Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.17.
Iktatószám:21957/2014
CPV Kód:45200000-9;45232400-6;45232410-9;45233223-8;45233228-3;45232423-3;45232420-2;45232422-6;45232421-9;71320000-7
Ajánlatkérő:Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Öcsöd Nagyközség közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sade-Magyarország Mélyépítő Kft. és Tief Terra Kft. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Öcsöd
Postai irányítószám: 5451
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Molnár Bálint, polgármester
Telefon: +36 56310001
E-mail: ocsod8@t-online.hu
Fax: +36 56310006
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ocsod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Sade-Magyarország Mélyépítő Kft. és Tief Terra Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Budafoki út 72-74.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail: sade@sade.hu
Fax: +36 12056078
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés az „Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű KEOP-.1.2.0/2F/09.-2010-0053 azonosítószámú projekt során csatornahálózat és szennyvíztisztító telep tervezésére és kivitelezésére a FIDIC Sárga könyv szerint.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Öcsöd Nagyközség közigazgatási területe
NUTS-kód HU331
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/07/03 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés az „Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű KEOP-.1.2.0/2F/09.-2010-0053 azonosítószámú projekt során csatornahálózat és szennyvíztisztító telep tervezésére és kivitelezésére a FIDIC Sárga könyv szerint
Csatornahálózat kiépítése, kiviteli tervek készítése:
Gyűjtő új, gravitációs rendszerű, DN200: 26 880 fm
Gyűjtő új, nyomott rendszerű, DE 160 alatt: 2 537m (ezen belül: D140 KPE 1 280 fm és D 90 KPE 1 257 fm)
Bekötővezeték, gravitációs rendszerű: 16 485fm
Körzeti átemelő (építés, gépészet, elektronika) 5db
Házi bekötések: 1 432db
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek.
Szennyvíztisztító telep:
Meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése, kiviteli tervek készítése:
Harmadfokú tisztítás építése: + 200 m3/d
Víztelenített iszap kezelése: +0,4 t/év
Iszapsűrítés: +0,9 m3/d
A telep tervezett helye: öcsödi 02 hrsz.
Nyers kevert szennyvíz paraméterei:
KOIk: 1 267 g/m3
BOI5: 691 g/m3
NH4-N: 104 g/m3
ö.leb.a. 807 g/m3
ö.P. 23 g/m3
ö. szervezetlen N 138 g/m3
SZOE 30 g/m3
A kibocsátás paraméterei:
pH. 6,5-9,0
KOIk: 100 mg/l
BOI5: 30 mg/l
NH4-N: 10mg/l
ö.leb.a. 35 g/l
ö.P. 5 mg/l
ö. szervezetlen N 30 mg/l
szulfidok 0,01mg/l
SZOE 15 mg/l
Aktív klór 2mg/l
Coliform szám 10 i/cm3
A 300 m3 / nap hidraulikai kapacitáshoz tartozó együttes terhelés: 3 443 LEÉ.
Ajánlattevő feladata a megvalósítandó létesítmények vízjogi létesítési engedélyezési, építési, kiviteli és megvalósulási terveinek elkészítése, illetve a létesítmény megvalósításához szükséges minden szükséges tervezési feladat elvégzése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése, a létesítmények megvalósítása az ajánlatában vállalt határidőkre, a próbaüzem (180 nap) lefolytatása, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélykérelem benyújtása az illetékes hatósághoz.
Az Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű KEOP-.1.2.0/2F/09.-2010-0053 azonosítószámú projekt keretében a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése vonatkozásában elszámolható költség: nettó 1 444 450 868,-Ft, az alábbi bontásban:
Csatornahálózat építés vonatkozásában elszámolható költség: nettó: 1 414 071 868,- Ft (tartalékkeret nélkül)
Szennyvíztisztító telep vonatkozásában elszámolható költség: nettó 30 379 000,- Ft. (tartalékkeret nélkül)
Tartalékkeret összege: Ajánlatkérő mind a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése, mind a szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése vonatkozásában a vonatkozó nettó Egyösszegű ajánlati ár 2%-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít. (a tartalékkeret összege a 306/2011 (XII. 23.) Kormányrendelet 7.§ (4) bekezdése alapján szerepel a becsült értékben)
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 1473339885 Pénznem: HUF
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45232400-6
45232410-9
45233223-8
45233228-3
45232423-3
45232420-2
45232422-6
45232421-9
71320000-7
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 1519113468 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 550 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)60
Fenntarthatósági /Környezetvédelmi terv.30
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 244 - 401133
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/12/19 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 130 - 223633
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/06 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1.sz. módosítás:
Eredeti szerződéses feltétel:
TIEF TERRA Kft. címe: 2750 Nagykőrös, Eszperantó u. 2.
Módosított szerződéses feltétel:
TIEF TERRA Kft. címe: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 1.
2.sz. módosítás:
Eredeti szerződéses feltétel:
Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek pont
Módosított szerződéses feltétel: Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek pontja az alábbi 3.7. alponttal egészül ki:
3.7 A tartalékkeret összege 30.382.269,-Ft, amelyből az 1. számú szerződésmódosítás következtében felhasználásra kerül 5.874.222,-Ft, így a tartalékkeret fennmaradó összege 24.508.047,-Ft.
3.sz. módosítás:
Eredeti szerződéses feltétel:
2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek
3.2 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 83,72. %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 16,28 %-a Önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszámláznia. Vállalkozó teljesítésének arányában havonta jogosult az általa igazoltan elvégzett munkálatok vonatkozásában számlát benyújtani, azzal, hogy
a) nettó 100 millió forintnál kisebb összegű rész-számla benyújtására nincs lehetőség,
b) az első részszámlát nyertesként kihirdetett ajánlattevő legkésőbb az Egyösszegű nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő teljesítés elérésekor jogosult benyújtani
c) legalább 6 részszámla (ide értve a végszámlát is) benyújtása kötelező.
d) a végszámla mértéke minimum az Egyösszegű nettó ajánlati ár 10 %-a…
Módosított szerződéses feltétel:
2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek
3.2 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 94,622951. %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 5,377049 %-a Önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszámláznia. Vállalkozó teljesítésének arányában havonta jogosult az általa igazoltan elvégzett munkálatok vonatkozásában számlát benyújtani, azzal, hogy
a) nettó 100 millió forintnál kisebb összegű rész-számla benyújtására nincs lehetőség,
b) az első részszámlát nyertesként kihirdetett ajánlattevő legkésőbb az Egyösszegű nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő teljesítés elérésekor jogosult benyújtani
c) legalább 6 részszámla (ide értve a végszámlát is) benyújtása kötelező.
d) a végszámla mértéke minimum az Egyösszegű nettó ajánlati ár 10 %-a…
IV.1.3) A módosítás indoka:
1.sz módosítás indokolása:
A TIEF TERRA Kft. Vállalkozó székhely címe megváltozott. A változásokról az adatokat a Budapesti Környéki Törvényszék Cégbírósága 2013.10.17-én jegyezte be.
2.sz módosítás indokolása:
Vállalkozó 2014. május 06-i dátummal vállalkozói követelést nyújtott be, tekintettel arra, hogy a JNSZ-143/11/2013 iktató számú Közútkezelői Hozzájárulás az Állami tulajdonú utak vonatkozásában teljes úthelyreállítást írt elő. A követelt összeg nettó 5.874.222,-Ft-. A projektre irányadó, hatályos támogatási szerződés alapján a sávoson felüli úthelyreállítás nem elszámolható költség, ugyanakkor a 2012.09.14-i NFÜ közlemény alapján elszámolható, abban az esetben, ha a projektben rendelkezésre áll tartalékkeret. Megrendelő a Közreműködő Szervezettel előzetesen koncepcionális egyeztetést folytatott le, amelyben a Közreműködő Szervezet a vállalkozói követelést műszaki-szakmai, illetve támogathatósági szempontok alapján elfogadhatónak tartotta. Az 1. számú vállalkozói követelés dokumentumai jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.
3. sz. módosítás indokolása:
Megrendelő 2014. június 06-i dátummal módosította a Szerződés pénzügyi fedezetét jelentő projekt Támogatási Szerződését. Az elszámolható költségek vonatkozásában az EU és költségvetési támogatás 94,622951 %-ra nőtt, az Önkormányzati önrész pedig 5,377049%-a csökkent. A módosítás nincs hatással a Szerződés Végösszegére.
A Szerződés módosítására okot adó körülmények a szerződéskötést követően, a szerződéskötésig előre nem látható okból merültek fel, továbbá a Kivitelező lényeges, jogos érdekét sérti, ezért a módosítás nem ütközik a Kbt. szerződésmódosítására vonatkozó rendelkezéseibe.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/09/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A végleges szerződéses ár (II.2. pont) a tartalékkeret (2%) nélkül került rögzítésre.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/14 (év/hó/nap)