Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/23
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Gyorsított meghívásos
Közzététel dátuma:2015.02.25.
Iktatószám:2692/2015
CPV Kód:45000000-7;45453000-7;45212314-0;45262690-4;45300000-0;45312000-7;71240000-2
Ajánlatkérő:Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Keszthely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZÁÉV ÉPÍTŐIPARI ZRT. WEST HUNGÁRIA BAU ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ KFT. KÖZÖS AJÁNLATTEVŐ
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg
Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18376
Postai cím: Kastély utca 1
Város: Keszthely
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pálinkás Róbert
Telefon: +36 83314194
E-mail: igazgato@helikonkastely.hu
Fax: +36 83315039
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.helikonkastely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés
„Vállalkozási szerződés a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. NYDOP-2.1.1/A,B-12-k-2012-0004 azonosítószámú, „Hétköznapok és ünnepek egy hercegi kastélyban - A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai” elnevezésű projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció elkészítésre, tervezői művezetésre, generál-kivitelezési munkák elvégzésére”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A 17–27. szolgáltatási kategóriákra vonatkozó szerződés esetében (lásd a C1. mellékletet) egyetért-e a hirdetmény közzétételével?
A teljesítés helye
Keszthely
NUTS-kód HU223
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
„Vállalkozási szerződés a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. NYDOP-2.1.1/A,B-12-k-2012-0004 azonosítószámú, „Hétköznapok és ünnepek egy hercegi kastélyban - A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai” elnevezésű projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció elkészítésre, tervezői művezetésre, generál-kivitelezési munkák elvégzésére.”
Az elvégzendő munkák egy, már kialakult környezetben elhelyezkedő, intézményi- és lakóövezetben álló védett műemlék épületek helyreállítására, korszerűsítésére, rekonstrukcióval történő bővítésére és hasznosítására irányulnak, az épület folyamatos működése mellett. (KÖH azonosító: 10876) Ajánlatkérő előzetes kalkulációja alapján a jelen közbeszerzés szerinti tevékenység ellátása az egyszerre 3 épületet érintő munkafolyamatokra is tekintettel legkevesebb 35-40 fő kapacitását igényli.
Fejlesztések és Átalakítások a keszthelyi Festetics-kastély főépületében:
Az átalakítással érintett területek:
- Főbejárat és környéke
- Emeleti kiállítás
- Bormúzeum területe (pince)
- A múzeumi kijárat területe
- Irodaszárny
- Gazdasági bejárat és hűtőgépház
- Ideiglenes kiállítótér
Az érintett területeken építész, szerkezetépítési, épületgépész, és elektromos munkákat kell elvégezni a tendertervben részletezettek szerint.
Az érintett nettó területek: 1.557,31 m2 (pince - 503,24 m2; földszint - 662,57 m2; emelet - 391,50 m2). A vállalkozási szerződés keretében 1200 m2 felület állványozása szükséges.
Fejlesztések és Átalakítások a pálmaház melléképületében:
A pálmaházban, a múzeumi programba történő becsatlakoztatás érdekében közönség ösvény lesz kialakítva a középső teremben galériával. A látogatási útvonalat végig akadálymentesíteni szükséges.
Az érintett területeken építész, szerkezetépítési, épületgépész és elektromos munkákat kell elvégezni a tendertervben részletezettek szerint.
Az érintett nettó területek: 292,0 m2 (földszint - 257,8 m2; galéria - 34,2 m2).
Látogatóközpont az Amazon-házban elvégzendő munkák:
A felújítandó épületegyüttes részben 2 szintes, részben 3 szintes, a Kastély u-i szárnynál alápincézett, magastetős épület.
Az épület teljes körűen felújításra kerül, a tendertervnek megfelelően.
Az érintett nettó területek: 2.407,30 m2 (pince - 213,46 m2; földszint - 1016,32 m2; emelet - 926,21 m2; tetőgépház - 251,31 m2, homlokzat: 1200 m2.).
Az NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0004 számú nyertes pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervezés az alábbi feladatokat tartalmazza:
- Az engedélyes tervek ellenőrzése és szükség szerinti felülvizsgálata.
- Az engedélyes terv alapú, illetve tendertervekhez csatolt árazott és árazatlan tervezői költségvetések felülvizsgálata.
- Az Amazon Házra vonatkozóan szükség esetén az engedélyes tervek módosítása az elvégzett falkutatásra tekintettel, annak megfelelően. (Ahol a vállalkozási szerződés a későbbiekben kiviteli terveket ír, ott ez alatt az e pont szerinti, ezen módosított engedélyes terveket is érteni kell.)
- Szakhatóságokkal való egyeztetés, konzultáció, a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése.
- A kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően a műszaki dokumentáció részét képező tendertervek és jogerős építési engedélyek alapján, valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglalt termék megfelelőségi követelmények biztosításával.
- Együttműködés a Megrendelővel és a Megrendelővel szerződéses kapcsolatban álló, a kivitelezésben érintett személyekkel és szervezetekkel.
Tervezői művezetés tekintetében az alábbiak:
Tervező közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, ellenőrzi a tervek megvalósulását, valamint magyarázattal, tanácsadással elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A tervezői művezetést az építőipari kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési munkaterület átadása) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (átadás-átvételi eljárás megkezdése) terjedő időszakban kell ellátni. Az építési munkaterület átadásának konkrét időpontjáról Vállalkozó köteles a Tervezőt megfelelő időben értesíteni.
A teljesítés akkor minősül szerződésszerűnek, ha a tervdokumentáció megfelel a szerződésben és annak mellékleteiben foglaltaknak, a teljes pályázati dokumentációban megfogalmazott követelményeknek, előírásoknak, gazdaságossági és korszerűségi követelményeknek.
Kiállítótér munkái: emelet: 280 m2, földszint: 164 m2 területen.
A tervezési díj átalánydíj, amely a tervezési feladat teljesítésével kapcsolatosan minden költséget (tervezéshez szükséges anyag, papír, nyomtatás, munkadíj stb.) magában foglal.
Nyertes Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás keretében aláírásra kerülő szerződés teljesítésének időtartama alatt a kivitelezéssel érintett ingatlanok területén vagy annak közelében irodát köteles fenntartani, amely alkalmas a jogszabályok által előírt, állandóan az építési helyszínen tartandó dokumentumok elhelyezésére és őrzésére.
A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a kivitelezési munka egyes részei ún. restaurálási engedélyhez kötöttek, melynek megszerzése Vállalkozó feladatát és költségét képezi. A restaurálási engedélykérelem, illetve az annak szerves részét képező restaurálási terv elkészítéséért és az illetékes hatóság felé történő benyújtásért az érintett restaurálási szakági restaurátor felelős.
Amennyiben a falkutatást követően a jelenleg jogerős építési engedélyhez viszonyítva a kiviteli tervek módosulnak, a Vállalkozónak a Megrendelővel egyeztetve el kell végeznie az engedélyes terv módosítását.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az Ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, összhangban a Kbt. 123.§ (7) bekezdésében foglaltakkal, ebben az esetben azonban a megfelelést Részvételre Jelentkezőnek kell igazolni. Az igazolásra megfelelő lehet a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. A rendelkezésre bocsátott műszaki leírástól eltérő márkájú és/vagy típusú alapanyagok, eszközök, berendezések tekintetében az ajánlattételi szakaszban Ajánlattevőknek külön leírást kell készíteni, melynek a jelenleg érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírások figyelembevétele mellett tartalmaznia kell az eredeti megnevezést és típust, a helyettesítő termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, valamint az egyenértékűség igazolására előírt dokumentumot.
Tartalékkeret összege: nulla Ft, azaz nulla forint.
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45453000-7
45212314-0
45262690-4
45300000-0
45312000-7
71240000-2
II. 1.6 ) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban töltse ki az V. szakaszt (Az eljárás eredménye))
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfakulcs (%) ,
Érték 1498800000 Pénznem: HUF
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfakulcs (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
  Meghívásos
x Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd keretében
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D1. melléklet 2. szakaszában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása: töltse ki a D1. mellékletet
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
SzempontSúlyszám
Egyösszegű nettó ajánlati ár:60
Szakmai ajánlat (megvalósítási terv) minősége40
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(igen válasz esetén, töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató
  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Ajánlati/részvételi felhívás
  Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 077 - 132677 2014/04/18 (nap/hónap/év)
  Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 084 - 145374 2014/04/30 (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés „Vállalkozási szerződés a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. NYDOP-2.1.1/A,B-12-k-2012-0004 azonosítószámú, „Hétköznapok és ünnepek egy hercegi kastélyban - A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai” elnevezésű projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció elkészítésre, tervezői művezetésre, generál-kivitelezési munkák elvégzésére.”
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2015/01/21 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV ÉPÍTŐIPARI ZRT. WEST HUNGÁRIA BAU ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ KFT. KÖZÖS AJÁNLATTEVŐ
Postai cím: vezető: Millennium köz 1., tag: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: vezető: Zalaegerszeg, tag:Biatorbágy
Postai irányítószám: vezető:8900, tag: 2051
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1503860000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 1498800000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
NYDOP-2.1.1/A,B-12-K-2012-0004 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK EGY HERCEGI KASTÉLYBAN - A KESZTHELYI FESTETICS-KASTÉLY ÉVSZÁZADAI”
VI.2) További információk: (adott esetben )
ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) nem tartozik a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.
WEST Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) középvállalkozásnak minősül a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény alapján
Ajánlattevők neve, címe:
ZÁÉV Építőipari Zrt.: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
WEST Hungária Bau Kft.: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

ÉPKAR Zrt.: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.3.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/02/20 (nap/hónap/év)
 
A. Melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

C1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma 1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások 2 , beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi 3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások 4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele nélkül megvalósított beszerzés indokolása 2004/18/EK irányelv
Kérjük, az alábbiakban adja meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélkül megvalósított beszerzés indoklását. Az indoklásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó 89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó, az említett irányelv 2f. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő azon döntésére vonatkozó indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő igénybevételéhez jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adja meg az alábbi információkat.)
1.) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása )
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be:
  nyílt eljárás,
  meghívásos eljárás keretében
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint. (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
  műszaki,
  művészeti,
  kizárólagos jogok védelme
  Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban.
  Kiegészítő építési beruházás/árubeszerzés/szolgáltatás megrendelésére került sor az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes ajánlattevőtől vagy a nyertes ajánlattevők egyikétől.
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén.
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól,
  csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében.
  A nyílt eljárás, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek.
2) A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
  A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá.
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelvvel összhangban: (maximum 500 szóban)