Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/148
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.12.28.
Iktatószám:27656/2015
CPV Kód:71220000-6;92522000-6;71632200-9;79932000-6
Ajánlatkérő:Miniszterelnökség
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.01.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Miniszterelnökség
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Nagy Anita
Telefon: +36 17954664
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Fax: +36 17950362
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Miniszterelnökség
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Tervezési szerződés keretében a Károlyi-Csekonics palotaegyüttes átfogó-, állagmegóvó felújítási feladatainak komplex tervezési munkái
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest, Magyarország
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Tervezési szerződés keretében a Károlyi-Csekonics palotaegyüttes átfogó-, állagmegóvó felújítási feladatainak komplex tervezési munkái
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:92522000-6
71632200-9
79932000-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A KÁROLYI-CSEKONICS PALOTAEGYÜTTES ÁTFOGÓ-, ÁLLAGMEGÓVÓ FELÚJÍTÁSI FELADATAINAK KOMPLEX TERVEZÉSI MUNKÁI:

A tervezési feladat tartalma a Palotaegyüttes állagmegóvó, korhű rekonstrukciója érdekében szükséges komplex tervezési feladatok ellátása (többek között: műemléki-koncepcióterv; építészeti-, belsőépítészeti rekonstrukciós programterv; funkcionális-, és térszerkezeti vázlatterv; engedélyeztetés és engedélyezési terv; bontási terv és -engedély; tender terv; kiviteli terv; megvalósulási terv; tervezési művezetés, tervezés management, kiegészítő kutatások stb.) az ennek keretében szükséges szakvélemények, engedélyek, hozzájárulások beszerzése, az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges szakhatósági-. és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések alkalmazása, figyelembevétele. Az épület műemlék, felújítása az örökségvédelmi- és értékvédelmi szempontok figyelembevételével történhet meg.
A Beruházás fő célja egy olyan reprezentatív események rendezésére alkalmas épületegyüttes létrehozása, mely amellett, hogy megfelel Államfői-, illetve Kormány szintű rendezvények lefolytatására, annak teljeskörű háttér-szolgáltatását biztosítva, egyúttal bemutatja és megőrzi az egyedi műemléki értékeket, alkalmazza a mai, modern kor technikai vívmányait, századfordulós hangulatban.
Az állagmegóvó, illetve rekonstrukciós munkák célja egyrészt, hogy visszaadja az eredeti, történeti műemlék-együttes építészeti megjelenését, másrészt, hogy korszerű megoldásokkal a hosszú távú fenntartási- és üzemeltetési költségek jelentős mértékű csökkenését is eredményezze.
A Palotaegyüttes-hez kapcsolódó komplex, egyedi - nem szokványos - tervezési megbízás, ill. feladat része minden olyan tervezési - és az ahhoz kapcsolódó - munkanem elvégzése, melyet a jelen dokumentációban a Megrendelő a tervezés tárgyához rendel, illetve mely feladatok a vonatkozó jogszabályok, előírások, illetve szakmai ajánlások alapján a körülírt célok megvalósításához szükséges.
A komplex tervezési feladattal érintett terület adatai:
- helyszín: Budapest, VIII. ker. Múzeum utca 17. (rezidencia szárny) és a Reviczky utca 6. (irodai szárny) alatt található Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett teljes épület;
- terület: Múzeum utcai szárny (nettó: 774+2236=3010m2) és Reviczky utcai szárny (nettó: 296+4035+66=4397m2), összesen: 7407 m2 nettó;
- sajátosság: az épület műemléki védettségű.

A KOMPLEX TERVEZÉSI FELADAT FŐBB FÁZISAI:
o műemléki-koncepció terv összeállítása (mely alapját képezi az építészeti-, belsőépítészeti rekonstrukciós programtervnek);
o építészeti-, belsőépítészeti rekonstrukciós programterv összeállítása;
o funkcionális-, és térszerkezeti vázlatterv (Megrendelői döntés-előkészítő);
o építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, különös hangsúllyal a műemlékvédelmi szempontokra, ill. tervezői költségbecslés összeállítása;
o tenderterv dokumentáció összeállítása és az azon alapuló árazott-, és árazatlan költségvetés, ill. tervezői költségbecslés összeállítása;
o kiviteli tervdokumentáció, és az azon alapuló árazott- és árazatlan költségvetés, ill. tervezői költségbecslés összeállítása;
o megvalósulási tervdokumentáció összeállítása;
o a komplex tervezés tervezés-managementi feladatainak ellátása;
o a kivitelezés, megvalósítás során a tervezői művezetési feladatok ellátását (legfeljebb 40 mérnöknap; 4 óra alatt fél mérnöknapnak számítva)
o a kivitelezési - kivitelező kiválasztására irányuló - közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottsági tag delegálását és feladatainak Kbt. szerinti ellátását, illetve a közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok költségvetésének vizsgálatát; az Ajánlattevők által feltett kérdésekre tervezői válaszok megadása;
o a kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések, esetleges „tervhibák” javítását, átvezetését.
AZ EGYES TERVEZÉSI-FÁZISOK RÉSZLETEI:
1. műemléki-koncepció terv (mely alapját képezi az építészeti-, belsőépítészeti rekonstrukciós programtervek):
A Tervező az engedélyezési dokumentáció elkészítését megelőzően köteles műemléki-koncepciótervet kidolgozni, melyben - építésügyi műemléki szakértő bevonásával - meg kell határozni az épületegyüttes megmaradó-, felújítandó-, átépítendő- és bontandó részeit, a műemlékvédelmi- és fejlesztési koncepciót, valamint a funkcionális egységeket, és azok egymáshoz való viszonyát. Ábrázolni kell a főbb alaprajzi elemeket, helyiségeket, és funkció-egységeket. Ismertetni kell a beavatkozás főbb szerkezeti megoldásait, alkalmazott anyagait. Az elkészült javaslat a Megrendelőnek véleményezés céljára benyújtandó, Megrendelő észrevételei, instrukciói alapján módosításra kerülhet sor, ezek átvezetése után véglegesíthető a tervezési fázis dokumentációja.
Megrendelő - amennyiben a műemléki-koncepciótervben foglaltakkal nem ért egyet − jogosult azokra észrevételeket tenni, és a Tervezőt utasíthatja azok módosítására, kijavítására, kiegészítésére. A Tervező köteles a koncepciótervet Megrendelő utasításának megfelelően módosítani és jóváhagyásra ismételten benyújtani.
Tervező köteles ezen tervfejezet részeként műemlékvédelmi- és fejlesztési koncepciót, tanulmánytervet, illetve javaslato(ka)t készíteni. A tervezés során szükséges felhasználni, ill. figyelembe venni az - előzetes roncsolásos- és roncsolásmentes műemléki- és műszaki - kutatási dokumentációkban foglaltakat; illetve a teljeskörűség igényelte szükséges kiegészítő kutatásokat - ezen feladat/vállalás részeként - elvégezni bármely érintett szakterületen esetében (pl.: falkutatás; farestaurátori-, kőrestaurátori-, festőrestaurátori-, fémrestaurátori-, szilikát- és üvegrestaurátori-, kerttörténeti-, műemléki- és műszaki épület diagnosztikai stb. kutatás).
A kutatási eredményeket a tervekbe be kell építeni, annak alapján műemléki-műszaki alternatívákat, javaslatokat szükséges kidolgozni. A tervfázis készítése során szempont, hogy a meglévő - korabeli - technológiák, és a modern kori újkori technikák összhangja, összehangolása, együtt-dolgozása megoldásra, kidolgozásra - illetve alapelvei meghatározásra - kerüljenek (pl.: kettős tetőszerkezet és légtechnika; vagy rejtett légkürtők és szellőz(tet)és, friss levegő utánpótlás kapcsolata stb.), az érintett, illetve alkalmazni kívánt konstrukció tudományosan megalapozott alátámasztásával.
A tervfázis teljesítésének, végleges változatának feltétele az építésügyi műemléki szakértői jóváhagyás, illetve nyilatkozat megléte.
A tervfázis minimális tartalmi elemei:
− beépítési terv;
− minden szint alaprajza;
− jellemző metszetek, az értelmezéshez szükséges pozíciókban, és számban;
− utcafronti-, és udvari homlokzatok;
− méretarány: M 1:200, vagy M 1:100-as léptékben;
− látványtervek, tömegvázlat;
− műleírások: építészet-, statika-, elektromos- és gépész szakágakban, a szükséges alátámasztó számításokkal;
− előzetes hatósági állásfoglalások, egyeztetések jegyzőkönyvekkel;
− előzetes költségkalkuláció a beruházás várható összegéről.

2. építészeti-, belsőépítészeti rekonstrukciós programterv:
Az építészeti-, belsőépítészeti rekonstrukciós programterv fázisa tartalmazza az építménnyel szemben előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint a Megrendelői elvárások mennyiségi-, és minőségi részletezését.
Megrendelő az önálló, korábbi eljárás részeként elvégzett műszaki- és műemléki kutatások eredményét, illetve részeredményeit, és dokumentációját a tervezési szerződés megkötésével a Tervező rendelkezésére bocsátja; a kutatási eredmények tervezés során történő műszaki-, és tudományos értelmezése, értékelése és felhasználása céljával. Amennyiben a kutatási felmérés, ill. valamely kutatási terület további kiegészítő kutatási-feltárási munkát igényel, úgy annak beszerzése, elvégzése már tervezői-, tervezési feladat, tehát jelen tervfázis - és a tervezési vállalás - részét képezi. Ez azt jelenti, hogy ezen vállalás részeként kell elvégezni, ill. a Tervező által javasolt szükséges további információkat beszerezni. Ezen tervfázis teljesítése igényli a műemlékvédelem, örökségvédelem területén szerzett tapasztalatot, tudományos felkészültséget, valamint a tárgyi épületegyüttes speciális tervezési feladatához, stílusához kapcsolódó publikációk e témában gyakorolt hatásának kezelését, ismeretét.
Tárgyi tervfázisban meghatározandók a Palotaegyüttes működési egységei, azon belül a szervezeti egységek elhelyezkedése, az azokhoz szükséges helyiségek funkciója, és mérete; valamint a két épületszárny (Reviczky u. és Múzeum u.) együttműködésének módja, alapelve, rendszere és kialakítása, és az akadálymentes használat elvei. Meghatározandóak továbbá az épületegyüttes - tudományosan alátámasztott - energetikai irányelvei, és alapelvei, valamint a komfort növelés alternatívái.
A tervfázis része a belsőépítészeti program összeállítása; a berendezési alaprajz, burkolattervek, falnézetek, álmennyezeti tervek, bútorozás, technológiai berendezések elhelyezése, bútorok, felszerelés kiválasztása, egyedi bútorok nézet rajza, felirati rendszerek, kiírások, leírások tervfázis szintű kidolgozása.
Az építészeti-, belsőépítészeti rekonstrukciós programterv a Megrendelővel történő egyeztetés alapján, Megrendelői véleményezés és jóváhagyás után kerül véglegesítésre.
A tervfázis teljesítésének, végleges változatának feltétele az építésügyi műemléki szakértői jóváhagyás, illetve nyilatkozat megléte.
A tervfázis minimális tartalmi elemei:
− ezen tervfázis a fentiekben foglaltak és
− a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, OTÉK, valamint szakmai irányelvek, kamarai ajánlások tartalmi követelményei szerint teljesítendő.
3. funkcionális-, és térszerkezeti vázlatterv, Megrendelői döntés-előkészítő program:
A műemléki-koncepció magasabb, emelt szintű kidolgozásával állítandó össze a funkcionális-, és térszerkezeti vázlatterv, mely részletesebb a korábban felsorolt tervfázisoknál, a helyiségek méretei és kapcsolatai jobban pontosítottak. Ezen tervfázis részét kell, képezze a tömegmodell, a látványtervek, és a műemléki rekonstrukciós tervek.
A funkcionális-, és térszerkezeti vázlatterv készítésének folyamatában a Palotaegyüttesről felújításáról több alternatíva - 2-3 markánsan különböző változatot kell kidolgozni és a Megbízó felé bemutatni, melyek alapján - Megrendelői konzultáció, véleményezés és jóváhagyás után - kerül kiválasztásra a leginkább megfelelő alternatíva, illetve állítható össze a végleges - Megrendelő igényeihez illesztett - program. Megrendelő a funkcionális-, és térszerkezeti vázlattervek alapján határozza meg a továbbtervezés irányát.
Ezen tervfázis keretében meghatározandóak az épületegyüttes részletes energetikai irányelvei, elvégzendő a komplex energetikai vizsgálat, valamint elkészítendő az energia hatékonysági szakvélemény, és energia gazdálkodási szakvélemény.
A tervfázis részeként elvégzendő a vonatkozó tartalom modellezése, vizuális- kommunikációs feldolgozása; többek között építészeti modellalkotás, építészeti videó, 3D-s ábrázolás, illetve CNC-technológiával való megjelenítés.
A tervfázis teljesítésének, végleges változatának feltétele az építésügyi műemléki szakértői jóváhagyás, illetve nyilatkozat megléte.
A tervfázis minimális tartalmi elemei:
− minden szint alaprajza, méretarány M 1:200;
− jellemző metszetek, az értelmezéshez szükséges pozíciókban, és számban, méretarány M 1:200;
− látványtervek a Palotaegyüttesről;
− részletes műemlékvédelmi helyreállítási és rekonstrukciós terv;
− minden „történeti tér” falnézeti terve, méretarány M 1:50;
− minden „történeti tér” 3D-os terve;
− műleírások: építészet-, statika-, elektromos-, gépész szakágakban, a szükséges alátámasztó számításokkal;
− előzetes költségkalkuláció a beruházás várható összegéről.

4. építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása; és az azon alapuló árazott- és árazatlan költségvetés, ill. tervezői költségbecslés összeállítása:
A fentiekben körülírt tervfázisok tartalmának figyelembevételével állítandó össze az engedélyezési tervdokumentáció. Ezen tervfázisnak és formájának meg kell felelnie a vonatkozó hatályos jogszabályokban, a 312/2012. (XI.8.) a kormányrendelet hatályos verziójában foglaltaknak, a szükséges szakági fejezetekkel együtt.
A tervdokumentációk elkészítése során betartandó a Magyar Mérnök Kamara, valamint a Magyar Építész Kamara Építési engedélyezési és építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzata (I. kötet: épületekre vonatkozó szabályok). Bontási tevékenységekre vonatkozóan, a dokumentációnak a bontási terveket is tartalmaznia kell a fenti kormányrendelet előírásai szerinti tartalommal.
Az engedélyezési tervfázis részét képezi az illetékes építési hatóságokkal és szakhatóságokkal, szolgáltatókkal történő egyeztetések lefolytatása, valamint a folyamatosan kapcsolattartás és együttműködés ezen szervezetekkel (hatósági ügyintézés), ill. az engedélyeztetési eljárásokkal összefüggésben felmerülő bármely egyéb szükséges intézkedés megtétele (pl. esetleges hiánypótlások teljesítése, kikötéseknek való megfelelés, stb.).
A tervfázis teljesítésének, végleges változatának feltétele az építésügyi műemléki szakértői jóváhagyás, illetve nyilatkozat megléte.
A tervfázis minimális tartalmi elemei:
− alaprajzok, méretarány M 1:100;
− metszetek, az értelmezéshez szükséges pozíciókban, és számban, M 1:100;
− homlokzati tervek, méretarány M 1:100;
− helyszínrajz, méretarány M 1:500;
− látványtervek, tömegvázlat;
− műemlékvédelmi leírások, tervek;
− műleírások: építészet-, statika-, elektromos-, gépész szakágakban,
− alátámasztó számítások;
− helységlisták, rétegrendek;
− üzemeltetési leírás;
− hatósági-, szolgáltatói egyeztetések, jegyzőkönyvek.
5. tenderterv dokumentáció összeállítása:
A tenderterv a kivitelezői közbeszerzési eljáráshoz, a kivitelező kiválasztásához készítendő, ill. arra alkalmas tervdokumentáció. A tender terv két fő, önálló tender lefolytatására alkalmas részre bontottan állítandó össze; első fejezet bontási tender; második fejezet építési-felújítási tender dokumentáció; Megrendelő a későbbiekben dönthet ezen két - önálló - fejezet összevonásáról, egyben kezeléséről is, melynek megvalósítása szintén részét képezi tárgyi teljesítésnek, ill. vállalásnak.
E tervfázis tartalmazza a Palotaegyüttes felújításával kapcsolatos összes ajánlattételi információt, egyúttal a tenderterv a kivitelezői közbeszerzési versenykiírás műszaki melléklete.
Mivel tender tervdokumentáció képezi a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás - vonatkozó törvény szerinti - műszaki leírását, ezért a tender tervdokumentációnak tartalmaznia kell valamennyi - a vonatkozó törvényben, rendeletben és szakmai ajánlásban foglalt - alkalmassági elemet, illetve meg kell felelnie az ezen jogszabályhelyek mindenkori vonatkozó előírásainak is. A Tervező által készítendő tervezői költségbecslés szolgál a Palotaegyüttes beruházás Korm. rendelet, ill. jogszabály szerinti becsült értékének meghatározására, ezért alkalmasnak kell lennie ezen cél betöltésére.
A tenderterv a korábbi tervfázisok tartalmán túlmenően tartalmazza azokat az adatokat és részleteket, amelyeket a Megrendelő és Tervező rögzíteni kíván a kiírásában, illetve amelyek a szokásostól eltérőek, és ismeretük fontos az ajánlatadáshoz.
Ez a terv részletesebb kell, legyen az engedélyezési tervnél, de nem annyira kidolgozott, mint a kiviteli terv; tartalmaznia kell az árazatlan tételes költségkiírást, mely pontos megnevezéseket és mennyiségeket, számokat tartalmaz a Palotaegyüttes felújítása során beépítésre kerülő összes anyagról, munkafolyamatról és technológiáról.
A tervdokumentációk elkészítése során betartandó a Magyar Mérnök Kamara vonatkozó irányelve, az Építési engedélyezési-építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzata. (pl.: I.kötet: épületekre vonatkozó szabályok).
A tervfázis teljesítésének, végleges változatának feltétele az építésügyi műemléki szakértői jóváhagyás, illetve nyilatkozat megléte.
A tervfázis minimális tartalmi elemei:
− pallértervek/alaprajzok, tetőfelülnézet, méretarány M 1:100, M 1:50;
− pallértervek/metszetek, Megrendelő által jóváhagyott pozíciókban, és számban, M 1:100, M 1:50;
− homlokzati tervek, méretarány M 1:50; 1:25;
− lakatos-, asztalos stb. konszignációs rajzok, tervek;
− jellemzőbb részletrajzok;
− látványtervek, tömegvázlat;
− műemlékvédelmi helyreállítási terv, -koncepció és -leírások;
− belsőépítészeti tervfejezet;
− alátámasztó számítások;
− helységlisták, rétegrendek;
− hatósági-, szolgáltatói egyeztetések, jegyzőkönyvek.
− rekonstrukciós terv;
− minden „történeti tér” falnézeti terve, méretarány M 1:50;
− minden „történeti tér” 3D-os terve;
− műleírások: minden érintett szakágban, a szükséges alátámasztó számításokkal;
− előzetes költségkalkuláció a beruházás várható összegéről;
− árazott-, és árazatlan tételes költségkiírás minden érintett szakágra vonatkozóan;

6. kiviteli tervdokumentáció, és az azon alapuló árazott- és árazatlan költségvetés, ill. tervezői költségbecslés összeállítása:
A kiviteli terv nem más, mint a pontos leirat, „recept” a beruházás megvalósításához. Tartalmaznia kell a konkrét megoldásokat és anyagokat, a technológiai utasításokat. A kiviteli terv összhangban kell, legyen az építési engedélyezési tervvel és az arra kiadott építési engedéllyel, valamint a tenderterv dokumentációban részletezett követelményekkel.
A tervfázis része az épületinformációs modell (BIM) létesítése, mely a felelős döntéshozást segítő információforrás, tartalmazva az összes szakág tervét, valamint a különféle, részletezett tulajdonságokat és információkat.
A kiviteli tervdokumentáció tartalmát a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szabályozza, e rendelet hatályos verziója szerint kell összeállítani, a vonatkozó szakági részekkel együtt. A tervdokumentációk elkészítése során betartandó a Magyar Mérnök Kamara Építési engedélyezési - építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzata. (I. kötet: épületekre vonatkozó szabályok). A tervfázis teljesítésének, végleges változatának feltétele az építésügyi műemléki szakértői jóváhagyás, illetve nyilatkozat megléte. A tervfázis minimális tartalmi elemei:
− pallértervek/alaprajzok, tetőfelülnézet, méretarány, M 1:50;
− pallértervek/metszetek - hossz- és kereszt irányú - Megrendelő által jóváhagyott pozíciókban, és számban, M 1:50;
− homlokzati tervek, méretarány M 1:50; 1:25;
− nyílászáró-, lakatos- és asztalos stb. konszignációs rajzok, tervek;
− jellemzőbb részletrajzok, M1:10, M 1:5;
− látványtervek;
− műemlékvédelmi leírások, koncepció, tervek;
− szakági tervek: alaprajzok, metszetek, részletrajzok, csomópontok, kapcsolási rajzok stb. statika-, épületgépészet-, épületvillamosság-, közmű-, konyha-, akusztika-, tűzvédelem, felvonó kiviteli és eng. tervek beleértve az engedélyeztetési eljárást is stb.
− teljeskörű belsőépítészeti tervfejezet;
− részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai, melyek az általános terveken kellően nem ábrázolhatok
− genplan - alaprajzi- és metszet - tervek, mely terven minden szakági nyomvonal szerepel, elkülöníthető jelöléssel, egyértelmű beazonosíthatósággal (M 1:50). Minden szakági nyomvonalterv, és a genplan-terv 3D kidolgozással.
− helységlisták, helységkönyvek, rétegrendek;
− hatósági-, szolgáltatói egyeztetések, jegyzőkönyvek.
− rekonstrukciós terv, alaprajzok (M 1:50; M 1:25), metszetek, részletrajzok, csomópontok (M 1:10; M 1:5);
− minden „történeti tér” falnézeti terve, méretarány M 1:50; részletek M 1:10, M1:5;
− minden „történeti tér” 3D-os terve;
− műleírások: minden érintett szakágban, a szükséges alátámasztó számításokkal;
− előzetes költségkalkuláció a beruházás várható összegéről szakágankénti bontásban;
− árazott-, és árazatlan tételes költségkiírás, mennyiségi kimutatás minden érintett szakágra vonatkozóan;
− minőségbiztosítási-, munkavédelmi- és biztonsági követelmények, ill. biztonsági- és egészségvédelmi tervfejezet;
7. megvalósulási tervdokumentáció összeállítása:
Az építés közbeni műszaki módosításokat, illetve az aktuálisan megvalósult pontos állapotot a megvalósulási terven kell rögzíteni, ami a használatbavételi engedélykérelemhez kötelezően benyújtandó munkarész.
A tervnek a Kivitelező által szolgáltatott - kivitelezés során készített - szakágankénti dokumentáció képezi az alapját.
Tartalmi részeit a 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet hatályos verziója szerint kell összeállítani, a vonatkozó szakági részekkel együtt.
A tervdokumentációk elkészítése során betartandó a Magyar Mérnök Kamara Építési engedélyezési - építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzata. (I. kötet: épületekre vonatkozó szabályok)
A tervfázis teljesítésének, végleges változatának feltétele az építésügyi műemléki szakértői jóváhagyás, illetve nyilatkozat megléte.
8. tervezői művezetés:
Tervező a Feladat részeként a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. tv. 33.§ (4) bekezdése szerinti generáltervezői és szakági művezetés végzésére köteles a kivitelezés időszakában - folyamatos műemléki szakértő felügyelettel - a Megrendelő igényeinek megfelelően.
A tervező művezetés során alapvetően a tervdokumentációban nem szereplő, valamint a helyszínen előre nem látható okokból kialakult helyzet megoldásait tárgyalják meg, és jutnak konszenzusra a résztvevők.
Figyelembe véve a tervezés során még nem ismert az - előzetes roncsolásos- és roncsolásmentes műemléki- és műszaki kutatási dokumentációkban meg nem ismert - a kivitelezés során felmerülő adottságok, illetve a teljeskörűség igényelte, szükséges kiegészítő kutatások során szakági-kutatási művezetési feladatokat (pl.: falkutatás; farestaurátori-, kőrestaurátori-, festőrestaurátori-, fémrestaurátori-, szilikát- és üvegrestaurátori-, kerttörténeti-, műemléki- és műszaki épület diagnosztikai stb. kutatás).
Tervező a tervezői művezetés feladatainak ellátása keretében közreműködik az építészeti-műszaki tervekben, valamint a műemléki tervekben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását; továbbá ellenőrizni, hogy a kivitelezés a tervdokumentációnak megfelelően történik-e, valamint a tervdokumentáció helyes értelmezését elősegítendő iránymutatást nyújt.
A tervezői művezetés magában foglalja a kivitelezés során a szükséges tervismertetések megtartását, a szükséges kiegészítő- vagy részlettervek elkészítését, melyek szükségesek minden tervezési terület kivitelezhetőségéhez vagy a kivitelező által készítendő gyártmánytervek elkészíthetőségéhez.
A generáltervezői- és szakági tervezői művezetés tervezett intervalluma: 2016.08.01-2018.03.15., amely a kivitelezésre vonatkozó tervezett időtartam, és a generáltervezői és szakági tervezői művezetés ehhez az időtartamhoz igazodik, amely változhat (legfeljebb 40 mérnöknap; 4 óra alatt fél mérnöknapnak számítva).
A Feladat része külön díjazás nélkül a - Megrendelői egyeztetés szerinti sűrűséggel és alkalommal - kivitelezői kooperációkon való részvétel, mely megjelenések nem számítanak tervezői művezetési alkalmaknak.
9. közreműködés a kivitelezési közbeszerzési eljárás(ok)ban:
A Feladat része külön díjazás nélkül a kivitelezési közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottsági tag delegálása és feladatainak Kbt. szerinti ellátását, illetve a közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok költségvetésének vizsgálata, észrevételezése.
Továbbá a Feladat része a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás során a helyszíni szemlén történő részvétel, tervismertetést tartása, az eljárás során felmerülő, tervdokumentációval, műszaki megoldásokkal kapcsolatos ajánlattevői kérdések haladéktalan - de legkésőbb két munkanapon belül történő - megválaszolása.
A Feladat részeként az esetlegesen szükséges költségvetési pontosításokat, kivitelező által javasolt, funkcionális használhatóságot és minőséget nem befolyásoló módosításokat tervező külön díjazás nélkül javítja és a változásokat tartalmazó szükséges részleteket külön dokumentálja.
A Feladat részeként a kiviteli tervdokumentáció alapján kiírásra kerülő építési közbeszerzési eljárás során a Tervező külön díjazás nélkül ellátja a tervezői szakértői
feladatokat, úgymint a kiviteli tervdokumentációt érintő kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések megválaszolása, a tervek és az árazatlan költségvetési kiírás szükség szerinti javítása/módosítása.
10. a tervezési fázisok általános - fentiekben foglaltakon túli - alap követelményei:
− Ajánlattevői/Tervező/Vállalkozói kötelezettség: a tervezési munkákhoz, tervfázisokhoz szükséges összes hatósági- és szakhatósági, valamint szolgáltatói engedélyek, állásfoglalások megszerzése; fokozott tekintettel az épület műemléki jellegére vonatkozóan.
− A tervdokumentációk fő szakági elemei: minden szakági tervezési feladatban a jogszabályban rögzített kötelező műszaki tartalom az irányadó, valamint ezt kiegészítve az alábbi szakági igények:
o Építészet- és épületszerkezet szakág;
o Belsőépítészeti szakág;
o Tartószerkezet szakág;
o Épületgépészet szakág;
o Épületvillamosság szakág: erős- és gyengeáramú rendszerek;
o Közművek;
o Konyhatechnológia szakág;
o Akusztika szakág;
o Tűzvédelem szakág;
o Környezetrendezés szakág: belső udvar és utcafrontok
o Farestaurátori szakág;
o Kőrestaurátori szakág;
o Festőrestaurátori szakág;
o Fémrestaurátori szakág;
o Szilikát- és üvegrestaurátori szakág;
− a teljes megvalósulásra vonatkozó részletes és tételes tervezői árazott és árazatlan költségvetés készítendő, a fentiekben jelzett tervfázisokban; amelynek tartalmaznia kell mind az építési-, mind a berendezési költségeket egyaránt valamennyi szakágra kiterjedően (formátuma szerkeszthető Excel fájl).
− a tervszállítási határidők előtt 8 munkanappal a Megrendelő számára a terveket bírálati tervként a Tervezőnek be kell mutatnia, ill. tervismertetést kell tartania (példányszám, formátum: 2-2 pld. nyomtatott és digitális). Megrendelő megvizsgálja a terveket, ezek után átadja a Tervezőnek a tervdokumentációt érintő észrevételeit, Tervező ezeket köteles javítani. A tervek csak ezen jóváhagyások után tekinthetők véglegesnek. A tervbírálat után javított kiviteli terveket a megrendelő részére nyomtatottan, tervezői árazott és árazatlan költségvetéssel a 2.10.1.pontban megadott példányban, valamint elektronikus formában kell leszállítani.
− Ajánlattevő/Tervező/Vállalkozó feladata a fenti, és alábbi tevékenységek elvégzéséhez tartozó, és az azok teljesítése által generált járulékos feladatok, és munkanemek teljeskörű elvégzése.
− Ajánlattevő/Tervező/Vállalkozó feladata - külön díjazás nélkül - a folyamatos irodai rendelkezésre állás (tervkiegészítés, helyszíni akadályok miatti tervmódosítások teljes körűen, gyártmánytervek véleményezése stb.)
− Ajánlattevői/Tervező/Vállalkozói kötelezettség - külön díjazás nélkül - a beruházás, ill. Feladat megvalósítása során személyes konzultáció, kooperáció folytatása, minimum heti rendszerességgel a beruházást koordináló szervezeti egységgel (Miniszteri Biztosi Titkárság/Miniszterelnökség; Budapest, Báthory utca 12.sz.; vagy a beruházás helyszínén).
− kommunikáció nyelve: magyar
A részletes feladatleírást a „tervezési közbeszerzési műszaki leírás” c. dokumentum (KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK / 5. KÖTET) tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 30 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A tervezési határidők, valamint a Megrendelő részére leadott Tervdokumentáció (vagy annak egyes részei) kijavítására megszabott határidők Tervező általi elmulasztása esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Késedelmes teljesítés esetén - ha a késedelem olyan okból következik be, amelyért a Tervező a felelős - késedelmi kötbér fizetendő, a késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett Teljesítési Szakasz nettó Szerződéses értékének a 0,5%-a. A késedelmi kötbér a késedelembe esés első napjától esedékes és a késedelmes teljesítés teljes időtartamára fizetendő. A késedelmi kötbér jogcímén követelt összeg nem haladhatja meg a teljes nettó Tervezési Díj 15%-át.
Bármely tervezési fázisban a Tervező tervszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének tekintetében bekövetkező harminc (30) naptári napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő felmondhatja a szerződést, és követelheti a Tervezői szerződésszegés következtében felmerült valamennyi igazolt kárának megtérítését. Ebben az esetben továbbá a Tervező a szerződésszegéssel érintett Teljesítési Szakasz vonatkozásában díjazásra nem jogosult, kártérítést, kártalanítást nem követelhet, továbbá meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
A Tervező hibás teljesítése esetén - a kellékszavatosságból és jótállásból eredő jogosultságokon túl - a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Nem tekinthető hibásnak a teljesítés a jóváhagyási folyamat során kért kijavítások esetén. A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a hibás teljesítéssel érintett Teljesítési Szakasz nettó Szerződéses értékének az 0,5%-a. A hibás teljesítési kötbér a Megrendelő által kezdeményezett kijavítás ideje alatt fizetendő mindaddig, amíg a kijavítás megtörténik. A hibás teljesítési kötbér jogcímén követelt összeg nem haladhatja meg a teljes nettó Tervezési Díj 15%-át.
Bármely tervezési fázisban a Tervező tervszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének tekintetében bekövetkező harminc (30) naptári napot meghaladó hibás teljesítés esetén a Megrendelő felmondhatja a Szerződést, és követelheti a Tervezői szerződésszegés következtében felmerült valamennyi igazolt Kárának megtérítését. Ebben az esetben továbbá a Tervező a szerződésszegéssel érintett Teljesítési Szakasz vonatkozásában díjazásra nem jogosult, kártérítést, kártalanítást nem követelhet, továbbá a meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Amennyiben a Szerződés vagy valamely Teljesítési Szakasz teljesítése olyan okból, amiért Tervező felelős meghiúsul vagy lehetetlenül, vagy a Tervező fenti pontokban meghatározott késedelme vagy egyéb szerződésszegése miatt a Megrendelő a Szerződést felmondja, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés - a Szerződéstől vagy az adott Teljesítési Szakaszra eső megrendeléstől eláll, úgy a Tervező meghiúsulási kötbér jogcímén a teljes illetve az adott meghiúsult Teljesítési Szakaszra eső nettó Tervezési Díj 15%-át kitevő összeg Megrendelő részére történő megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő közli, hogy az anyagi fedezet összege a 2016. évi költségvetésből fog rendelkezésre állni.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a tervezési díjat a szerződéstervezetben meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §,
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. [Kbt. 35. § (9) bekezdés]
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének és 63. § (1) bekezdésének a hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza;
- tervezők esetében a névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása;
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A bemutatott tervező jogosultságának meglétét és érvényességét, szükséges mértékű szakmai gyakorlatát ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. A szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges.

M2. A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pont alapján Ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását az alábbiak szerint:
- összefoglaló táblázatban (darabszám, műszaki paraméterek, típus, nyilvántartási szám megjelölésével) mutassa be a teljesítésre rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét;
- a felsorolt eszközökkel való rendelkezés jogát igazolni kell, tulajdonjog esetén a nyilvántartási számot kell feltüntetni, bérlet esetén a szerződés, vagy kötelező erejű szándéknyilatkozat mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti tárgyi eszköz karton.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M1-M2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésével összhangban előírja, hogy az alábbi alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el:
Építésügyi műemléki szakértői feladatok ellátása az alábbi tervfázisok során:
• műemléki-koncepció terv
• építészeti-, és belsőép. rekonstrukciós programterv:
• funkcionális-, és térszerkezeti vázlatterv
• építési engedélyezési terv;
• tenderterv;
• kiviteli terv;
• megvalósulási terv;
• tervezői művezetés.
A szerződéstervezet 2.3. (h) pontja szerinti tervezői művezetés során ellátandó műemléki szakértői feladatok.
A szerződéstervezet 2.2. (a) pontja szerinti tervezői művezetés során ellátandó műemléki szakértői feladatok.
Erre tekintettel az e feladatokra vonatkozó M1. b) pont szerinti alkalmassági feltétel igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó [ld. még Kbt. 138. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
a) 1 fő, aki az általános építmények teljes körű építészeti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerint; betűjele: É)
b) 1 fő, aki építésztervezőként műemlékvédelmi szakmérnöki végzettséggel, műemléki szakértői bejegyzéssel (439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet -1 § (2) szerinti műemléki szakértői engedéllyel) és építésügyi műemléki szakértői vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II./2. rész, 24. pont szerint; betűjele SZÉS5) rendelkezik
c) 1 fő, aki teljes körű tartószerkezeti tervezői vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerint; betűjele: T)
d) 1 fő, aki teljes körű épületgépészeti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerint; betűjele: G)
e) 1 fő, aki teljes körű épületvillamossági tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 29. pont szerint; betűjele: V)
Az a) - e) pontokban előírt szakmai alkalmassági követelmények tekintetében egy szakemberrel több alkalmassági feltételnek való megfelelés, azaz az átfedés megengedett.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 darab 3D-s nyomtatóeszközzel és hozzá tartozó CNC maróeszközzel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2016/01/06 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/01/06 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/01/06 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Miniszterelnökség, 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. VII. emelet, tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL) http://www.kormany.hu oldalon belül miniszterelnökség/dokumentumok/közbeszerzések.
A közbeszerzési dokumentumok átvétele:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat közzéteszi a honlapján. Elérési útvonal: http://www.kormany.hu; oldalon belül miniszterelnökség/dokumentumok/közbeszerzések
Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek visszaigazolni a dokumentáció letöltését.
A közbeszerzési dokumentumok letöltését a gazdasági szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumok 4. kötetében kiadott, kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló nyilatkozat lebonyolító szervezetnek történő megküldésével faxon (+361/789-6943) és/vagy e-mailen (titkarsag@eszker.eu) kell igazolnia.
A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot a letöltéstől számítva haladéktalanul a lebonyolító szervezet rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse!
A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
2. Értékelési szempont: Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer az alábbiak szerint.
Részszempont - Adható pontszám alsó és felső határa - Súlyszám
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF); 1-100; 25
2. Építészeti-műszaki tervek építészeti minőséggel, szakmai igényességgel és szakszerűséggel kapcsolatos követelményei; 1-100; 15
3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalat és az állandó munkatársak létszáma; 1-100; 30
4. A munkavégzés értékelésére vonatkozó részszempont; 1-100; 30.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
Az ajánlatkérő a 2., 3., 4. értékelési részszempont esetében a közvetlen pontkiosztás módszerét alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerinti szempontrendszer alapján. A kapott pontszám felszorzásra kerül a részszempontokhoz tartozó súlyszámmal, mely közvetlenül ajánlattevő részszempont szerinti pontszámát fogja jelenteni további matematikai művelet elvégzése nélkül.
Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a pontozás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:
1.1. Amennyiben a teljesítésbe bevon olyan É kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerint) építészeti tervezőt, aki gyakorlattal rendelkezik műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos vagy jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség vagy műemléki jelentőségű területen vagy műemléki környezetben vagy tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) meglévő építmény rekonstrukciós átalakítását célzó tervdokumentációk elkészítésében 3 pontot ér [ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 8 fő], elérhető pontszám: 24 pont.
1.2. Amennyiben a teljesítésbe bevon olyan É kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerint) építészeti tervezőt, aki gyakorlattal rendelkezik barokk, és/vagy rokokó, és/vagy neobarokk, és/vagy neorokokó építészeti stílusú építmény tervezési feladatának irányításában 2 pontot ér [ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 2 fő], elérhető pontszám: 4 pont.
1.3. Amennyiben a teljesítésbe bevon olyan É kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerint) építészeti tervezőt, aki összesen 4.000 m2 szintterület nagyságú építmény komplex műemléki vizsgálatára és/vagy ahhoz kapcsolódó tervezési feladatára vonatkozó irányítási gyakorlattal rendelkezik 2 pontot ér [ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 3 fő], elérhető pontszám: 6 pont.
1.4. Amennyiben a tervezésbe bevon olyan szakembert, aki tervezési organizáció és költségvetés terén gyakorlatot szerzett 2 pontot ér [ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő], elérhető pontszám: 2 pont.
1.5. Amennyiben a teljesítésbe bevon olyan SZÉS5, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II./2. rész, 24. pont szerint) rendelkező szakembert, aki szakmai tapasztalattal rendelkezik műemlék építmények történeti épületszerkezetei, építőanyagai esetében a javító, konzerváló és fenntartó technológiák, anyaghasználat, szerkezeti megoldás az adott műemléken való alkalmazhatóságának szakvéleményezése körében 3 pontot ér [ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 2 fő], elérhető pontszám: 6 pont.
1.6. Amennyiben a teljesítésbe bevon olyan szakembert, aki építésztervezőként, belsőépítészeti tervezői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 3. pont szerint; betűjele: BÉ) rendelkezik 2 pontot ér [ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő], elérhető pontszám: 2 pont.
1.7. Amennyiben a teljesítésbe bevon olyan T kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerint) tartószerkezeti tervezőt, aki rendelkezik tartószerkezet (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 27. pont szerint; betűjele: T-É) rekonstrukciós és műemlék épületek tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése tapasztalattal és/vagy tartószerkezet rekonstrukciós szakmérnöki végzettséggel 3 pontot ér [ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő], elérhető pontszám: 3 pont.
1.8. Amennyiben a teljesítésbe bevon olyan szakembert, aki rendelkezik tartószerkezeti szakértői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II./2. rész, 12. pont szerint; betűjele: SZÉS1) és műemlék épületek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezési gyakorlattal 3 pontot ér [ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő], elérhető pontszám: 3 pont.
1.9. Amennyiben a teljesítésbe bevon olyan G kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerint) épületgépészeti tervezőt, aki szakmai és tudományos gyakorlattal rendelkezik műemlék építmények épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) tervezése, helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése - hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek, szerkezetek, hangszigetelések különböző eseteinek elemzése, épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások tervezése tekintetében 2 pontot ér [ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő], elérhető pontszám: 2 pont.
1.10. Amennyiben a teljesítésbe bevon olyan szakembert, aki rendelkezik meglévő épületek komplex energetikai vizsgálata gyakorlatával, valamint az arra jogosító épületenergetikai szakértői részszakterületre bejegyzett szakértői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II./2. rész, 16. pont szerint; betűjele: SZÉS6) 3 pontot ér [ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő], elérhető pontszám: 3 pont.
1.11. Amennyiben a teljesítésbe bevon olyan szakembert, aki műemlékvédelemmel és/vagy örökségvédelemmel kapcsolatos tudományos tevékenységet végzett, melynek legalább 1 publikációja impakt faktorral rendelkezik 3 pontot ér [ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 5 fő], elérhető pontszám: 15 pont.
1.12. Állandó munkatársak létszáma a teljesítés során (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján):
- amennyiben az 1.1. és 1.11. alszempontok közül egy sem állandó munkatárs, úgy ajánlattevő 1 pontot kap,
- amennyiben 1-4 alszempont esetében állandó munkatárs, úgy ajánlattevő 10 pontot kap,
- amennyiben 5-8 alszempont esetében állandó munkatárs, úgy ajánlattevő 20 pontot kap,
- 9-11 alszempont esetében állandó munkatárs, úgy ajánlattevő 30 pontot kap;
Ajánlatkérő az állandó munkatársak alatt az ajánlattételkor már szerződéssel vagy előszerződéssel a saját állományban munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban/közalkalmazotti/köztisztviselői/kormánytisztviselő jogviszonyban foglalkoztatott szakembereket érti.
Az értékelési részszempontok részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
3. Információ az elektronikus katalógusról: Az ajánlatokat nem elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, továbbá azoknak elektronikus katalógust nem kell tartalmazniuk.
4. Az ajánlattevő alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
5. Ajánlatkérő pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményt jelen eljárás vonatkozásában nem határoz meg.
6. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § alapján a tervező a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó árazott költségvetést készít és javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan.
7. Ajánlatkérő előírja, hogy a tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt.
8. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra: minimum 250.000.000,- Ft/év (azaz kétszázötvenmillió forint/év) és legalább 100.000.000 Ft/ káresemény (azaz százmillió forint/káresemény) összegű tervezői felelősségbiztosítás. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előírt felelősségbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog.
9. Jótállás: A Tervező az általa elkészített Tervdokumentáció hibátlan minőségéért és rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért a leadástól számított harminchat (36) hónapig terjedő időre jótállást köteles vállalni azzal, hogy amennyiben jogszabály az épületre, illetve annak egyes épületelemeire, vagy épületszerkezeteire ennél hosszabb jótállási időt ír elő, úgy az ilyen épületelemekre illetve épületszerkezetekre vonatkozó, vagy azokat érintő, vagy azokkal összefüggő tervek vonatkozásában is az ilyen jogszabály által megállapított hosszabb jótállási idő tekintendő a tervek tekintetében is irányadónak.
10. Jelen közbeszerzési eljárás fajtája: gyorsított nyílt eljárás. A gyorsított eljárás alkalmazásának indoka a következő:
A Kormány a 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó feladatainak kijelöléséről és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról döntött. A megvalósítás főbb fázisai a - jelenleg folyamatban levő - műszaki-műemléki roncsolásmentes- és roncsolásos kutatások elvégzése, majd - jelen eljárás részeként - a tervezés, és az azt követő, ill. arra épülő kivitelezés. Az épület lakott, az jelenleg is a KIH szervezeti egységének elhelyezésére szolgál, így a roncsolásos vizsgálatok a folyamatos munkavégzést akadályozni fogják, többek között a közműszolgáltatások (áramellátás) átmeneti leállításával. Az épület gépészeti rendszerének helyreállítása - különös tekintettel a fűtési rendszerre - a téli időszakban alapvető fontosságú, a KIH dolgozóinak rendezett munkakörülményei biztosítása érdekében. Ugyanakkor a jelen eljárásban kiválasztott tervezőnek még ezt megelőzően kell megvizsgálnia a területet, a műszaki leírás szerinti szükséges kutatásokat elvégeznie az újabb roncsolás és kiköltöztetés elkerülése érdekében. A roncsolásos vizsgálatok lezárási határideje: 2016. február 15. A kívánt befejezési határidő (2018. I. negyedév), mely megvalósításának kockázati tényezője - műemléki rekonstrukciós munkákról lévén szó - az előre nem látható, kivitelezés- és részletes feltárás fázisában megismerésre kerülő szerkezetek, felületek, műemléki elemek által generált, átfutási időt befolyásoló hatások; Valamint a jelenleg még közbeszerzési eljárás fázisában levő roncsolásos műszaki-műemléki kutatások eredményének - átfutási időt befolyásoló - hatásának, kockázatának csökkentése indokolják a gyorsított közbeszerzési eljárás lefolytatását.
11. Információ az elektronikus munkafolyamatokról: A fizetés elektronikus úton történik.
12. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
14. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat;
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésével összhangban előírja, hogy az alábbi alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el:
Építésügyi műemléki szakértői feladatok ellátása az alábbi tervfázisok során:
• műemléki-koncepció terv
• építészeti-, és belsőép. rekonstrukciós programterv:
• funkcionális-, és térszerkezeti vázlatterv
• építési engedélyezési terv;
• tenderterv;
• kiviteli terv;
• megvalósulási terv;
• tervezői művezetés.
A szerződéstervezet 2.3. (h) pontja szerinti tervezői művezetés során ellátandó műemléki szakértői feladatok.
A szerződéstervezet 2.2. (a) pontja szerinti tervezői művezetés során ellátandó műemléki szakértői feladatok.
Erre tekintettel az e feladatokra vonatkozó M1. b) pont szerinti alkalmassági feltétel igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó [ld. még Kbt. 138. § (3) bekezdés].
15. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
16. Részajánlattétel: Ajánlatkérő közli, hogy részajánlattételt az alábbi indokokra figyelemmel nem biztosít. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, továbbá a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el.
17. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
a. az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
b. az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
c. az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d. az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá 3 db a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell (DVD vagy CD adathordozón) benyújtani;
e. az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
f. az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
g. a zárt csomagon „Ajánlat - Tervezési szerződés keretében a Károlyi-Csekonics palotaegyüttes átfogó-, állagmegóvó felújítási feladatainak komplex tervezési munkái” valamint: „Csak a közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni
18. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
19. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M1, M2).
20. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
21. Irányadó jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
22. Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. Közös ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
23. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
24. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
25. Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
26. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
27. Átszámítás, árfolyamok: A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő székhelye szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint.
28. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
29. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak kijelöléséről és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1615/2015. (IX. 8.) Korm. határozat 5. b) pontjában meghatározott forrást a központi költségvetés a Megrendelő fejezetében biztosítsa.
30.Szakemberek: A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M1 pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembert mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a jogosultsághoz kötött tervezői/szakértői pozícióra megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara és a Miniszterelnökség honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
31. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni szükséges a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalat és az állandó munkatársak létszáma részszempont kapcsán bemutatott szakemberek vonatkozásában is a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és a végzettségét/képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát.
32. Szakmai ajánlat: Ajánlattevő ajánlata részeként csatolni köteles olyan szakmai ajánlatot is (humánerőforrás terv), mely nem képezi az értékelési szempontrendszer részét, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részletezettséggel.
33. Pénzügyi ütemterv: Ajánlattevőnek tájékoztató jelleggel a szolgáltatás elvégzésének tervezett teljesítésére vonatkozóan összesített pénzügyi ütemtervet kell készítenie naptári negyedéves bontásban. Az ütemtervet a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásban található ütemtervvel összhangban, az abban meghatározott feladatok figyelembevételével kell elkészíteni. A pénzügyi ütemtervet minden előrehaladási jelentés elkészítése során aktualizálni kell.
33. Ártáblázat: Az ajánlathoz ajánlattevőknek a felolvasólapon feltüntetett egyösszegű nettó ajánlati árat részletező ártáblázatot szükséges csatolni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/12/22 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Wesselényi utca 20-22.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya
Címzett: Dr. Nagy Anita
Telefon: +36 17954664
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Wesselényi utca 20-22.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya
Címzett: Dr. Nagy Anita
Telefon: +36 17954664
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.