Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2016.03.07.
Iktatószám: 2843/2016
CPV Kód: 45000000-7;45300000-0;45210000-2;45221250-9;45310000-3
Ajánlatkérő: Kozármisleny Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. (224/40. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kozármisleny Város Önkormányzata
Postai cím: Pécsi utca 124
Város/Község: Kozármisleny
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Mikolásné Pusztai Mariann Márta
Telefon: +36 72570919
E-mail: pusztai.mariann@kozarmisleny.hu
Fax: +36 72570916
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozarmisleny.hu
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A kozármislenyi labdarúgó sportlétesítmény rekonstrukciós munkáinak elvégzése kivitelezési szerződés alapján.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. (224/40. hrsz.)
NUTS-kód: HU231
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A kozármislenyi labdarúgó sportlétesítmény rekonstrukciós munkái kivitelezési szerződés alapján,
amely különösen az alábbiakat foglalja magában:
1. A meglévő 136,35 m2-es lelátó bontása, illetve a meglévő műfüves pálya áthelyezése;
2. Területlehatárolás: A terület lehatárolása az MLSZ ISZ-nek megfelelő 2,0 m magas külső
kerítésekkel, ezen a be-, illetve kiléptetési pontok, pénztárak kialakítása a meglévő adottságok és a
helyi igények figyelembevételével;
3. A belső közlekedések elválasztása: A belső közlekedések elválasztása, lehatárolása az MLSZ
ISZ-nek megfelelő belső kerítésekkel, szükség szerint, a meglévő adottságok és a helyi igények
figyelembevételével;
4. Az ingatlanon az újonnan tervezett létesítményekhez a közműcsatlakozások biztosítása, az új
létesítmények, épületek szükséges infrastruktúrával, energiákkal való ellátása.
5. Parkolók: A szükséges személygépkocsi parkolóhelyek kialakítása telken belül az OTÉK szerint, a
meglévő, megmaradó gépkocsi behajtón keresztül, szükség szerint, illetve amennyiben ez
műszakilag nem lehetséges úgy a helyi építési szabályzatban (21/2009.(XII.01.) Ök. számú
rendeletben) meghatározottak szerint a meglévő adottságok és a helyi igények
figyelembevételével;
6. Labdarúgó pálya: Szabványos, 105x68 m méretű, élőfüves, labdarúgópálya kialakítása a meglévő
- jelenleg nem szabványos méretű -centerpályából: alépítménnyel (csapadékvíz elvezető
drénrendszerrel), öntözőrendszerrel, festett fehér vonalakkal, 2 db nagyméretű kapuval,
alapvonalak mögött szabványos, min. 6 m magasságú labdafogó hálóval, 18 db palánkelemmel,
szögletzászlókkal, pályafűtés nélkül, a meglévő adottságok és a helyi igények figyelembevételével.
7. Főlelátó (hazai): A labdarúgó pályához kapcsolódó, a kiszolgáló épülettel egybeépített, MLSZ
ISZ-szerinti „E” kategóriának megfelelő, 600 fő befogadására alkalmas, székezett, teljesen fedett
„hazai” lelátó kialakítása 533,54 m2-en; 2 db kispad kialakítása egyenként min.14 fő részére;
8. Vendéglelátó: A labdarúgó pályához kapcsolódó MLSZ ISZ-szerinti „E” kategóriának megfelelő, a
nézők 10%-ára méretezett fedés nélküli vendéglelátó kialakítása, a hazai szurkolóktól
elkülönítetten, a vendégszurkolók részére kiszolgálás biztosítása (büfé-wc), a meglévő adottságok
és a helyi igények figyelembevételével;
9. Kiszolgáló épület: A labdarúgó pályához kapcsolódó MLSZ ISZ-szerinti „E” kategóriának
megfelelő, összesen 533 m2 alapterületű, többszintes kiszolgáló épület kialakítása, kompletten
építészeti, épületgépészeti, elektromos kialakítással;
10. Egyéb rendszerek: Az épületek, létesítmények használatbavételre alkalmas épületgépészeti,
erős-, és gyengeáramú rendszereinek kialakítása, különös tekintettel az épületek rendszerein túl a
hangosítás, eredményjelző és térfigyelő rendszerekre.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45300000-0
45210000-2
45221250-9
45310000-3
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 398538823
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
75-15-2505
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16473 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/09/04 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18315 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/09/18 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/03/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Dráva u. 4.
Város/Község: Sellye
Postai irányítószám: 7960
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 398538823 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 398538823 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 416471291 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Épületgépészeti felelős műszaki vezetés, épületvillamossági felelős műszaki vezetés, munkavédelemért felelős szakember, gépészeti munkák részfeladatai, villamossági munkák részfeladatai, gyengeáramú munkák részfeladatai, mélyépítési munkák részfeladatai, öntözéstechnikai munkák részfeladatai, építészeti munkák részfeladatai
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
x középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
STR Építő Kft.
Cím:
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 399999259 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 7960 Sellye, Dráva u. 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Modinvest Építőipari-Beruházó- és Kereskedelmi Kft. (név) 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

STR Építő Kft. (név) 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. (név) 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26. (cím)
(székhely szerinti ország)

HC Építő Kft. és HUNÉP Universal Építőipari Zrt. (név) 1094 Budapest, Bokréta u. 19. és 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36. (cím)
(székhely szerinti ország)

EB Hungary Invest Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft. (név) 1161 Budapest, Máté u. 8. (cím)
(székhely szerinti ország)

Merkbau Kft. és Everling Városépítő Kft. (név) 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83. és 2117 Isaszeg, Aulich u. 3. (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/03/03 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------