Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.11.04.
Iktatószám: 22347/2015
CPV Kód: 71351914-3;71351811-1;71351710-3;71353000-7;92521220-7
Ajánlatkérő: Déri Múzeum
Teljesítés helye: A Déri Múzeum illetékességi területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Déri Múzeum
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK17084
Postai cím: Déri tér 1.
Város: Debrecen
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Angi János
Telefon: + 36 52417561
E-mail: angi.janos@derimuzeum.hu
Fax: +36 52417560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.derimuzeum.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Régészeti szolgáltatások
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
A Déri Múzeum illetékességi területe
NUTS-kód HU321
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Részajánlatonként vállalkozási keretszerződés, mely jelen felhívás II.2.1) pontjában meghatározott feladatok elvégzésére vonatkozik.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
További tárgyak: 71351811-1
71351710-3
71353000-7
92521220-7
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre x egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
I. részajánlat
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárás végzése terepi dokumentációval, szükség szerint geodéziai szolgáltatásokkal, térinformatikai feldolgozással Hajdú-Bihar megye területén.
Hatályos jogszabályi előírások szerinti megelőző régészeti feltárások elvégzése egyedi megrendelések alapján a keretszerződés szerint, amennyiben a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény régészeti feltárásra kötelezi a beruházást végzőt. A régészeti feltárással érintett terület nagysága, elhelyezkedése, a terepi és időjárási körülmények, valamint az elvégzendő feladat szakmai szempontjainak figyelembevétele, a teljesítés szakaszolása, minden esetben az egyedi megrendelésekben kerül meghatározásra.
II. részajánlat
A kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 7. § szerinti régészeti bontómunka (ásatási kézi munka) végzése Hajdú-Bihar megyei régészeti lelőhelyeken, ill. építési beruházások által érintett lelőhely részeken.
Az elvégzendő feladatok részletes ismertetése az Ajánlati dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) történik.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Mindkét részajánlat tekintetében késedelmi kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése alapján arra az esetre, ha olyan okból, melyért felelős, a szerződést megszegi.
A késedelmi kötbér mértékét az ajánlattevők határozzák meg jelen felhívás IV.2.1) pont alapján, melynek minimális mértéke mindegyik részajánlat tekintetében 100.000. Ft/naptári nap, maximális értéke 300.000.Ft/naptári nap. Az ajánlatkérőt (megrendelőt) bármely megrendeléssel összefüggésben az ajánlattevő (vállalkozó) 30 naptári napot meghaladó késedelme esetén megilleti a szerződés felmondásának joga mindkét részajánlat tekintetében.
Teljesítési biztosíték, melynek mértéke:
Az I. részajánlat tekintetében: 10 M HUF.
A II. részajánlat tekintetében: 7 M HUF.
A biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában és a szerződés hatályba lépéséig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosítéknak legalább a szerződés teljesítési határidőt követő 30. napig hatályban kell maradnia.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint nyilatkoznia kell, hogy a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépéséig az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részajánlatonként csatolandó.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 126. § (6) bekezdésben foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a Dokumentáció részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme mindkét részajánlat tekintetében: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít egyik részajánlat esetében sem. Ajánlattevő a Kbt. 130. § (5) bekezdése alapján mindkét részajánlat tekintetében megrendelésenként nyújthat be számlákat az adott megrendelésben foglaltak szerint.
A számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján 30 napos fizetési határidővel történik. A szerződés teljesítésének elismerésére a Kbt. 130. § (1) bekezdése az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 130. § (6) bekezdésére is.
A számlák kifizetése során alkalmazásra kerülnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának előírásai.
A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nem követelmény, s az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, és nem írja elő a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet és a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről szóló 14/2015. (III. 11.) MvM rendelet rendelkezései.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az I. részajánlat tekintetében
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevő külön-külön) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és a 10-11. § szerint köteles igazolni, hogy nem állnak fenn vele szemben a kizáró okok.
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevő külön-külön) a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) és e) pontja tekintetében az ajánlattevő választása szerint vagy nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) és e) pontja hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet maga nyilatkozik cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva, hogy nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) és e) pontja hatálya alá.
A fenti meghatározott kizáró okok és azok igazolási módjai mindkét részajánlatra vonatkoznak.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy csak az eljárást megindító felhívás feladását követően keletkező dokumentumokat és jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozatot vagy igazolást fogad el a kizáró okok igazolása tekintetében.
A II. részajánlat tekintetében
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevő külön-külön) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és a 10-11. § szerint köteles igazolni, hogy nem állnak fenn vele szemben a kizáró okok.
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevő külön-külön) a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az ajánlattevő választása szerint vagy nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet maga nyilatkozik cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva, hogy nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni mindkét részajánlat tekintetében:
A) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladását követően kelt nyilatkozata valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja,
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorba állás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
Ajánlatkérő sorban állás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
B) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozat az előző három üzleti évben a teljes és közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A fenti igazolási móddal kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésére.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya alatt az I. részajánlat tekintetében régészeti feltárást, a II. részajánlat tekintetében pedig régészeti bontómunkát (régészeti kézi földmunkát) érti.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése is irányadó az alkalmassági feltétek igazolása során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmasságot kizáró feltétel az I. részajánlat tekintetében, ha
- [A)] az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorba állás fordult elő;
- [B.1)] az ajánlattevőnek az előző három üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte el a nettó 600 M HUF-ot;
- [B.2)] az ajánlattevő az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 60 M HUF-ot (az újonnan piacra lépő szervezetek tekintetében nettó 40 M HUF).
Alkalmasságot kizáró feltétel a II. részajánlat tekintetében, ha
- [A)] az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorba állás fordult elő;
- [B.1)] az ajánlattevőnek az előző három üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte el a nettó 400 M HUF-ot;
- [B)] az ajánlattevő az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 150 M HUF-ot (az újonnan piacra lépő szervezetek tekintetében nettó 120 M HUF).
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. A Kbt. 55. § (4) bekezdés tekintetében a gazdasági szereplőkre kizárólag egyenként vonatkoztatható alkalmassági feltétel, azaz elegendő, ha a közös ajánlattevők közül csak egy felel meg a fenti alkalmassági feltételnek: [A)].
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az a szervezet, amelynek kapacitásai a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásaira vonatkoznak, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni az I. részajánlat tekintetében:
A) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben teljesített komplex régészeti feltárásra vonatkozó referenciák ismertetése a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a szerződés tárgyának ismertetése, a régészeti feltárással érintett terület nagysága,
- a szerződés teljesítésének időpontja (év, hónap, nap),
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
B) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni tervezett szakemberek bemutatása végzettségük, képzettségük és gyakorlati idejük ismertetését tartalmazó, az adott személy által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell a képzettség, végzettség igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá az adott személy által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni a II. részajánlat tekintetében:
A) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben teljesített régészeti bontómunkák (régészeti kézi földmunkákra) vonatkozó referenciák ismertetése a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a szerződés tárgyának ismertetése,
- a szerződés teljesítésének időpontja (év, hónap, nap),
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
B) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés i) pontja alapján kármentesítési és/vagy hulladékkezelési tevékenységre kiterjedő ISO 14001:2004, vagy azzal egyenértékű bevezetett környezetvédelmi vezetési rendszer(ek) igazolása, vagy ezzel egyenértékű környezetvédelmi intézkedések bemutatása, leírása, vagy igazolása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése is irányadó az alkalmassági feltétek igazolása során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmasságot kizáró feltétel az I. részajánlat tekintetében, ha
- [A)] az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évből összesen legalább 100.000. m2 komplex régészeti feltárásra vonatkozó referenciával.
[Ajánlatkérő a referenciát nem évenként vizsgálja, hanem a fenti időszakban kell a fenti mennyiségnek (értéknek) megfelelő referenciával rendelkezni.]
- [B)] ha az ajánlattevő nem tud bemutatni legalább
- legalább 5 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező régészt,
- 6 fő technikust,
- 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező fémrestaurátort,
- 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szilikátrestaurátort,
- 2 fő geodétát és vagy tér-, illetve geoinformatikust.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Alkalmasságot kizáró feltétel a II. részajánlat tekintetében, ha
- [A)] az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évből legalább 1 db régészeti bontómunkák (régészeti kézi földmunkákra) vonatkozó referenciával, ahol a szerződéses ár elérte a nettó 100 M HUF-ot.
[Ajánlatkérő a referenciát nem évenként vizsgálja, hanem a fenti időszakban kell a fenti mennyiségnek (értéknek) megfelelő referenciával rendelkezni.]
- [B)] ha nem rendelkezik környezeti kármentesítési és/vagy hulladékkezelési tevékenységre is kiterjedő ISO 14001:2004 tanúsítvánnyal vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a Kr. 17. § (3) bekezdése szerint azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
I. részajánlat tekintetében
1. Ásatásvezetés, régészeti szakfeladatok ellátása és terepi dokumentálás díja (Ft/m2) 50
2. A régészeti geofizikai feladatok ellátásának díja (Ft/m2) 12
3. A régészeti geodéziai feladatok ellátásának díja (Ft/m2) 12
4. Az agyagból készült tárgyak restaurálásának díja (feldolgozásra történő alkalmassá tétel, Ft/M30-as láda) 4
5. Az agyagból készült tárgyak restaurálásának díja (bemutatásra történő alkalmassá tétel) 10 cm feletti magasságú tárgy esetében (Ft/db) 3
6. Az agyagból készült tárgyak restaurálásának díja (bemutatásra történő alkalmassá tétel) 10 cm-es magasság alatti tárgy esetében (Ft/db) 3
7. A fémtárgyak és ún. finom leletek restaurálásának díja (Ft/db) 2
8. Az utófeldolgozás és a térinformatikai feladatok ellátásának díja (Ft/m2) 12
9. A késedelmi kötbér mértéke (min. 100.000, Ft/naptári nap, max. 300.000, Ft/naptári nap) 2
II. részajánlat tekinetében
1. A régészeti bontómunka elvégzésének díja (Ft/m2) 90
2. A késedelmi kötbér mértéke (min. 100.000, Ft/naptári nap, max. 300.000, Ft/naptári nap) 10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/12/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25400 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
a Dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő ingyenesen átveheti, a Dokumentáció ellenértékének megfizetése a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet által átutalással történhet az ajánlatkérőnek a 11738008-15372356 számú bankszámlájára. (Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét [„Régészet”] fel kell tüntetni.) A befizetett tételekről ajánlatkérő számlát állít ki, és azt megküldi a díjat átutaló címére.
A fenti összeg bruttó összeg.
A Dokumentáció árát nem részajánlatonként kell megfizetni, s mivel az ajánlatkérő a Dokumentációt nem részajánlatonként készítette el, azt átvenni sem lehet részajánlatonként.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/12/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/12/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: az A.II. mellékletben meghatározott szervezet kapcsolattartási címén [4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda].
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdés

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2019. év
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A Dokumentáció beszerzésének feltételei: a Dokumentáció előzetes bejelentkezést követően munkanapokon 8:30-16:00 óra, pénteken pedig 8:30 és 13:30 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8:30-10:00 óra között vehető át az A.II. mellékletben meghatározott szervezet kapcsolattartási címén [4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda]. A Dokumentáció megküldésére a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A Dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. [Ajánlatkérő a Dokumentáció átvételének tekinti azt az esetet is, amikor az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó a Dokumentációt megkéri elektronikusan, s az A.II. mellékletben meghatározott szervezet azt megküldi a részére.] A Dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható.
2. Az ajánlatokat jelen felhívás IV.3.4) pontjában meghatározott időpontig lehet benyújtani az A.III. mellékletben meghatározott szervezet kapcsolattartási címén [4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda].
3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) bekezdés szerint, jelen felhívásban, valamint a Dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 példányban papíralapon és elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) kell benyújtani. Amennyiben a papíralapon és az elektronikusan benyújtott ajánlat között eltérés mutatkozik, ajánlatkérő a papíralapon benyújtott dokumentumot tekinti irányadónak.
4. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rend. 7. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzésre tekintettel, a fentiekkel összefüggésben az ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatnak az elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
5. Az ajánlat - lehetőleg tartalomjegyzéket követő - első oldala(i)ként felolvasólap(ok) szerepeljen(ek), amelye(ke)n közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét és mindazon számszerűsíthető adatot, amelyet az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékel [Kbt. 60. § (6) bekezdés].
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá:
# Az ajánlattevőnek cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése tekintetében.
# Az ajánlattevő cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében [A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.] Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatokat részenként kell csatolnia.
# Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a feleknek egyenként), illetőleg a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal kapcsolatos alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatokat és a dokumentumokat. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat részenként kell csatolnia.
8. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a feleknek egyenként), illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek csatolnia kell az ajánlatot, illetőleg annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy képviseletre jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának), amennyiben a letelepedés szerinti ország joga ezt a jogintézményt ismeri, illetve magyarországi illetőségű gazdasági szereplők esetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében szereplő, ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintának az egyszerű másolatát.
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevők), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást is csatolni kell.
9. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, az erre vonatkozó (nemleges tartalmú) nyilatkozat is csatolandó.
10. Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. Az ajánlattevőnek erre vonatkozóan csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatot részenként kell csatolnia.
11. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, azonban elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdés szerinti felelős fordítást is.
12. Az ajánlatkérő jelen eljárás keretében benyújtandó valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdés alapján, kivéve a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melynek eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az ajánlatnak.
13. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban meghatározott alkalmassági feltételek: a pénzügyi intézménytől származó igazolással [III.2.2) pont A) alpont]a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétellel [III.2.2) pont B) alpont], a referenciákkal [III.2.3) pont A) alpont] és a környezetvédelmi tanúsítvánnyal, illetve az ezzel egyenértékű környezetvédelmi intézkedésekkel [III.2.3) pont B) alpont] kapcsolatos követelmények.
14. Az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-100 pont. A pontozási módszer ismertetése: ajánlatkérő mindegyik értékelési részszempontnál arányosítással állapítja meg a pontszámokat. A pontozási módszerének meghatározását a Dokumentáció tartalmazza.
15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ra és a Kbt. 28. § (1) bekezdésére.
16. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő ezzel összefüggésben tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdásági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség hiánypótlásra, azt el fogja rendelni.
17. Ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
19. Jelen felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. § szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/30 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Csigekert u. 75.
Város: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: +36 305656168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: +36 52504333
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Csigekert u. 75.
Város: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: +36 305656168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: +36 52504333
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Csigekert u. 75.
Város: Debrecen
Postai irányítószám:
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: + 36 305656168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: + 36 52504333
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Régészeti szolgáltatás
1) Rövid meghatározás:
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárás végzése terepi dokumentációval, szükség szerint geodéziai szolgáltatásokkal, térinformatikai feldolgozással Hajdú-Bihar megye területén.
Hatályos jogszabályi előírások szerinti megelőző régészeti feltárások elvégzése egyedi megrendelések alapján a keretszerződés szerint, amennyiben a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény régészeti feltárásra kötelezi a beruházást végzőt. A régészeti feltárással érintett terület nagysága, elhelyezkedése, a terepi és időjárási körülmények, valamint az elvégzendő feladat szakmai szempontjainak figyelembevétele, a teljesítés szakaszolása, minden esetben az egyedi megrendelésekben kerül meghatározásra.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
További tárgyak: 71351811-1
71351710-3
71353000-7
92521220-7
3) Mennyiség:
nettó 2 Mrd keretösszeg
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Régészeti bontómunka
1) Rövid meghatározás:
A kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 7. § szerinti régészeti bontómunka (ásatási kézi munka) végzése Hajdú-Bihar megyei régészeti lelőhelyeken, ill. építési beruházások által érintett lelőhely részeken.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
3) Mennyiség:
nettó 1,5 Mrd keretösszeg
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.