Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/143
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Gyorsított tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2014.12.08.
Iktatószám: 25140/2014
CPV Kód: 32320000-2, PA03-3;32321200-1;32323000-3;32323300-6
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzés
Telefon: +36 17595144
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés - televíziós hírgyártó (Médiaszerkesztő és Playout) rendszer szállítása és helyszíni telepítése, kapcsolódó szolgáltatások tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
x Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által támogatott közszolgálati műsor-szolgáltatók televíziós munkafolyamatainak megújításához szükséges televíziós hírgyártó (Médiaszerkesztő és Playout) rendszer szállítása és helyszíni telepítése, kapcsolódó szolgál-tatások ellátása, adásvételi szerződés keretében.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32320000-2 PA03-3
További tárgyak: 32321200-1
32323000-3
32323300-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Adásvételi szerződés - televíziós hírgyártó (Médiaszerkesztő és Playout) rendszer szállítása és helyszíni telepítése, kapcsolódó szolgáltatások tárgyában, a következő fő mennyiségek-ben.
Ajánlatkérő célja, hogy teljes körűen megújítsa az általa támogatott közszolgálati műsor-szolgáltatók televíziós munkafolyamatait, illetőleg lecserélje a már elavult szalagalapú rendszereket újakra, ennek keretében (jelen eljárásban) új fájlalapú hírgyártó rendszert szerezzen be, illetve további eljárás(ok)ban részlegesen lecserélje a hírgyártó rendszerhez illeszkedő ENG kamerákat és kiegészítő eszközöket.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak-nak megfelelően a következő teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásá-val határozza meg.
• A fájlalapú működést biztosító rendszer központi egysége egy médiaszerver rendszer (News Online Storage), 800 óra (HD és SD esetén is 50 Mbit/s video +audio) tárkapaci-tással.
• 14 db független HD/SD video record csatorna
• 10 db független HD/SD video play csatorna
o 2 db video ingest kliens
o 2-2 db rec/play kliens stúdiónként
• 4 db ENG eszközről egyszerre végezhető fájlbetöltés
o 2 db ENG betöltő kliens
• 6 szálon egyszerre végezhető közvetlen vagy transzkódolt fájlbeírás (egyenként leg-alább 100 Mbit/s)
o 2 db fájl ingest kliens
• 34 db újságírói alapfunkciókkal rendelkező „Browse” desktop editor
• 23 db „Cut-only” szerkesztő funkcióval rendelkező desktop editor hangalámondás le-hetőséggel
A newsroomban és az archívumban olyan kétmonitoros „Browse” és „Cut-only” mun-kaállomásokat kell kialakítani, ahol a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) ál-tal szállított új HW-en (PC, monitor, klaviatúra) futnak az új médiaszerkesztő és a meg-lévő iNews kliens SW-ek. (Az előzőek alapján összesen 57 db HW.)
• 6 db „High Service” desktop editor
A háromszintű desktop editor alkalmazások minimum feltételeket írnak elő, az egysze-rűbbek helyettesíthetők összetettebb funkcionalitású alkalmazásokkal.
• a Médiaszerkesztő és Playout rendszert interfészelni kell a meglévő iNews NRCS rend-szerhez
• A beszerzés részét képezi a meglévő szalagos meghajtókat kezelő HSM szoftver, az azt futtató szerver és a szükséges nearline tároló kapacitás
• A beszerzés részét képezi egy Low-res kópiákat tároló online diszkes háttértár. Tároló-kapacitás 30 000 óra (5 évre tervezve).
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) feladatai a szerződés teljesítése során különösen:
• részletes rendszerterv készítése,
• a rendszer elemeinek telepítése, kábelezése, a rendszer konfigurálása,
• a kezelő személyzet oktatása,
• support és gyártói támogatás biztosítása.
Az árubeszerzés teljesítésével összefüggésben elvárt tájékoztató műszaki leírást a kiegészítő irat, a részletes követelményeket az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátandó ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2015/01/05 (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/02/28 (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiú-sulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint.
A késedelmi kötbér alapja a szerződésben rögzített, a rendszer szállítására és telepítésére vonatkozó teljes nettó (ÁFA nélküli) ellenérték összege, mértéke annak napi 1,2 %-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenszolgáltatás 30 %-a.
A hibás teljesítési kötbér alapja a szerződésben rögzített, a rendszer szállítására és telepíté-sére vonatkozó teljes nettó (ÁFA nélküli) ellenérték összege, mértéke annak napi 1,2 %-a.
A meghiúsulási kötbér alapja a szerződésben rögzített, a rendszer szállítására és telepítésé-re vonatkozó teljes nettó (ÁFA nélküli) ellenérték összege, mértéke annak 30 %-a.
Nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő eladónak) a leszállított és üzembe helyezett eszközökre és szolgáltatásokra 12 hónapos jótállást kell vállalnia.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek/szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részeként a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre (szerződést megerősítő biztosítékokra) vo-natkozó részletes követelményeket az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátandó ajánlattételi dokumentáció (szerződéstervezet) tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a szerződéskötés követő három évben tervezett kifizetésre (részletvételi konstrukcióra) figyelemmel rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
Kifizetés az alábbiak szerinti előleg biztosításával, illetőleg részletekben történik, a szerződéskötést követő 36 hónap időtartamban. A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik.
Ajánlatkérő a rendszer szállítására és telepítésére vonatkozó teljes bruttó (általános forgalmi adóval növelt) ellenérték 30 %-ának megfelelő mértékű összeget, a teljesítés igazolását követően a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizet. Ezt követően az ajánlatkérő a számla fennmaradó részének ellenértékét 36 hónapon át, havonta egyenlő részletekben fizeti meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (3) bekezdése szerint.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: Forint (HUF).
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat valamennyi rész tekintetében az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátandó ajánlattételi dokumentáció, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 27. § (2)).
A nyertes közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítésére vonatkozóan (Kbt. 25 § (6) bekezdés). Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban meg kell jelölni a nyertes közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt. Nyertes ajánlattétel estén a szerződést valamennyi nyertes közös ajánlattevőnek alá kell írni. (Kbt. 124. § (1) bekezdés)
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén egyik részvételre jelentkező sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontokban foglalt kizáró okok bár-melyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet továbbá részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén egyik részvételre jelentkező sem), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizá-ró ok fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 56.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésé-ben meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az ajánlatkérőnek ugyan-csak ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, aki a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
A részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén minden részvételre jelentkező külön-külön),a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §-i szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az 56. § (1) bekezdésének kc) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező(k)nek egyaránt a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a nyilatkozatot a kiegészítő irat részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza). Ha a részvételre jelentkező(ke)t nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § j) pontjában foglaltak, illetőleg a 4. § g) pontjában foglaltak szerint köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Részvételre jelentkező nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá [Kbt. 58. § (3)].
A kizáró okok igazolására részvételre jelentkező(k)nek a részvételi felhívás közzétételénél nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.
A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által közzétett útmutató(k)ra (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám (V. 16.), illetve 2012. évi 61. szám (VI. 1.)) tekintettel kell eljárni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolható:
P1) Részvételre jelentkező valamennyi, a számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, a részvételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról, hogy mióta vezeti részvételre jelentkező számláját, és volt-e a számláján a részvételi felhívás feladásától visszaszámított egy évben (12 hónapban), egybefüggően 30 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás; [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) a)]
A részvételi jelentkezéshez csatolandó továbbá a részvételre jelentkező nyilatkozata a jelenleg vezetett, illetve a részvételi felhívás feladásától visszaszámított egy évben (12 hónapban) megszüntetett pénzforgalmi számlákról - a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a részvételre jelentkező a megjelölt pénzforgalmi számlákat vezető pénzügyi intézménye(ke)n kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet, továbbá a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) csatolandó(k) a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P2) Az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan a részvételre jelentkező saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának benyújtásával egyszerű másolatban (mérleg és eredmény-kimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül), vagy amennyiben a beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető(k), úgy csatolni kell az erről szóló nyilatkozatot. [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) b)]
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő által a nettó (forgalmi adó nélkül számított), közbeszerzés tárgyából származó (televíziós stúdiótechnikai és audiovizuális berendezések szállítása) árbevételre meghatározott érték: nettó 350.000.000,- Ft.
Amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges arra vonatkozóan, hogy a mérleg szerinti eredmény az utolsó három pénzügyileg lezárt üzleti évben negatív volt-e.
P3) Az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (televíziós stúdiótechnikai és audiovizuális berendezések szállítása) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozat benyújtása attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c)]
Amennyiben a részvételre jelentkező a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetőleg az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor alkalmazandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
P4) A szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás csatolása. [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) d)]
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a részvételre jelentkező megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett elfogadja a részvételre jelentkező(k) tekintetében a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást, figyelemmel az ajánlati felhívás VI.3.4) pontjában foglaltakra is [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
P1) ha bármelyik pénzforgalmi számláján a részvételi felhívás feladásától visszaszá-mított egy évben (12 hónapban) egybe-függően 30 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja sze-rinti sorba állítás fordult elő;
P2) ha az éves beszámolói szerint a mérleg szerinti eredménye az utolsó három pénzügyileg lezárt üzleti év közül bár-melyikben negatív volt;
P3) a közbeszerzés tárgya szerinti áruk szál-lításából (televíziós stúdiótechnikai és audiovizuális berendezések szállítása) származó éves nettó árbevétele az előző három üzleti évben összességében nem érte el a 400.000.000,- Ft összeget azzal, hogy amennyiben a részvételre jelent-kező újonnan piacra lépő szervezetként nem rendelkezik a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti év ár-bevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek köz-beszerzés tárgya szerinti (televíziós stú-diótechnikai és audiovizuális berende-zések szállítása) általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételének el kell érnie legalább a 350.000.000,- Ft-ot.
P4) nem rendelkezik a szállításra kerülő áruk szerelésének helyszínén okozott esetleges károkozásra kiterjedően, leg-alább káreseményenként 50.000.000,- Ft és évente legalább 100.000.000,- Ft ér-tékhatárra kötött szakmai felelősségbiz-tosítással.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági minimum-követelményt.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelmé-nyeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, kivéve a P1), P2) és P4) pontban meghatározott követelményeket, amelyek értelemszerűen kizárólag egyen-ként vonatkoztatható a gazdasági szerep-lőkre, és amely tekintetében elegendő, ha közülük egy felel meg [Kbt. 55. § (4)].
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkező műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
M1) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hó-napban) teljesített, legjelentősebb közbe-szerzés tárgya szerinti (televíziós stúdió-technikai és audiovizuális berendezések szállítása) szállításainak bemutatását, meg-jelölve a szerződést kötő másik fél (meg-rendelő/vevő) nevét, címét, elérhetőségét, kapcsolattartó megnevezését, az ellenszol-gáltatás összegét, a teljesített szállítás mű-szaki tartalmát olyan részletességgel, amely alapján az előírt alkalmassági mini-mumkövetelménynek való megfelelés megállapítható, a teljesítés helyét és idejét (a szállítás időpontjának (év, hó, nap) meg-jelölésével) és hogy a teljesítés az előírá-soknak és a szerződésnek megfelelően tör-tént [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) a), figyelembe véve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdés-ben foglaltakat is azzal, hogy a referencia igazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a referencia bemutatása tekintetében előírt adatokat kell tartalmaznia].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t a részvételre jelentkező projekttársaság vagy közös részvételre jelentkezői/ajánlattevői konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy közös részvételre jelentkezői/ajánlattevői konzorcium mindazon tulajdonosai bemu-tathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, ak-kor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 129. § (7)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakem-ber(ek) megnevezésének, végzettségének és szakmai tapasztalatuk ismertetésével (az igénybe venni kívánt szakember(ek) vonatkozásában a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati pél-dánya, saját kezűleg aláírt önéletrajz - benne a gyakorlati évek megjelölésével - és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolásával). [Kbt. 55. § (1) a); 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) c)]
A szakemberek önéletrajzát olyan részle-tességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az alkal-massági követelményeknek való megfele-lés az elvárt szakmai tapasztalatot illető-en.
Az ajánlatkérő felhívja a részvételre je-lentkezők figyelmét, hogy a részvételi je-lentkezésben megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
M3) Minőségbiztosítási rendszerének - bár-mely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti, azzal egyenértékű tanúsítvány másolati példányával, vagy azzal egyenértékű, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések bemutatá-sával. [Kbt. 55. § (1) c); 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) b)]
Amennyiben a minősített ajánlattevők hiva-talos jegyzéke bizonyítja, hogy a részvételre jelentkező megfelel a fentiekben előírt al-kalmassági minimumkövetelmény(ek)nek, úgy az Ajánlatkérő elfogadja a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésé-ben foglalt egyéb igazolási módok helyett részvételre jelentkező(k) nyilatkozatát a mi-nősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés tényéről, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazda-sági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hiva-talos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
M1) a részvételi felhívás feladásától vissza-számított megelőző három évben (36 hónapban) összességében nem rendel-kezik a közbeszerzés tárgya szerinti (te-levíziós stúdiótechnikai és audiovizuális berendezések szállítása) szállításaiból 1 darab, legalább nettó 400.000.000,- Ft ellenértékű, az előírásoknak és a szer-ződésnek megfelelően teljesített refe-renciával;
M2) nem vonja be a teljesítésbe a követ-kező szakembereket:
- legalább 2 fő, felsőfokú (mérnök) végzettséggel és legalább 3 éves szakirányú (televíziós stúdiótechni-kai és audiovizuális berendezések szállítása telepítése, üzembe helyezé-se és/vagy szervízelése) gyakorlattal rendelkező szakembert,
- legalább 1 fő, legalább középfokú végzettséggel rendelkező minőségel-lenőrzésért felelős szakembert, aki az M3) alkalmassági minimumkövetel-ményben előírt minőségirányítási rendszer működésének, irányításá-nak felelőse;
M3) nem rendelkezik az eszközök szállítá-sához kapcsolódó tevékenységre (tele-víziós stúdiótechnikai és audiovizuális berendezések szállítására és/vagy szere-lésére és/vagy javítására) vonatkozó ISO:9001 vagy 13485 vagy ezekkel egyenértékű, független tanúsító által tanúsított minőségirányítási rendszer-rel vagy a minőség biztosítása érdeké-ben tett intézkedéseinek bemutatását tartalmazó dokumentummal.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelmé-nyeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
x Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Figyelemmel a közmédia megújítása jegyében, a jelenlegi analóg gyártási rendszerek üzembizonytalan működése miatt a file alapú munkafolyamatok minél korábbi beve-zetésének szükségességére, ajánlatkérő a gyorsított eljá-rási forma alkalmazása mellett határozott, tekintettel arra is, hogy enélkül a Kbt. nyílt eljárásra előírt határidői nem lennének tarthatók.
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/12/15 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/12/15 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2014/12/23 (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1) Részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2014. december 15., 11:00 óra.
Helye: ENYD - Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft., 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak Ajánlatkérő képviselői, Részvételre jelentkező képviselői, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetve személyek.
VI.3.2) A részvételi jelentkezés személyes benyújtása esetén, munkanapokon 9:00 órától 16:00 óráig, a részvételi jelentkezések bontásának napján (2014. december 15.) 9:00 órától 11:00 óráig az ENYD - Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft., 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80. címre kell benyújtani.
VI.3.3) A kiegészítő irat átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A kiegészítő irat elektronikus formában, illetőleg elektronikus adathordozón átvehető munkanapokon 9:00 és 16:00 közötti időpontokban, 2014. 2014. december 15-én 9:00-11:00 óráig az ENYD - Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft., 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80. címen. A kiegészítő irat átvételére rendelkezésre álló időpontokban az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a kiegészítő iratokba való betekintésre. Amennyiben a kiegészítő iratok megküldését kérik, Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint jár el.
A megfelelő részvételi jelentkezés benyújtása érdekében a kiegészítő iratot részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A kiegészítő irat másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös részvételi jelentkezésesetén elegendő, ha a kiegészítő iratot az egyik részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó átveszi. [Kbt. 53. §].
VI.3.4) A részvételi felhívás III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és az előírt igazolási mód a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek tekintetében szigorúbbak az alábbiak szerint.
A részvételi felhívás III.2.2) szerinti feltételek (igazolási módok) P1), P2), P3) és P4) pontjai, illetőleg a részvételi felhívás III.2.3) szerinti feltételek (igazolási módok) M1), M2) és M3) pontjai.
VI.3.5) Hiánypótlásra ajánlatkérő a Kbt. 67. § -ban foglaltak szerint biztosít lehetőséget.
VI.3.6) A részvételi jelentkezéshez csatolni szükséges az egyéb előírt dokumentumokon kívül:
- Felolvasólap a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólapnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező nevét, székhelyének címét, és az aláírni jogosult aláírását, valamint a részvételi jelentkezéskeltezését.
- A részvételre jelentkezőnek a saját vonatkozásában, a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója, illetve a számára a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők tekintetében csatolnia kell a részvételre jelentkezéshez a rá vonatkozó dokumentumot (nyilatkozatot) aláíró, kötelezettségvállalásra jogosultszemély(ek) aláírási nyilatkozatát, gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű másolati példányát azzal, hogy aláírási címpéldányként (azzal egyenértékűként) elfogadható az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta is.
Részvételre jelentkező az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából a részvételre jelentkező(k) cégjegyzésre jogosult(ak)ra vonatkozó adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon a részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselő(i)re vonatkozó adatai nem találhatóak meg, úgy a részvételre jelentkezéshez csatolnia kell a részvételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást, Magyarországi bejegyzésű társaság esetén az illetékes cégbíróság vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy ezen szervezet adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonatot egyszerű másolatban.
- Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, úgy a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §).
- A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát.
- A részvételi jelentkezésben a Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót vesz igénybe, illetőleg az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (névvel és címmel), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni azzal, hogy az előbbiek szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti a részvételre jelentkező teljesítésért való felelősségét.
- A Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t (névvel és címmel) és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amely(ek)nekigazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
- A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint arról, hogy a részvételre jelentkező mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
- Közös részvételre jelentkezők esetén a felelősségi hatásköröket bemutató együttműködésről szóló megállapodást, illetve a közös részvételre jelentkezők nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek.
VI.3.7) A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §. (1)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók. A részvételi jelentkezők kiegészítő tájékoztatást a részvételi felhívásban és kiegészítő iratban foglaltakkal kapcsolatban írásban kérhetnek az ajánlatkérőtől a részvételi felhívás I.1) pontjában meghatározott elérhetőségen azzal, hogy a kérdéseket (az eredeti kérdésfeltevési módtól függetlenül) a kozbeszerzes@mtva.hu és az iroda@enyd.hu elektronikus címekre is meg kell küldeni, szerkeszthető formátumban.
VI.3.8) A részvételi jelentkezéseket a részvételre jelentkezőnél aláírásra jogosultak által cégszerűen aláírva, azaz olyan személy(ek), aláírásával ellátva, aki(k) szerepel(nek) a cégkivonatban, aláírási címpéldányon,vagy meghatalmazással rendelkez(nek) ahhoz, hogy a részvételre jelentkező nevében eljárhat(nak) (meghatalmazást a részvételi jelentkezéshez csatolni szükséges) kell benyújtani.
A részvételi jelentkezéseket lehetőség szerint 1 db, zárt csomagban kell benyújtani.
A részvételi jelentkezések csomagolásának külzetén fel kell tüntetni legalább az alábbiakat: „Részvételi jelentkezés - televíziós hírgyártó (Médiaszerkesztő és Playout) rendszer szállítása és helyszíni telepítése, kapcsolódó szolgáltatások tárgyában” továbbá „A részvételi határidő előtt fel nem bontható” feliratot.
A részvételi jelentkezéseket 1 eredeti nyomtatott (papír alapú) példányban és az eredeti nyomtatott példánnyal megegyező 1 db elektronikus példányban (pdf. formátum) kell benyújtani. Az eredeti (papír alapú) példányt roncsolás mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani. A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan összekell fűzni, a csomót matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; a részvételi jelentkezés eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy a részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni - az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; a részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján a részvételi jelentkezésben szereplődokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; a részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - a részvételi jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A részvételi jelentkezés elektronikus példányát jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és benyújtani, és az eredeti példányú részvételi jelentkezésről készített, nem módosítható .pdf file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia.
VI.3.9) Amennyiben részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek úgy kíván megfelelni, hogy más szervezetek kapacitásaira támaszkodik, akkor ennek igazolására a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglalt dokumentumok csatolása szükséges, továbbá a kapacitást nyújtó szervezetnek csatolnia kell a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolására nézve előírt tartalmú és formaiságú dokumentumokat is.
VI.3.10) Az előírt dokumentumok a Kbt. 36 § (3) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű másolatban is, míg a saját nyilatkozatok eredeti vagy egyszerű másolati példányban, cégszerűen aláírva nyújthatók be.
VI.3.11) A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni (felelős magyar fordítás). A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező felelős.
VI.3.12) A részvételi felhívás III.2.2) és III.2.3) pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban megadott gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint referenciában szereplő adatokat eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el.
VI.3.13) Az ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, és azokat a részvételi jelentkezésben lehetőleg elkülönítetten elhelyezni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról es az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket (Kbt. 80. § (1)).
VI.3.14) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot (Kbt. 90. § (2) bekezdés).
VI.3.15) Ajánlatkérő ugyancsak felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az ajánlattételi szakaszban benyújtásra kerülő ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a megajánlott termékek, illetőleg rendszer(elemek) gyártójától nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy jogosultak a termékek Magyarország területén történő forgalmazására és az azokkal kapcsolatos vevőszolgálati tevékenység ellátására.
VI.3.16) A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása: a tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyának összetett jellege (objektív természete) és az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé a szerződéses feltételek és az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását, amely lehetővé teszi a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását [Kbt. 89. § (2) b)].
VI.3.17) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/12/02 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím (URL): www.enyd.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím (URL): www.enyd.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím (URL): www.enyd.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.