Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2009/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma:2009.12.30.
Iktatószám:28531/2009
CPV Kód:50232110-4;50232100-1;34928500-3 34928500-3;50232100-1;50232110-4;34928500-3;50232100-1;50232110-4
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Hódmezővásárhely közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2010.01.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Hódmezővásárhely
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi Iroda
Telefon: +36 (62) 530-166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 (62) 530-132
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közvilágításának korszerűsítése, új technológiát képviselő, energiatakarékos fényforrással működő lámpatestek cseréjével
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Hódmezővásárhely közigazgatási területe
NUTS-kód HU333
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Közvilágítás korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50232110-4
További tárgyak:50232100-1
34928500-3
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1. rész:
Csak fényforrás csere: 32 db – 1x70W, 79 db – 1x150W,
Teljes csere (búra és fényforrás): 1924 db – 70W, ebből 276 db – GLOB és 31 db – dísz, 6 db - 2*70W, 1008 db – 100W, 328 db – 150W, 14 db – 250W, 21 db – 80W, 1 db – 500W
2. rész:
Csak fényforrás csere: 121 db – 1x36 W,
Teljes csere (búra és fényforrás): 34 db – 2005 előtti 35W, 2946 db – 2x11W, 316 db – 36W,
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 6
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér: 100.000 forint/nap, meghiúsulási kötbér: 10.000.000 forint, teljesítési biztosíték: 2.000.000 forint, a megajánlott éves megtakarítást biztosító kötbér mértéke a bruttó vállalási árhoz viszonyítva (%) ajánlat szerint, vállalkozói előleg visszafizetési biztosíték a vállalkozói előleg 100%-a. A szerződéses biztosítékok teljesíthetőek a Kbt. 53.§ (6) a) pont alapján.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A beruházás pénzügyi fedezetét részben a KEOP-2009-5.3.0/A pályázati felhívás keretében elnyerendő támogatás biztosítja, szállítói finanszírozás keretében. Ajánlatkérő az NFÜ előírása alapján a nyertes ajánlattevő számára 10% vállalkozói előleget biztosít. Ajánlatkérő a teljes körűen igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében az ellenszolgáltatás nettó 35 %-át megfizeti. A szerződés támogatás tartalmát úgynevezett szállítói finanszírozás keretében a KEOP Közreműködő Szervezet az érvényes eljárási rend alapján a hiánytalan kifizetési kérelem elfogadását követő 60 napon belül megfizeti
Vonatkozó legfontosabb jogszabályok:
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről,
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról,
- 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet,
- 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet,
- 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet,
- 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 305. § (3) bekezdés.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60§ (1) bekezdésében, illetve a Kbt. 61. § (1) d pontjában és Kbt. 61.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a.)-c.) pontjában és a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok vonatkozásában státuszát a Kbt. 249.§ (3) pontja szerint nyilatkozattal kell igazolnia.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a megelőző két év (2008., 2009.) teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (közvilágítás korszerűsítés) szerinti forgalmáról szóló nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója ha az ajánlati határidőt megelőző két évben (2008., 2009.) az éves nettó forgalma nem éri el a nettó 100 millió forintot, ebből a közbeszerzés tárgya (közvilágítás korszerűsítés) szerinti forgalma, a 2 év számtani átlagát tekintve, átlagosan legalább a nettó 30 millió forintot. Az. alkalmassági feltételnek az ajánlattevőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója csatolja
M1. a Kbt. 67.§(2) bekezdés a) pontja alapján az előző három év (2007. 2008., 2009.) jelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a 68.§(2) bekezdés szerinti tartalommal. A fentieken túl a referencia dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
M2. a 67.§ (2) e) pont alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét és végzettségét igazoló okiratát,
M3. a Kbt. 67. § (2) d) pontja alapján nyilatkozatát az előző év (2009.) éves átlagos statisztikai állományi létszámáról, azon belül az építőipari végzettséggel rendelkezők számáról, és vezető tisztségviselőinek létszámáról.
M4. a Kbt. 67. § (2) b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója, ha
M1. nem rendelkezik az előző három évben (2007. 2008., 2009.) legalább 1 db a beszerzés tárgya szerinti (közvilágítás korszerűsítése) minimum nettó 50 millió forint értékű referenciával,
M2. nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek körében:
a) 1 fő „A” kategóriás villamos műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező mérnökkel (244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet MV-VI/A),
b) 1 fő „V” kategóriás Villamosmérnöki tervezési jogosultsággal mérnökkel (104/2006. IV.28.) Korm. rendelet „V”),
M3. az előző évben az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem érte el 4 főt, ebből építőipari végzettséggel rendelkezők létszáma a 2 főt, a vezető tisztségviselőinek létszáma évente a 1 főt,
M4. nem rendelkezik a munkák megvalósításához szükséges üzemképes 1 db, személy emelésére alkalmas emelőkosaras gépjárművel.
A M1., M2., M3. és M4. alkalmassági feltételnek az ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) b.) pontja szerinti alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
SzempontSúlyszám
Műszaki minőség58
Egyösszegű nettó vállalási ár (Ft)30
Fizetési határidő (nap)4
Megajánlott éves megtakarítás mértéke (%)4
Megajánlott éves megtakarítás kötbére (%)4
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/01/19 (év/hó/nap )
Időpont: 10 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét az Ész-Ker Kft. 11702036-29905272 számú bankszámlájára kell átutalással megfizetni. A díj az áfát nem tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/01/19 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/01/19 (év/hó/nap)
Időpont: 10 óra
Helyszín : Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. emelet 24.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. §. (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
KEOP-2009-5.3.0/A
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.01.26. 10 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.02.10. 10 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A díj megfizetésének hitelt érdemlő igazolása (számla, banki igazolás, kivonat) után az ajánlattételii dokumentáció személyesen átvehető az ajánlattételi határidő lejártáig az Ész-Ker Kft. 1026 Budapest, Torockó u. 9. 1. em. 4. szám alatti irodájában munkanapokon (előre egyeztetett időpontban) 9-12 óra, illetve az ajánlattételi határidő napján 9-10 óra között. A dokumentáció kérésre megküldésre kerül a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1 és 10 pont
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az első bírálati részszempont esetében a dokumentációban részletezett pontozás, a második bírálati részszempont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.ba. pontjában szereplő fordított arányosítás, a többi bírálati részszempont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.bb. pontjában szereplő egyenes arányosítás.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlatok benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek mértéke 1.000.000,- Ft (részenként 500.000,-Ft), amely teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint. Az ajánlati biztosítékról szóló igazolást az ajánlatba eredeti vagy hiteles másolati példányban csatolni kell. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő a Kbt. 59.§ (5) a) alapján ajánlattevők részére visszafizeti, illetve a nyertes ajánlattevő esetében a Kbt. 59.§ (5) b) alapján a szerződést biztosító mellékkötelezettségé válik. Az ajánlatkérő bankszámlája melyre befizetéssel vagy átutalással a biztosíték teljesíthető: 11600006-00000000-21806849.
2. Az ajánlatokat kettő (egy eredeti és egy másolati) példányban, sérülésmentes, roncsolás nélkül nem bontható kötésben, minden oldalon oldalszámozással és szignóval ellátva, zárt csomagolásban kell benyújtani a felhívásban megjelölt helyen és időpontig. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti", vagy a "másolat" megjelölésnek. Az ajánlatokat, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.
3. Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésben és a Kbt. 71.§ (1) bekezdésben és a Kbt. 72.§-ban előírt nyilatkozatokat.
4. Ajánlattevő köteles tájékozódni munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségeiről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
5. Ajánlatkérő a beszerzés pénzügyi fedezetét részben az általa benyújtott támogatási igény által kívánja biztosítani. Ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 48.§ (4) pont szerint jár el.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, a Kbt. 71. § (1) (b) pont alapján megjelölt alvállalkozóknak az ajánlatot aláírásra, cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját eredetiben vagy hiteles másolatban, a meghatalmazott általi aláírás esetén a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
7. Az ajánlatoknak tartalmaznia kell az ajánlattevő, közös ajánlattevők, valamint a Kbt. 71. § (1) (b) pont alapján megjelölt alvállalkozók az ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi hatályos cégkivonatát ill. adott esetben a cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott változásbejegyzési kérelmet eredetiben, vagy hiteles másolatban.
8. Amennyiben bármely, az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a jelentkező a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5.§-a szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A nem magyar nyelven készült, vagy hitelesített fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat Ajánlatkérő a jelentkezések bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ alapján hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/22 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Közvilágítás korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében.
1) A rész meghatározása
Nagyobb teljesítményű világító testek cseréje
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34928500-3
További tárgyak:50232100-1
50232110-4
3) Mennyiség vagy érték
Csak fényforrás csere: 32 db – 1x70W, 79 db – 1x150W,
Teljes csere (búra és fényforrás): 1924 db – 70W, ebből 276 db – GLOB és 31 db – dísz, 6 db - 2*70W, 1008 db – 100W, 328 db – 150W, 14 db – 250W, 21 db – 80W, 1 db – 500W.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 6
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Közvilágítás korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében.
1) A rész meghatározása
Kisebb teljesítményű világító testek cseréje.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34928500-3
További tárgyak:50232100-1
50232110-4
3) Mennyiség vagy érték
Csak fényforrás csere: 121 db – 1x36 W,
Teljes csere (búra és fényforrás): 34 db – 2005 előtti 35W, 2946 db – 2x11W, 316 db – 36W.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 6
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------