Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.12.11.
Iktatószám: 24909/2015
CPV Kód: 79961330-0;79552000-8;79553000-5
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/E. (Ajánlatkérő székhelye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Prekog Alfa Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Postai cím: Budakeszi út 51/E.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Kanász Regina
Telefon: +36 12751874
E-mail: nagy.kanasz.regina@mandarchiv.hu
Fax: +36 12751874
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mandarchiv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés „Az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekthez kisfilmek kiválasztására és szövegezésére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1021 Budapest, Budakeszi út 51/E. (Ajánlatkérő székhelye)
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tárgya: „Vállalkozási szerződés „Az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekthez kisfilmek kiválasztására és szövegezésére”
Az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark elnevezésű projekt keretében létrejövő kiállítóterek digitális és audiovizuális megjelenítőin bemutatott szakmai tartalom (szöveg, film, infografika) kiválasztása, előállítása, szerkesztése, továbbá a tartalmakat befogadó adatbázis szerkezetének megtervezése és az elfogadott szerkezet alapján az alábbi anyagok előállítása:
„Magyar, cseh-, szlovák, lengyel filmtörténet kidolgozása az alábbi korszakok esetén:
A némafilm kora (a kezdetektől a korai húszas évekig)
A hangosfilm kezdetei (húszas évek)
A nagyjátékfilm hajnala (harmincas évek)
Új idők, új szele (a negyvenes évek)
A szocialista film (ötvenes évek)
Új hullám (hatvanas évek)
A történelmi játékfilmek évei (70-es évek)
Animáció (teljes időszak, szinkron felmondás)
Rendszerkritika a filmben (nyolcvanas évek)
Új utakon (kilencvenes évek)
A négy nemzet filmtörtének létrehozása során a felmerülő szakkifejezések magyarázata. A szakkifejezések magyarázatából szócikk-lexikon létrehozása a digitális megjelenítőn.
A filmtörténetben előkerülő személyek (filmrendezők, forgatókönyvírók, színészek, és egyéb a filmtörténet szempontjából neves szakemberek) életrajzának rövid bemutatása. Az elkészült életrajzokból életrajzi lexikon létrehozása a digitális megjelenítőn.
A 10 filmtörténeti korszakra jellemző digitális technikai eszközök összegyűjtése, a kiválasztott eszközök technikai jellemzőinek, történetének, valamint használhatóságának bemutatása írott formában.
A filmtörténeti eszközökből idővonal készítése, mely segíti az egyes eszközök fénykorának időbeli beazonosítását, és tükrözi a fejlődés dinamikáját.
A korszakonkénti és nemzetenkénti filmtörténetet, technológiai eszközöket, szócikkeket, életrajzokat, filmlistákat összefogó menürendszer kidolgozása, valamint olyan sablon előállítása, mely rendszerben -digitális megjelenítésre átalakítható formában- tudja fogadni az elkészült szöveganyagokat. A filmtörténeti egységek, a szakkifejezés magyarázatok, az életrajzi leírások, a technikai eszközök szöveges bemutatása nem haladhatja meg az 500 karakteres terjedelmet.
A 10 filmtörténeti korszak esetén az adott korszakokra jellemző filmlista összeállítása, korszakonként legalább 10 film kiválasztásával. A filmkiválasztás célja, hogy a filmek egy-egy részlete a kiállítóterek digitális és audiovizuális megjelenítőin bemutatásra kerülhessenek, és tükrözzék a korszak filmiparának munkáját.
A 10 kiállítótérben bemutatásra kerülő filmkorszakokhoz tartozó filmlistából terenként legalább egy film esetén, filmenként egy jelenet kiválasztása, ami alkalmas karaoke filmforgatás alapjául. A kiválasztott 10 film -legalább 30 másodperces részletéből- karaoke hatásmechanizmusát alkalmazza minta filmek készítése, mely bemutatja a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkba érkező látogatók számára, milyen produktum előállítását valósíthatják meg saját maguk használva a greenbox-ot.
A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyának a megvalósítása, annak teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, valamint a műszaki leírásban foglalt egyéb kötelezettségek maradéktalan ellátása. Ezek ellenértékét a vállalkozói díj teljes körűen tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyát a cél szerinti rendeltetésszerű felhasználásra alkalmas állapotban, üzembe helyezve (instalálva), valamennyi, a rendeltetésszerű felhasználáshoz szükséges okirattal együtt köteles az Ajánlatkérőnek átadni.
A teljesítésnek (ide értve a teljesítéssel kapcsolatos egyéb feladatok ellátását is) munkaidőben (munkanapokon 9.00 órától 15.00 óráig, pénteki napokon 12.00 óráig) kell történnie akként, hogy ebben az átvétel időtartamának is bele kell esnie.
A nyertes ajánlattevő feladata a termék üzembe helyezése. Ezen tevékenységet a nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérővel egyeztetett módon, és időpontban az Ajánlatkérő utasításai alapján, az Ajánlatkérő által megbízott személlyel együttműködve köteles ellátni. A nyertes ajánlattevő felel mindazon károkért, mely az alkotás összeállítása, üzembe helyezése során a tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban felmerültek.
További részleteket a műszaki leírás tartalmaz.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79961330-0
További tárgyak: 79552000-8
79553000-5
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 23950000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat, ha a szolgáltatásmegrendelés becsült értéke nem éri el a huszonötmillió forintot. Jelen eljárás becsült értéke nem éri el a huszonötmillió forintot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekthez kisfilmek kiválasztására és szövegezésére
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/11/24 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Prekog Alfa Kft.
Postai cím: Váci út 86/B. 2. em. 8-9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 24000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 23950000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 23950000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 23950000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Prekog Alfa Kft. (név) 1133 Budapest, Váci út 86/B. 2. em. 8-9. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

TVVIDEONET MEDIA Kft. (név) 1048 Budapest, Székpatak utca 21. 4. em. 13. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Nemzeti Filmtörténeti Élménypark - Versenyképes Turisztikai Termék- és Attrakció Fejlesztés” című ÉMOP-2.1.1/A-14 projekt keretében
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/16 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/08 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------