Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/1
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2016.01.04.
Iktatószám:27775/2015
CPV Kód:50211300-0
Ajánlatkérő:Nemzeti Közlekedési Hatóság
Teljesítés helye:Vállalkozó telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.02.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési szakigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04311
Postai cím: Teréz krt. 62.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Boda Zsolt Gyula
Telefon: +36 703715417
E-mail: kozbeszerzes@nkh.gov.hu
Fax: +36 13731485
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkh.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Közlekedési szakigazgatás
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés L410 típusú légijármű felújítására.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 1
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Vállalkozó telephelye.
NUTS-kód HU1, HU2, HU3, HUZ
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés L410 típusú légijármű felújítására.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50211300-0
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Vállalkozási szerződés keretében L410 típusú légijármű felújítása az L 410 UVP-E20 típusváltozatnak megfelelő, légialkalmas légijármű biztosítása a Nemzeti Közlekedési Hatóság részre. A típus terv követelményei az EASA.A.026 TCDS (Issue:19, 22 OKT 2015) típus engedély és adatlap Section E részében találhatók meg. Ajánlattevő köteles az EU 748/2012 Part-21 Subpart M/Subpart H, továbbá az EU 1321/2014 Annex I/Part-M Subpart I, illetve Annex II/Part-145 előírások alapján eljárni annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóság EASA Form25/Form15/Form45 tanúsítványokkal lássa el a repülőgépet.
A jövőbeni üzemeltetés elsődleges célja:
A kiemelt jelentőségű, jogszabályok által megkövetelt hatósági feladatokat ellátása a polgári, valamint állami célú légiközlekedés biztonságos, zavartalan végrehajtásának és irányításának elősegítése érdekében:
- földi telepítésű rádiónavigációs berendezések speciális kalibráló repülőgéppel történő időszakos légi ellenőrző (hitelesítő) mérései;
- magyarországi nyilvános, nemzetközi, közforgalmi repülőterek műszeres indulási és érkezési eljárásainak légi ellenőrzése.
Az L 410 UVP-E20 típusváltozatnak megfelelő átalakítás követelményein túlmenően Ajánlatkérő az alábbi extra elvárásokat támasztja, amelyet az ajánlati árban szerepeltetni kell:
- Központi tüzelő anyag feltöltő rendszer beépítése
- Kémiai WC beépítése
- A repülőgép utasterének átalakíthatósága kalibráló berendezés beépítésére és a rendelkezésre álló hely tekintetében maximális utasülés készlet beépítéséhez.
- A repülőgép utasterének átalakíthatósága minimum 4 személy számára bőr ülés +asztal készlet beépítéséhez.
- A repülőgép utasterének átalakíthatósága legfeljebb 19 személy számára szövetborítású üléses készlet beépítéséhez.
- A hajtóművek módosítása szükség szerinti nagyjavítása.
- Típusképzések
o 2 fő típus jogosítás és oktatói képzés (repülőgépvezető)
o 4 fő típus jogosítás képzés (repülőgépvezető)
Az átalakítási/felújítási/karbantartási munkák akkor tekinthetők teljesítettnek az - EU 1321/2014 rendelet - Annex II, 145.A.50 és Annex I M.A.710., M.A.901 előírásainak megfelelően ha az L 410 típus légialkalmassági felülvizsgálatának lefolytatására jóváhagyott CAMO szervezet elkészíti a szükséges dokumentációs és fizikai felülvizsgálat alapján a Légialkalmassági Felülvizsgálati Jelentést, amely ellenőrzését követően az illetékes hatóság által kiállításra kerülnek a repülőgép légialkalmassági tanúsítványai (EASA Form25, EASA Form15, EASA Form45 tanúsítvány),
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Jótállás, garancia vállalása a nyertes ajánlattevő részéről a tekintetben, hogy az általa a felújítás során felhasznált termékek mentesek az alapanyag és gyártási, vagy olyan hibáktól, amelyek a nyertes ajánlattevő magatartásából, vagy mulasztásából erednek.
Jótállás 12 hónap.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 0,5 %.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, úgy Megrendelő a hiba kiküszöböléséig hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér alapja a nettó vállalkozási díj, mértéke a teljesítéstől számítva napi 0,5%.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a feladatát - neki felróhatóan - nem teljesíti, úgy a Megrendelő a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult, amely esetben a Megrendelő a továbbiakban a teljesítést nem követelheti. Meghiúsulásnak minősül, amennyiben a Vállalkozó a feladatával 15 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megrendelő hibátlan teljesítésre történő felszólításának az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített határidőben - nem tesz eleget, vagy a teljesítés ezt követően sem felel meg a jelen szerződésben, jogszabályban, illetve a teljesítés során a Megrendelő által meghatározott követelményeknek.
Részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint. A számlák kiállításának az alapja az ajánlatkérő által jóváhagyott teljesítésigazolás.
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napon belül történik.
Az Ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján - a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
Ajánlattevő amennyiben alvállalkozó(ka)t vesz igénybe, köteles a vállalkozói díjból alvállalkozó(ka)t megillető vállalkozói díjrészletet a (rész)teljesítésig engedményezni alvállalkozó(k) javára, és a Ptk. 6:196. §-nak megfelelően az engedményezésről Ajánlatkérőt tájékoztatni, vagy az engedményes személyét (mint alvállalkozót) is meghatározó engedményezési okiratot engedményes alvállalkozó(k)nak átadni.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
- A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 2 - 15. § szerint kell igazolnia.
- Az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás közzétételét követően keletkezett igazolások és nyilatkozatok benyújtását fogadja el ajánlatkérő.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Az Alkr. 19. § (1) c) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) előző három lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1., pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6) - (8) bekezdéseiben foglaltak, továbbá az Alkr. 2-7.§-ában foglaltak.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 19. § (7) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nyilatkozata alapján az előző három lezárt üzleti évből a teljes ÁFA nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 400 millió Ft összeget.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az Alkr. 21. § (3) a) pont alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, jelen eljárás tárgyával megegyező, legjelentősebb (L410, vagy azzal műszaki paramétereiben mindenben megegyező, vagy műszaki paramétereiben kedvezőbb (azaz jobb) légijármű felújítására és/vagy átalakítására) szolgáltatásainak ismertetése.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:
-a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét),
-a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát
-teljesítés helyét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen
-a szolgáltatás tárgyát oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
-a szerződésszerű teljesítés időpontját (év/hó/nap bontásban)
- ellenszolgáltatás nettó összegét
- továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ismertetést az Alkr. 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani.
Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6) - (8) bekezdéseiben foglaltak, továbbá az Alkr. 2-7.§-ában foglaltak.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 24. § (1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legalább nettó 300.000.000 Ft értékű L410, vagy azzal műszaki paramétereiben mindenben megegyező, vagy műszaki paramétereiben kedvezőbb (azaz jobb) légijármű felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával.
Az előírt referencia érték több szerződésből is teljesíthető.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2016/02/03 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/02/03 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/02/03 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: JURATIO Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 23. II/6.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 57 § (1) bekezdése alapján készít a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentációt, mely közbeszerzési dokumentációt elektronikus úton, teljes terjedelmében közvetlenül biztosítja a www.juratio.hu/közbeszerzési eljárások menü pont alatt. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig.
2.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti papírpéldányban szükséges benyújtani. A csomagoláson „Vállalkozási szerződés L410 típusú légijármű felújítására”- határidő előtt felbontani TILOS!” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatot 1 példányban jelszó nélkül olvasható (de nem módosítható -pdf., vagy azzal egyenértékű file formátumban) elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik.
3.) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, az értékelési szempontok szerinti adatokat. A felolvasólap ajánlatkérő által elvárt formáját az közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell:
- ajánlattevő eredeti nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére vonatkozóan;
- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Kbt. 67.§ szerint;
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;
- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított egységes európai közbeszerzési dokumentumot figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.
5.)Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy közös ajánlattétel esetén az ajánlatoknak kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmaznia kell, hogy kik a közös ajánlattevők.
6.) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást.
7.) Kiegészítő tájékoztatást ajánlattevő a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint kérhet az A. melléklet I. pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton. A válaszokat tartalmazó dokumentum a közbeszerzési dokumentáció részévé válik.
8.) Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9.) Az ajánlatban esetlegesen EUR-ban vagy más devizában előforduló összegeket ajánlatkérő a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett HUF/EUR vagy HUF/egyéb deviza árfolyamon veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
10.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.
11.) Az ajánlat összeállításának valamennyi költsége az Ajánlattevőt terheli.
12.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. [A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. A becsatolt fordítások helyességéről Ajánlattevőnek cégszerűen szükséges nyilatkozni.
13.) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét, tekintettel a szolgáltatás természetére és oszthatatlanságára kizárja jelen közbeszerzési eljárásban.
14.)Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevői kör tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevők működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza.
15.) Az ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági, továbbá a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. (A P.1, és M.1, alkalmassági követelmények tekintetében)
16.) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását jelen eljárásban nem köti ki.
17.) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható.
18.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
19.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
20.) A vállalkozási szerződés időtartama határozott idejű a szerződés hatályba lépésétől (aláírásától) 2016. május 31-ig.
21.) A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles arra vonatkozó iránymutatást adni, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
22.) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban - be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
23.) Jelen eljárásban az értékelési szempont: A legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő a Kbt. 76 § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont alkalmazását választotta tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban konkrét minőségi és műszaki követelményeket kell teljesíteni, mely követelményeket a típus terv (EASA.A.026 TCDS (Issue:19, 22 OKT 2015) típus engedély és adatlap Section E része) kötelezően tartalmazza.
24.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra a feltételre, hogy a közbeszerzési eljárás fedezetét (2015. évi többletbevétel) az NKH felügyeleti szervének (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) jóvá kell hagynia. A Kbt. 53. § (5) bekezdés szerint: „A (4) bekezdéstől eltérően az ajánlatkérő az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az (1) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).”
25.) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő olyan az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) jóváhagyási engedélyével rendelkező DOA (Design Organisation) jogosítású tervező szervezet, amely a repülőgép új alkalmazási területeknek megfelelő felújítási/átalakítási terveinek elkészítésére az L 410 típusra elkészítheti. (EU/748/2012 Annex I, Part-21 Subpart J). Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkozatot szükséges benyújtania.

26.) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő olyan légijármű karbantartó szervezetnek minősüljön, amely a DOA szervezet jóváhagyott tervei alapján meghatározott átalakítási, felújítási, javítási, karbantartási feladatok ellátására és az L 410 típus nagyjavítására is jóváhagyással rendelkezik (EU 1321/2014 rendelet - Annex II, Part-145 ) amely alapján a repülőgép üzemképességét igazolni képes. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkozatot szükséges benyújtania.
27.) Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében 2016 január 13-án 11.00 órakor helyszíni bejárást biztosít.
A helyszíni bejárást megelőző találkozási hely: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház, földszint recepció. (Légügyi Hivatal székhelye)
A repülőgép megtekintésének helye: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (A transzfert a Légügyi Hivatal biztosítja)
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a helyszíni bejáráshoz reptéri belépési engedély szükséges, melyet Ajánlatkérő szerez be. Az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
28.) Jelen hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/12/29 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.