Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2016.03.07.
Iktatószám:2701/2016
CPV Kód:71330000-0
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Székesfehérvár, Városház tér 2. valamint a 187/1 hrsz-ú, Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 4. szám alatti Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő, a feladatok ellátásához értelemszerűen igazodva.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.03.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Helena Zsuzsanna
Telefon: +36 22537296
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu drhorvath.helena@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22316569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://onkormanyzat.szekesfehervar.hu/index.php?pg=page_50657 (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71330000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: a) „Fűtési és szellőző rendszer felújításának/átalakításának épületgépész tervdokumentációja árazott és árazatlan költségvetés kiírással.
b) Energiahatékonysági felújítások építészeti tervdokumentációja (homlokzat felújítás, tetőfelújítás). A tervezési feladatok tartalmazzák a meglévő szerkezetek felülvizsgálatát, valamint árazott/árazatlan költségvetés kiírás készítését, mely magában foglalja az épületgépészeti illetve épületvillamossági munkák miatt szükségessé váló építészeti munkákat is. (Az épület eredeti kiviteli tervdokumentációját Ajánlatkérő a tervező rendelkezésére bocsátja, azonban Nyertes Ajánlattevő feladata annak felülvizsgálata.)
c) Energiahatékonysági felújítások vonatkozó épületgépész, valamint épületvillamossági terveinek elkészítése.
d) Villámvédelmi tervdokumentáció elkészítése.
e) Akadálymentesítési tervfejezet elkészítése rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásával.
f) Tervezők közreműködnek a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásban, elkészítik a közbeszerzéshez szükséges műszaki leírást és műszaki dokumentációt, részt vesznek a közbeszerzési tárgyalásokon, helyszíni bejáráso(ko)n, véleményezik a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevők által adott javaslatokat, valamint Ajánlattevői kérdés esetén a kérdés beérkezésétől számított 1 napon belül megválaszolják az eljárás során felmerülő műszaki-szakmai kérdéseket.
g) A Kivitelezési munkák során a tervezők ellátják a tervezői művezetési feladatokat.
h) A Kivitelezési munkák során a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök ellátja a szakterületet érintő művezetési feladatokat, majd a munkák elkészültével nyilatkozik az elkészült állapot megfelelőségéről
i) Engedélyköteles beavatkozások esetén komplett, minden szakágra kiterjedő engedélyezési tervdokumentáció készítése.
j) Kiviteli tervdokumentáció készítése.
k) Árazott-árazatlan költségvetés kiírás készítése az összes tervfázishoz
l) Épületenergetikai átvilágítás, valamint tanúsítás készítése
A mérnöki/tervezői feladatokhoz kapcsolódó részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
- Energetikai átvilágítás és meglévő állapot energetikai tanúsítása: szerződéskötéstől számított 1 hónap.
- Engedélyezési/előkészítési tervek: a szerződés teljes körű aláírásától számított 2 hónap.
- Kiviteli tervek:
• engedélyezési tervek esetén az engedély jogerőre emelkedésének napjától számított 2 hónap
• előkészítési tervek esetén a tervek átadásától számított 2 hónap
A tervezői művezetés esetén az építési beruházás lezárásáig. A kivitelezési munkák várható kezdési ideje 2017. év II. félév.
- Elkészült állapot energetikai tanúsítása/ rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök nyilatkozata: Kivitelezés műszaki átadás-átvételétől számított 1 hónap.
Ajánlatkérő a tervezési feladatok vonatkozásában előteljesítést elfogad.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: „A Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71333000-1
71321000-4
71314310-8
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Székesfehérvár, Városház tér 2. valamint a 187/1 hrsz-ú, Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 4. szám alatti Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő, a feladatok ellátásához értelemszerűen igazodva.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: a) „Fűtési és szellőző rendszer felújításának/átalakításának épületgépész tervdokumentációja árazott és árazatlan költségvetés kiírással.
b) Energiahatékonysági felújítások építészeti tervdokumentációja (homlokzat felújítás, tetőfelújítás). A tervezési feladatok tartalmazzák a meglévő szerkezetek felülvizsgálatát, valamint árazott/árazatlan költségvetés kiírás készítését, mely magában foglalja az épületgépészeti illetve épületvillamossági munkák miatt szükségessé váló építészeti munkákat is. (Az épület eredeti kiviteli tervdokumentációját Ajánlatkérő a tervező rendelkezésére bocsátja, azonban Nyertes Ajánlattevő feladata annak felülvizsgálata.)
c) Energiahatékonysági felújítások vonatkozó épületgépész, valamint épületvillamossági terveinek elkészítése.
d) Villámvédelmi tervdokumentáció elkészítése.
e) Akadálymentesítési tervfejezet elkészítése rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásával.
f) Tervezők közreműködnek a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásban, elkészítik a közbeszerzéshez szükséges műszaki leírást és műszaki dokumentációt, részt vesznek a közbeszerzési tárgyalásokon, helyszíni bejáráso(ko)n, véleményezik a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevők által adott javaslatokat, valamint Ajánlattevői kérdés esetén a kérdés beérkezésétől számított 1 napon belül megválaszolják az eljárás során felmerülő műszaki-szakmai kérdéseket.
g) A Kivitelezési munkák során a tervezők ellátják a tervezői művezetési feladatokat.
h) A Kivitelezési munkák során a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök ellátja a szakterületet érintő művezetési feladatokat, majd a munkák elkészültével nyilatkozik az elkészült állapot megfelelőségéről
i) Engedélyköteles beavatkozások esetén komplett, minden szakágra kiterjedő engedélyezési tervdokumentáció készítése.
j) Kiviteli tervdokumentáció készítése.
k) Árazott-árazatlan költségvetés kiírás készítése az összes tervfázishoz
l) Épületenergetikai átvilágítás, valamint tanúsítás készítése
A mérnöki/tervezői feladatokhoz kapcsolódó részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata. Súlyszám: 10, 2.1. Építész tervező építészeti tervezési tapasztalata (uszoda/sportlétesítmény/wellness fürdő/gyógyfürdő építészeti tervezési tapasztalat). Súlyszám: 5 2.2. Épületgépész tervező egyéb tervezési tapasztalata (uszodaépülettel kapcsolatos tervezői tapasztalata). Súlyszám: 5 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata: Tekintettel arra, hogy a személyzet minősége jelentős hatással van a szerződés teljesítésének színvonalára, Ajánlatkérő a Kbt. 76. (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelést alkalmazza. 2.1. részszempont: Ajánlatkérőnek kiemelten fontos a teljesítés színvonala, így jelen részszempont során a megjelölt személyi állomány (vezető tervező) szakmai tapasztalatát kívánja értékelni. E körben értékelésre kerül az Építész tervező tervezési tapasztalata: - 1 darab 5625 m2, valamint 7500 m2 közötti alapterületű uszoda/sportlétesítmény/wellness fürdő/gyógyfürdő tervezése felelős tervezőként kapható pontszám: 1 pont - 1 darab 7501 m2, valamint 10000 m2 közötti alapterületű uszoda/sportlétesítmény/wellness fürdő/gyógyfürdő tervezése felelős tervezőként kapható pontszám: 5 pont - 1 db 10001 m2 feletti alapterületű uszoda/sportlétesítmény/wellness fürdő/gyógyfürdő tervezése felelős tervezőként kapható pontszám: 10 pont Ajánlatkérő az egy darab referencián felül további bemutatott referenciákra plusz pontot nem ad. Amennyiben Ajánlattevő több eltérő alapterületű referenciát mutat be, úgy Ajánlatkérő a legnagyobb alapterületű referenciát fogja pontozni. Ajánlatkérő az 5625 m2-t el nem érő alapterületű sportlétesítmény/lakóépület/kulturális létesítmény/irodaépület/gyártócsarnok építészeti tervezésére vonatkozó referenciára nulla pontot (0 pont)ad. Valamennyi az 10000 m2 alapterületet meghaladó referenciára a maximális pontszámot adja Ajánlatkérő. 2.2. részszempont: Ajánlatkérőnek kiemelten fontos a teljesítés színvonala, így jelen részszempont során a megjelölt személyi állomány (vezető tervező) szakmai tapasztalatát kívánja értékelni. E körben értékelésre kerül az Épületgépész tervező uszodaépülettel kapcsolatos, gépészeti tervezői tapasztalata: - 1 darab 890 m2, valamint 1100 m2 közötti beltéri vízfelületű uszodaépület gépészeti tervezése felelős tervezőként kapható pontszám: 1 pont - 1 darab 1101 m2, valamint 1300 m2 közötti beltéri vízfelületű uszodaépület gépészeti tervezése felelős tervezőként kapható pontszám: 5 pont - 1 db 1301 m2 feletti beltéri vízfelületű uszodaépület gépészeti tervezése felelős tervezőként kapható pontszám: 10 pont Ajánlatkérő az egy darab referencián felül, további bemutatott referenciákra plusz pontot nem ad. Amennyiben Ajánlattevő több eltérő vízfelületű referenciát mutat be, úgy Ajánlatkérő a legnagyobb vízfelületű referenciát fogja pontozni. Ajánlatkérő a 890 m2-t el nem érő beltéri vízfelületű uszodaépület gépészeti tervezésére vonatkozó referenciára nulla pontot (0 pont)ad. Valamennyi az 1300 m2 beltéri vízfelületet meghaladó referenciára a maximális pontszámot adja Ajánlatkérő. 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 10
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 26 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent nem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását eredeti vagy egyszerű másolati példányban.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a hirdetmény feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőre vonatkozó, gazdasági és pénzügyi alkalmasságát igazoló alábbi dokumentumok eredeti vagy egyszerű másolati példányait:
A hirdetmény feladásától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, a hirdetmény feladásának a napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- Pénzforgalmi jelzőszáma,
- A számlavezetés kezdete,
- Számláján a hirdetmény feladásától számított 12 hónapban sorban álló tétele volt-e, ha igen hány alkalommal és alkalmanként milyen időtartamban. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról.
P/2.
A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából származó (uszoda, vagy sportlétesítmény, vagy wellness fürdő, vagy gyógyfürdő épületgépészeti, vagy építészeti tervezése)- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint, ha ajánlattevő a P.2. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett, az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint a hirdetmény megküldésének napjától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban sorban állás fordult elő.
P/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az előző lezárt három üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyából (uszoda, vagy sportlétesítmény, vagy wellness fürdő, vagy gyógyfürdő épületgépészeti, vagy építészeti tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 29.000.000,-HUF összeget.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P/2. pont). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P/1. pont).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.
A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre vonatkozó szakmai alkalmasságát igazoló alábbi dokumentumok eredeti vagy egyszerű másolati példányait:
Azon szakembereknek a megnevezését és képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetését, aki bevonásra kerülnek a szerződés teljesítésébe. Az előírt képzettség, szakmai tapasztalat igazolására Ajánlattevő csatolja a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, a releváns képzettségeit igazoló oklevelüket, valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat.
Amennyiben a bemutatott szakemberek szerepelnek a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a bejegyzés tényét, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet által vezetett nyilvántartásban. Ilyen esetben a szakemberek vonatkozásában Ajánlattevő jelölje meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben az elektronikus úton történő ellenőrzés bármely okból nem lehetséges, az ajánlatba csatolni kell a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát is. (Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. § (1)-(2) bekezdés)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: nem rendelkezik a feladat ellátásához
a) legalább 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti „T” Tartószerkezeti tervezési (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakemberrel,
b) legalább 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti „G” Építmények gépészeti tervezési (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakemberrel,
c) legalább 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti „V” Építményvillamossági tervezési (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakemberrel,
d) legalább 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti „É” Építész tervezési végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) rendelkező szakemberrel,
e) legalább 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti „TÉ” Energetikai tanúsító jogosultság (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakemberrel,
f) legalább 1 fő rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnökkel,
g) legalább 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti SZÉS7 kül - és beltéri világítás szakértő vagy jogelődjei szerinti jogosultsággal bíró szakértőt, vagy jogelődjei szerinti jogosultsággal bíró szakértőt,
h) legalább 1 fő SZÉS6 - épületenergetikai szakértő (vagy azzal egyenértékűnek elfogadott a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet szerinti energetikai auditor képesítés)
i) legalább 1 fő a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti TUÉ - Építésügyi tűzvédelmi tervező (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakemberrel,
j) legalább 1 fő a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014 (V.5.) Korm. rendelet szerinti AF-T - okl. anyagmozgatási gép- és rendszertervező szakmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakemberrel,

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is).
Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak szerint is igazolhatja.
Egy szakember több alkalmassági követelménynek is megfelelhet.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
a) Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbért Ajánlatkérő a hatóságok által előírt, vagy a szerződésben az Ajánlatkérő által meghatározott határidők késedelmes teljesítése esetén érvényesíti. A késedelmi kötbér mértéke, melyet valamennyi a szerződés teljesítése során felmerülő részhatáridő vonatkozásában önállóan, azonos mértékben érvényesít ajánlatkérő: 60.000,- HUF / késedelmes naptári nap a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. Amennyiben a késedelem meghaladja a 30 naptári napot azt Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát.
b) Meghiúsulási kötbér:
A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesít, ha a Nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesíti a szerződésben foglaltakat, vagy a késedelem eléri a 30 naptári napot és az Ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondja. A kötbér alapja a nettó megbízási díj. A meghiúsulási kötbér mértéke 30 %.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. Ajánlatkérő biztosítja részszámla benyújtásának lehetőségét. A részszámlák, valamint a végszámla benyújtásának feltételei a tárgyalási forduló során kerülnek pontosításra.
Számla kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben: Ajánlatkérő a számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki.
Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó(k) igénybe vétele esetén: amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési szabályait a Kbt. 135. § (1), (3) bekezdésében foglaltak rendezik.
Ajánlatkérő előleg igénylését nem teszi lehetővé.
2. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra.
3. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően.
4. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
További információ a szerződéses feltételekben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a nyertes közös Ajánlattevők számára.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
• 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
• 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet: az országos településrendezési és építési követelményekről
• 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet: az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet: a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet: az építőipari kivitelezési tevékenységről
• 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet: az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
• 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet: az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
• 2015. évi LVII. törvény: az energiahatékonyságról
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet: az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
Adott esetben:
• a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996 (VI.13) KHVM rendelet
• a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal kíván tárgyalni minden Ajánlattevő beleegyezése esetén együttesen, ennek hiányában az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a szerződéses feltételekről, adott esetben a műszaki-szakmai szempontokról (Ajánlatkérő anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról, a részszámlák darabszámáról, esedékességéről és a teljesítési határidőről kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében. A tárgyalások eredményeként Ajánlattevők Ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek (amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő nem határoz meg az eredeti műszaki tartalomhoz képest többlet feladatokat). A tárgyalások zártkörűek, az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 30 napos ajánlati kötöttsége. Az első tárgyalás megkezdésének tervezett időpontja: 2016. április hó 05. napja 11:00 óra, a tárgyalás helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 65. iroda. (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2016/04/05 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/03/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2016/03/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 65. iroda).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékelési szempont esetén az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegy pontosságig). A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegy pontosságig).
1. Ajánlati árnál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*10.

A 2. értékelési szempont az abszolút értékelési módszerek közül pontozással történik, azaz Ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőt terheli.
2. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell eljárni
3. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy db eredeti példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban „Uszoda tervezési feladatok”, „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” „Iktatóban nem bontható fel!” feliratokkal ellátva kell beadni Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 8000 Székesfehérvár,Városház tér 1. II. em. 67. iroda címre (Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében beléptető rendszer működik, a beléptetés cca. 5 percet is igénybe vehet). Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példány scannelt, pdf formátumú CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányát is kéri az ajánlat mellékleteként benyújtani. További információ az ajánlat formai előírásaira és a scannelt, elektronikus dokumentumokra vonatkozóan a dokumentációban.
4. Az ajánlatokhoz csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát és adott esetben meghatalmazását tartalmazó dokumentumo(ka)t eredeti vagy egyszerű másolatban. A közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek elfogadott az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta is.
5. Ajánlattevő az ajánlatába tervezési folyamatonként lebontva pénzügyi-műszaki ütemtervet - nyomtatott formátumban is - köteles csatolni, valamint CD-n vagy DVD-n is Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani (excel formátumokban).
6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan (alvállalkozók igénybevétele- nemleges nyilatkozat is csatolandó).
7. Adott esetben a Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodást is csatolni szükséges - további információ: Kbt. 35. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdései, valamint Kbt. 36. §-a, Kbt. 65. § (6) bekezdése és a Kbt. 115. § (4) bekezdése.
8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan (teljességi nyilatkozat, KKV minősítés).
9. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított.
10. Ajánlattevőnek csatolnia kell az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdései tekintetében).
11. Ajánlattevőnek csatolnia kell a tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére, székhelyére vonatkozó nyilatkozatát (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)-ic) alpontjaira tekintettel).
12. Ajánlattevőnek csatolnia kell az Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 44. §-ára tekintettel).
13. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Szerződéses feltételekre vonatkozó nyilatkozatát.
14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a releváns jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
15. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz P1. és M1. pont vonatkozásában.
16. Nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt, valamint a szerződésben foglalt feltételek teljesülését követően a tervek átadás átvételét követő 24 hónapig köteles min. 5 M Ft/kár és 15 M Ft/év kártérítési határú szakmai felelősségbiztosítást kötni. Nyertes ajánlattevő a biztosítás fennállását a szerződéskötéssel egyidejűleg igazolni köteles.
17. Ajánlatkérő helyszíni bejárást kíván tartani, melynek időpontja: 2016. március hó 18. napján, 10:00 óra. Találkozási pont: 8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 4. szám alatti Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő főbejárat.
18. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése:
Ajánlatkérő az eljárási határidők lerövidítése, illetve tárgyalási forduló alkalmazhatósága céljából alakított ki sajátos beszerzési szabályokat a Kbt. 117. § - ra tekintettel. Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 20 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő egyébiránt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások szabályait alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy a hirdetményt közzéteszi. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el.
Ajánlattevő a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja. A részajánlat-tétel kizárásának indoka: A feladatok teljesítése generál tervezői feladatellátás keretében lehetséges. A tervezői munkák összehangolása, és egymásra épülése okán, valamint a gazdaságosság érdekében célszerű a feladatokat egyetlen generál tervezés keretében elvégezni.
19. A Kbt. szabályainak megfelelően az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési dokumentumot elektronikusan, korlátlanul és teljes körűen, illetve térítésmentesen bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére a http://onkormanyzat.szekesfehervar.hu/index.php?pg=page_50657 url címen kiadott regisztrációs adatlap kitöltését követően, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokat elérő gazdasági szereplők személyét Ajánlatkérő megismerje- különös tekintettel többek között az esetleges kiegészítő tájékoztatások megküldésének szempontjából.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges