Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/25
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Kbt. 122. § (4) bekezdés alapján
Közzététel dátuma:2013.03.01.
Iktatószám:2595/2013
CPV Kód:79419000-4
Ajánlatkérő:VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Magyarország, Románia
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2013.03.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Regionális fejlesztés, urbanisztika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Postai cím: Gellérthegy utca 30-32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hegyháti Molnár Andrea Kata
Telefon: +36 14575512
E-mail: amolnar@vati.hu
Fax: +36 12243291
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vati.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Regionális fejlesztés, urbanisztika
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés az Európai Bizottság számára benyújtandó, Magyarország és Románia határon átnyúló jogosult terület 2014–2020 programozási időszaki operatív programjának Ex-ante Értékelésére és Stratégiai Környezeti Vizsgálatára
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 11.
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország, Románia
NUTS-kód: HU323, HU321, HU333, HU332, RO111, RO115, RO421, RO424
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a magyar-román határmenti térség 2014-2020 operatív programjának Ex-ante Értékelésére és Stratégiai Környezeti Vizsgálatára
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79419000-4
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Magyarország és Románia határmenti programtérség 2014-2020 operatív programjának ex-ante értékelése és Stratégiai Környezeti Vizsgálata
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 120000 Pénznem: EUR
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/05/10 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/07/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 1%-a/nap, maximum 20 napig, meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ellenérték kiegyenlítése euróban (EUR) történik a benyújtott számla kézhezvételét követő 60 napon belül a Kbt. 130. § (4) bekezdése szerint. Ajánlatkérő él a halasztott fizetés lehetőségével. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. (Kbt. 56. § (2) bekezdés) Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a Kbt. 56. § (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról a (közös) Részvételre jelentkezőnek elegendő nyilatkoznia, a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját azonban a 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontja és 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A (közös) Részvételre jelentkezőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011 (XII.23) Kormányrendelet 10. § szerint kell eljárnia, azaz ezen szervezetek tekintetében csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő a nyilatkozatban foglaltak fennállását a vonatkozó hatósági nyilvántartásokban ellenőrzi.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
G1-
Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bek. c) pontja alapján a megelőző három évre (2010-2012) vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy Részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint jogosult más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelni az alkalmassági feltételeknek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Amennyiben Részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdés szerint más gazdálkodó szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az alkalmasság igazolása során, ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményét, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Egyebekben a fenti alkalmasság igazolása tekintetében Részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § figyelembevételével kell Részvételre jelentkezést elkészíteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
G1
Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha a megelőző három évben (2010-2012), az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele a három évben nem éri el összesen a nettó 200.000 EUR összeget (az átváltási árfolyamot az MNB részvételi felhívás közzétételének napján érvényes középárfolyamán kell számítani).
A G1) pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1- Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, figyelemmel a Kr. 16. § (5) bekezdésére, részvételre jelentkező választása szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolásával vagy részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, kapcsolattartó neve, elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A nyilatkozato(ka)t / igazolás(oka)t olyan tartalommal és módon kell benyújtani, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ajánlatkérő számára egyértelműen megállapítható legyen.
M2) - Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (3) bek. d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági szempontoknak való megfelelés érdekében a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz csatolandó az alábbi tartalommal: név, eddigi munkahelyek évre lebontva, beosztások, ezek időtartama év hónapra lebontva, munkatapasztalat (projekt rövid meghatározása, időtartama (év, hónap), betöltött pozíció, amelyből megállapítható az alkalmassági feltételnek való megfelelés), szakirányú végzettség megnevezése, intézménye, ideje (diploma egyszerű másolatával).
A szakemberek képzettségének, végzettségének, szakmai gyakorlatának ismertetését a szakember által aláírt szakmai önéletrajzban kell bemutatni, melyhez csatolni kell a kiírás szerint releváns végzettségük, képzettségük igazolására szolgáló dokumentum(ok) egyszerű másolatát is, illetve ha nem áll munkaviszonyban a Részvételre jelentkezővel (közös Részvételre jelentkezővel), akkor a szakember szerződés teljesítésében való részvételére vonatkozó szándéknyilatkozatát is csatolni szükséges.

Egyebekben a fenti alkalmasság igazolása tekintetében Részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdés a) és d) pontjainak, valamint a 17. § (1) bekezdés figyelembevételével kell Részvételre jelentkezést elkészíteni.
Részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint jogosult más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelni az alkalmassági feltételeknek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Amennyiben Részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdés szerint más gazdálkodó szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az alkalmasság igazolása során, ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményét, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1- Alkalmatlan a Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező) ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek tárgya
- regionális fejlesztési vagy interregionális vagy transznacionális vagy határon átnyúló programok (különösen NUTS 2-5) értékelése, vagy monitoringja vagy menedzselése, vagy
- regionális fejlesztési vagy interregionális vagy transznacionális vagy határon átnyúló projektek értékelése, vagy monitoringja vagy menedzselése.

M2) - Alkalmatlan a Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező) ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakértelemmel rendelkező szakemberekkel:
A projekt csapat legalább 5 főből kell, hogy álljon, amelyből legalább 1 csoportvezető és 4 kulcsszakértő, és akiknek rendelkezniük kell
- Felsőfokú végzettséggel (egyetem vagy főiskola) földrajzi vagy gazdasági vagy területi tervezés vagy egyéb társadalomtudományi területen, amely releváns a jelen feladat-meghatározásban szereplő feladatok elvégzéséhez, vagy minimum öt év szakmai tapasztalat programok vagy projektek fejlesztésében vagy értékelésében;
- tárgyalási szintű angol nyelvismerettel és tárgyalási szintű magyar vagy román nyelvismerettel, de legalább egy szakértőnek tárgyalási szintű magyar nyelvismerettel és legalább egy szakértőnek tárgyalási szintű román nyelvismerettel kell rendelkeznie;
- minimum öt év munkatapasztalat regionális fejlesztésben, vagy az EU által társfinanszírozott vagy egyéb regionális vagy városfejlesztési programok (NUTS 2-5 szint) tervezésében, vagy értékelésében, vagy monitoringjában;
- felhasználói szintű számítógép ismeretekkel kell rendelkeznie;
- egy szakértőnek munkatapasztalattal kell rendelkeznie az SKV területén és egy szakértőnek munkatapasztalattal kell rendelkeznie az ex-ante értékelések területén;
- a következő társadalmi-gazdasági területek közül legalább kettőben megszerzett munkatapasztalat: gazdaság, turizmus, környezetvédelem, demográfia, munkaerőpiac, oktatási rendszer, kulturális kapcsolatok, regionális fejlesztés;
A fentieken túl a csoportvezetőnek rendelkeznie kell legalább:
- Felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel földrajzi, vagy gazdasági, vagy területi tervezés, vagy egyéb társadalomtudományi területen, amely releváns a jelen feladat-meghatározásban definiált feladatok elvégzéséhez, vagy minimum tíz év szakmai tapasztalat programok fejlesztésében vagy értékelésében;
- legalább öt év munkatapasztalat a határon átnyúló programok előkészítése vagy tervezése vagy értékelése vagy monitoringja terén;
- legalább öt év munkatapasztalat csoportvezetésben és irányításban, kitűnő igazgatási és vezetői képességek terén.
Az M1) és M2) pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Kbt. 122. § (4) bekezdés alapján
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Nettó ajánlati ár (EUR)55
A javasolt módszertan (a feladat meghatározáshoz kapcsolódó feladatok megvalósításához javasolt módszerek, azok kidolgozottsága, megvalósíthatósága a program specifikumainak figyelembevételével)15
A Megvalósítási terv kidolgozottsága (ütemezése, szakmai minősége a program specifikumainak figyelembevételével)15
Projektmenedzsment működésének kidolgozottsága ( projektszervezet felépítése, irányítása, projektfolyamatok, kapcsolattartás / kommunikáció a megbízóval és az érintett szereplőkkel)15
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/03/13 (év/hó/nap ) Időpont: 15:30
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 38100 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Kiegészítő irat vételárát (30.000,- HUF + 27% ÁFA) Ajánlatkérő 10032000-00286150-00000017 számú számlájára kell befizetni. (Jogcím: OP ex-ante értékelés közbeszerzés - Kiegészítő irat vételára) A Kiegészítő irat az átutalást igazoló banki bizonylat bemutatását követően elektronikusan kerül megküldésre. Az átutalásról szóló bizonylatot jelen Felhívás A melléklet II. pontjában megadott névre és email címre, vagy fax számra kell megküldeni. A bizonylatnak tartalmaznia kell, az átutalás jogcímét. A Kiegészítő irat másra nem ruházható át.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/03/13 (év/hó/nap) Időpont: 15:30
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: 2013/03/25 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/03/13 (év/hó/nap) Időpont: 15:30
Hely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32., földszint 1. számú tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljáráson az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Technikai Segítségnyújtása (3. prioritási tengely)
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
Ajánlatkérő egy fordulóban kíván ajánlattevőkkel tárgyalni a szerződéses feltételekről, a szakmai ajánlattal kapcsolatos értelmezések és kérdésfeltevések érdekében. A tárgyaláson Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője vehet részt, annak akadályoztatása esetén a cégjegyzésre jogosult személy által meghatalmazott személy, aki ezen jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolja. A meghatalmazásnak tartalmazni kell, hogy a meghatalmazott jogosultsága kiterjed Ajánlattevő nevében történő nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra is. Az Ajánlatok módosítására a tárgyaláson egyeztetett időpontban, írásban lesz lehetőség. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. A tárgyalásokról készült jegyzőkönyvet a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni. Az első tárgyalási forduló eredményétől függően – amennyiben az szükségessé válik - kerül sor további tárgyalási fordulóra; az egyes fordulók között megadva a tárgyalás szempontjait és az ajánlattételt befolyásoló új információkat. Az utolsó tárgyalás végén ajánlati kötöttség jön létre.
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A Kiegészítő iratot ajánlatkérő elektronikusan bocsátja rendelkezésre, de igény szerint a 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32. szám alatt is átvehető személyesen, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 -16:00 óra között, pénteken 9.00-14.00, a részvételi határidő napján 9:00 -15:30 óráig, vagy a Kbt. 50. § (3) bekezdésében meghatározott módon a Kiegészítő Irat térítési díjának befizetését igazoló dokumentum ellenében.
Elektronikus formában történő rendelkezésre bocsátás esetén Részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívás A mellékletének II. pontjában megadott kapcsolattartó részére kell megküldeni a Kiegészítő irat megvásárlásáról szóló átutalási igazolás másolatát, megjelölni a közbeszerzési eljárás megnevezését, és megadni legalább a Részvételre jelentkező nevét, címét, kapcsolattartó elektronikus elérhetőségét majd ezt követően Ajánlatkérő a megadott kapcsolattartó elektronikus eléghetőségére megküldi a Kiegészítő iratot elektronikus formában.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatok az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján kerülnek elbírálásra, amely esetben az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: minden részszempont vonatkozásában egységesen 1-10 pont.
Az ajánlatok elbírálásának módszere: minden részszempont tekintetében az arányosítás módszerével történik. Arányosítás módszere esetén az egyes szempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. A kapott pontszám a megadott súlyszámmal kerül felszorzásra, majd az egyes részszempontok tekintetében eképpen kapott pontszámokat összesítve állapítja meg ajánlatkérő az összpontszámot. A nyertes ajánlattevő az, aki a legmagasabb összpontszámot kapja az ajánlatára. Az arányosítás módszerének részletes ismertetése az Ajánlattételi dokumentációban található és a Közbeszerzések Tanácsa ajánlása (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) alapján került meghatározásra.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2. és III.2.3 pont szerinti G1, M1, M2 alkalmassági feltételben foglaltak
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1) Formai előírások:
1.1. A részvételi jelentkezést magyar nyelven 3 db írott példányban (1 eredeti, 2 másolat) és 1 db írott példányt felelős angol nyelvű fordításban, minden írott oldalát folyamatos sorszámmal és kézjeggyel ellátva (szignózva), zárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson "Részvételi jelentkezés ”, illetve "Nem bontható fel a részvételi határidő lejárta előtt!" és „A 2014-2020 programozási időszak Operatív Program ex-ante értékelése és Stratégiai Környezeti Vizsgálata” közbeszerzés elnevezésének megjelölését kell feltüntetni. Az eredeti részvételi jelentkezést írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges, magyar és angol nyelven is. Az eredeti és a másolati Részvételre jelentkezési példányok eltérése esetén az eredeti megjelölésű, magyar nyelvű nyomtatott példány az irányadó. Amennyiben az eredeti megjelölés hiányzik, akkor az Ajánlatkérő a Részvételre jelentkezések beadott példányai közül egyet önkényesen kijelöl és ellátja az „eredeti” megjelöléssel.
A részvételi jelentkezésben felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (5) bekezdése szerinti összes adatot.
1.2. Ajánlatkérő a postán feladott, a Részvételre jelentkezés-tételi határidő lejárta után beérkezett Részvételre jelentkezéseket nem értékeli, azt a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja értelmében érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a postai úton, vagy más módon, késedelmesen beérkező Részvételre jelentkezéseket - a késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül - felbontatlanul, öt évig megőrzi, figyelembe véve adott esetben a Kbt. 61. § (3) bekezdésben foglaltakat. A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a felhívásban megjelölt helyen, a részvételi határidőig kerül sor, és azt tértivevénnyel adták fel. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli.
Irányadó idő: a felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
1.3. A Részvételre felhívásban meghatározott helyen kívül (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott Részvételre jelentkezések beérkezéséért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget, érvényesen beadottnak csak és kizárólag a Felhívásban és Kiegészítő Iratban megadott helyen benyújtott Részvételre jelentkezéseket tekinti. Részvételre jelentkezések beadásának helye: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32., Ügyvezető Igazgatói Titkárság, Pikáné Kiss Andrea részére
1.4. Ajánlatkérő arra feljogosított képviselője a személyesen, vagy futár által közvetlenül benyújtott Részvételre jelentkezések átvételét írásban, elismervény kiadásával igazolja.
2) Részvételre jelentkező Részvételre jelentkezésében köteles nyilatkozni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
3) Részvételre jelentkezőnek, (adott esetben) alvállalkozójának, valamint (adott esetben) a részvételre jelentkező részére az alkalmasság igazolásában kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell a részvételi jelentkezéshez csatolnia:
— a részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva,
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást cégszerűen aláírva..
4) A részvételi jelentkezések összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség a részvételre jelentkezőt terheli.
5). Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában meghatározottak szerint biztosít.
6) A különböző devizák forintra történő átszámításánál a részvételre jelentkezőknek (pl. árbevétel, referencia) a felhívás közzétételének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott középárfolyamot kell alkalmaznia. A részvételi jelentkezésben szereplő, nem magyar forintban (Ft) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
7) A Részvételre felhívásban és a Kiegészítő Iratban nem szabályozottakra a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. tv., valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek (különös tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet) és a Ptk. előírásai irányadóak.
8) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kiegészítő irat és a Kbt. előír.
9) A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 45. § vonatkozó rendelkezései a Kbt. 122. § (5) bekezdésében foglalt eltéréssel irányadó. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban részvételi dokumentációt nem bocsát részvételre jelentkezők rendelkezésére, azonban a részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre Kiegészítő iratot bocsát rendelkezésre, amelyek különösen a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkat, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, mintáját tartalmazza. A kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A kiegészítő iratok másra át nem ruházható, a közbeszerzési eljárásban való részvételen kívül más célra fel nem használható.
10) Részvételre jelentkező Részvételre jelentkezésében az üzleti titokkal kapcsolatban köteles nyilatkozni a Kbt. 80. §-a szerint adott esetben.
11.) A Részvételre jelentkezésben lévő, minden – a Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása során bevont szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél cégjegyzésre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a cégjegyzésre jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
12) A külföldi letelepedésű (székhelyű) Részvételre jelentkezőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4 §. meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani.
13) Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös Részvételre jelentkezés esetén a közös Részvételre jelentkezőknek a jelen közbeszerzési eljárásban őket teljes jogkörrel képviselő konzorciumvezetőt meg kell jelölni, és a Részvételre jelentkezéshez csatolniuk kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a Kiegészítő iratban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően.
14.) A Kbt. 55. § (5) esetén a Részvételre jelentkezésben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
15.) A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja esetén a Részvételre jelentkezésben csatolni kell az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Részvételre jelentkező fizetésképtelensége esetére kezességet vállal Ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely Ajánlatkérőt a Részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. A nyilatkozatot a Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel eredeti vagy hiteles másolatban szükséges benyújtani.
16.) Részvételre jelentkezőnek a Részvételre jelentkezésben csatolnia kell a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okokról szóló nyilatkozatát eredeti vagy egyszerű másolati példányban.
17.) Részvételre jelentkező a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
18.) A Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan Részvételre jelentkező nyilatkozatát kell csatolni arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az Részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, Részvételre jelentkező köteles azt megnevezni, továbbá nyilatkozatot csatolni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
19.) Amennyiben Részvételre jelentkező - átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a Részvételre jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
20.) A Részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell Részvételre jelentkező Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.
21) Részvételre jelentkezést a megfelelő oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A Részvételre jelentkezés tartalomjegyzéket követő oldala tartalmazza a cégszerűen aláírt felolvasólapot, amelyen kerüljön feltüntetésre a Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők) neve, székhelye, (amennyiben eltér a székhelytől a postázási címe is) telefon és telefax száma, a kapcsolattartó személy neve és beosztása, email címe, valamint a Részvételre jelentkezés a Kiegészítő iratban megadottak szerint.
22.) Több gazdasági szereplő közösen is benyújthat Részvételre jelentkezést. A közös Részvételre jelentkezésre a Kbt. 25. § -ban foglalt rendelkezések irányadóak.
23.) Jelen eljárás részvételi szakaszában a Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. Fentiekre tekintettel amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 74. § (3) bekezdésének alapján.
24) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja a Részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén – amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben a második legkedvezőbb Részvételre jelentkezőt is megjelöli – a következő legkedvezőbb Ajánlattevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
25.) Az Részvételre jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Részvételre jelentkezőket terheli. Részvételre jelentkezéskérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.
26) Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés szerepel.
27) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Részvételre jelentkezéskérő előírja, hogy az Részvételre jelentkező tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ezzel kapcsolatos további részletes információt a Kiegészítő irat tartalmaz.
28) Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2013/03/25.
29) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzés EU támogatásból finanszírozott, aminek értelmében a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés].
30. Az eljárás nyelve magyar, ezért minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani eredetiben vagy egyszerű másolatban. Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt részvételre jelentkező általi felelős fordításban is köteles becsatolni. Az eljárás mindkét szakaszában Ajánlatkérő az előírt 3db magyar nyelvű írott és 1 db magyar nyelvű elektronikus példányok mellett kéri 1-1 db angol nyelvű írott és elektronikus példány benyújtását is.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/02/25 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Postai cím: Gellérthegy utca 30-32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Ügyvezető Igazgatói Titkárság
Címzett: Pikáné Kiss Andrea
Telefon: +36 12243101
E-mail: kiss.andrea@vati.hu; kozbeszerzes@vati.hu
Fax: +36 12243105
Internetcím (URL): www.vati.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Postai cím: Gellérthegy utca 30-32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Ügyvezető Igazgatói Titkárság
Címzett: Pikáné Kiss Andrea
Telefon: +36 12243101
E-mail: kiss.andrea@vati.hu; kozbeszerzes@vati.hu
Fax: +36 12243105
Internetcím (URL): www.vati.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------