Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.12.19.
Iktatószám: 26047/2014
CPV Kód: 73220000-0;79400000-8;79411100-9;72224200-3;72225000-8
Ajánlatkérő: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Postai cím: Diós árok - 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bárkai Anikó
Telefon: +36 13561522
E-mail: barkai.aniko@gyemszi.hu
Fax: +36 13757253
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyemszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási szerződés a GYEMSZI TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása”című projektje keretében az Egészségszervezés új funkciói fejlesztési területek és kapcsolódó horizontális területek minőségbiztosítási feladatainak ellátására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelye
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A Projekt kapcsán az Ajánlattevő (a továbbiakban: Minőségbiztosító) feladata kiterjed a napi működéshez kapcsolódó tevékenységektől a projektszintű véganyagok minőségbiztosításáig. A Minőségbiztosító feladata a minőségbiztosítási keretrendszer kiépítése, rendszeres ellenőrzések végzése (lehetőleg már a folyamat során biztosítani kell a megfelelő ellenőrzést), valamint az összes elkészült anyag tartalmi és formai ellenőrzése. A GYEMSZI TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása”című projekt mérete (teljes költségvetése) bruttó 9,5 milliárd forint.
Ennek tükrében a Projekt minőségbiztosítása kapcsán a Minőségbiztosító feladata:
• Minőségbiztosítási Terv készítése;
• a Projekt megvalósítása során létrehozott egyes munkacsoportok működéséhez kapcsolódó működési dokumentumok minőségbiztosítása és harmonizálása,
• a Projekt megvalósítása során létrehozott szakaszzáró és véganyagok tartalmi és formai ellenőrzése;
• az implementáció helyszíni nyomon követése és minőségbiztosítása,
• a Projekt folyamatos monitorozása, a szakmai problémák és kockázatok jelzése, javaslatok készítése a problémák megoldására és/vagy megelőzésére,
• havi minőségbiztosítási jelentések készítése,
• a kijelölt célok és megvalósítás esetleges eltéréseinek azonosítása,
• pilot tevékenység minőségellenőrzése.
Feladat várható mennyisége
A projekt során a Minőségbiztosítónak a következő várható feladat mennyiséget kell elvégezni a feladattervezés alapján összeállított becslés szerint:
• szakmai megbeszélések várható száma: ~ 350 db megbeszélés
• eredménytermékek száma: ~ 100 db dokumentum
• eredménytermékek terjedelme: ~ 6000-8000 oldal terjedelem
• vidéki helyszínek és pilotok száma: ~ 20 helyszín
• folyamatdokumentációk száma: ~ 5000-6000 db folyamat
A megbeszélések várható megoszlása az egyes tématerületeken:
• Egészségfejlesztés és betegség menedzsment 60 db
• Kapacitás menedzsment 50 db
• Ellátó rendszer teljesítmény monitoring 25 db
• Ellátásszervezés 70 db
• Várólista menedzsment 15 db
• Klinikai vizsgálatok 15 db
• Egészségszervezés informatikai fejlesztése 20 db
• Egészségszervezést érintő oktatási feladatok 15 db
• Más projektekkel, szakmai szervezettel egyeztetés 30 db
• Projektmegbeszélés 50 db
A minőségbiztosítási tevékenység termékei
A minőségbiztosítási tevékenység eredményeit az alábbi termék-típusokban írja le, foglalja össze a Minőségbiztosító:
• MBT - Minőségbiztosítási Terv: a Minőségbiztosító valamennyi tervezett feladatáról, felsőszintű megközelítésben;
• MMET - Munkacsoport szintű Minőségellenőrzési Tervek: 1-1 konkrét témára, munkacsoportra vonatkozó ellenőrzés részletes szakmai terve;
• DDL - Dokumentum Definíciós Lap(ok): 1-1 konkrét dokumentumra vonatkozó ellenőrzés részletes szakmai terve
• MEJ - Minőségellenőrzési Jegyzőkönyvek: 1-1 konkrét ellenőrzési feladat eredményei, részletesen;
• MBJ - Minőségbiztosítási Jelentés: vezetői szintű összefoglaló jelentés havi rendszerességgel, illetve a projektvezetés kérésére eseti jelleggel.
A feladat részletes meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73220000-0
További tárgyak: 79400000-8
79411100-9
72224200-3
72225000-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 46000000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár 70
2. Megajánlott szakmai módszertan és ágazati ismeret a minőségbiztosítás végrehajtására 30
2.1. A szakmai ajánlat módszertani megalapozottsága 16
2.2. A szakmai ajánlathoz csatolt módszertani sablonok kidolgozottsága 6
2.3. A szakmai ajánlat alapját képező feladat végrehajtását befolyásoló kockázatok, feladatellátást érintő szakterületi sajátosságok ismerete 8
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9429 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/05/30 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés a GYEMSZI TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása”című projektje keretében az Egészségszervezés új funkciói fejlesztési területek és kapcsolódó horizontális területek minőségbiztosítási feladatainak ellátására
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/12/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.
Postai cím: Fehérvári út 79.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Telefon: +36 13828888
E-mail: company@ifua.hu
Fax: +36 13828889
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 51000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 46000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 29000000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 46800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
egyéni egészségtervezés és populációs egészségtervezés
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.), Zebra Consulting Kft. (6782 Mórahalom, Vállalkozók útja 3.) közös ajánlattevők (név) 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. (név) 1119 Budapest, Fehérvári út 79. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Vital Management Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1037 Budapest, Montevideo u. 16. A. ép. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Integra Consulting Zrt. (név) 1013 Budapest, Pauler utca 11. III. em. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása”
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/12/10 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------