Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.10.28.
Iktatószám:21716/2015
CPV Kód:45213000-3;45213210-8;45210000-2;45213251-7;45213252-4
Ajánlatkérő:Népfőiskola Alapítvány
Teljesítés helye:Lakitelek, Felsőalpár 3. - Nyomdaépület: 040/9 hrsz. - Hűtőház és Zöldségfeldolgozó : 040/9 hrsz. - Vendégház felújítás és bővítés: 043 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.11.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Postai cím: Felsőalpár utca 3
Város/Község: Lakitelek
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lezsák Sándorné Sütő Gabriella
Telefon: +36 76549049
E-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu
Fax: +36 76549049
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Nyomdaépület, Hűtőház, Zöldségfeldolgozó építési, Vendégház felújítási, bővítési munkái
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Lakitelek, Felsőalpár 3.
- Nyomdaépület: 040/9 hrsz.
- Hűtőház és Zöldségfeldolgozó : 040/9 hrsz.
- Vendégház felújítás és bővítés: 043 hrsz.
NUTS-kód: HU331
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés Nyomdaépület, Hűtőház, Zöldségfeldolgozó építési, Vendégház felújítási, bővítési munkáinak elvégzésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213000-3
További tárgyak:45213210-8
45210000-2
45213251-7
45213252-4
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
- Nyomdaépület: 463,36 m2
- Hűtőház és Zöldségfeldolgozó : 357,28 m2
- Vendégház felújítás és bővítés: 1514 m2 és 99,38 m2
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 655118110 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/12/14 (év/hó/nap)
Befejezés 2016/05/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
• Teljes körű jótállás: 24 hónap.
• Jólteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 2 %-a a teljes körű jótállás időtartamára. (Az ajánlatkérő a jótállási és a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában lehetővé teszi azt, hogy a fizetési számlájára történő, a Kbt. 126.§(6) bekezdés a) pontja szerinti befizetés helyett a biztosíték az ajánlattevőnek a teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra./126.§(7)/)
• Késedelmi kötbér: alapja és mértéke a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozási díj 1 %-a /nap azzal, hogy annak összege nem haladhatja meg mindösszesen a teljes (tartalékkeret és Áfa nélkül számított) nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeget;
Meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke a teljes (tartalékkeret és Áfa nélkül számított) nettó vállalkozási díj 20 %-a;
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § hatálya alá esik. Az ÁFA megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik.
Ajánlatkérő rész-számlázási lehetőséget biztosít, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12-14. §-ban foglaltakra tekintettel. A vállalkozási szerződés keretében legfeljebb 4 részszámla és 1 végszámla nyújtható be a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számlák kiegyenlítésére a szerződésszerű teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1) - (3), valamint (5) és (6) bekezdésekre, a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 13 - 14. § -okban , valamint az Art. 36/A. §-ában meghatározottakra figyelemmel, banki átutalás útján kerül sor nyertes ajánlattevő részére.
A Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti előleg igénylése esetén az előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
nem követelmény
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt.57.§ (1) bekezdés a) - d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak.
Igazolási mód:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
2. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 58. § (3) bekezdésére, továbbá a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a) - d) és f) pontjával összefüggésben a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint járjon el.
3. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak jelen felhívás feladásának dátumánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
4. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság által kiadott a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 16.05.2014) tárgyú útmutatójának figyelembevételével járjanak el.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be valamennyi számláját vezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot (nyilatkozatokat) valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számla száma megjelölése,
- volt-e a megjelölt pénzforgalmi számlán (pénzforgalmi számlákon) a jelen felhívás feladásától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladó sorbaállítás (sorbaállítás fogalma: a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint), illetve ugyanezen időszakban fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett -e, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő előírja azon pénzforgalmi számla / pénzforgalmi számlák tekintetében is a jelen pont szerinti nyilatkozat benyújtását, amely pénzforgalmi számla / pénzforgalmi számlák a vizsgált időszakban kerültek megszüntetésre.
P2) A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás közzétételét megelőző utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg és eredménykimutatás részét. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak csatolása az ajánlatban nem kötelező.
Amennyiben Ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épület kivitelezése) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása szükséges.
Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján is történhet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) - b) pontjaiban, valamint (2) - (3), (4a) és (5) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
P1) a felhívás feladásától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladó sorbaállítás volt bármelyik pénzforgalmi számláján vagy ugyanezen időszakban a fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tett eleget.
P2) a jelen felhívás közzétételét megelőző lezárt üzleti évére /2014./ vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg és eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy mérleg szerinti eredménye negatív volt.
Amennyiben Ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy működésének ideje alatt összesen nettó 50 millió forint összegű közbeszerzés tárgyából (épület kivitelezése) származó nettó árbevétellel kell rendelkeznie.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 5 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), jelen közbeszerzés tárgyával (magasépítési munkával megépített épület kivitelezése) megegyező legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, valamint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
- a referenciát adó személy megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím),
- az építési beruházás leírása olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen kiolvasható legyen,
- a teljesítés ideje [az építési beruházás befejezése (év, hónap),
- a teljesítés helye,
- az ellenszolgáltatás nettó összege
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ismertetésből és a referenciaigazolásból az M1) pont szerinti valamennyi alkalmassági követelménynek való megfelelésnek egyértelműen kiolvashatónak kell lennie.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:417.§-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésének foglaltak alapján a következők szerint megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vagy mely konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmasságot igazol:
Építési és befejező szakipari munka
Vízellátás-csatornázás,
Fűtés,
Villamos berendezés, villanyszerelés.
M2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük / végzettségük ismertetése, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetésnek tartalmaznia kell, hogy az adott szakember mely alkalmassági minimumkövetelmény (M2) a) - d) pontok) igazolására kerül megjelölésre, továbbá hogy adott szakember mely szervezettel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban, vagy önállóan, kapacitást biztosító személyként kerül bevonásra. A szakemberek ismertetésén túl csatolandó valamennyi szakember esetén az alkalmassági követelményekben foglaltak szerinti végzettséget / képzettséget szakmai tapasztalatot bemutató szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, valamint a szakemberek alkalmassági követelményekben foglaltak szerinti végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata.
Amely szakemberek tekintetében követelmény a hatósági nyilvántartásba vétel, úgy az ajánlatba meg kell jelölni, hogy az illető személy, mely kamarai névjegyzékben, mely kamarai nyilvántartási számmal szerepel. Amennyiben a szakember szerepel a kamarai névjegyzékben, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi a mérnöki kamara által vezetett névjegyzékben.
Az ajánlatba csatolni kell valamennyi szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő vállalkozási szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), a műszaki illetve szakmai alkalmasság tekintetében meghatározott alkalmassági
minimumkövetelményeknek elegendő, ha ajánlattevő vagy közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő felel meg figyelemmel a Kbt. 55.§. (4) bekezdésében illetőleg a Kbt.55.§ (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell:
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel igazolt alábbi referenciával (referenciákkal): befejezett építési beruházás, ezen belül magasépítési munkával megépített épület kivitelezése, mely (melyek) bekerülési értéke eléri legalább a befejezett építési beruházás esetében a nettó 400 millió forintot.
M2) a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbiakban megjelölt képzettségű/végzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:
a) 1 fő építési felelős műszaki vezetővel, aki minimum 5 éves szakmai gyakorlattal, rendelkezik , továbbá rendelkezik magyarországi letelepedésű szakember esetén a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel illetve szakmai gyakorlati idővel.
b) 1 fő épület gépészeti felelős műszaki vezetővel, aki minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá rendelkezik magyarországi letelepedésű szakember esetén a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel illetve szakmai gyakorlati idővel.
c) 1 fő épület villamossági felelős műszaki vezetővel, aki minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá aki rendelkezik magyarországi letelepedésű szakember esetén a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel illetve szakmai gyakorlati idővel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/18 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 95250 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
a dokumentáció ellenértéke: 75.000 HUF + ÁFA. A bruttó 95.250.-Ft-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 75.000.-Ft-ot) a Petz Ügyvédi Irodának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11709002-20645744-00000000 számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya,és/vagy felhívás azonosítója) feltüntetésével. Az átutalás "közlemény" rovatában az ajánlatkérő kéri a "Nyomdaépület, Hűtőház, Zöldségfeldolgozó építési, Vendégház felújítási, bővítési munkák" megjegyzést feltüntetni. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt Ajánlatkérő nevében eljáró Petz Ügyvédi Iroda részére kell benyújtania a Kbt. 124.§(4) bekezdése szerinti gazdasági szervezetnek.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/11/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Petz Ügyvédi iroda 1094 Budapest, Liliom utca 24-26. I.1.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2)- (4) bekezdése szerint

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető személyesen a közbeszerzési eljárást lebonyolító Petz Ügyvédi Iroda címén munkanapokon 10:00 - 16:00 óráig, továbbá az ajánlattételi határidő napján 9:00 - 10:00 óráig. Megküldésének kérése esetén ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2 munkanappal megküldi. A dokumentáció átvételének feltétele, hogy az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplő regisztrációs adatlapot juttasson el a Petz Ügyvédi iroda részére e-mailen (office@petzugyved.hu), vagy faxon (faxszám: +36 12185158) a következő tartalommal: eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplő neve; székhelye, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, az eljárás tárgya.
A Kbt. 49.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció átvétele az eljárásban történő részvétel feltétele.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1. Ajánlattevő köteles becsatolni ajánlatába valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott dokumentumot.
2. Ajánlatkérő a részajánlat tételt azon indokolás alapján nem teszi lehetővé, mert több kivitelező felvonulása akadályozná egyrészt a három épület egyidejű építését, másrészt az ajánlatkérő további épületeiben az építkezés ideje alatt is folytatott népfőiskolai és alapítványi munka végzést.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
4. Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), az alvállalkozó illetőleg a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben Ajánlattevő, vagy közös ajánlattevő nem tartozik a Ptk. hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
5. Az Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhetnek az ajánlattevők a Kbt. 122. § (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel.
6. Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére, a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is).
7. Az ajánlatkérő nevében eljáró: a felhívás A melléklet I., II. pontjában meghatározott Petz Ügyvédi Iroda (MAGYARORSZÁG, 1094 Budapest, Liliom utca 24-26.I/1.) e-mail címe: office@petzugyved.hu.
8. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében ugyanakkor a referencia teljesítésének napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
9. A Felhívás III.2.3) M2) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében a jogosultságok vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja a megjelöltekkel egyenértékű jogosultságokat is.
10. Ajánlattevők a Felhívás III.2.2) és III.2.3) pont alkalmassági előírás kapcsán az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlat elkészítése során: Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, csatolandó a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat(ok) is.
11. Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
12. Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.
13. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során [124.§ (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
15. Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat.
16. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. ezzel összefüggésben Ajánlattevő nyújtson be nyilatkozatot arról, hogy az általa benyújtott felelős fordítások tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.
17. Az Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 9.§-ban foglaltak alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés hatálybalépés időpontjára a jelen projektre vonatkozóan a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő meglévő építés-szerelési felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie, amelynek káreseményenkénti limit mértéke el kell, hogy érje legalább a 5 millió Ft/káreseményt, az éves limitmértéke eléri legalább a 20 millió forintot. vagy: ajánlattevőnek a jelen projektre új 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő építés-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie a szerződés hatálybalépés időpontjára, amelynek a káreseményenkénti limit mértéke eléri legalább a 5 millió Ft/káreseményt az éves limit mértéke (vagy: legalább a szerződés teljesítési időtartamára vonatkozó biztosítási időszakra vonatkozó limit értéke) eléri legalább a 20 millió forintot. Az ajánlatban nyilatkozzon ajánlattevő, hogy nyertessége esetén kiterjeszti a meglévő felelősségbiztosítását az előírt feltételekre és jelen projektre, vagy új felelősségbiztosítást köt a kiírt feltételekkel. A kiterjesztett vagy megkötött felelősségbiztosítás legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában (hatályba lépésének időpontjában) való igazolásának elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a környezetvédelmi kárra, a harmadik személynek okozott kárra is, továbbá a magasépítési munkák, a gépészeti, a villamossági és valamennyi szerkezet szerelési összeállítási munkák során az ajánlattevő valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is.
A 306/2011. Korm. rend. 9. §-nak megfelelően a szerződéskötés időpontjára már rendelkeznie kell a vállalkozónak az előírt felelősségbiztosítással. Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a jelen pontban foglaltak szerinti felelősségbiztosítással a 306/2011. IXII.23.) Korm. rendelet 9.§-ban foglaltakkal összhangban. Együttes ajánlattétel esetén a biztosítékokat közösen kötelesek nyújtani (vezető, tag, vagy az egyik tag, vagy a másik tag, vagy együttesen összeadódva) az egyetemleges felelősségre való tekintettel.
19. Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M2) pontjában felsorolt szakemberek közül legalább az alábbiakban jelzetteknek szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) névjegyzékében és a vonatkozó Korm.rendelet szerinti alábbi jogosultságokkal kell rendelkezniük: jelen felhívás III.2.3 M2) a) pontja szerinti szakember esetén MV-É; III.2.3 M2) b) pontja szerinti szakember esetén M V-ÉG; és III.2.3 M2) c) pontja szerinti szakember esetén MV-ÉV. Amennyiben a jogosultságok igazolása a szerződéskötésig nem történik meg, úgy az a Vállalkozó szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
20. Az ajánlatba benyújtandó a Dokumentáció 1. sz. minta szerinti felolvasólap legalább a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti tartalommal. Ajánlatkérő az ajánlatban (lehetőség szerint a felolvasólapon) a következő adatok megadását is előírja: székhely/ cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az előzőek szerint megjelölt elérhetőségeket veszi figyelembe az eljárás során történő kommunikáció vonatkozásában.
21. Formai követelmények a benyújtandó ajánlattal összefüggésben:
Az ajánlatot 1 írott eredeti /és egy írott másolati/ példányban zárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson "AJÁNLAT - „Nyomdaépület, Hűtőház, Zöldségfeldolgozó építésére, Vendégház felújítására, bővítésére”, illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők ajánlatukhoz kötelesek ajánlatukat négy elektronikus példányban, (pendrive-on vagy CD-n, DVD-n) is benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (..pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi. Amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő ezt tekinti irányadónak.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot. (Az ajánlattevők neve, címe (székhely, lakóhely), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.)
22. Ajánlattevő adott esetben csatolja nyilatkozatát arról, hogy a Kbt. 80. §-a alapján az ajánlatának mely részét minősíti üzleti titoknak, és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja.
23. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként a műszaki leírás, tervdokumentáció és a közbeszerzési eljárás iratanyaga alapján, az ajánlati árat alátámasztó tételes költségvetést kell becsatolnia az ajánlatban külön-külön létesítményenként.
Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, kivéve, ha az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést kitöltve, elektronikus formátumban (CD/DVD) xls. kiterjesztésben és pdf. kiterjesztésben és nyomtatva is az ajánlathoz csatolni kell. A szakmai ajánlat összeállítására és azon belül az árazott költségvetés(ek) elkészítésére vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
24. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik a megvalósításhoz szükséges szakági felelős műszaki vezetők magyarországi kamarai nyilvántartásba vételéről, az erről szóló kamarai igazolást ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a szerződéskötés időpontjáig.
A felelős műszaki vezetők tekintetében az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak, valamint tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Magyar Mérnöki Kamara illetékes a regisztráció vonatkozásában, további információ e szervezetektől szerezhető be.
25. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kamarai regisztráció, illetve a kamarai regisztrációknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
26. Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
27. Az ajánlathoz be kell nyújtani a felhívás III.2.2) P1) pontja szerinti alkalmassági követelményt igazolni kívánó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet pénzforgalmi számlát.
28. Az Ajánlattevőnek és az ajánlatban megjelölt, építési munkát végző szervezeteknek ajánlatkérő előírja, hogy az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét- a szerződéskötés időpontjáig-, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga előírja).
29. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen beruházás esetében legfeljebb 5 % mértékű tartalékkeretet kíván meghatározni. A tartalékkeret pontos mértéke a beérkezett ajánlatok alapján kerül meghatározásra a rendelkezésre álló fedezet mértékének figyelembe vételével. Ajánlatkérő felhívja figyelmet, hogy fenntartja a jogot, hogy a rendelkezésre álló fedezet alapján dönt, hogy a tartalékkeret összege teljes egészében (5%) kerüljön lekötésre, vagy részösszeg kerüljön meghatározásra, vagy tartalékkeret nélkül kerüljön megkötésre a szerződés.
30. Az összegzés kiküldésének tervezett időpontja: 2015. november 30-a. szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. december 11-e,10:00 óra.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Petz Ügyvédi Iroda
Postai cím: Pf.:270
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1701
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Petz László
Telefon: +36 12185158
E-mail: office@petzugyved.hu
Fax: +36 12185158
Internetcím (URL): www.petzugyved.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Petz Ügyvédi Iroda
Postai cím: Pf.: 270
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1701
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Petz László
Telefon: +36 12185158
E-mail: office@petzugyved.hu
Fax: +36 12185158
Internetcím (URL): www.petzugyved.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Petz Ügyvédi Iroda
Postai cím: Liliom utca 24-26.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Petz László
Telefon: +36 12185158
E-mail: office@petzugyved.hu
Fax: +36 12185158
Internetcím (URL): www.petzugyved.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Nyomdaépület, Hűtőház, Zöldségfeldolgozó építési, Vendégház felújítási, bővítési munkák
1) Rövid meghatározás:
Nyomdaépület, Hűtőház, Zöldségfeldolgozó építési, Vendégház felújítási, bővítési munkák
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213000-3
További tárgyak:45213210-8
45210000-2
45213251-7
45213252-4
3) Mennyiség
- Nyomdaépület: 463,36 m2
- Hűtőház és Zöldségfeldolgozó: 357,28 m2
- Vendégház felújítás és bővítés: 1514 m2 és 99,38 m2
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 655118110 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/12/14 (év/hó/nap)
Befejezés 2016/05/31 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentáció műszaki mellékletében kerül kiadásra.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------