Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.12.21.
Iktatószám:26498/2015
CPV Kód:71240000-2;71320000-7
Ajánlatkérő:Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.12.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Akadémia
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:művészetek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK10908
Postai cím: Kecske utca 25.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Székely-Gyökössy Szabolcs
Telefon: +36 12354205
E-mail: gyukin.tijana@mma.hu
Fax: +36 12354205
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mma.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Akadémia
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): művészetek
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Az MMA Székházának megvalósításához szükséges építészeti-műszaki tervezési tevékenység végzése
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Az MMA Székházának megvalósításához szükséges építészeti-műszaki tervezési tevékenység végzése
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71320000-7
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Tárgya: Az MMA Székházának megvalósításához szükséges építészeti-műszaki tervezési tevékenység végzése
Mennyisége:
1. Építészeti előkészítő terv
A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervezési program alapján határozza meg a műemléki védettség alatt álló, jelenleg 5350 m2 bruttó alapterületű Székház leendő működési egységeit, azon belül a szervezeti egységek elhelyezkedését és az ahhoz szükséges helyiségeket, azok funkcióját és nagyságát.
Határozza meg a két épület és egy új szárny együttműködésének módját és kialakítását.
Az előzetesen meghatározott tervezési program szerinti működést megvalósító építészeti terv, m= 1:100 léptékben.Helyszínrajzok m=1:250, alaprajzok metszetek m=1:100 léptékben, külső és belső látványtervek az építészetileg meghatározó részekről 2 db.
2. Építési engedélyezési terv elkészítése, engedélyeztetés
Építészeti tervdokumentáció, építészeti tervek. Helyszínrajzok m=1:250,Alaprajzok, metszetek, homlokzatok m=1:100. Látványterv.
Épületszerkezetei műszaki leírás, statikai számítások.
Épületgépészeti leírás, hőtechnikai számítás.
Épületvillamossági ellátó rendszerek, erősáramú ellátás, világítás, érintésvédelem, villámvédelem, gyengeáramú rendszerek.
Felvonók engedélyezési terve.
Környezetrendezési, kert terv.
Út, behajtók, belső úthálózat, parkolók szakági terve az építési engedélyezés szakhatósági hozzájáruláshoz.
A dokumentáció tartalmilag és formailag a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben megfogalmazottak szerint készüljön.
A terveket, műszaki leírásokat papír alapon 2 példányban, illetve a teljes engedélyezési tervdokumentációt 2 példányban elektronikus adathordozón kell átadni az alábbi formátumokban:
• Műszaki leírás doc, pdf
• Tervek pdf
• 1 pld tervezői költségbecslés pdf, xls
További elvárás a szükséges egyeztetések, engedélyeztetések lefolytatása a szakhatóságokkal illetve a tervanyaggal érintett hatóságokkal, illetékesekkel.
3. Kiviteli tervek (teljes körű kiviteli tervek költségvetési kiírásokkal)
- A tervek az épületre és a telken belüli területre vonatkoznak, kert-környezetrendezés, kerítés, kapuk telken belüli külső közművek, vezetékek együtt.
- Generál tervezés, benne: építészet, statika, épületgépészet, épületvillamosság, gyengeáramú rendszerek, épületfelügyelet, liftek, kert, burkolatok stb., tűzvédelem, munkaegészségügy, akadálymentesítés, költségvetési kiírások,
- Nem feladat gyártmánytervek, gyártmánytervi részletrajzok készítése.
- Teljes körű belsőépítészeti kialakítás tervezése: berendezési alaprajz, burkolattervek, falnézetek, álmennyezeti tervek, bútorozás, technológiai berendezések elhelyezése, bútorok, felszerelés kiválasztása, egyedi bútorok nézet rajza, felirati rendszerek, kiírások, leírások.
A kiviteli tervdokumentációt a létesítmény engedélyezési terve alapján és a jogerős építési engedély valamint annak kikötései figyelembe vételével Tervező készíti el, mely kiviteli tervdokumentáció magában foglalja a kivitelezésre vonatkozó műszaki leírásokat, a konszignációkat, továbbá a tételes árazatlan költségvetés kiírást és generáltervezői költségbecslést. A kiviteli tervdokumentációknak ki kell elégíteni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet - beleértve annak 8. számú mellékletét is- vonatkozó előírásait. A tervező által a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése szerint készítendő tervezői költségvetés szolgál az építési beruházás 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerinti becsült értékének meghatározására, ezért alkalmasnak kell lennie ezen cél betöltésére. A terveket, műszaki leírásokat papír alapon 4 példányban, illetve a teljes kiviteli tervdokumentációt 4 példányban elektronikus adathordozón kell átadni az alábbi formátumokban:
• Műszaki leírások doc, pdf
• Tervek pdf
• Költségvetések, pdf, xls
• 1 pld tervezői költségbecslés pdf, xls
A teljeskörű szakági tervezés a következő tartalommal készül: építészet és belsőépítészet, műemlékvédelmi restaurálási feladatkiírás, statika, közmű- és úttervezés, épületgépészet, gyenge- és erősáram, tűzvédelem, energetikai tanúsítás, akadálymentesítés.
4. Generáltervezői és szakági művezetés
A generáltervezői és szakági művezetés vonatkozásában a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 33.§ (4) bekezdése szerinti generáltervezői és szakági művezetés végzésére köteles a kivitelezés időszakában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, építészet tekintetében a Kbt. 65.§ (10) bekezdése, a 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja és 26.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti szakemberek bevonásával. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő, maradéktalan megvalósítás érdekében, elősegíti a kivitelezés során, a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.
A generáltervezői és szakági művezetés magában foglalja a kivitelezés során a szükséges tervismertetések megtartását, a kivitelező részéről felmerülő műszaki kérdések egyeztetését. A generáltervezői és szakági tervezői művezetés tervezett időtartama: 2016. - 2017. augusztus 31., amely a kivitelezésre vonatkozó tervezett időtartam, és a generáltervezői és szakági tervezői művezetés ehhez az időtartamhoz igazodik, amely változhat.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 174000000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2017/08/31 (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 134.§ alapján a következőket írja elő:
- A szerződésben meghatározott teljesítési és részteljesítési határidők Tervezőnek felróható késedelmes teljesítése esetére a Tervező az ajánlatában vállalt késedelmi kötbért köteles fizetni HUF/késedelmes nap mértékben meghatározva. A késedelemmel érintett napok legmagasabb értéke: 30 nap - ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A késedelmi kötbért Megrendelő írásbeli felszólítással érvényesíti a Tervező felé.
- Hibás teljesítése esetén a Tervező köteles tervhibáinak javítását, illetve pótlását térítésmentesen, de kötbérmentesen haladéktalanul elvégezni, azokat a Megbízónak átadni, a közös megegyezéssel egyeztetett határidőig.
- Tervezőnek felróható meghiúsulás esetén a Tervező az ajánlatában vállalt meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére HUF-ban meghatározva.
- A ajánlattevő nyertessége esetén kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentáció minden tekintetben szakszerű, megfelel a szerződéses és a jogszabályi előírásoknak. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt ajánlatkérő rendeltetésszerűen, jelen ajánlattételi felhívásban ismertetett módon és célra felhasználhassa.
- Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt a Kbt. 54.§ szerint ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 4,5 millió forint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előteljesítést a rész- és véghatáridők tekintetében is elfogad. Részszámlák kiállítására van lehetőség.
A szerződésszerű teljesítés igazolását követően a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kifizetése a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseivel összhangban (Kbt. 135. §, Ptk. 6:130. § (1) bekezdés), a szerződésben meghatározott módon, átutalással történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). Alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §-a.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumban található szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
A közös ajánlatot benyújtó nyertesek számára ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi kötelezővé, illetve nem teszi lehetővé.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
A vonatkozó jogszabályok felsorolását a 322/2015 (X.30.) Korm rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§, 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2)bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján, , abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell:
P.1.Az eljárást megindító felhívás feladástól visszafelé számított két lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójáról. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja]
Ha Ajánlattevő ezen irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bek.].
P.2.ajánlattevő eljárást megindító felhívás feladástól visszafelé számított két üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. c) pontja]
Ha ajánlattevő az alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.[ 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek.]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve közös ajánlattevő:
P.1.ha a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti év bármelyikében nulla vagy negatív.
Ha ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor ajánlattevő úgy tud megfelelni, ha a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési feladatok) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 174 millió HUF-ot. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bek.].
P.2.ha az eljárást megindító felhívás feladástól visszafelé számított két lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének összege nem érte el a nettó 174 millió HUF-ot.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65.§ (8) és (9) és (11) bekezdése szerint. Ebben az esetben a Kbt. 65.§ (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A P.1. alkalmassági követelmény tekintetében, - amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre- elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. (Kbt. 65.§ (6) bek.).
A P.2. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell:
M.1., M.2. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb építészeti tervezési szolgáltatásairól. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bek. a) pontja]
Amennyiben a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései szerint igazolás benyújtására kerül sor, az igazolást a következők szerint kell benyújtani:
Ha a szerződést kötő másik fél Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; ha a szerződést kötő másik fél ettől eltérő egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. a)-b) pontja]
A nyilatkozatnak - és az igazolásnak - tartalmaznia kell: a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknél előírtak egyértelműen megállapíthatóak legyenek), az ellenszolgáltatás összegét, a műemlék épület műemléki törzsszámát, a konkrét nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra vonatkozó jogszabályi hivatkozást. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint fel kell tüntetni a referenciát adó (megrendelő) adatait (cégnév, a referenciát adó személy neve, telefonszáma és e-mail címe) és a szolgáltatás kezdésének és befejezésének pontos időpontját (év, hó, nap).
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell:
SZ.1. Azoknak a szakemberekről, a nevük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bek. b) pontja]
A szakember bemutatása során csatolni kell:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozatot, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
Amennyiben a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései szerint igazolás benyújtására kerül sor, az igazolásnak tartalmaznia kell
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen, erre tekintettel a szakmai gyakorlatokat legalább év, hónap bontásban szerepeltessék az önéletrajzban;
- a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumokat, (meg kell jelölni a kamarai nyilvántartási számot, és az adott elektronikus kamarai nyilvántartás elérési útvonalát, ami alapján az ajánlatkérő leellenőrizheti a jogosultság meglétét a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra tekintettel.)
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozatot.
- Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előbbivel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumok magyar nyelvű fordítását kell csatolni. Ez esetben ajánlattevő köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik a szakemberek magyarországi kamarai regisztrációjáról, nyilvántartásba vételéről, és annak folyamatos fenntartásáról a szerződés teljesítésének ideje alatt. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben szerződésszerűen teljesített olyan referenciamunkával:
M.1.1 építészeti tervezés szolgáltatás tárgyában, amelynek a szerződéses összege elérte legalább a nettó 130 millió Ft, azaz nettó százharmincmillió forint összeget,
M.1.2. építészeti tervezési szolgáltatás tárgyában, amely műemlék jellegű épület felújítását/átalakítását/bővítését tartalmazta, melynek a műemléki védelemmel érintett része alapterülete minimum bruttó 4000 m2
M.2. ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben 1 db nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás tervezési munkáiban való részvételt igazoló szerződéssel.
Az M.1.1. és M.1.2. és M.2. alkalmassági követelményt ajánlattevő egyazon referenciával is igazolhatja, amennyiben az megfelel mindkét alkalmassági minimumkövetelménynek.
SZ.1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja és 26.§ (1) bekezdés b) pontja alapján nem rendelkezik a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
SZ.1.1. legalább három fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/2. része 2. pontja és ugyanezen kormányrendelet 13.§ (2) bekezdése szerinti É jelű szakterületi jogosultsággal és vezető tervezői szakmai címmel, aki rendelkezik legalább 10 év szakmai gyakorlati idővel, akik közül legalább egy fő rendelkezik műemlékvédelmi szakmérnöki végzettséggel;
SZ.1.2. legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/2. része 28. pontja szerinti G jelű szakterületi jogosultsággal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet kormányrendelet 13.§ (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai cím megszerzéséhez szükséges legalább 10 év tervezési gyakorlati idővel;
SZ.1.3. legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/2. része 29. pontja szerinti V jelű szakterületi jogosultsággal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet kormányrendelet 13.§ (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai cím megszerzéséhez szükséges legalább 10 év tervezési gyakorlati idővel;
SZ.1.4. legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/2. része 26. pontja szerinti T jelű szakterületi jogosultsággal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet kormányrendelet 13.§ (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai cím megszerzéséhez szükséges legalább 10 év tervezési gyakorlati idővel;
Az SZ.1. alkalmassági követelmények tekintetében a szakemberek között átfedés nem lehetséges. Nem feltétel az, hogy az SZ.1.1. szerinti szakemberek közül a kiemelt beruházásban részt vevő szakember és a műemlékvédelmi szakmérnöki végzettséggel rendelkező szakember ugyanaz a személy legyen, egyúttal e tekintetben ajánlattevő megengedi az átfedést.
Ajánlatkérő az építészeti tervezést és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásban történő részvételt jelen beszerzés tekintetében alapvető fontosságú feladatnak tekinti, így a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján előírja, hogy azokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el.
Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, M.2. és SZ.1.1. alkalmassági feltétel igazolásához a Kbt. 65.§ (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek - M.2. és SZ.1.1. kivételével - ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: igen
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 122 - 223130 2015/06/29 (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 202 - 367333 2015/10/17 (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/12/29 (nap/hónap/év) Időpont: 9:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/12/29 (nap/hónap/év) Időpont: 9:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/12/29 (nap/hónap/év) Időpont: 9:00
(adott esetben) Hely: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház, III. emelet, Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a az irányadó.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok:
1. Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám: 4
2. Összehasonlító funkcióelemzés 3 db nemzetközi példán keresztül, a közbeszerzés tárgyának megfelelő rendeltetésű intézmény tekintetében. Súlyszám: 2
3. A tervezési feladat építészeti alapgondolatának megfogalmazása. Súlyszám: 2
4. Javasolt helyiségjegyzék összeállítása a megadott paraméterek alapján. Súlyszám: 2
5. Az engedélyezési terv benyújtására vállalt, szerződéskötéstől számított kötbérterhes határidő (naptári nap). Súlyszám: 2
6. A kiviteli terveknek az elkészítésére vállalt, szerződéskötéstől számított kötbérterhes határidő (naptári nap). Súlyszám: 1
7. A naponkénti késedelmi köbér mértéke (HUF/késedelmes nap). Súlyszám. 1
8. A meghiúsulási köbér mértéke (HUF). Súlyszám: 1
2. Ajánlatkérő papír alapú ajánlat benyújtását írja elő. Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező egy elektronikus másolati példány benyújtását is. Az elektronikus adathordozónak tartalmaznia kell a teljes, aláírt részvételi jelentkezést pdf formátumban.
3. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: "Ajánlat - Az MMA Székházának megvalósításához szükséges építészeti-műszaki tervezési tevékenység végzése” feliratot, valamint az "Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!" feliratot jól látható, egyértelmű módon. Az egyéb formai előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
4. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került az A. Melléklet III. pontban meghatározott címen. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
5. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
6. Ajánlatkérő a dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti példányának benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) (Kbt. 47.§ (2) bekezdés).
7. Amennyiben valamely dokumentum idegen nyelvű és fordítást igényel, Ajánlatkérő - az idegen nyelvű dokumentum egyszerű másolatának a részvételi jelentkezésben történő egyidejű csatolása mellett - elfogadja azok Ajánlattevő általi felelős fordítását is (Kbt. 47. § (2) bekezdés). Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő a részvételi jelentkezés bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért Ajánlattevő a felelős.
8. A III.2.2) P.1., P.2., továbbá a III.2.3) M.1. és SZ.1. szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdés)
9. Ajánlattevő benyújtott ajánlatának tartalmaznia kell:
9.1.A Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti összes adatot tartalmazó felolvasólapot.
9.2. Az ajánlat feladásának napjától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy annak egyszerű másolatát. (Amennyiben a 60 napnál nem régebbi cégkivonat megtalálható a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon, a cégkivonatot nem kell csatolni, azt Ajánlatkérő ellenőrzi.)
9.3 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§]
9.4. Az ajánlathoz csatolni kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, az eljárás során nevesített alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás mintát egyszerű másolatban. Az ajánlathoz csatolni kell az egyéni cégként nem jegyzett, azaz a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá nem tartozó, cégnek nem minősülő egyéni vállalkozónak minősülő ajánlattevő, az eljárás során nevesített alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói igazolvány vagy személyazonosító igazolvány másolatát. 9.5. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult képviselő írja alá, az ajánlathoz csatolni kell az aláíró személy cégjegyzésre jogosult személy általi meghatalmazását és a meghatalmazott személy
9.4. pont szerinti aláírás mintáját.
10. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a Kbt. 65.§ (7) bekezdésben foglaltakat.
11. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontban foglaltakat.
12. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a Kbt. 66.§ (4) bekezdésben foglaltakat.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bekezdés értelmében az eljárás nyertesével, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ban, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
15. Helyszín megtekintése: Ajánlatkérő a megalapozott, szakszerű ajánlattétel érdekében 2015. december 16-án a helyszín megtekintésére lehetőséget biztosít a dokumentációt átvevő, regisztrált ajánlattevők számára a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
16. Az ajánlatok elbírálása során hiánypótlásra, felvilágosítás kérésére a Kbt. 71.§ szerint kerül sor. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal a hiánypótlás során.
17. Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa az összes értékelési szempont esetében: 1-10. Az értékelési módszer részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumban történik.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (10) bekezdésére tekintettel határozott meg rövidebb határidőt, mivel a beszerzés kivételesen indokolt és sürgős a következők miatt: A Magyar Művészeti Akadémia épületbe költözésének céldátuma 2017. szeptembere, így a teljes beruházás (beleértve az építési beruházást is) megvalósításának szűk határideje indokolja a tervezés tekintetében ezen közbeszerzési eljárásfajta választását. A feladat összetett, két ingatlant és két városszabályozási területet érint egyidejűleg, egyéb eljárásfajta alkalmazása esetén a teljes körű tervezési munka időszükséglete nem lenne biztosított. Erre tekintettel indokolt a gyorsított nyílt eljárás alkalmazása.
19. Ajánlatokat a IV.3.8) pontban megjelölt helyen munkanapokon 9-15 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8.30-9.00 óráig lehet benyújtani.
20. Az eljárással kapcsolatos határidők és időpontok tekintetében a közép-európai idő az irányadó.
21. Ajánlatkérő részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé, mert a szűk határidő miatt a tervezési munkarészek szorosan összefüggnek, időbeli átfedéssel, de egymásra épülve, szoros egyeztetéseket folytatva készítendők. A tervezői művezetés a 1997. évi LXXVIII. tv. 33.§ (4) bekezdése szerint a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldására irányul, mely a beszerzés tárgyának ismeretében elengedhetetlenné teszi az előzmények, tervezési folyamat beható ismeretét, így az sem elválasztható a beszerzés többi részétől.
22. Az ajánlati biztosítékot a Kbt 54.§ (2) bekezdése szerint kell Ajánlattevőnek Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékhoz tartozó fizetési számlaszáma: 10023002-00319391-00000000. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a befizetésről szóló bizonylat másolatát, vagy a garanciavállaló/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példányát.
23. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az árbevételre vonatkozó adatok esetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál az üzleti év fordulónapján hatályos árfolyamot veszi figyelembe Ajánlatkérő. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
24. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseivel.
25. A közbeszerzési dokumentumok elektronikusan korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetők Ajánlatkérő honlapján (www.mma.hu/kozbeszerzes). A közbeszerzési dokumentum letöltését követően ajánlatkérő kéri, hogy érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa Ajánlatkérőt az A, melléklet I. pontjában szereplő címen - többek között - az esetleges kiegészítő tájékoztatások megküldése miatt.
26. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatoknak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megállapodását, mely megfelel a Kbt. 35.§ (6) bekezdésében foglaltaknak és tartalmazza a feladatok közös ajánlattevők közti felosztását és annak arányát
27. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/12/14 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Csíky és Társa Kkt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Fényesliget sétány 2.
Város: Piliscsaba
Postai irányítószám: 2081
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: + 36 26375095
E-mail: csiky.kkt@t-online.hu
Fax: + 36 26375095
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Csíky és Társa Kkt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Fényesliget sétány 2.
Város: Piliscsaba
Postai irányítószám: 2081
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: + 36 26375095
E-mail: csiky.kkt@t-online.hu
Fax: + 36 26375095
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.