Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2014.11.12.
Iktatószám: 23633/2014
CPV Kód: 45000000-7;45262100-2;45262300-4;45262310-7;45262500-6;45410000-4;45261300-7;45421160-3;45442100-8;45261400-8;45310000-3;45350000-5
Ajánlatkérő: Mohácsi Lovas Klub Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Mohács, külterület 089/435 (Eszéki út)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: B Build & Trade Kft.
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sport, szabadidős képzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Mohácsi Lovas Klub Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: II. Lajos utca 16.
Város/Község: Mohács
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Bánki Ágnes
Címzett:
Telefon:
E-mail: bankiagnes@gmail.com
Fax:
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Sport, szabadidős képzés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Hagyományőrző kézműves ifjúsági tábor térségek közötti együttműködés keretében” tárgyú projekthez kapcsolódó ifjúsági szállás kivitelezése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Mohács, külterület 089/435 (Eszéki út)
NUTS-kód: HU231
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya: „Hagyományőrző kézműves ifjúsági tábor térségek közötti együttműködés keretében” tárgyú projekthez kapcsolódó ifjúsági szállás kivitelezése.
Főbb mennyiségek:
- Zsaluzás és állványozás
- Költségtérítések
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Síkalapozás
- Helyszíni beton és vasbeton munka
- Előregyártott épületszerkezeti munka
- Falazás és egyéb kőműves munka
- Ácsmunka
- Vakolás és rabicolás
- Szárazépítés
- Aljzatkészítés, hideg és meleg
- Bádogozás
- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
- Fém nyílászáró és épületlakatos munka
- Felületképzés
- Szigetelés
- Elektromos energiaellátás, villamos munka
- Gépészet
A műszaki átadás-átvételi dokumentációnak a megvalósulási terven kívül tartalmaznia kell:
-a beépített anyagok műbizonylatait,
-a lezárt építési naplót, melyben a műszaki ellenőr igazolja a terv szerinti és minőségi kivitelezést, és minden mellékletének másolatát,
-minden olyan további nyilatkozatot, nyilvántartást, dokumentációt, jegyzőkönyvet, amelyet a tervező előírt.
Pl: kivitelezői nyilatkozat a megfelelőségről; a beépítésre került anyagok, szerkezetek megfelelőségének igazolása gyártó vagy forgalmazói tanúsítvánnyal, munkavédelmi engedélyek, szabványossági, a munkaterület átadáson felvett állapotrögzítő dokumentáció csatolása.
-az építési-bontási hulladék elszámolásáról, elszállításáról, szállítólevelek befogadó nyilatkozatok.
- Ajánlattevő feladata továbbá: műszaki átadás-átvételi dokumentáció, valamint megvalósulási dokumentáció készítése és Ajánlatkérő /mérnök részére történő átadása a műszaki átadás-átvételi eljárás- mely egyben használatbavételi eljárásnak is minősül- megkezdésének időpontjáig.
A műszaki átadás átvételi eljárást ajánlatkérő a használatbavételi engedélyezési eljárás sikeres lefolytatását követően a kézhezvételének időpontjában tekinti lezártnak.
Az elvégzendő kivitelezési munkák részletes leírását az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
A munkák becsült értéke nettó: 39.073.609,- HUF
Az Ajánlatkérő jelen beruházáshoz tartalékkeretet nem biztosít.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45262100-2
45262300-4
45262310-7
45262500-6
45410000-4
45261300-7
45421160-3
45442100-8
45261400-8
45310000-3
45350000-5
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 39073600
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Az építési beruházás (általános forgalmi adó nélkül számított) becsült értéke a 150.000.000,- HUF összeget nem éri el, erre figyelemmel a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításának lehetősége a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján megalapozott.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Hagyományőrző kézműves ifjúsági tábor térségek közötti együttműködés keretében” tárgyú projekthez kapcsolódó ifjúsági szállás kivitelezése
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/10/28 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B Build & Trade Kft.
Postai cím: Nyárfa u. 3.
Város/Község: Nagytarcsa
Postai irányítószám: 2141
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 39073609 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 39073600 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 39073600 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 41510075 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 24 , 99 (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
1./ Scorpio-Trans Kft. (2117 Isaszeg, Diófa u. 2.), 24,99 %-ban:
1. anyagszállítás,
2. geodéziai munkák,
3. gépek, eszközök bérlése,
4. építőmesteri munkák,
5. útépítés,
6. úthelyreállítás
7. szakértői feladatok és tanácsadás
2./ Szu-Bi Bau Kft. (7700 Mohács, Zrínyi u. 28.), 24,80 %-ban:
1. magasépítés
2. építőmesteri munkák
3./ WEBS kft. (7621 Pécs, Rákóczi u. 61.) - 24,75%
1. épületgépészeti szerelés
2. épületvillamos szerelés
3. villámvédelem
A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni:
1. tervezés, tervezői művezetés
2. előkészítő munkák
3. geodéziai munkák
4. anyagszállítás
5. szükséges szakfelügyeletek ellátása
6. őrzés
7. telephely és irodabérlés
8. mobil illemhely bérlése, szállítása
9. hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)
10. gépek, eszközök bérlése
11. minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)
12. talajmechanikai vizsgálatok
13. építőmesteri munkák
14. magasépítés
15. közműépítés
16. közműkiváltás
17. épületgépészeti szerelés, beüzemelés
18. köz- és térvilágítás építése
19. kerítésépítés
20. pénzügyi szoláltatások igénybe vétele
21. biztosítások kötése
22. PR tevékenység igénybevétele
23. útépítés
24. úthelyreállítás
25. épületvillamos szerelés, villámvédelem
26. informatikai, biztonságtechnikai rendszer, irányítástechnika kiépítése
27. szakértői feladatok és tanácsadás
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
B Build & Trade Kft. (név) 2141 Nagytarcsa, Nyárfa u. 3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Szabadi és Társa Kft. (név) 7761 Kozármisleny, Zrínyi u 36. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Szedibau Építőipari Kft. (név) 7751 Szederkény, Ifjúság u 36. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2014/10/01 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Nyertes ajánlattevő: B Build & Trade Kft. (2141 Nagytarcsa, Nyárfa u. 3.), mikro vállalkozásnak minősül.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/11/10 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------