Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/152
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2013.12.26.
Iktatószám:22559/2013
CPV Kód:79552000-8
Ajánlatkérő:Szolnoki Városfejlesztő ZRT
Teljesítés helye:5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ERUDITIO Oktatási Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:városfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szolnoki Városfejlesztő ZRT
Postai cím: József Attila út 83.
Város/Község: Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Csatári István
Telefon: + 36 56372865
E-mail: csatari.istvan@szolnokmegye.hu
Fax: + 36 56372865
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): városfejlesztés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0040 kódszámú, „A természettudományos oktatás módszertanának, eszközrendszerének korszerűsítése és a diákkutatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban” című projekt megvalósításához szükséges szövegszerkesztési feladatok ellátására.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
NUTS-kód: HU322
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A közbeszerzés tárgya:
Vállalkozási szerződés a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0040 kódszámú, „A természettudományos oktatás módszertanának, eszközrendszerének korszerűsítése és a diákkutatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban” című projekt megvalósításához szükséges szövegszerkesztési feladatok ellátására.
A közbeszerzés mennyisége:
A tananyagfejlesztés során kifejlesztett kémia, fizika, biológia, földrajz tanulói munkafüzetek és szaktanári segédletek (NAT „Ember a természetben”, és a „Földünk-környezetünk” műveltségi területeihez igazított kísérleti és demonstrációs referencialistát és azok tételes és kidolgozott kísérletleírását tartalmazza összesen 23-23 db: 7,8 évfolyam 4 tantárgyában, valamint a 4 tantárgyban a 9-12.. évfolyam és az emelt szintű érettségizők számára) szerkesztésének, szöveggondozásának, képszerkesztésének, valamint korrektúrájának teljes körű ellátása.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá szakértői tanulmányok szöveggondozásának, szerkesztési tevékenységének ellátása.
Szerkesztés:
A tananyagfejlesztés során kifejlesztett kémia, fizika, biológia, földrajz tanulói munkafüzetek és szaktanári segédletek (NAT „Ember a természetben”, és a „Földünk-környezetünk” műveltségi területeihez igazított kísérleti és demonstrációs referencialistát és azok tételes és kidolgozott kísérletleírását tartalmazza összesen 23-23 db: 7,8 évfolyam 4 tantárgyában, valamint a 4 tantárgyban a 9-12.. évfolyam és az emelt szintű érettségizők számára) szerkesztésének teljes körű biztosítása az alábbiak alapján:
Részletes feladatleírás:
A fentiekben jelzett 46 db word anyag teljes körű szerkesztése, egységes szerkesztési alapelvek alapján. A változtatásokat, kiegészítéseket és javításokat a szerző tudta nélkül a szerkesztő nem teheti meg, ezért szükség szerint a szerkesztő feladata a szerzőkkel való kapcsolatfelvétel. A szerzők elérhetőségét tartalmazó listát ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja kizárólag ezen feladat ellátásához.
A szerkesztőnek a következőkre kell ügyelnie:
1. a kézirat szerkezetére, világos elrendezésére
2. a konzisztens nyelvhasználatra, stílusra (terminológia, rövidítés, helyesírás)
3. a szerkezeti elemek (címrendszer, tartalomjegyzék) egységesítésére és az ismétlések kizárására.
4. a megfogalmazásban benne maradt logikai hibák kiküszöbölésére
5. nyelvi és stiláris következetlenségek és hibák kiküszöbölésére
6. a hivatkozások, jegyzetek pontosságára és korrektségére
7. a főszövegben és a bibliográfiában szereplő nevek és címek ellenőrzésére
8. illusztrációk és a járulékos részek (függelék, névmagyarázat, név-és tárgymutató) meglétére és pontosságára.
Címrendszer: kidolgozása a szerkesztés egyik legnehezebb feladata. Tükröznie kell a mű logikai szerkezetét. A végleges szöveg címrendszerét össze kell vetni a tartalomjegyzék címeivel.
Betűtípus: verdana
Méret: 12 pontos
Sortáv: 1,15
Tartalomjegyzék (max. 3 cím mélységig) beszúrása szükséges.
Oldalszám a lap alján középen legyen.
Hivatkozások:
Az irodalmi és forráshivatkozásokat, valamint a megjegyzéseket lábjegyzetben kérjük feltüntetni. Kérjük, szövegközi (zárójeles) hivatkozást, illetve végjegyzetet ne használjanak.
Ajánlás a teljesítéshez:
Az irodalmi hivatkozások a következő formátum szerint szerepeljenek:
Szerző évszám: oldalszám. (pl. Ladányi 1994: 63.)
Több szerző által jegyzett mű esetén: Szerző – Szerző évszám: oldalszám. (pl. Belyó – Ékes 2008: 16.)
A hivatkozott irodalom a szövegtörzs után kerüljön felsorolásra a szerzők neve szerinti abc-sorrendben, a következő formátumban:
Kötet esetén: Szerző (évszám): Cím. Kiadás helye: Kiadó. (pl. Ladányi János (1994): Rétegződés és szelekció a felsőoktatásban. Budapest: Educatio Kiadó.)
Tanulmánykötetből: Szerző (évszám): Cím. In: Szerkesztő(k): Kötet címe. Kiadás helye: Kiadó. a cikk kezdő és befejező oldalszáma. (pl. Adler Judit (2008): A munkaerő-struktúra alakulása 2015-ig. In Borbély Tibor Bors – Fülöp Edit (szerk.): Munkaerő-piaci kutatások. Budapest: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. 27–51.)
Folyóiratcikk esetén: Szerző (évszám): Cím. Folyóirat, évszám/sorszám. a cikk kezdő és befejező oldalszáma. (pl. Medgyesi Konstantin (2005): A kertész, az orvos és a borkimérő. Szociológiai Szemle, 2005/1. 60–71.)
Internetes hivatkozás esetén kérjük, tüntessék fel a pontos URL-címet, valamint a letöltés dátumát is.
(pl. Magabiztosak a jogász pályakezdők. http://www.hrportal.hu/c/magabiztosak-a-jogasz-palyakezdok-20100421.html Letöltés ideje: 2010. július 15.)
Csak a ténylegesen lábjegyzetben hivatkozott munkák kerüljenek feltüntetésre.
Ábrák és táblázatok
A szövegben szereplő táblázatot és ábrát lásson el címmel és hivatkozással. A külső adatbázisokból vagy más kiadványokból, tankönyvekből származó ábrákat és táblázatokat a szöveghivatkozásokban alkalmazott forma szerint hivatkozza meg, a hivatkozás a táblázat vagy az ábra alatt szerepeljen.
A táblázatok oszlopai legyenek ellátva címekkel, illetve magyarázattal (fő; százalék; átlag; stb).
A szövegben szereplő grafikonok, külön excel-fájlban legyenek, az esetleges egyéb ábrák, képek külön fájlként, jpg-formátumban is legyenek mentve.
Szükséges továbbá a szerkesztő és a tananyagfejlesztők közötti szoros elektronikus együttműködés, kommunikáció biztosítása. A tananyagfejlesztők nevét és elérhetőségét tartalmazó táblázatot ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja. A szerkesztő szükség esetén egyeztet a tananyagfejlesztővel.
Eredmény:
1 db végleges szerkesztési szempontrendszer
23 db szerkesztett tanulói munkafüzet
23 db szerkesztett szaktanári segédlet

Szöveggondozás:
A tananyagfejlesztés során kifejlesztett kémia, fizika, biológia, földrajz tanulói munkafüzetek és szaktanári segédletek (NAT „Ember a természetben”, és a „Földünk-környezetünk” műveltségi területeihez igazított kísérleti és demonstrációs referencialistát és azok tételes és kidolgozott kísérletleírását tartalmazza összesen 23-23 db: 7,8 évfolyam 4 tantárgyában, valamint a 4 tantárgyban a 9-12.. évfolyam és az emelt szintű érettségizők számára) szöveggondozásának teljes körű biztosítása. A legfelelősségteljesebb tevékenység a kézirat megszerkesztése, ezért a szöveggondozó felelős a szakszerűen elvégzendő munkáért, de a szerkesztő jogi értelemben nem felelős a kinyomtatott kiadvány tartalmi részéért.
Részletes feladatleírás:
A kifejlesztett szaktanári segédletek és tanulói munkafüzetek egységes, nyelvi szöveggondozási tevékenységének ellátása. Egységes szöveggondozási szempontrendszer kialakítása, egyeztetve ajánlatkérővel.
A kézirat és szöveggondozás célja: a művet nyelvi, stiláris, helyesírási és könyvtechnikai szempontból egységessé és hibátlanná tegye.
Szövegjavítás: A szöveggondozó javítja a nyelvtani, helyesírási hibákat. A stiláris javítás problematikusabb.
Akadémiai helyesírás: a szöveggondozó lehetőleg ehhez ragaszkodjon, szükség esetén egyeztessen Megrendelővel.
Egységes jelölések, nevek, számok:
A szövegben előforduló jelölések használata és sorrendje következetes és pontos legyen! Gyakori hiba: (XIX. És 19. század)
Az oldalak, jegyzetek és illusztrációk számozása pontos legyen.
A szöveggondozás körébe tartozik az élőfej szövegezése is.
Kiemelések: ügyelni kell, hogy a szerző következetesen használja a kiemeléseket.
Óvakodjunk a kiemelések halmozásától!
Mutatókészítés: A névmutató elkészítése szükség szerint.
Nyelv: magyar
Eredmény:
1 db végleges szöveggondozási szempontrendszer
23 db szöveggondozott tanulói munkafüzet
23 db szöveggondozott szaktanári segédlet
Képszerkesztés:
A tananyagfejlesztés során kifejlesztett kémia, fizika, biológia, földrajz tanulói munkafüzetek és szaktanári segédletek (NAT „Ember a természetben”, és a „Földünk-környezetünk” műveltségi területeihez igazított kísérleti és demonstrációs referencialistát és azok tételes és kidolgozott kísérletleírását tartalmazza összesen 23-23 db: 7,8 évfolyam 4 tantárgyában, valamint a 4 tantárgyban a 9-12.. évfolyam és az emelt szintű érettségizők számára) képszerkesztésének teljes körű biztosítása az alábbiak alapján:
Részletes feladatleírás:
A fent leírt kiadványokhoz kapcsolódó képek, táblázatok, grafikonok megszerkesztése.
Eredmény:
23 db képszerkesztett tanulói munkafüzet
23 db képszerkesztett szaktanári segédlet
Korrektúra:
A tananyagfejlesztés során kifejlesztett kémia, fizika, biológia, földrajz tanulói munkafüzetek és szaktanári segédletek (NAT „Ember a természetben”, és a „Földünk-környezetünk” műveltségi területeihez igazított kísérleti és demonstrációs referencialistát és azok tételes és kidolgozott kísérletleírását tartalmazza összesen 23-23 db: 7,8 évfolyam 4 tantárgyában, valamint a 4 tantárgyban a 9-12.. évfolyam és az emelt szintű érettségizők számára) tördelt anyag korrektúrájának 2 körben történő teljes körű biztosítása az alábbiak alapján:
Részletes feladatleírás:
A tördelt anyagok nyelvi korrektúrájának 2 körben történő elvégzése. Azaz a betördelt anyag javítása, igazítása. A korrektúra jelek felvezetése a nyomtatott és vagy elektronikus pdf anyagban. A korrektúra javításokat a levonat jobb szélére javasolt írni. A javításokat tisztán, világosan, jól érthetően kell jelezni, hogy ne keletkezhessenek újabb hibák. A korrektúra során a tördelés hibáit is javítani kell. A korrektúra során a szöveg vagy a tördelés hibáit kell kijavítani, kisebb tartalmi vagy tipográfiai változtatásokat lehet eszközölni a szövegen.
A legfontosabb alapelvek:
a szövegben a hibás részeket megjelölni egy-egy jellel
a korrektúrajeleket mindig kétszer kell feltüntetni: egyszer a hiba előfordulási helyén, a szövegben, másodszor pedig szükséges megismételni a margón, melléírva a helyes megoldást vagy az utasítást (a tördelő ebből látja, hogy a szövegben hol van a hiba, majd a margón megkeresi ugyanazt a jelet, és a jel mellett talált javított változatot bevezeti a szövegbeli helyre)
egy bekezdésen, de legalább három soron belül lehetőleg ne legyen használva pontosan ugyanaz a jel, hiszen a tördelő a jelek alapján tájékozódik, és egymáshoz közeli azonos jelek megzavarhatják – esetleg összecseréli a két azonos jelhez tartozó javítást, újabb hibát okozva ezzel
a tördelőnek szánt „üzeneteket” minden esetben karikázzák be, nehogy ezek is belekerüljenek a szövegbe – folyóírással szükséges javítani, mert a nagybetűs írást a tördelő ennek megfelelően fogja átvezetni, azaz csak akkor kerüljön nagybetű, ha valóban verzált szeretnénk látni a szövegben.
A tördelővel történő szoros kapcsolattartás biztosítása. A jelzett javítások visszavezetésének ellenőrzése, esetleges ismételt javítások jelzése. Két körben történő korrektúra biztosítása. A kiadvány imprimálását Megrendelő által felkért szakmai megvalósító (laborvezető) végzi.
Eredmény:
23 db betördelt tanulói munkafüzet 2 körben történő korrektúrája
23 db betördelt szaktanári segédlet 2 körben történő korrektúrája
Tanulmányok szöveggondozása:
A projekt keretében az alábbi szakértői tanulmányok kerülnek kidolgozásra:
- A laboratórium délelőtti foglalkozásainak rendjének kialakítása
- Délutáni szakköri, foglalkozások rendjének kidolgozása
- A laboratórium kapacitás kihasználtságának elemzése a fenntartási időszakra
A nyertes ajánlattevő feladata a fenti tanulmányok szöveggondozásának, szerkesztési tevékenységének ellátása.
A nyertes ajánlattevő a fenti szakértői tanulmányok szöveggondozói tevékenységét látja el, melynek során elvégzi a nyelvi és tartalmi ellenőrzést és javításokat, valamint a tanulmányokban megjelenő adatok megállapítások szakmai megfelelőségét vizsgálja. Kiemelt feladat a szövegek szerkezeti elemeinek egységesítése, esetleges logikai hibák, szakszerűtlenségek feltárása.
• tanulmány az alábbi részeket tartalmazza:
o Szakértői tanulmány: A laboratórium délelőtti foglalkozásainak rendjének kialakítása:
½ szerzői ív
o Szakértői tanulmány: Délutáni szakköri, foglalkozások rendjének kidolgozása
½ szerzői ív
o Szakértői tanulmány: A laboratórium kapacitáskihasználtságának elemzése a fenntartási időszakra
1 szerzői ív
o Összesen várhatóan 2 szerzői ív
Tanulmányok szerkesztése:
A projekt keretében az alábbi szakértői tanulmányok kerülnek kidolgozásra:
- A laboratórium délelőtti foglalkozásainak rendjének kialakítása
- Délutáni szakköri, foglalkozások rendjének kidolgozása
- A laboratórium kapacitás kihasználtságának elemzése a fenntartási időszakra
A nyertes ajánlattevő feladata a fenti tanulmányok szerkesztési tevékenységének ellátása.
Az szerkesztés célja, hogy olvasmányosabb, gördülékenyebb, a gondolatokat pontosan kifejező és korrekt adatokat közlő legyen a szöveg. Az ajánlattevő a fenti szakértői tanulmányok szerkesztési tevékenységét látja el, melynek során elvégzi a helyesírási, nyelvhelyességi hibáinak, az elütések javítását, tárgyi tévedések, stílusbeli hibák korrigálását.
• Feladat mennyisége:
o Szakértői tanulmány: A laboratórium délelőtti foglalkozásainak rendjének kialakítása:
½ szerzői ív
o Szakértői tanulmány: Délutáni szakköri, foglalkozások rendjének kidolgozása
½ szerzői ív
o Szakértői tanulmány: A laboratórium kapacitáskihasználtságának elemzése a fenntartási időszakra
1 szerzői ív
A fentiekben jelzett 2 ívnyi tanulmányok teljes körű szerkesztése, egységes szerkesztési alapelvek alapján. A változtatásokat, kiegészítéseket és javításokat a szerző tudta nélkül a szerkesztő nem teheti meg, ezért szükség szerint a szerkesztő feladata a szerzőkkel való kapcsolatfelvétel. A szerzők elérhetőségét tartalmazó listát ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja kizárólag ezen feladat ellátásához.
A szerkesztőnek a következőkre kell ügyelnie:
1. a tanulmány szerkezetére, világos elrendezésére
2. a konzisztens nyelvhasználatra, stílusra (terminológia, rövidítés, helyesírás)
3. a szerkezeti elemek (címrendszer, tartalomjegyzék) egységesítésére és az ismétlések kizárására.
4. a megfogalmazásban benne maradt logikai hibák kiküszöbölésére
5. nyelvi és stiláris következetlenségek és hibák kiküszöbölésére
6. a hivatkozások, jegyzetek pontosságára és korrektségére
7. a főszövegben és a bibliográfiában szereplő nevek és címek ellenőrzésére
8. illusztrációk és a járulékos részek (függelék, névmagyarázat, név-és tárgymutató) meglétére és pontosságára.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79552000-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 12513795
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0040 kódszámú, „A természettudományos oktatás módszertanának, eszközrendszerének korszerűsítése és a diákkutatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban” című projekt megvalósításához szükséges szövegszerkesztési feladatok ellátására.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/11/25 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Zrt.
Postai cím: Honvéd tér 10/A I. em. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 12560000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 12513795 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 12513795 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 13252660 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
ERUDITIO Oktatási Zrt. (név) 1055 Budapest, Honvéd tér 10/A I. em. 3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

SORECO RESEARCH Kft. (név) 1082 Budapest, Kisfaludy u. 22. III. em. 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0040 kódszámú projekt
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2013/09/27 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/12/20 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------