Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Részvételi felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Gyorsított meghívásos
Közzététel dátuma:2015.11.04.
Iktatószám:22591/2015
CPV Kód:79314000-8
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Recsk
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.11.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Vagyonkezelő
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374136
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Vagyonkezelő
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Vagyonkezelés
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„A „Recsk I. - rézérc” és a „Recsk II - nemes- és színesfémérc” védnevű bányatelkek újrahasznosításának lehetőségeit és feltételeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány készítése”
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 10
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest, Recsk
NUTS-kód HU101, HU312
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya: „A „Recsk I. - rézérc” és a „Recsk II - nemes- és színesfémérc” védnevű bányatelkek újrahasznosításának lehetőségeit és feltételeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány készítése”
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79314000-8
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
„A „Recsk I. - rézérc” és a „Recsk II - nemes- és színesfémérc” védnevű bányatelkek újrahasznosításának lehetőségeit és feltételeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány készítése” az alábbiakban részletezettek szerint:
1 db megvalósíthatósági tanulmány elkészítése angol és magyar nyelven, amely az alábbi fejezeteket tartalmazza:
• Bányatelepenként 1-1 db ásványvagyon értékelés JORC szabvány szerint elkészítve,
• A bányatelkek koncessziós hasznosításának előkészítése, a bányatelkek újranyitása szükségességének vizsgálata és az újranyitás szükség szerinti előkészítése a következő szempontok szerint:
• A javasolt koncessziós díj meghatározása a rendelkezésre álló vagyon alapján ajánlattevő által elkészített modell szerint,
• jogi környezet értékelése,
• gazdasági környezet értékelése,
• műszaki környezet értékelése,
• társadalmi környezet értékelése,
• környezetvédelmi szempontú értékelés.
A megvalósíthatósági tanulmány elvárt struktúrája tekintetében lásd az ajánlati dokumentáció részeként kiadott Műszaki leírást.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1. Késedelmi kötbér: mértéke 1%/nap, a kötbér maximuma 20 napi tétele, azaz 20 %
2. Meghiúsulási kötbér: mértéke 20 %
3. Teljesítési biztosíték: Nyertes Részvételre jelentkezőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ára kell a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződés hatálybalépésekor az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Érvényessége: a teljesítési határidő lejártáig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal.
Ajánlattevőknek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet, nyertes ajánlattevő előleg igénylésére nem jogosult.
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
A nyertes ajánlattevő 1 db rész és 1 db végszámla benyújtására jogosult az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
o Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak, továbbá nem lehet Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező) az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok hatálya alatt áll.
o Az Ajánlatkérőnek a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan Részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fenti pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
o Részvételre jelentkezőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, az 56. § (2) bekezdésben valamint az 57. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §. meghatározottak szerint kell igazolnia.
o A Részvételre jelentkező a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
o A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján Részvételre jelentkező választása szerint:
• saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
• az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban felhívjuk Részvételre jelentkezők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában megjelent, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú, valamint 2012. június 1-jén a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatójára.
A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz a részvételi felhívás feladását (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Részvételre jelentkező országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §). A jelentkezésnek tartalmaznia kell az Részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1)
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a Részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.
Amennyiben a Részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus hatósági nyilvántartásból, azaz a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha a Részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a Részvételre jelentkező működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a részvételi felhívásban meghatározott értéket.

P2)
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján Részvételre jelentkező nyilatkozata a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy Részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha a Részvételre jelentkező olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P1). és P2). pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1). és P2). pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P3)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a részvételi felhívás közzétételénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatának eredeti vagy egyszerű másolati példányát, az alábbi kötelező tartalommal:
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlá(ka)t,
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
- a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a pénzforgalmi számlaszám(ok)on, attól függően, hogy a Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben a pénzügyi intézmény(ek) 12 hónapnál rövidebb ideje vezeti a számláját, úgy csatolni kell a korábbi pénzügyi intézmény nyilatkozatát is a jelzett időszakra vonatkozóan.
Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a jelentkezés benyújtásának időpontjában mely számlavezető pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha egy bankszámla már megszűnt.

P4)
Részvételre jelentkezőnek (közös Részvételre jelentkezőnek) csatolnia kell - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján az érvényes szakmai, a beszerzés tárgyára kiterjedő felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás (kötvény/fedezetigazolás) egyszerű másolati példányát.

A P1)-P4) pontok esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének c) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P1)
A Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező) alkalmatlan, amennyiben számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül bármelyik évben negatív volt.
Amennyiben a Részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a Részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen 150.000.000,- HUF értéket.


P2)
A Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti évben nem éri el összesen a 200.000.000,- HUF értéket.
Amennyiben a Részvételre jelentkező nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének kell elérnie az előírt összegeket (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).


P3)
A Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben bármely pénzügyi intézményének a nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti - 30 napot meghaladó sorban állása volt.

P4)
A Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik 1Mrd HUF kárértékű érvényes szakmai, a beszerzés tárgyára kiterjedő felelősségbiztosítással.
A P1); P3); P4) pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők közül - figyelemmel arra, hogy a P1; P3); P4) pontokban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P1); P3; P4) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös Részvételre jelentkezők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy ezen pontokban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
A fenti alkalmassági követelménynek (P2)) a közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1)
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap jelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti munkáinak ismertetése.
Részvételre jelentkezőnek az M1). pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással vagy referencianyilatkozattal kell igazolnia.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• az ellenszolgáltatás összegét (adott teljesítés %-os mértékét);
• a teljesítés idejét (a kezdő, a befejező időpont, min. év/hónap bontásban);
• a teljesítés helyét;
• a referencia tárgyát (az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid ismertetését, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt igazolás(ok)ból/ nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek!
Amennyiben a referenciaigazolás/nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot / műszaki tartalmat!
Amennyiben a referenciaigazolás/referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.
Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 129. § (7) bekezdésében, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében foglaltakra.
M2)
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell:
• saját kezűleg aláírt nyilatkozatot, amelyben vállalják, hogy az Részvételre jelentkező nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;
• saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, a dokumentációban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.)
• az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolatát.
Az Kbt. 55. § (5); (6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Közös részvételi jelentkezés esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M1)
Alkalmatlan a Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt:
a. legalább 1 db, JORC szabvány szerinti rézérc ásványvagyon értékelés készítésére vonatkozó, legalább nettó 5.000.000,- ellenszolgáltatási értékű referenciával.
b. legalább 1 db, JORC szabvány szerinti rézérc készletértékelés készítésére vonatkozó, legalább nettó 5.000.000,- ellenszolgáltatási értékű referenciával.
c. összességében legalább nettó 20.000.000,- Ft ellenszolgáltatási értékű, bánya vonatkozásában üzletviteli tanácsadási tevékenységre vonatkozó referenciával/referenciákkal.
d. legalább 1 db, bányászati/energetikai tárgyú megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó referenciával, amely gazdasági és társadalmi hatásvizsgálatot is tartalmazott.
e. összességében legalább nettó 20.000.000,- Ft ellenszolgáltatási értékű, bányászati vagy energetikai vonatkozású megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal.
f. összességében legalább nettó 10.000.000,- Ft ellenszolgáltatási értékű, bányászati vagy energetikai vonatkozású eszközértékelés készítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal.
A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia teljesíti az elvárt feltételeket.M2)
Alkalmatlan a Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez valamennyi az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel bíró szakemberrel:
a. legalább 1 fő, legalább felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves bányászati vagy energetikai vonatkozású stratégiai iparágbeli projektmenedzsment tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
b. legalább 1 fő, legalább felsőfokú közgazdasági végzettséggel és legalább 5 éves bányászati vagy energetikai vonatkozású eszközértékelési tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
c. legalább 1 fő, legalább felsőfokú végzettséggel és bányászati projektek fejlesztési szakaszában szerzett üzletviteli tanácsadási tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
d. legalább 1 fő, legalább felsőfokú jogi végzettséggel és legalább 3 éves bányajogi tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
e. legalább 1 fő, aki kompetens személy (competent person) JORC szerinti rézérc ásványvagyon becslés elkészítésére, és aki legalább három ilyen értékelést ellenjegyzett az elmúlt 36 hónapban.
f. legalább 1 fő, aki kompetens személy (competent person) JORC szerinti rézérc készletértékelés elkészítésére, és aki legalább három ilyen értékelést ellenjegyzett az elmúlt 36 hónapban.
g. legalább 1 fő, legalább felsőfokú bányamérnöki végzettséggel és legalább 5 éves földtani kutatási tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
h. legalább 1 fő, legalább felsőfokú geológus végzettséggel és legalább 5 éves földtani kutatási tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
i. legalább 1 fő, legalább felsőfokú környezetmérnöki végzettséggel és legalább 3 éves környezeti hatások meghatározásában szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
j. legalább 1 fő, legalább felsőfokú hidrogeológiai végzettséggel és legalább 3 éves hidrológiai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A szakemberek között az átfedés lehetséges, amennyiben a szakember teljesíti a rögzített elvárásokat.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
  Meghívásos
x Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A tanulmány által vizsgált 2 bánya 2016. évre előirányzott hasznosításának vagyonpolitikai előfeltétele a vonatkozó értékelési feladat ellátása. Melyre soron kívül kell sort keríteni a 2016. évi hasznosítás sikere érdekébe (vö. első teljesítési pont 2015. december 31.). Erre csak ezen eljárásfajta alkalmazásával kerülhet sikeresen sor.
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft)60
Előteljesítés vállalása napokban (max. 3 hónap)20
Szakmai ajánlat kidolgozottsága, feladatellátás módszertana20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/09 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/09 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2015/11/16 (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetősségét teljes körben biztosítja.
2. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2015. november 09. napja 11:00 óra Helye: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. A épület VII. emelet)
3. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a kiegészítő iratokban foglaltak az irányadók.
4. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban részvételi dokumentációt nem bocsát részvételre jelentkezők rendelkezésére, azonban a részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát kiegészítő iratokat, amelyek különösen a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkat, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, mintáját tartalmazza. A Részvételi felhívás IV.3.3. pontjában feltüntetett határidő a részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratokat igénylésének határideje.
5. A részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratokat az ajánlatkérő képviselője a részvételre jelentkező vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozó e-mailben tett igénybejelentését követően elektronikus formában - az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre - e-mail útján megküldve biztosítja a Kbt. 50. § (3) bekezdésében meghatározott módon. Igénybejelentés az anita.mirko@chsh.hu e-mail címen tehető a részvételi határidő lejártáig. Az igénylése esetén meg kell adni az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, levelezési címe, telefon és telefax száma, valamint e-mail címe.
6. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
7. A jelentkezés benyújtásának formai követelményeire a kiegészítő iratokban foglaltak az irányadóak. A részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban, a kiegészítő iratokban valamint adott esetben a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell jelentkezését elkészítenie és benyújtania 2 példányban (1 papíralapú eredeti példányban és 1 pld, a papíralapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban [elektronikus adathordozón (CD/DVD), jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. formátum). Amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott részvételi jelentkezés között eltérés van, úgy a részvételi jelentkezés az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. A részvételi jelentkezések formai követelményeire egyebekben a kiegészítő iratok előírásait kell alkalmazni.
8. A jelentkezéshez az alábbiakat is csatolni kell:
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a jelentkezőnek a jelentkezéséhez csatolni kell a cégbírósághoz (vagy a részvételre jelentkező országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §). A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
• A részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-mintáját, aki(k) a jelentkezést, illetve annak részét képező nyilatkozatokat (ideértve a meghatalmazásokat is) aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a gazdasági szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány, vagy nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében a jelentkezéshez csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
• Amennyiben a jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a részvételre jelentkező (közös jelentkezők), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
• Külföldi letelepedésű jelentkezők esetében, a jelentkezéshez szükséges csatolni az illetékes cégbíróság, illetve annak megfelelő cégnyilvántartó szerv nyilvántartásának a közbeszerzési eljárás megindítását, azaz a részvételi felhívás feladásának napját (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) követően kelt kivonatát (cégkivonat) vagy amennyiben a külföldi jelentkező országának joga szerint nem ismeri a cégkivonatot, azzal egyenértékű, legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmányt felelős magyar fordításban.
• A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint, nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
• Az ajánlatnak (tájékoztatásul az ajánlattételi szakaszhoz) tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett, cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint.
• A jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint).
• Amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem konzorciumban nyújt be részvételi jelentkezést, illetve később ajánlatot, akkor a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot (a konzorciumi megállapodást majd az ajánlattételi szakaszban, az ajánlathoz kell csatolni).
9. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol 10 pont a legjobb, 1 pont a legrosszabb érték.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012. útmutatója szerint az:
1. szempont esetében fordított arányosítás,
2. szempont esetében egyenes arányosítás,
3. szempont esetében sorba rendezés és lineáris arányosítás kombinációja az Ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
10. Ajánlatkérő, az eljárás második részében (ajánlattételi szakaszban) ajánlati biztosíték adását köti ki, amely összegszerűen meghatározott mértéke 5.000.000,- HUF. Az ajánlati biztosítékot az Részvételre jelentkezőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz az ajánlattételi határidő lejártáig - kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amely a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
11. A jelentkezésben szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, a jelentkezések összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a jelentkezés során a különböző devizák forintra történő átszámításánál a Részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (beszámoló és árbevétel) tekintetében az adott üzleti év utolsó napján, a felhívás III.2.3) M1). pontjában foglalt műszaki és szakmai alkalmassági követelmény (referencia) tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az Részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérté képezi.
12. A külföldi letelepedésű (székhelyű) jelentkezőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4 §. meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban - felelős magyar fordításban - kell benyújtani.
13. Jelen eljárás részvételi szakaszában a Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. Fentiekre tekintettel amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 74. § (3) bekezdésének alapján.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
15. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért a jelentkező a felelős.
16. Az ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy megköveteli, hogy a jelentkező a részvételi felhívás III.2.3. M2) pontjában meghatározott szakemberek vonatkozásában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a jelentkezésben ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az alábbi vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal szerepelnek a Magyar Mérnöki Kamarai (MMK) névjegyzékben.
- M2) g) pontban megjelölt szakember: „GT”
- M2) h) pontban megjelölt szakember: „GT”
- M2) i) pontban megjelölt szakember: „KB-T”
- M2) j) pontban megjelölt szakember: „SZVV-3.9”
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a jelentkezésben e pontokra bemutatott szakembereknek kell a szerződéskötésig szerepelniük a fentiekben előírt jogosultságokkal a kamarai névjegyzékben.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének és az általa megjelölt szakemberek bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.
17. A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. § (3) bekezdése, azaz a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti vagy hiteles másolatban, a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi nyilatkozatot cégszerűen aláírt, eredeti példányban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.
18. A részvételi jelentkezések benyújtásával járó összes költséget, kockázatot a részvételre jelentkezőnek kell viselnie - a Kbt. 165. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével.
19. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy ajánlatkérő a jelentkezők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. (P1) - P4); M1) - M2) alkalmassági feltételek)
20. Jelen részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137. §
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/30 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Fő u. 14-18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Mirkó Anita
Telefon: +36 1 4578040
E-mail: anita.mirko@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Fő u. 14-18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Mirkó Anita
Telefon: +36 1 4578040
E-mail: anita.mirko@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Fő u. 14-18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Mirkó Anita
Telefon: +36 1 4578040
E-mail: anita.mirko@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.