése archív anyagok segítségével.
Ezen feladat során az alábbi munkarészek bemutatását, ismertetését várjuk az ajánlattevőktől:
• Az épület átalakítandó részeinek újratervezéséhez szükséges szakirodalom, tervanyagok és képi illusztrációk tetszőleges forrásból származtatható alapadatainak felsorolása, bemutatása a források feltüntetésével.
• Építészeti szakmai elemzés készítése a régi épületről a felhasznált anyagok ismertetésével.
A tervezési feladat szakmai feltételeinek bemutatása.
Ezen feladat során az alábbi munkarészek bemutatását, ismertetését várjuk az ajánlattevőktől:
• Az ajánlattevő műemléki, illetve helyi védettségű épület átalakításának tervezésében való aktív részvételének bemutatása, külön kiemelve és példákon bemutatva az átalakítás kapcsán a műemléki és helyi védettségű és mai műszaki megoldások ötvözését.
• Ajánlattevő tervezés módszertani és filozófiai megközelítésének bemutatása.
• Az épület és a használó intézmény kapcsolatának elemzése.
• Ajánlattevő ismertesse, hogy milyen fenntarthatósági szempontokat kíván a tervezés során figyelembe venni, illetve ismertesse a fenntarthatóság biztosítása érdekében alkalmazandó lehetséges megoldásokat is.
• Ajánlattevő ismertesse motivációját a tervezési feladat megoldása kapcsán.
A tervezési folyamat bemutatása, a feladat ütemezésének, kapacitás igényének ismertetése.
Ezen feladat során az alábbi munkarészek bemutatását, ismertetését várjuk az ajánlattevőktől:
• Ajánlattevő ismertesse a tervezési feladat hierarchikus és logikus munkafolyamatát a konkrét tervezési feladatok megjelölésével és olyan részletességgel, amelyből megállapítható, hogy az elvárt szerződéses határidők teljesíthetőek.
• Ajánlattevő ismertesse a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges összes időszükségletet, valamint ezen belül a szakági tervezések időszükségletét mérnöknapban meghatározva. Az ismertetés tartalmazza a tervezési folyamat ütemtervét (pl. vonalas formában vagy Gant diagram segítségével), beleértve a szükségesnek ítélt engedélyezési és konzultációs időszakot is.
A 2. részszempont esetében ajánlatkérő a következő szempontok teljesülését, kidolgozottságát veszi figyelembe a pontozás során:
A tervezés tárgyát képező épület bemutatása, elemzése archív anyagok segítségével.
• Ajánlatkérő előnyösen értékeli, ha a bemutatott szakirodalom, tervanyagok és képi illusztrációk minél teljesebb körűek.
• Ajánlatkérő előnyösen értékeli ha az építészeti szakmai elemzés a felújítandó épületet minél alaposabban, részletesebben mutatja be, kiemelve funkcionális erényeit-hibáit és ha a felhasznált anyagok elemzése a felújítás tervezése során minél teljesebb körűen felhasználhatóak.
A tervezési feladat szakmai feltételeinek bemutatása.
• Ajánlatkérő előnyösen értékeli, ha az alkalmasság igazolása kapcsán bemutatott, illetve a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberek szakmai felkészültsége, elismertsége (díjai), tapasztalata műemlék épületek felújítása kapcsán minél szélesebb körűek.
• Ajánlatkérő előnyösen értékeli ha a tervező által bemutatott módszertani és filozófiai megközelítés minél egységesebb és minél inkább összhangban áll az épület komplexitásával, a felújítás jellegével és jelentőségével.
• Ajánlatkérő előnyösen értékeli, ha az épület és a használó intézmény kapcsolatának elemzése minél alaposabb, minél jobban figyelembe veszi az épület funkcióit, rendeltetését és kapcsolatát a környezettel.
• Ajánlatkérő előnyösen értékeli, ha a fenntarthatóság érdekében bemutatott megoldások minél szélesebb körűek, és minél alaposabban ismertetetik a lehetséges megoldási módokat.
• Ajánlatkérő előnyösen értékeli, ha az ajánlattevő motivációja minél meggyőzőbb és túlmutat egy tervezési feladat rutinszerű megoldásán.
A tervezési folyamat bemutatása, a feladat ütemezésének, kapacitás igényének ismertetése.
• Ajánlatkérő előnyösen értékeli, ha a tervezési feladatok folyamatának ismertetése minél teljesebb körű, minél részletesebb és az egyes tervezési folyamatok egymásra épülése logikus.
• Ajánlatkérő előnyösen értékeli, ha és a bemutatandó időráfordítások minél megalapozottabbak, minél teljesebb összhangban állnak a tervezésre rendelkezésre álló idővel.

23.) Ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások
Az ajánlat benyújtásának feltétele, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig 500 000.- (ötszázezer) forint ajánlati biztosítékot teljesítsen.
Az ajánlati biztosíték nyújtható az ajánlattevő választása szerint:
• óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10032000-01739716-00000000 számú számlájára történő befizetéssel (átutalással),
• bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezesség vállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Bank vagy biztosító által vállalt garancia, illetve készfizető kezességvállalás esetén annak érvényességi ideje: 2016. február 28.
Átutalás útján történő teljesítés esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a garancia-nyilatkozattal vagy a készfizető kezességvállalást tartalmazó nyilatkozattal úgy igazolni, hogy az eredeti garancia nyilatkozatot, illetve kezességvállalást tartalmazó nyilatkozattal befűzés nélkül az ajánlat eredetijéhez külön borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő az Ajánlatkérő számlájára történő befizetéssel teljesíti, úgy elegendő az átutalásról szóló igazolást az ajánlatba befűzni. Ebben az esetben az ajánlati biztosíték összegének az ajánlattételi időpontban az Ajánlatkérő bankszámláján meg kell jelennie, vagy a Bank által kiadott visszavonhatatlan és kötelező érvényű nyilatkozattal kell az átutalás tényét igazolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ (5) bekezdés a)-b) pontja szerint kerül visszafizetésre, figyelemmel a Kbt. 59.§ (4) bekezdésére. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
A Kbt. 74. § (2) bek. c.) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
24.) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az eljárást a 46/2011 (III.25.) számú kormányrendeletben foglaltak szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatjuk le.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. § -a szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/27 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.