Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2016.01.08.
Iktatószám: 28076/2015
CPV Kód: 48730000-4;71620000-0;72266000-7
Ajánlatkérő: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Teljesítés helye: Ajánlatkérő mindenkori székhelye, telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PR-AUDI Professzionális Informatikai Audit Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Postai cím: Nádor utca 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hanesz József
Telefon: +36 17951170
E-mail: agoston.dobozy@klik.gov.hu
Fax: +36 17950744
Az ajánlatkérő általános címe (URL): klik.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
,,Üzletmenet folytonosságot és kockázatkezelést támogató szoftver és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a TÁMOP 3.1.4 B 13/1-2013-0001 azonosító számú „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projektben”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye, telephelye.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A közbeszerzés tárgya:
A jelen közbeszerzés tárgya a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban KLIK) 2013. év december hó 1. napján indult TÁMOP 3.1.4 B 13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” elnevezésű Európai Uniós finanszírozású projekt megvalósításához kapcsolódó üzletmenet folytonosságot és kockázatkezelést támogató szoftver és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése az átadott ajánlatkérési Dokumentáció, illetve az annak részét képező Műszaki Leírás és Szerződéstervezet szerint.
A közbeszerzés mennyisége:
I. A szoftvernek az alábbi főbb tevékenységeket kell tudnia támogatnia:
• Ügyviteli folyamatok értékelése, kiesésük hatásának elemzése és adatvagyonleltár összeállítása.
• Biztonsági osztályba sorolás és kontroll-analízis és kockázat értékelés végrehajtása.
• Az ajánlott megoldás rendelkezzen magyar nyelvű kezelőfelülettel.
• Rendelkezzen magyar nyelvű támogatással.
Elvárások a szoftver modulokkal, funkciókkal kapcsolatosan:
Ügyviteli folyamatok értékelése, kiesésük hatásának elemzése (továbbiakban: BIA):
• A szolgáltatás keretében a szoftver megoldás legyen alkalmas az ügyviteli folyamatok és adatvagyonleltár feltérképezésére, értékelésére és a folyamatok kiesésük hatásának elemzésére az alábbiakban részletezettek szerint.
• A szoftvernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az ügyviteli folyamatokat pénzügyi és nem pénzügyi hatások szerint értékelni lehessen. A hatásokat kárérték-idő függvényeként lehessen megadni.
• Legyen alkalmas a folyamatok maximális elviselhető kiesési idejének meghatározására.
• A szoftvernek az emberi erőforrásokat (szerepkörök és felelősségük) a Roles & Responsibilities Assignment Matrix-ban (továbbiakban: RACI mátrix) kell tudnia megjeleníteni.
• A szoftver képes legyen külön entitásként a folyamatokhoz hozzárendelni a logikai rétegeket, úgymint: alkalmazások, interfészek, hálózatok, létesítmények.
• A szoftver legyen képes az adatot, mint erőforrást a logikai rétegeken keresztül a folyamathoz rendelni, mely alapján legyen alkalmas részletes adatleltár előállítására.
• Az alkalmazás legyen alkalmas a folyamatokhoz rendelt adatkörök adatosztályozásának végrehajtására (bizalmasság, sértetlenség, elérhetőség elve szerint, továbbiakban: CIA szerint), valamint az adathordozó törzsadatból történő rögzítésére.
• Az alkalmazás legyen alkalmas az üzletmenet folytonosság menedzsment (továbbiakban: BCM) szempontú működési kockázatok elemzésére, a feltárt kockázatok menedzselésének támogatására és vészhelyzeti tervek elkészítésére.
Biztonsági osztályba sorolás és kockázat értékelés (KA)
A szoftver legyen képes a folyamatfelmérés, adatosztályozás és üzleti hatáselemzés eredményi alapján, az elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény értelmében az informatikai rendszerek és a szervezet tekintetében az elektronikus információs rendszer elvárt védelmi erősségének meghatározására, azaz biztonsági osztályba sorolására, valamint az osztályba sorolás eredményei alapján kontroll-analízis és kockázatértékelés végrehajtására az alábbiak szerint:
• A szoftver legyen alkalmas minden releváns, adatkezelést megvalósító informatikai rendszer biztonsági osztályba sorolására a kezelt adatok és BIA alapján.
• A törvény végrehajtási rendelete alapján legyen lehetőség az egyéb előírt szempontok (személyi sérülés, jogszabályi rend, stb.) értékelésére.
• A szoftver legyen képes megállapítani a szervezet biztonsági szintjét, és határozza meg a szükséges adminisztratív és fizikai védelmi intézkedések körét.
• A szoftver támogassa az informatikai és a működési kockázatok kezelését is (IT Risk, Operational Risk).
• Informatikai rendszerenként határozza meg az elvárt logikai biztonsági kontrollokat. Legyen lehetőség IT rendszerenként és összevonva is a kockázatok értékelésére.
• A szoftver legyen képes támogatni a bekövetkezési valószínűség és kárérték alapú kockázat elemzést és kockázat kezelést.
• A szoftver legyen képes a jogszabály alapján szintenként az intézkedési tervek előállítására és exportálására pdf és excel formátumban informatikai rendszerenként és szervezeti szinten.
További követelmények:
• A szolgáltatás magában foglalja a szoftverkövetési és üzemeltetési szolgáltatást is, ami biztosítja a frissítéseket és a szükséges hibajavításokat.
• A rendszer biztosítson kiexportálható - pdf és excel - kimutatásokat:
Erőforrások RTO értékei
Erőforrások folyamat függőségei
Adatleltár, adatosztályozással
Veszélyforrás leltár
Kockázatleltár
• A rendszerparaméterezés (pl. jogosultság kezelés, biztonsági osztályok, valószínűségek) a szoftverbe integrált grafikus felületen, hibamentesen és ellenőrizhetően legyen elvégezhető.
• A szoftver relációs adatbázis kezelő rendszerben megvalósított megoldás legyen.
• A szoftver legyen képes különböző funkciónként, modulonként jogosultságokat kezelni.

II. Kapcsolódó szolgáltatások: Tanácsadói feladatok ellátása:
A nyertes pályázó által minimálisan elvégzendő feladatok:
• helyzetfelmérés, alapadatok és az elemzések elvégzéséhez szükséges nyilvántartások (inventory-k) kialakítása;
• ügyviteli folyamatok felmérése, értékelése, üzleti hatáselemzés (BIA) elvégzése osztályvezetői szinten végzett személyes interjúk formájában - a későbbiekben ez a felmérés képzi a működési kockázatelemzés és az üzletmenet-folytonossági tervezés alapját, eredmények rögzítése az IBIR támogató szoftverben;
• kritikus üzleti folyamatok függőségeinek azonosítása több szempont figyelembe vételével (alkalmazások, szolgáltatók, fizikai környezet, humán függőségek, stb.);
• kockázatkezelési módszertan kialakítása, működési kockázatelemzés elkészítése az IBIR támogató szoftverben;
• kritikus működési kockázatok azonosítása, cselekvési terv meghatározása és vészhelyzeti (BCP) tervek elkészítése
Kapcsolódó szolgáltatások - 1 év szoftverkövetés
Tartalmazza a szoftver verziókövetését, a jogszabálykövetését.
A szoftver használatával kapcsolatos kérdések esetén a munkaidőben (8h-16h) történő rendelkezésre állást (8x5 rendelkezésre állás).
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48730000-4
További tárgyak: 71620000-0
72266000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 18050000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/11/16 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PR-AUDI Professzionális Informatikai Audit Kft.
Postai cím: Szenttamás u. 4
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 18640000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 18050000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18050000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 18050000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
PR-AUDI Professzionális Informatikai Audit Kft. (név) 1145 Budapest, Szenttamás u. 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Assonant Kft. (név) 2010 Dunakeszi, Magdolna u. 17. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP 3.1.4 B 13/1-2013-0001 azonosító számú „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/09/02 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/01/07 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------