Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.11.04.
Iktatószám:22789/2015
CPV Kód:71222000-0
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:6720 Szeged, Széchenyi tér 4. (hrsz.: 3965)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.01.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK05960
Postai cím: Szalay utca 16.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Lacza Krisztián
Telefon: +36 13544218
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): igazságszolgáltatás
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A Szegedi Törvényszék, a Szegedi Járásbíróság és a Szegedi Járási Ügyészség közös használatában lévő 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. sz. alatti műemléki épület (hrsz: 3965) teljes rekonstrukciójához és bővítéséhez szükséges építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás nyújtása
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
6720 Szeged, Széchenyi tér 4. (hrsz.: 3965)
NUTS-kód HU333
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási Szerződés keretében a Szegedi Törvényszék, a Szegedi Járásbíróság és a Szegedi Járási Ügyészség közös használatában lévő 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. sz. alatti műemléki épület (hrsz.:3965) teljes rekonstrukciójához és bővítéséhez szükséges építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71222000-0
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A Szegedi Törvényszék, a Szegedi Járásbíróság és a Szegedi Járási Ügyészség közös használatában lévő 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. sz. alatti műemléki épület (hrsz.: 3965) teljes rekonstrukciójához és bővítéséhez (tervezetten 9500 m2) szükséges vázlatterv, építési engedélyezési tervdokumentáció (az engedélyezési tervhez csatolt árazott szakágankénti költségbecsléssel együtt), továbbá kiviteli tervdokumentáció, valamint munkanemenkénti tételes árazatlan és árazott tervezői költségvetés elkészítése a vonatkozó helyi és nemzeti hatályos rendeleteknek, szabványoknak, műszaki előírásoknak, valamint a közbeszerzésre vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek a betartásával az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározottak szerint az alábbi mennyiségben.

1.) Tervezési szolgáltatások
a) Vázlatterv: 3 pld. papír alapú, 1 példány digitális alapú
b1) Építési engedélyezési tervdokumentáció: 10 pld. papír alapú, 3 pld. digitális alapú (CD)
b2) Árazott szakágankénti tervezői költségbecslés: 3 pld. papír alapú, 3 pld. digitális alapú (CD).
c1) Kiviteli tervdokumentáció: 10 pld. papír alapú, 10 pld. digitális alapú (CD)
c2) Árazatlan tételes tervezői költségvetés: 10 pld. papír alapú, 10 pld. digitális alapú (CD)
c3) Árazott tételes tervezői költségvetés: 3 pld. papír alapú, 3 pld. digitális alapú (CD).
Az elkészített tervdokumentációkat az előírt példányban és formában kell átadni. A tervdokumentáció digitális alapú példányainak tartalmazni kell a tervdokumentációt pdf. formátumban is és szerkeszthető formátumban is (word, Excel, illetve Archicad17 programban szerkeszthet .pla és .dwg formátumok). A költségvetések digitális alapú példányainak tartalmazni kell a költségvetést pdf. és szerkeszthető formátumban is (Excel, illetve TERC V.I.P Silver programban szerkeszthető formátumok).
A nyertes ajánlattevő tervezési feladatához tartozik a 306/2011.(XII.23.) Kormányrendelet, a 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet és a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet szerinti engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése mellett, a szükséges hatósági egyeztetések lefolytatása, az ÉTDR-ben az építési engedély kérelem(ek) benyújtása és a tervdokumentáció feltöltése, továbbá a szükséges szolgáltatói engedélyezési eljárásokban az esetleges közműfejlesztési igények benyújtása, valamint szolgáltatói engedélyek kiadásához szükséges dokumentáció(k) összeállítása, az engedélyek benyújtása és az engedélyezési eljárás(ok)ban Ajánlatkérő képviselete.
Az elkészült tervek képezik a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzései eljárás (ok) műszaki leírását. Ezért a dokumentációknak, így különösen a kivitelezési dokumentációnak meg kell felelnie valamennyi a közbeszerzési törvény, és végrehajtási rendeletei által meghatározott előírásnak is.
A nyertes ajánlattevő által készítendő generáltervezői költségbecslés(ek) szolgálnak az építési beruházás becsült értékének meghatározására, ezért annak alkalmasnak kell lennie ezen cél betöltésére is.
2.) Műszaki szakértői közreműködés
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az elkészítendő tervdokumentációk alapján, a kivitelező kiválasztására irányuló tervezetten 3 db közbeszerzési eljárásban, az ajánlattevők részére megküldendő kiegészítő tájékoztatások elkészítésében, valamint a beérkezett ajánlatok elbírálásában való műszaki szakértői közreműködés.

3.) Generáltervezői és szakági művezetés
A nyertes ajánlattevő az általa elkészített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33. § (4) bekezdése szerinti generáltervezői és szakági művezetés végzésére köteles tervezetten 72 mérnöknap terjedelemben.
Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A generáltervezői és szakági művezetés magában foglalja a kivitelezés során szükséges tervismertetések megtartását, a kivitelező részéről felmerülő műszaki kérdések egyeztetését, a szükséges kiegészítő és/vagy részlettervek elkészítését, amelyek szükségesek minden tervezési terület kivitelezhetőségéhez vagy a kivitelező által készítendő gyártmánytervek elkészíthetőségéhez.
A részletes Műszaki Leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 400 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban található szerződéstervezetben foglaltak szerint
a) kötbér vállalását írja elő az ajánlattevő részére késedelmes teljesítés esetére, az ajánlattevő által az ajánlatában vállalt érték (minimum 0,5 %, maximum 1%) mértékben. A késedelmi kötbér maximális összege az összesített tervezési szolgáltatások nettó vállalkozói díjának 20%-a.
A késedelmi kötbér mértéke bírálati részszempont.
b) kötbérvállalását írja elő az ajánlattevő részére hibás teljesítés esetére. A hibás teljesítési kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után.
A hibás teljesítési kötbér maximális összege az összesített tervezési szolgáltatások nettó vállalkozói díjának 20%-a.
c) kötbérvállalását írja elő ajánlattevő részére, a szerződés teljesítésének - az ajánlattevőnek felróható okból bekövetkező - elmaradása (meghiúsulás) esetére.
A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegével saját forrásként rendelkezik, amely rendelkezésére áll.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése átutalással történik, figyelembe véve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.), továbbá a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét biztosítja az ajánlati dokumentációban található szerződéstervezetben meghatározottak szerint azzal, hogy az 1. részszámla az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését és annak az engedélyező hatósághoz történő benyújtását követően, a 2. részszámla illetékes építési engedélyezési hatóság által kiadott határozat Ajánlatkérő által történt kézhezvételét követően, a 3. részszámla a kivitelezési tervdokumentáció és az árazott, valamint az árazatlan költségvetések elkészítését követően, továbbá 1-1 db részszámla az egyes közbeszerzési eljárások eredményes lezárását követően nyújtható be.
A generáltervezői és szakági tervezői művezetési feladatok ellenértékének megfizetésére - tételes elszámolás alapján - negyedévente nyújtható be vállalkozói számla.
A vállalkozói számla benyújtásának a feltétele az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás.
Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 naptári nap.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
A fizetési feltételek további részletes szabályait az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) - d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Az ajánlatban az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-11. §-aiban előírtak szerint kell igazolnia a kizáró okok hatálya alá nem tartozását.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen ajánlati felhívás feladásának időpontjánál (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpontnál) nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban az ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-587. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 2-3.§-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ.2014.évi 57. szám 2014.május 16.) és „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ.2012.évi 61. szám, 2012.június 1.) tárgyú útmutatója figyelembevételével járjanak el.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
P1.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolandó valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A számlavezető pénzügyi intézmény által vezetett összes számlára (és azok alszámláira) vonatkozó pénzügyi intézményi nyilatkozatnak tartalmaznia kell információt arra vonatkozóan, hogy a számlán (és azok alszámláin) volt-e az ajánlati felhívás feladásának időpontjától (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított 12 hónapon belül 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás.
P2.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontját (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpontot) megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (generáltervezői feladatok ellátása, generáltervezői és szakági tervezői művezetéssel) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatának csatolása, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha ajánlattevő a P2.) pontban meghatározott irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kell kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései alkalmazandók.
A P1.) szerinti követelménynek közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel, a P2.) szerinti követelményeknek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az ajánlattevőre vonatkozó, a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági alkalmasságot kizáró tényezők:
P1.) Alkalmatlan, ha bármely pénzügyi intézmény nyilatkozata szerint a számlán (és azok alszámláin) az ajánlati felhívás feladásának időpontjától (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított 12 hónapon belül 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt.

P2.) Alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladásának időpontját (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpontot) megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (generáltervezői feladatok ellátása, generáltervezői és szakági tervezői művezetéssel) származó, általános forgalmi adó nélkül számított éves árbevételének átlaga - amennyiben tevékenységét, működését később kezdte meg, úgy a tevékenysége, működése megkezdésétől az ajánlati felhívás feladásának időpontjáig (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpontig) terjedő időtartam alatti, általános forgalmi adó nélkül számított, árbevétele - nem érte el a 80 millió forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M1.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (generáltervezői feladatok ellátása, generáltervezői és szakági tervezői művezetéssel) szerinti szolgáltatásainak ismertetése.
Az ismertetéshez csatolni kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdése alapján a megjelölt szolgáltatásokra vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével),
- a teljesítés helyét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szolgáltatás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának megfelelő-e,
- az ellenszolgáltatás nettó összegét az ajánlati felhívás feladásának időpontjától (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított 36 hónapban, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Nem HUF-ban történő referencia esetében ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.

M2.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő ismertesse a teljesítésbe általa bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) megnevezését, képzettségét, szakmai gyakorlatát és igazolja, hogy az érintett személyek (szervezetek) jogosultak a feladat ellátására az alábbiak szerint.

Az ismertetéshez csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melyben nyilatkozik a képzettségére, végzettségére, továbbá ismerteti a szakmai gyakorlatát, amelyből a szakmai gyakorlat jellege és időtartama egyértelműen megállapítható, mellékelve a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasság körében megjelölt egyes szakembereket mely jogosultságokra fogja igénybe venni.

A tervezői jogosultság tényét Ajánlatkérő a névjegyzékben a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint ellenőrzi, így amennyiben a szakember szerepel a kamarai elektronikus nyilvántartásban, az erre vonatkozó igazolást nem szükséges csatolni.
Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):(adott esetben)
Az ajánlattevőre vonatkozó, a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényezők:

M1.) Alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladásának időpontjától (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik összesen a közbeszerzés tárgyának (generáltervezői feladatok ellátása, generáltervezői és szakági tervezői művezetéssel) megfelelő szolgáltatásokra vonatkozó, a munka szerződésszerű teljesítését igazoló legalább 80 millió forint összegű referenciával, vagy referenciákkal, és amelyek közül

- legalább 1 db referencia olyan felelős generáltervezési munkára vonatkozik, amely referencia tárgya legalább 7000 m2 alapterületű, közintézményként működő, műemléki épület felújítása és/ vagy korszerűsítése, és amely legalább jogerős építési engedélyezési terv elkészültével zárult.


M2.) Alkalmatlan, ha a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint nem rendelkezik

a) 1 fő okleveles építészmérnök, aki a 266/2013.(VII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet/2. rész 2. pontjában előírt építészeti tervezés szakterületen érvényes „É” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, és legalább 3 éves műemléki területen szerzett tervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
b) 1 fő tartószerkezeti szakági tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet/2. rész 27. pontjában előírt építmények tartószerkezeti tervezés szakterületen, „T-É” jelölésű kategóriás tervezői, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, és legalább 3 éves tervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
c) 1 fő épületgépészeti szakági tervező mérnökkel, aki a 266/2013.(VII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet /2. rész 28. pontjában előírt építmények gépészeti tervezés szakterületen, „G” jelölésű tervezői, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, és legalább 3 éves tervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
d) 1 fő épületvillamossági szakági tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet/2. rész 29. pontjában előírt építmények építményvillamossági tervezés szakterülten, „V” jelölésű tervezői, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal és legalább 3 éves tervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
e) 1 fő építésügyi tűzvédelmi (TUE jelölés), vagy azzal egyenértékű szakági tervezői jogosultsággal, és legalább 3 éves tervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
f) 1 fő beépített tűzjelző berendezések (TUJ jelölés), vagy azzal egyenértékű szakági tervezői jogosultsággal, és legalább 3 éves tervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Egy szakember kizárólag egy pozícióba jelölhető, kivéve a d),e) és f) pontok alatti szakembereket.
A d), e) és f) pontok szerinti követelmények közül kettő vagy három követelménynek való megfelelés egy személy bemutatásával is igazolható.
A nyertes ajánlattevő szakembereinek rendelkeznie kell kamarai regisztrációval. A nyertes ajánlattevőnek az ajánlati felhívás VI.3.19. pontja szerint kell eljárnia.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
Ajánlati ár (összesített tervezési szolgáltatások vállalkozói díja, nettó értékben, Ft összegben meghatározva)10
Tervezői művezetés díja (fő/mérnöknapban meghatározva, nettó értékben, Ft összegben megadva)2
Késedelmes teljesítési kötbér (%/késedelmes nap) minimum 0,5 %, maximum 1 %)1
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2016/01/08 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/01/08 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/01/08 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Országos Bírósági Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 16. I. emelet 114. szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében nevesített személyek, továbbá szervek képviselői lehetnek jelen.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, ez az eljárásban való részvétel feltétele.
2. Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikusan (e-mailen) bocsátja az ajánlattevők vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozók rendelkezésére az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától.
A dokumentáció megküldésének feltétele, hogy a dokumentáció megkérésekor a dokumentációt kérő írásban közölje a következő információkat: cégnév, székhely, telefonszám, telefaxszám, pontos e-mail cím, kapcsolattartó neve, közvetlen telefon elérhetősége.
A dokumentáció megküldése iránti kérelmet az ajánlati felhívás A. melléklet II. pontjában megadott e-mail címre (drmolnar@mugyved.axelero.net) kell megküldeni.
3. Az ajánlatot 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá a teljes ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, PDF file formában egyetlen dokumentumba beszkennelve) kell benyújtani az ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt helyszínre közvetlenül vagy postai úton.
Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni.
Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az egyetlen dokumentumba beszkennelt elektronikus példány (pdf. file) mérete maximum 10 MB legyen.
4. Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában benyújtott ajánlat mindenben megegyezik a papír alapú eredeti példánnyal.
Ha az eredeti papír alapú példány és az elektronikus adathordozón olvasható példány között eltérés van, az eredeti papír alapú példány az irányadó. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további formai követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
5. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
6. Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összege 800.000,- Ft.
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető:
- az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319542-00000000 számú számlájára történt átutalással, a következő megjelöléssel: „Szegedi Törvényszék rekonstrukció” Az átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal (az ajánlattevő vagy a számlavezető pénzintézmény cégjegyzésre jogosult képviselője által aláírt és pecséttel ellátott okirat) kell igazolni
vagy
- az Ajánlatkérő javára szóló eredeti vagy közjegyző által hitelesített bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, melyen tárgyként fel kell tüntetni „Szegedi Törvényszék rekonstrukció” jogcímet. (a garancia érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia)
vagy
- a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - eredeti vagy közjegyző által hitelesített kötelezvénnyel. A kötelezvénynek az ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban a megjelölt dokumentumokkal alátámasztottan kell igazolni. Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint fizeti vissza.
7. Az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) - b) pontja szerinti, továbbá a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A nemleges tartalmú nyilatkozatokat is csatolni kell.
8. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése, a Kbt. 60. § (3), (5) és (6) bekezdései szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat.
9. Ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell a Kbt. 24. § (3) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatát.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot).
Amennyiben meghatalmazott személy írja alá a nyilatkozatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
12. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik olyan szakemberekkel /alkalmaz olyan szakembereket, akik közül az egyik elektronikai vagyonvédelmi rendszer tervezéséhez szükséges a személy- és vagyonvédelmi tevékenység, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében előírt rendőrségi igazolvánnyal, a másik szakember pedig felvonó tervezésre vonatkozó jogosítvánnyal rendelkezik.
A jelen pontban előírt szakemberek alkalmazását, a szerződés teljesítésébe történő bevonását legkésőbb a szerződéskötésig a nyertes ajánlattevőnek igazolnia kell. Ennek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy tudomásul veszi, hogy a szakemberek rendelkezésre állásának a szerződéskötés időpontjára való igazolása elmaradását Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének tekinti.
13. Ajánlattevőnek csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember esetében két tanú és a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy a szakember a közbeszerzési eljárásba történt bevonásáról tudomással bír, és az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítéshez a szerződés teljesítés időtartamára rendelkezésre áll.
14. Ha az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenységfolytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
15. Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők tájékozódjanak az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelniük. Az ajánlati dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek, hatóságoknak a nevét, és címét (elérhetőségét) amelyektől ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
16. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás III.2.2. P1.), P2.) és az ajánlati felhívás III.2.3. M1.), M2.) pontjai tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
17. Értékelés módszere, pontszámok:
Ajánlatkérő által alkalmazott, az ajánlatok értékelésének Kbt. 71. § (3) bekezdés d) pontja szerinti módszere:
Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló 61/2012. útmutató III. A.1.) pontjában meghatározott fordított és egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az egyes értékelési szempontok tekintetében az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.
Az egyes részszempontokra adható pontszám: 1-11
A legkedvezőbb ajánlat - a nettó tervezési díj, valamint a tervezői művezetés díja tekintetében a legalacsonyabb díj, a késedelmi kötbér esetében az 1 % késedelmi kötbér vagy annál nagyobb mértékű kötbért vállaló, mint a legkedvezőbb ajánlat a maximális 11 pontot kapja, míg a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra.
A késedelmi kötbér kötelezően vállalandó minimális mértéke 0,5 %, ezért ha az ezen részszempontra megajánlatott kötbér mértéke 0,5 %-nál kevesebb, úgy ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az 1%-ot meghaladó vállalásokat ajánlatkérő elfogadja, de többlet pontszámmal nem értékeli.
18. A nyertes ajánlattevőnek - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - tervezői felelősségbiztosítást kell kötnie vagy a meglévő felelősség biztosítását kiterjesztenie. A tervezői felelősségbiztosítás legalább 20 millió forint/kárösszeg és legalább 5 millió forint/káresemény mértékéig terjedőnek kell lennie. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. Ajánlattevőknek az ajánlatukban csatolniuk kell a szándéknyilatkozatukat, a fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási kötvényre vonatkozóan. A felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell mutatnia nyertes ajánlattevőnek. Közös ajánlattétel esetén elegendő a közös ajánlattevők egyikének biztosítói szándéknyilatkozatát csatolni.
A jelen felhívásban előírt tartalmú felelősségbiztosítási kötvény bemutatásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosításnak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára való igazolásának elmaradását Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének tekinti.
19. A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás III.2.3. M2.) pontjában felsorolt szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben. Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a kihirdetett nyertes Ajánlattevő vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakember tüntesse fel a kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját, ha a szakember a nyilvántartásban az ajánlat benyújtásának időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a jogosultságot igazoló okirat másolatának bemutatása szükséges.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy tudomásul veszi, hogy a kamarai regisztrációnak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének tekinti.
20. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 94. § (3) bekezdése b) pontja alapján hirdetmény nélkül tárgyalásos eljárást indítson.
21. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlást, azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
22. Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi hely szerint értendő.
23. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírásban esetlegesen meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell.
24. Ha ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő az eljárás második helyezettjével köt szerződést.
25. A nyertes ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségre - átláthatósági nyilatkozatot köteles csatolni. Ennek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
26. Ajánlatkérő 2015. november 17. napján 10.00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart, amely során lehetőséget biztosít a teljesítés helyének megtekintésére.
Találkozó: Az épület főbejáratánál: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
27. Irányadó jog: Az ajánlati felhívás által nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzés műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/30 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Balaton utca 25. IV/4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Molnár Judit ügyvéd
Telefon: +36 13023323
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net
Fax: +36 13541535
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Balaton utca 25. IV/4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Molnár Judit ügyvéd
Telefon: +36 13023323
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net
Fax: +36 13541535
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.