Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/152
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.12.26.
Iktatószám: 22988/2013
CPV Kód: 79340000-9
Ajánlatkérő: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1088 Budapest, Múzeum u. 17.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Bell and Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: egyéb kormányzati kiegészítő tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Postai cím: Múzeum utca 17.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Pere Attila
Telefon: +36 13013200
E-mail: kozbeszerzes@kih.gov.hu
Fax: +36 13013220
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kih.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): egyéb kormányzati kiegészítő tevékenység
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Médiavásárlási feladatok ellátása az ÁROP 2.2.17. projekt terhére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelye (1088 Budapest, Múzeum u. 17.)
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tárgy:
A projekt eredményes végrehajtásához, és a projekt pozitív társadalmi hatásának kommunikálása érdekében médiavásárlási feladatok végrehajtása.
Mennyiség:
1. A szerződés időtartama alatt médiavásárlás az ártáblában felsorolt médiumokban.
2. Ajánlatkérő részére médiatervezési feladatok ellátása. (Az elkészült médiatervek felhasználási joga a Megrendelőt illeti meg.)
3. A média-megjelenések utóértékelése az alábbiak szerint:
a. TV: PR megjelenés esetén sugárzási lista, post-buy elemzés és a műsor támpéldánya elektronikus adathordozón, minden egyéb esetben post-buy elemzés és sugárzási lista;
b. Rádió: PR megjelenés esetén sugárzási lista, post-buy elemzés és a műsor támpéldánya elektronikus adathordozón, minden egyéb esetben spotlista a sugárzásról és post-buy elemzés;
c. Nyomtatott sajtó: 1 db támpéldány;
d. Online: az adott időszakra vonatkozóan a megjelenést tartalmazó honlapról látogatottsági statisztika és screenshot;
e. Outdoor főváros és vidék: a kihelyező által ellenjegyzésként cégszerűen aláírt kihelyezési lista és a kihelyezett kreatív layout-ja. A kihelyezésekről címneként egy-egy fotódokumentáció.
4. Folyamatos rendelkezésre állás munkaidőben: Állandó és folyamatos rendelkezésre állás hétköznaponként 8:00 és 16:30 között, személyesen, telefonon és e-mailen.
5. Egy-egy médiakampány zárását követően, de minimum havonta egyszer beszámoló készítése. Az utóértékelést egy-egy kampányt követően 8 napon belül várja az ajánlatkérő.
Ajánlattevőnek nem feladata a kreatív tervezés és a kapcsolódó gyártási feladatok ellátása. Ajánlatkérő végleges kreatív és produkciós (pl.: plakát) anyagokat ad át a vállalkozó számára.
A fenti feladatok részletezését a Dokumentációban található Műszaki Leírás tartalmazza.
A kapcsolódó projekt száma: ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001, elnevezése: „Új Közszolgálati Életpálya”
A szerződés megszűnik abban az esetben, ha a vállalkozási díj mértéke a nettó 24.990.000,- HUF keretösszeget eléri, vagy a fent említett projekt fizikai befejezési határideje eltelt.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 24990000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
1. szempont: Ár. 90
1. részszempont 1. alszempontja: Városi lapok médiakedvezmény mértéke (%) 2
1. részszempont 2. alszempontja: Városi lapok médiakedvezmény mértéke társadalmi célú reklám esetében (%) 2
1. részszempont 3. alszempontja: Megyei napilapok médiakedvezmény mértéke (%) 2
1. részszempont 4. alszempontja: Megyei napilapok médiakedvezmény mértéke társadalmi célú reklám esetében (%) 2
1. részszempont 5. alszempontja: Országos napilapok médiakedvezmények mértéke (%) 2
1. részszempont 6. alszempontja: Országos napilapok médiakedvezmények mértéke társadalmi célú reklám esetében (%) 4
1. részszempont 7. alszempontja: Heti- és kétheti, valamint havi lapok médiakedvezmény mértéke (%) 2
1. részszempont 8. alszempontja: Heti- és kétheti, valamint havi lapok médiakedvezmény mértéke társadalmi célú reklám esetében (%) 2
1. részszempont 9. alszempontja: Rádió megjelenések médiakedvezmény mértéke (%) 2
1. részszempont 10. alszempontja: Rádió megjelenések médiakedvezmény mértéke társadalmi célú reklám esetében (%) 4
1. részszempont 11. alszempontja: Helyi rádió megjelenések médiakedvezmény mértéke (%) 2
1. részszempont 12. alszempontja: Helyi rádió megjelenések médiakedvezmény mértéke társadalmi célú reklám esetében (%) 4
1. részszempont 13. alszempontja: Online megjelenések médiakedvezmény mértéke (%) 5
1. részszempont 14. alszempontja: Online megjelenések médiakedvezmény mértéke társadalmi célú reklám esetében (%) 5
1. részszempont 15. alszempontja: TV megjelenések médiakedvezmény mértéke (%) 2
1. részszempont 16. alszempontja: TV megjelenések médiakedvezmény mértéke társadalmi célú reklám esetében (%) 4
1. részszempont 17. alszempontja: Kerületi TV megjelenések médiakedvezmény mértéke (%) 2
részszempont 18. alszempontja: Kerületi TV megjelenések médiakedvezmény mértéke társadalmi célú reklám esetében (%) 6
1. részszempont 19. alszempontja: Városi TV megjelenések médiakedvezmény mértéke (%) 2
1. részszempont 20. alszempontja: Városi TV megjelenések médiakedvezmény mértéke társadalmi célú reklám esetében (%) 4
1. részszempont 21. alszempontja: Közterület – vidéki megjelenések médiakedvezmény mértéke (%) 5
1. részszempont 22. alszempontja: Közterület – vidéki megjelenések médiakedvezmény mértéke társadalmi célú reklám esetében (%) 5
1. részszempont 23. alszempontja: Közterület – fővárosi megjelenések médiakedvezmény mértéke (%) 5
1. részszempont 24. alszempontja: Közterület – fővárosi megjelenések médiakedvezmény mértéke társadalmi célú reklám esetében (%) 5
1. részszempont 25. alszempontja: Médiaügynökségi díj (%). 10
2. részszempont: Szakértői óradíj (nettó forint). 10
3. részszempont: Késedelmi kötbér vállalás (%/munkanap) 5
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízással vegyes vállalkozási keretszerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
-
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/11/26 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bell and Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Popieluszko u. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1215
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 24990000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 24990000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 24990000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 24990000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Issues Management Tanácsadó Kft. (név) 1027 Budapest, Bem rakpart 30. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Bell and Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1215 Budapest, Popieluszko u. 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001, elnevezése: „Új Közszolgálati Életpálya”
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2013/11/05 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/12/21 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------