Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.11.03.
Iktatószám: 22286/2015
CPV Kód: 79418000-7;79419000-4
Ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Budapest, Magyarország, illetve az Ajánlatkérő, valamint a nyertes ajánlattevők székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: európai uniós forrásfelhasználások projektfelügyelete
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagypál Sándor ügyvezető
Telefon: +3612390420
E-mail: nefpi@nefpi.hu
Fax: +3612390420
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nefpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): európai uniós forrásfelhasználások projektfelügyelete
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Keretmegállapodás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság projektfelügyelete alá tartozó operatív programok keretében megvalósuló projektek közbeszerzési, beszerzési eljárásai lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 11
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest, Magyarország, illetve az Ajánlatkérő, valamint a nyertes ajánlattevők székhelye
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma 5
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: 48
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 5.000.000.000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Keretmegállapodás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság projektfelügyelete alá tartozó operatív programok keretében megvalósuló projektek közbeszerzési, beszerzési eljárásai lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása tárgyában
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79418000-7
További tárgyak: 79419000-4
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) Korm. rendeletben szabályozza a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházásokkal kapcsolatos intézkedések körét.
A rendelet 3. §-a értelmében a miniszter e tárgykörbe tartozó feladatait az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felállításával, annak közreműködésével látja el.
Az NFP az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő (derogációs), a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a 2007-2013 programozási időszak Környezet és Energia Operatív Program terhére finanszírozott szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek kapcsán, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs
a) szennyvízelvezetési és- tisztítási,
b) hulladékgazdálkodási, és
c) ivóvízminőség-javító
projektekkel összefüggésben - többek között - az alábbi feladatokat látja el:
- kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét és a rendeletben meghatározott esetekben lefolytatja, illetve figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárásokat, továbbá
- ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat.
A jelen keretmegállapodás tárgya az NFP projektfelügyelete alá tartozó projektek tekintetében az NFP, mint megbízott Ajánlatkérő szervezet által lebonyolítandó közbeszerzési és beszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása.
Az ellátandó feladat mennyisége az alábbi előirányzott mennyiségek figyelembe vételével:
- 220 db árubeszerzési tárgyú közbeszerzési, vagy beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása,
- 2000 db szolgáltatás tárgyú közbeszerzési, vagy beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása;
- 1200 db kivitelezés tárgyú közbeszerzési, vagy beszerzési tárgyú eljárás teljes körű lebonyolítása.
A fenti mennyiségtől való eltérés lehetőségét Ajánlatkérő a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján mind összességében, mind a jelölt kategóriák tekintetében külön-külön +30%-ban határozza meg.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses keret ne kerüljön teljes mértékben megrendelésre, ezáltal a szerződéses keretből történő lehívásra kötelezettséget nem vállal (ez mind a mennyiségi eltérés nélkül meghatározott teljes mennyiségre, mind a 30%-os mértékben meghatározott mennyiségi eltérésre vonatkozik). A keretmegállapodás az időbeli hatály megszűnésével, vagy a fenti mennyiségi keret lehívásával szűnik meg (a kettő közül a korábban bekövetkező körülmény szerint).
Ajánlatkérő az eljárás második részében, a Kbt. 109. § (1) bekezdés d) pontja alapján verseny újranyitásával indított eljárás keretében fog lehívást foganatosítani a keretmegállapodás terhére. Az eljárás második részének lefolytatására előre láthatólag projektenként, vagy projektcsomagonként, vagy azonos tárgyú beszerzések tekintetében projekteket összevonva fog sor kerülni.
Nyertes ajánlattevő feladatait részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A részletes és konkrét feladatok a keretmegállapodás második részeként lefolytatásra kerülő verseny újranyitással zajló eljárások során és az annak eredményeként megkötésre kerülő egyedi megbízási szerződésekben kerülnek meghatározásra, így a jelen pontban ismertetett elvégzendő feladatok tájékoztató jellegűek, és a mennyiségek becsült mennyiségek.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 5.000.000.000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: a keretmegállapodás alapján, az eljárás második részében a verseny újranyitása során Ajánlatkérő késedelmi kötbért határoz meg az eljárás eredményeként létrejövő egyedi szerződésekben foglalt esetleges teljesítési rész- vagy véghatáridők késedelmes teljesítésére vonatkozóan, amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít. Mértéke az ajánlattevő megajánlása szerint alakul, mértéke az egyedi szerződés nettó értékének megajánlott %-a/naptári nap, minimum 1,25%, maximum 2% A késedelmi kötbér maximális értéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 25%-a lehet, mely elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani az ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül.

Előleg-visszafizetési biztosíték:
Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében - szállítói finanszírozás esetén - lehetővé teszi előleg igénybe vételét. Az előleg biztosítása esetén a keretmegállapodásos eljárás 2. részében (verseny újranyitás) Ajánlatkérő előleg-visszafizetési biztosítékot írhat elő - a keretmegállapodásos eljárás 2. részében meghatározott módon. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa a keretmegállapodásos eljárás 2. részében meghatározott formában az előlegbiztosítékot is. A biztosítékot a nyertes ajánlattevő az előlegbekérő okirattal együtt köteles rendelkezésre bocsátani.
A nyertes ajánlattevőnek a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontja alapján a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell bocsátania és a dokumentációban meghatározott határidőig érvényességét fenn kell tartania. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formákon felül.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzés esetén:
Mértéke a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege. A nyertes ajánlattevőnek az irányító hatóság javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontja alapján a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti módok bármelyike, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok bármelyike szerint kell nyújtani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A verseny újranyitása eredményeként megkötött egyedi szerződésben rögzített feladatok teljesítésének elszámolása utólag, az egyedi szerződések alapján teljesített feladatok és lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások során hozott eljárást lezáró döntés kihirdetését követően, az egyes lebonyolított eljárások kapcsán Ajánlatkérő által a mindenkor hatályos vonatkozó Támogatási szerződésben rögzítettek alapján lefolytatandó közbeszerzési és beszerzési eljárások tárgyára elszámolható költségek alapul vételével történik, a keretmegállapodásos eljárás második részében a nyertes ajánlattevő által megajánlott százalékos mértékben.
Nyertes ajánlattevő az adott eljárás ellenértékeként meghatározott megbízási díj 75%-át egyszerű beszerzés esetén az eredményről szóló tájékoztató ajánlattevők részére történő kiküldése után, közbeszerzési eljárás esetén pedig az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevők részére történő megküldése után, míg a fennmaradó 25 %-ot a beszerzési eljárás vagy közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés megkötését követően jogosult számlázni a dokumentációban rögzített részletes feltételek szerint.
Amennyiben a beszerzési eljárás és/vagy közbeszerzési eljárás első alkalommal eredménytelenül (szerződéskötés nélkül) zárul, úgy nyertes ajánlattevő a továbbiakban az első, a megbízási díj 75%-os mértékét kitevő számlát követően további egy eljárást folytat le. A megbízási díj 25%-os mértékét kitevő számla benyújtására beszerzési eljárás esetén az eljárás eredményéről szóló tájékoztató kiküldése, míg közbeszerzési eljárás esetén az eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladását követően jogosult, a dokumentációban rögzített részletes feltételek szerint.
Ha a beszerzési vagy közbeszerzési eljárás során részajánlattétel lehetősége biztosított volt, és az eljárás csak valamely része tekintetében lett eredménytelen, akkor az eljárás eredményes részei vonatkozásában a megbízási díj 75%-a számlázható ki, míg a fennmaradó részre vonatkozó eljárás ismételt lefolytatása esetén a fennmaradó 25% megbízási díj számlázható ki, a beszerzési eljárás esetén az eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladásakor, közbeszerzési eljárás esetén pedig az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevők részére történő megküldése után, a dokumentációban rögzített részletes feltételek szerint.
Amennyiben a beszerzési eljárás és/vagy közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő döntése alapján az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül a mindenkori Kbt. vonatkozó szabályainak megfelelően, úgy a nyertes ajánlattevő az adott eljárás vonatkozásában a megbízási díj 15%-os mértékét kitevő számla benyújtására jogosult a gazdasági szereplők részére a visszavonásról szóló tájékoztatás megküldését követően, a dokumentációban rögzített részletes feltételek szerint.
A megbízási díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az Ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 130. § (1), (4)-(6) bekezdéseiben, Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés(ek)ben részletesen meghatározottak szerint.
A teljesítés igazolására a Kbt. 130.§ (1) bekezdésében foglaltak irányadóak.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A keretmegállapodásos eljárás 2. része alapján megkötött egyedi szerződések egyösszegű típusúak.
Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében szállítói finanszírozás esetén - a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontjában, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakkal összhangban - lehetővé teheti előleg igénybe vételét, a dokumentációban meghatározottak szerint.
Utófinanszírozás és önerőből megvalósuló beszerzés esetén Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A keretmegállapodásos eljárás 2. része alapján megkötött egyedi szerződés vonatkozásában igénybe vett előleg elszámolása az 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint történik. Az előleg összege, amennyiben a Vállalkozó él az előlegigénylés lehetőségével, a részszámlákból és a végszámlából arányosan kerül levonásra.
Az előleg igénybe vétele esetén annak elszámolása az egyes beszerzési, közbeszerzési eljárások ellenében benyújtott számlák értékéből arányosan történik az első részszámlától kezdve folyamatosan, valamennyi bonyolítási feladat tekintetében benyújtott számla az igényelt előleg mértékével csökkentett tartalommal nyújtható be.
A kifizetés során a Kbt. 130. § (4) - (6) bekezdései, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései megfelelően alkalmazandóak.
A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések teljesítése várhatóan kizárólag az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból támogatott beruházásokra vonatkozó valamennyi jogszabály, de különösen a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, a 2004/18/ EK Irányelv, a 24/2014 EU Irányelv, a Kbt., a Ptk. rendelkezéseire figyelemmel szükséges. A felsorolás nem teljes körű, a vonatkozó jogszabályi környezet maradéktalan ismerete és alkalmazása a nyertes ajánlattevő felelőssége.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 125. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra is.
Az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit.
A részletes fizetési feltételek a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27.§-a alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8.§ 10-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okokról szóló nyilatkozatok kapcsán a gazdasági szereplők részéről csak a felhívás feladásánál nem régebben kelt igazolások, nyilatkozatok fogadhatók el.
A kizáró okok fenn nem állását a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) közzétett „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
A Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a számlát,
- a számlán a felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás.
(Ajánlatkérő „sorban állás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti).
P/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő csatolja a felhívás feladását közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját kiegészítő mellékletek nélkül egyszerű másolatban (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az
Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési tanácsadás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az Ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő az 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P/3. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a felhívás feladását közvetlenül megelőző három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszak közbeszerzés tárgyából származó (közbeszerzési tanácsadás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/4. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell a beszerzés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítási kötvényét és az utolsó esedékes díjrészlet befizetését igazoló dokumentumot.
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az Ajánlatkérő elfogadni a fentiek szerint, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P/3), illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (P/1; P/2; P/4.) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetben támaszkodhat:
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján a felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évben kettőnél több üzleti évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési tanácsadás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési tanácsadás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a 750.000.000.- Ft-ot.
A közbeszerzési tanácsadás alatt Ajánlatkérő közbeszerzési eljárások teljes körű (az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció előkészítésétől az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés az ajánlattevőknek történő megküldéséig terjedő) lebonyolítását, és/vagy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 39-45. §-ai szerinti, továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. Fejezete (Az Európai Uniós támogatásból finanszírozott közbeszerzési eljárások ellenőrzése) szerinti, valamint a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet szerinti utó- vagy utólagos közbeszerzési jogi ellenőrzés és / vagy közbeszerzési jogi minőségellenőrzési feladat és/vagy szabályossági ellenőrzési feladat elvégzését érti.
P/3. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a felhívás feladását közvetlenül megelőző három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 900.000.000 Ft-ot, illetve a felhívás feladását közvetlenül megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési tanácsadás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 750.000.000 Ft összeget.
A közbeszerzési tanácsadás alatt Ajánlatkérő közbeszerzési eljárások teljes körű (az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció előkészítésétől az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés az ajánlattevőknek történő megküldéséig terjedő) lebonyolítását, és/vagy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 39-45. §-ai szerinti, továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. Fejezete (Az Európai Uniós támogatásból finanszírozott közbeszerzési eljárások ellenőrzése) szerinti, valamint a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet szerinti utó- vagy utólagos közbeszerzési jogi ellenőrzés és / vagy közbeszerzési jogi minőségellenőrzési feladat és/vagy szabályossági ellenőrzési feladat elvégzését érti.
P/4. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik hivatalos közbeszerzési tanácsadási tevékenységre vonatkozó, legalább 200 M HUF/év, és legalább 100 M HUF/káresemény mértékű, érvényes felelősségbiztosítással.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése cégszerű nyilatkozattal és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti igazolási móddal.
A cégszerű nyilatkozatban meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény jelen felhívás III.2.3. M/1. pontja szerint meghatározott pontos paramétereit (M/1.1.-M/1.2.).
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, az ellenszolgáltatás összegét (nettó Ft), a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
M/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján Ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - nevét, képzettségét, szakmai tapasztalatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai gyakorlat és tapasztalat a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának csatolásával, a képzettség, végzettség az iskolai oklevél másolatának csatolásával igazolandó. Csatolni kell a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot is.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az Ajánlatkérő elfogadni a fentiek szerint, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
M/1. a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban teljesített legalább összesen 500 darab közbeszerzési eljárás teljes körű (az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció előkészítésétől az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés az ajánlattevőknek történő megküldéséig terjedő) lebonyolítására és/vagy közbeszerzési eljárás ellenőrzésére jogszabály által feljogosított szerv részére történt minőségellenőrzésre, vagy szabályossági ellenőrzésre, vagy utó- vagy utólagos közbeszerzési jogi ellenőrzésre vonatkozó befejezett (szerződésszerűen teljesített) referenciamunkával, melyek közül:
M/1.1 legalább egy referencia települési vízellátás, és/vagy szennyvíz-elvezetés és/vagy szennyvíztisztítás, és/vagy szennyvízkezelés fejlesztése tárgyú - KEOP 1.2, vagy KEOP 1.3, vagy KEOP 1.4, vagy KEOP 2.1, vagy KEOP 2.2, vagy KEOP 2.5 intézkedés keretében megvalósuló -közbeszerzési eljárás lebonyolítására és/vagy közbeszerzési eljárás ellenőrzésére jogszabály által feljogosított szerv részére történt minőségellenőrzésre, vagy szabályossági ellenőrzésre, vagy utó- vagy utólagos közbeszerzési jogi ellenőrzésre vonatkozott, továbbá;
M/1.2 legalább egy referencia hulladékgazdálkodással és/vagy kármentesítéssel összefüggő fejlesztésre vonatkozó - KEOP 1.1, vagy KEOP 2.3, vagy KEOP 2.4, intézkedés keretében megvalósuló -közbeszerzési eljárás lebonyolítására és/vagy közbeszerzési eljárás ellenőrzésére jogszabály által feljogosított szerv részére történt minőségellenőrzésre, vagy szabályossági ellenőrzésre, vagy utó- vagy utólagos közbeszerzési jogi ellenőrzésre vonatkozott.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó referencia esetében az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldése, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 39-45. §-ai szerinti, továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. Fejezete (Az Európai Uniós támogatásból finanszírozott közbeszerzési eljárások ellenőrzése) szerinti, valamint a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet szerinti utó- vagy utólagos közbeszerzési jogi ellenőrzés és / vagy közbeszerzési jogi minőségellenőrzési feladat és/vagy szabályossági ellenőrzési feladat esetében a közbeszerzési jogi záró ellenőrző lista Megbízó részére történő megküldése jelen felhívás feladásának napjáig megtörtént.
M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. projektvezető szakemberek: legalább 2 fő felsőfokú jogi végzettségű, jogi szakvizsgával rendelkező szakember, aki legalább 3 év gyakorlattal rendelkezik EU támogatásból megvalósuló projektek közbeszerzéseinek lebonyolításában és/vagy a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, és/vagy a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet és/vagy a 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet és/vagy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és/vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet és/vagy a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési jogi utó- vagy utólagos ellenőrzésben és / vagy közbeszerzési jogi minőségellenőrzésben és/vagy közbeszerzési szabályossági ellenőrzési feladat elvégzésében;
M/2.2. senior szakemberek: legalább 2 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 3 év gyakorlattal rendelkezik EU támogatásból megvalósuló projektek közbeszerzéseinek lebonyolításában és/vagy a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, és/vagy a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, és/vagy a 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet, és/vagy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és/vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet és/vagy a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési jogi utó- vagy utólagos ellenőrzésben és / vagy közbeszerzési jogi minőségellenőrzésben és/vagy közbeszerzési szabályossági ellenőrzési feladat elvégzésében.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár %-ban megadva (vetítési alap: a lefolytatandó közbeszerzési és beszerzési eljárások tárgyára elszámolható költségek összértéke), ezen belül: 95
1.1. uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második Része szerinti közbeszerzési eljárás (árubeszerzés, szolgáltatás) 20
1.2. uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második Része szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás) 25
1.3. uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetményes eljárás 15
1.4. keretmegállapodásos eljárás második részének lefolytatása 15
1.5. uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása 10
1.6. uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás lefolytatása 5
1.7. beszerzési eljárás lefolytatása 5
2. Késedelmi kötbér mértéke: az egyedi szerződés nettó értékének %-a/naptári nap (min. 1,25%, max. 2%) 5
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/12/10 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 óra
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/12/10 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/12/10 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 óra
(adott esetben) Hely: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 6. emelet, tárgyaló)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § meghatározottak szerint, különös tekintettel a Kbt. 62. § (1), (3)-(4) és (6)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések Európai Uniós Alapokból finanszírozott programokkal kapcsolatos beszerzések, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által felügyelt operatív programok keretében megvalósuló beruházások közbeszerzéseire és beszerzéseire vonatkoznak.
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1) Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejártáig tájékoztatja ajánlattevőket az eljárás eredményéről írásbeli összegezés megküldésével.
VI.3.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció a felhívás megjelenésétől kezdődően beszerezhető. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció átvétele. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik ajánlattevő átveszi a dokumentációt. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
A dokumentáció az A.II. mellékletben megadott helyen, munkanapokon 9-16 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9-11 óráig térítésmentesen vehető át. A dokumentáció elektronikus formában áll rendelkezésre, melyre tekintettel annak átvételére elektronikus úton is van lehetőség, Ajánlatkérő által a kérelemben megjelölt címre történő megküldéssel. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A dokumentáció átvételét vissza kell igazolni az A.II. mellékletben megadott elérhetőség valamelyikén írásban, megadva az érintett gazdasági szereplő alapadatait (név, faxszám és/vagy e-mail cím).
VI.3.3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
VI.3.4) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a VI.3.3) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont és alszempontjai esetén a pontozás a Közbeszerzési Hatóság 2/2004 módosított ajánlása (K.É. 2012. évi 61. szám) III. A fejezet 1.ba. pontja szerinti fordított arányosítással történik.
A 2 résszempont esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 módosított ajánlása (K.É. 2012. évi 61. szám) III. A fejezet 1.bb. pontja szerinti egyenes arányosítással történik.
Az Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében 2%-ban határozta meg azt a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, továbbá 1,25%-ban határozta meg azt a minimum elvárást, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, figyelemmel a Kbt. 71. § (7) bekezdésérre.
VI.3.5) Egyéb információk:
1) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását köti ki, amely összegszerűen meghatározott mértéke 20.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
- Az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00332945-00000017 számú fizetési számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással (Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az Ajánlatkérő számlájára történő tényleges beérkezés, jóváírás dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának);
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával;
- bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 59.§ (4) bekezdésére. Az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződés szerződést biztosító mellékkötelezettségévé.
2) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. Az ajánlat papír alapú és elektronikus példányának eltérése esetén a papír alapú példány tartalma az irányadó. A csomagoláson "AJÁNLAT - NFPI - Közbeszerzési tanácsadás”, illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
3) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
(A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell, azon egyértelműen jelölve a nemleges tartalmat ilyen esetben!)
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-át, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
4) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, vagy ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás.
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghatalmazást.
5) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, azzal, hogy a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti ajánlattételi nyilatkozatot az ajánlat eredeti aláírt példányban kell, hogy tartalmazza. Közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet által készített - nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
6) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
7) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
8) Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 67. § -a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 67. § (5) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
10) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
11) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
12) A devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
13) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: jelen felhívás III.2.2.) pontjában: P1, P2, P3, P4; III.2.3.) pontjában: M1, M2.
14) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.
15) Az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig és ajánlatok benyújtására felhívás IV.3.8) pontjában pontosan megjelölt helyen sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
16) Ajánlatkérő kiköti, hogy az egyedi szerződések teljesítése során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotáson az Ajánlatkérő területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is.
17) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
18) Ajánlattevőnek ajánlatában egyértelműen nyilatkoznia kell az esetleges üzleti titokra vonatkozóan.
19) A jelen keretmegállapodásos eljárásban az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Ajánlattevőknek az 1. részszempontra a vállalásukat %-os formában kell megadniuk, a vállalás alapja a lefolytatandó közbeszerzési és beszerzési eljárások tárgyára elszámolható költségek összértéke. A Kbt. 110. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő az eljárás második részében értékelési szempontként szintén az összességében legelőnyösebb ajánlat elvét alkalmazza. A verseny újranyitása során ugyanezen szempontokra kell vállalást tenniük, mint az eljárás első szakaszában, az ajánlattevőknek vállalásukat %-os formában kell megadniuk, a vállalás alapja a lefolytatandó közbeszerzési és beszerzési eljárások tárgyára elszámolható költségek összértéke.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 2.1. pontja a következőképpen rendelkezik:„Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), mely nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1%-ánál”, amely jogszabályi rendelkezés Ajánlatkérőre kötelező jelleggel vonatkozik. Ennek megfelelően Ajánlatkérőnek nem áll módjában a közbeszerzési költségek tekintetében a megajánlások 1%-on felüli összegét elszámolni adott projekt vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárások visszterhes jellegére tekintettel 0%-os megajánlás szintén nem tehető, így érvénytelennek nyilvánítja a 0%-os megajánlást.
Ajánlatkérő a lefolytatandó közbeszerzési és beszerzési eljárások tárgyára elszámolható költségek összértéke alatt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 2. fejezete (Az Elszámolhatóság Általános Szabályai) 2.1.2. alpontjában (Elszámolható költség) foglaltakat érti.
Ajánlattevőknek a 2. részszempontra a vállalásukat %-os formában kell megadniuk, ahol a késedelmi kötbér mértékének alapja az egyedi szerződés nettó értéke.
20) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 109. § (1) bekezdés d) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
21) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen keretmegállapodásos eljárás eredményeként létrejövő jogviszony(ok) keretében lefolytatott verseny újranyitások során fenntartja a jogot a Kbt. 40 § (3)-(4) bekezdésében foglaltak alkalmazására.
22) Ajánlatkérő rögzíti, hogy nyertes ajánlattevőknek a keretmegállapodás teljesítése során az alábbi szakemberekkel kell rendelkeznie, melyre vonatkozóan az ajánlatában nyilatkoznia kell:
- projektvezető szakemberek: legalább 4 fő felsőfokú jogi végzettségű, jogi szakvizsgával rendelkező szakember, aki legalább 3 év gyakorlattal rendelkezik EU támogatásból megvalósuló projektek közbeszerzéseinek lebonyolításában és/vagy a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, és/vagy a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, és/vagy a 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet, és/vagy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, és/vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, és/vagy a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési jogi utó- vagy utólagos ellenőrzésben és / vagy közbeszerzési jogi minőségellenőrzésben és/vagy közbeszerzési szabályossági ellenőrzési feladat elvégzésében;
- senior szakemberek: legalább 10 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 3 év gyakorlattal rendelkezik EU támogatásból megvalósuló projektek közbeszerzéseinek lebonyolításában és/vagy a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, és/vagy a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, és/vagy a 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet, és/vagy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, és/vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, és/vagy a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési jogi utó- vagy utólagos ellenőrzésben és / vagy közbeszerzési jogi minőségellenőrzésben és/vagy közbeszerzési szabályossági ellenőrzési feladat elvégzésében;
- junior szakemberek: legalább 10 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 1 év gyakorlattal rendelkezik EU támogatásból megvalósuló projektek közbeszerzéseinek lebonyolításában és/vagy a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, és/vagy a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, és/vagy a 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet, és/vagy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, és/vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, és/vagy a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési jogi utó- vagy utólagos ellenőrzésben és / vagy közbeszerzési jogi minőségellenőrzésben és/vagy közbeszerzési szabályossági ellenőrzési feladat elvégzésében.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/28 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jogi és Humánpolitikai Osztály
Telefon: +36 1 239 0420
E-mail: nefpi@nefpi.hu
Fax: +36 1 239 0420
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jogi és Humánpolitikai Osztály
Telefon: +36 1 239 0420
E-mail: nefpi@nefpi.hu
Fax: +36 1 239 0420
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jogi és Humánpolitikai Osztály
Telefon: +36 1 239 0420
E-mail: nefpi@nefpi.hu
Fax: +36 1 239 0420
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.