Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.03.16.
Iktatószám:2816/2016
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Teljesítés helye:1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.04.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi szintű irányító szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:büntetés-végrehajtás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: AK01373
Postai cím: Steindl Imre utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárándi Gyula
Telefon: +36 13018100
E-mail: bvop-kozbeszerzes@bv.gov.hu
Fax: +36 13120409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvop.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvop.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagyné Bauda Krisztina
Telefon: +36 1471-4287
E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu
Fax: +36 1471-4290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 114. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagyné Bauda Krisztina
Telefon: +36 1471-4287
E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu
Fax: +36 1471-4290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi szintű irányító szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: büntetés-végrehajtás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás tervezési szolgáltatás végzésére
Hivatkozási szám: 75-16-2590
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által megvalósítandó projektek tervezési feladatainak elvégzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 314960630 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodást 314.960.630 forint keretösszeg erejéig kívánja megkötni. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás 2. része a Kbt. 105.§ (2) bekezdés c) pontja szerint verseny újranyitásával valósul meg, ezért a tervezés műszaki tartalmát, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6.§-a szerinti tartalmi elemeket a keretmegállapodás második részében kiadandó ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok fogják tartalmazni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban részes ajánlattevők különösen, de nem kizárólagosan a következő tervtípusokat kötelesek elkészíteni: kiviteli tervdokumentáció (közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas), engedélyezési tervdokumentáció, jóváhagyási terv, vázlatterv (koncepció terv). A tervező ellátja továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10.§-a szerinti feladatokat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlattevő személyi állományának képzettsége és tapasztalata 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 314960630 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nettó tervezés díj a tervezéssel érintett létesítmény becsült bekerülési összegének %-ában + ÁFA:
1. nettó 100 millió Ft alatti összegű projekt esetén - súlyszám: 20
2. nettó 100-500 millió Ft közötti összegű projekt esetén - súlyszám: 20
3. nettó 500 millió-1 milliárd Ft közötti összegű projekt esetén - súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt ál.
Öntisztázás:
Ajánlatkérő a Kbt. 64.§ (1) és (2) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Igazolási mód:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevőnek a Korm. rendelet II. fejezete szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa III. részének kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ ib) alpontja szerint kell eljárnia, míg a Kbt. 62.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet ic) alpontja az irányadó. Az erre vonatkozó nyilatkozatokat az ajánlatban kell benyújtani.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rendelet III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
Az ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők vonatkozásában, a kizáró okokra vonatkozó igazolások hitelességét a Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint ellenőrzi.
Az ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kapacitást biztosító szervezeteknek a kizáró okok tekintetében az ajánlattevőre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
Közös ajánlattétel esetében a kizáró okokat valamennyi ajánlattevőnek külön-külön kell igazolnia.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: [ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlathoz cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény igazolására elfogadja az egyszerű nyilatkozatot is, így az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladását (felhívás VI.5. pontja) megelőző három lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 220 millió forintot.
Alkalmatlan az újonnan piacra lépő ajánlattevő - amely nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel - a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a tevékenységének megkezdésétől számítottan a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó, összesen legalább 120 millió forint összegű - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1)
Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az Egységes Európai Dokumentum benyújtásával előzetesen igazolja, hogy megfelel az M1) pontban meghatározott a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdése a) pontja szerint, a referenciára vonatkozó követelményeknek. A Kbt. 69.§-a alapján felhívott szervezet a dokumentációban részletezettek szerinti tartalommal köteles a referencia igazolást vagy nyilatkozatot benyújtani.
M2)
Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az Egységes Európai Dokumentum benyújtásával előzetesen igazolja, hogy megfelel az M1) pontban meghatározott a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdése b) pontja szerint, a szakemberekre vonatkozó követelményeknek. A Kbt. 69.§-a alapján felhívott szervezet a dokumentációban részletezettek szerinti tartalommal köteles a szakembereket igazolni.
M3)
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, műszaki felszereltségről.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M3) pontban foglalt alkalmassági követelmény igazolására elfogadja az egyszerű nyilatkozatot is, így az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban feltüntetni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M1)-M3) pontokban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében a Kbt. 65.§ (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbiak szerinti referenciákkal:
M1)1
Legalább 5 db, generáltervezési (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítés) szerződésre vonatkozó referenciával, amelyek értéke összesen eléri a nettó 220 millió Ft-ot, és ezek közül legalább 1 db eléri a nettó 120 millió Ft-ot.
M1)2
Legalább 1 db, generáltervezési (engedélyezési és kiviteli tervkészítés) szerződésre vonatkozó referenciával, amely tartalmazott épületgépészeti tervezésre vonatkozó munkarészt is.
M1)3
Legalább 1 db olyan referenciával, amely komplex létesítménybiztonsági rendszer tervezésére irányul legalább az alábbi paraméterekkel:
a) 1000 főnél nagyobb létszámot kezelni tudó beléptető rendszer (beléptetést biztosító kapuk, villák, jogosultságot ellenőrző elektromos rendszer) mely a tervezett funkcióra beléptetési oldalon méretezésre került, menekítési számítással alátámasztott;
b) olyan beléptető rendszerhez tartozó adatbázis, amely külső BM adatbázisokkal együttműködik;
c) IP alapú kamera megfigyelő rendszer.
Egy referenciával több alkalmassági minimumfeltételnek is megfelelhet az ajánlattevő.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutatja be az ajánlatban az alábbi előírásoknak megfelelő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész Építészeti műszaki tervezés alábbi pontjaiban meghatározott alábbi szakterületein tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakembereket:
M2)1
Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 2. pontja szerinti: Építészeti tervezési szakterület - (jelölés: É)
M2)2
Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 28. pontja szerinti: Építmények gépészeti tervezési szakterület - (jelölés: G)
M2)3
Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 29. pontja szerinti: Építményvillamossági tervezési szakterület - (jelölés: V)
M2)4
Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 26. pontja szerinti: Tartószerkezeti tervezési szakterület - (jelölés: T)
Ugyanazon szakember jelölhető több pozícióra [M2.1-M2.4] is, amennyiben megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
M3)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a feladat teljesítéséhez szükséges alábbi jogtiszta szoftverekkel:
a) legalább 5 db BIM alapú (3d feldolgozásra alkalmas) vagy azzal egyenértékű építészeti tervezési szoftver;
b) legalább 1 db tartószerkezeti méretezéshez használható végeselem szoftver,
c) legalább 4 db egyéb, az épületvillamosság, épületgépészet, út és közműtervezéshez alkalmas tervezési szoftver.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135.§ (1) és (3) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § és a Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdése irányadó. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). A részletes finanszírozási feltételeket az eseti szerződések fogják tartalmazni.
Ajánlatkérő szerződést megerősítő biztosítékokat és szerződést biztosító mellékkötelezettségeket alkalmaz, amelynek részletes szabályait a keretmegállapodás tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68.§-a szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat, a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. A dokumentumok letöltéséhez regisztrációs lap szükséges, amely a következő linken érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzes/. A regisztrációs lapot a regisztracio@bmsk.hu e-mail címre elektronikus úton, vagy a +36-1-471-4290 telefax számra, telefax útján kell megküldeni, amelyet követően a felhasználói nevet és a jelszót ajánlatkérő megküldi az ajánlattevők részére.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 50.§ (2) bekezdés k) pontja alapján rögzíti, hogy szándékai szerint komplex tervezési szolgáltatást kíván a keretmegállapodás alapján megrendelni. Figyelemmel arra, hogy az egyes tervtípusok, műszakilag és szakmailag is egymásra épülnek, ezért az eljárás keretében a részajánlattételt nem biztosítja.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (11) bekezdése alapján az ajánlati kötöttséget 60 napban határozta meg.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Kbt. 66.§ (3) bekezdése szerinti, a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot és nyilatkozni kell a kapacitást biztosító szervezetek tekintetében is. Változásbejegyzési eljárás és a képviseleti jog igazolása tekintetében a dokumentációban részletezettek szerint kell eljárni. Az ajánlatnak a Kbt. 66.§ (5) bekezdés alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az ajánlattevő köteles feltüntetni a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
5. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11.§- alapján 100.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 200.000.000,- HUF/kárév mértékű biztosítással kell rendelkeznie. További információt a dokumentáció tartalmaz.
6. Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban) az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó.
7. Ajánlattevő a Kbt. 56.§-a alapján írásban, telefax útján (+36-1-471-4291) vagy e-mail útján (.pdf formátumban és .doc formátumban a bauda.krisztina@bmsk.hu címen) biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
8. A jelen felhívás meghatározott valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény (P1); M1); M2) és M3) pontok) és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
9. Ajánlatkérő a II. 2.5. pontban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy az 1., 2. és 3. értékelési szempont esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a 4. részszempont esetében a közvetlen pontkiosztás módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában a Kbt. 105.§ (4) bekezdése alapján eltérő értékelési szempontot alkalmaz a következők szerint: nettó tervezési díj (a keretmegállapodásos eljárás 1., 2. vagy 3. bírálati szempontját alkalmazva a projekt értékétől függően) - súlyszám: 70; tervezési szolgáltatásra vonatkozó munkamódszer bemutatása - súlyszám: 30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/03/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák