Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/2
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2016.01.06.
Iktatószám:28112/2015
CPV Kód:71220000-6;71221000-3;71222000-0;71223000-7
Ajánlatkérő:Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tervpályázati kiírás
A hirdetmény tekintetében a következő irányelv az irányadó
2004/18/EK irányelv x
2004/17/EK irányelv (Egyes ágazatok)  
I. SZAKASZ: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15429
Postai cím: Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Város: Hévíz
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Juhász János - osztályvezető
Címzett: Kertész Márta
Telefon: 83/501-701
E-mail: beruhazas@spaheviz.hu
Fax: 83/540144
Internetcím(ek): (adott esetben) -
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
Elektronikus hozzáférés a dokumentumokhoz (URL): http://www.mek.hu/index.php?link=Heviz
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját)
További dokumentáció a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
A pályázatokat (pályaműveket)/ részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa (a 2004/18/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeiek
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Egészségügyi intézmény
I.3) Fő tevékenység
(a 2004/18/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
(a 2004/17/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb: (nevezze meg)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb: (nevezze meg)
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA/A PROJEKT MEGHATÁROZÁSA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz/projekthez rendelt elnevezés
Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház távlati fejlesztésére / Hivatkozási szám: Hévíz I.
II.1.2) Rövid meghatározás
Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház távlati, fejlesztésére, amely a reumakórház alább fontos területeit érinti:
1.) 60 hektáros kórházi természetvédelmi terület, park, út és közműhálózat;
2.) 340 ágyas, új kórházi épület.
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71221000-3
71222000-0
71223000-7

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és MŰSZAKi információk
III.1) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai (adott esetben)
1. A tervpályázat résztvevője - pályázó - (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
b) akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
c) aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet- szerint, nyertesség esetén jogosult.
2. A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályázatban is közreműködhetnek.
3. A tervpályázat résztvevője - a pályázó - az a jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b) a pályázat szerzőit - a pályázathoz csatolt lezárt borítékban - név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.c) pont szerint jogosultak.
c) a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d) vele szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdésben felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.
4. A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt
III.2) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információkA részvétel egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen (igen válasz esetén) nevezze meg az adott foglalkozást:
A 266/2013. (VII. 11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló Korm. rendeletben foglaltak szerinti tervezői tevékenység

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
A résztvevők tervezett létszáma
vagy
keretszáma minimum és maximális létszáma
IV.2) A már kiválasztott résztvevők neve (meghívásos eljárás esetén)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IV.3) A pályázatok (pályaművek) elbírálási szempontjai:
1.) a részek megvalósításával létrejövő végső állapot üzemelés biztonsági, üzemelés gazdaságossági, orvos-szakmai megfelelősége,
2.) a részek ütemes, tervszerű, egymásra épülő megvalósíthatósága,
3.) a kórházi ellátás, a szállodai ellátás, a panziós ellátás szétválaszthatósága,
4.) a közlekedési kapcsolatok megfelelősége,
5.) a gyógyítást és pihenést szolgáló park és véderdő kialakítás,
6.) a fejlesztések megvalósítása alatt a folyamatos üzemelés biztosíthatósága,
7.) az új és a megmaradó épületek mennyiben szolgálják a kórház és a város érdekét
IV.4) Adminisztratív információk
IV.4.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.4.2) A szerződéssel kapcsolatos dokumentumok és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2016/03/07 (nap/hónap/év) Időpont: 23:59 A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.4.3) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2016/03/07 (nap/hónap/év) Időpont: 23:59
IV.4.4) A pályázat (pályamű) benyújtására történő felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (adott esetben)
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.4.5) Az a nyelv/azok a nyelvek, amel ye (ke)n a pályázatok (pályaművek) , illetve részvételi jelentkezések elkészíthetők
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
IV.5) Díjak és a bíráló bizottság (zsűri)
IV.5.1) Díj(ak)ra vonatkozó információkSor kerül díj/díjak odaítélésére igen (igen válasz esetén) az odaítélendő díjak száma és értéke: (adott esetben)
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 12.700.000 Ft áll rendelkezésre
A díj legnagyobb összege: 6.350.000 Ft
A megvétel legkisebb összege: 635.000 Ft
A díjak száma: 2-20 db
IV.5.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok (adott esetben)
IV.5.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések: A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg nem
IV.5.4) A bíráló bizottság döntése
A bíráló bizottság döntése kötelező a kiíró számára igen
IV.5.5) A bíráló bizottság tagjainak neve (adott esetben)
1. dr. Kvarda Attila
2. Kocsárdi István
3. Nagy Ferenc
4. Karsádi György
5. Selyem Anikó
6. Kruppa Gábor
7. Marosi Miklós
8.
9.
10.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A tervpályázati eljárás európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
( igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.2) További információk (adott esetben)
1) A kiíró jelen ötletpályázatot a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 310/2015.(X.28.) kormányrendelet 34. § paragrafusa szerinti ötletpályázatként, bonyolítja le. A pályázati kiírásban, illetve a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet, valamint a Kbt. tervpályázati eljárásra vonatkozó előírásai az irányadóak.
2)A dokumentáció beszerzése: a pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a http://www.mek.hu/index.php?link=Heviz honlapon. A regisztráció során a pályázó kap egy négyjegyű azonosítót. Ezt követően a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról.
3) A bírálóbizottság összetétele:
Tagok:
- dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház főigazgatója (elnök);
- Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök);
- Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft ügyvezetője (szakmai titkár);
- Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag);
- Selyem Anikó, építész BFNP építésze (tag);
- Kruppa Gábor, építész MÉK (tag);
- Marosi Miklós, építész MÉK (tag);
A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:
Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház); dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház); Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház); Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház); Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme alapítvány); Kas Gábor, közbeszerzési szakértő; dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő; Kovács László, közbeszerzési szakértő
4) A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró 2016/03/22-ig a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.
5) A kiíró 2016/01/12-én 10:00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozás: a kiíró portájánál (8380 Hévíz, Ady Endre úti gazdasági bejáró).
6) A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaműveket a kiíró a pályázónak igazolás ellenében adja vissza. A pályázó a pályamű műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. A pályázó a nyilvános bemutatást követő 30 napon belül a kiíró címén igazolás ellenében veheti át pályaművét. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma/azonosítója alapján történik.
7) A kiíró a díjazásban, illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános eredményhirdetéstől számított 30 napig őrzi meg. A határidő elteltét követően megsemmisíti, annak későbbi visszakövetelésére nincs lehetőség.
8) Az ötletpályázatot követően az kiírót a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót vállalási kötelezettség nem terheli.
9) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.3) Jogorvoslati eljárás (csak az egyes ágazatokban lefolytatott tervpályázati eljárás esetén kell kitölteni)
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot VAGY szükség esetén a VI.3.3 rovatot)A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/31 (nap/hónap/év)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan további dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: MÉK Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Ötpacsirta u. 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Eltér István
Címzett: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Fax: -
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova a pályázatokat (pályaműveket)/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címe(i), amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------- (Az A. melléklet IV. szakasza szükség szerint több példányban is használható) -----------------------