Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2015.03.06.
Iktatószám: 3070/2015
CPV Kód: 98110000-7
Ajánlatkérő: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Teljesítés helye: Az Ajánlatkérő székhelye/telephelye, illetve igény szerint a nyertes Ajánlattveő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Postai cím: Nádor utca 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Malmos Edit
Telefon: +36 17951170
E-mail: edit.malmos@klik.gov.hu
Fax: +36 17950744
Az ajánlatkérő általános címe (URL): klik.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Kft.
Postai cím: 1181 Budapest, Mikes Kelemen utca 13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1181
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 1181 Budapest, Mikes Kelemen utca 13.
Címzett: Sárosdi Noémi
Telefon: +36 12350053
E-mail: info@hrm.co.hu
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú, "Köznevelés az iskolában" című kiemelt projekt keretében "Az Intézményfejlesztési modul előrehaladásának szakmai támogatása"
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Az Ajánlatkérő székhelye/telephelye, illetve igény szerint a nyertes Ajánlattveő székhelye
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/01/08 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az alábbi szolgáltatáscsomag nyújtása: A Szerződés célja az intézményfejlesztési modul kijelölt elemének folyamatos szakmai támogatása, igény szerinti dokumentációk előkészítése és szükség esetén korrekciós javaslatokkal történő segítése, fejlesztésekbe bevonni kívánt intézmények kiválasztási folyamatának, metódusának támogatása, továbbá az intézményi fejlesztések irányvonalaira javaslattétel, stratégia megfogalmazása a szerződés hatálya alatt.
Feladatok:

# A kompetenciamérés adatait figyelembe véve feldolgozza az intézményfejlesztésben résztvevő intézményi kör kiválasztási szempontjait. A kiválasztási szempontok, a felhasznált adatbázis és a kiválasztásra került intézménycsoport körét megalapozó oktatásfejlesztési, területfejlesztési szempontú érveinek összegzése 1 db másfél íves tanulmány keretében.
# Rövid nemzetközi áttekintéssel támogatja a program megvalósulását a célzott intézményfejlesztés sikeres gyakorlatairól, melynek keretében kétíves tanulmányt készít a célzott intézményfejlesztés nemzetközi tapasztalatairól.
# Az intézményfejlesztési mentorok által készített helyzetfeltárásból összegzés készítése, majd a helyzetfeltárásra épülő intézményi fejlesztési tervekkel való koherencia megállapítása, célok kijelölésének megfelelősségét értékelő két és fél íves tanulmány elkészítése.
# A nemzetközi kitekintés és a helyzetfelmérés alapján javaslatot fogalmaz meg a kiemelt program futó projektelemeire és támogatja azok beépülését a szükséges dokumentumok elkészítésével, véleményezésével egy ív terjedelemben, kapcsolódó tanácsadással, igény szerint.
# Az almodul pilotja keretében fejlesztett intézmények számára nyújtott szolgáltatások eredményességéről, minőségéről az összes, pilotban részt vevő intézmény bevonásával végzett elégedettségvizsgálat alapján másfél íves tanulmányt készít.
# A nemzetközi gyakorlatok összefoglalásán túl további kettő és fél ív terjedelemben kitér az elemzés az azonosított hazai gyakorlatok adaptálásának lehetőségeire, kockázataira.
# A Megvalósíthatósági tanulmány helyzetértékelés és nemzetközi tanulságok alapján kitűzött céloknak megfelelően kidolgozza a tényleges intézményi fejlesztési szükségletek meghatározásához támogatást nyújtó módszertani eljárást, folyamatszabályozást. A külső szakmai támogatást végző team olyan eljárást dolgoz ki, amely a meglévő mérési adatok és intézményi dokumentumok (pedagógiai program, fejlesztési terv, önértékelés) és intézményi felmérés alapján támogatja a valódi fejlesztési igények kimutatását, és segíti a felkínált szolgáltatások közötti választást, valamint kiemelt hangsúlyt helyez az intézményi munka eredményességét segítő eszközök bemutatására. Az eljárást egy db másfél íves tanulmányban kell bemutatni.
# A mentorok tanácsadói, támogatói tevékenységéhez módszertani ajánlásgyűjteményt, kézikönyvet készít leíró, útmutató formájában 1 db egy íves terjedelemben.
# A projekt zárása előtt a mentorokkal, szupervizorokkal, intézményvezetőkkel, tankerület vezetőkkel strukturált interjú készítése, ennek összegzéseként 3 ív terjedelemben ajánlás megfogalmazása a folyamatba ágyazott, további fejlesztésekre.
# Az intézményi képzések lebonyolításához leválogatott képzések áttekintése a képzési leírások alapján, javaslattétel további képzések kidolgozására egy íves tanulmány formájában.
# Tanácsadás keretében kitér az intézmények fejlesztő munkájának nyomon követési metodikájára, eljárásrendjeire javaslatot tesz. A tanácsadás keretében az intézményfejlesztési mentorok és a szupervizorok beszámolói alapján támogatást nyújt a projektirányításnak a folyamatba ágyazott értékelési rendszer és a fejlesztésben résztvevők számára biztosított folyamatos visszajelzések kialakításához. Nyomon követi a modul tevékenységei közötti szinergia és koherencia elvét, ennek megvalósulásához javaslatokat fogalmaz meg a projekt ideje alatt. A mentori, szupervizori találkozók alkalmával gyűjtött tapasztalatok alapján az intézményfejlesztési folyamathoz kapcsolódó tanácsadási, javaslattevő tevékenységgel támogatja a folyamatot.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98110000-7
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 24700000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/01/08 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/09/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/10/15 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1263 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/01/30 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
2.3.
3. 1 (egy) db kettő és fél íves tanulmány a helyzetértékelés tanulságairól és a fejlesztési tervek koherenciájáról; határidő: 2014. december 31.
4. Összehasonlító elemzés a nemzetközi kitekintés és az intézményi helyzetfelmérés alapján 1 db egy íves tanulmányban; határidő: 2014. december 31.
5. A pilot keretében fejlesztett szolgáltatásokról elégedettségi vizsgálat készül 1 db tanulmány másfél íves terjedelemben; határidő: 2014.december 31.
6. A nemzetközi és az azonosított hazai gyakorlatok adaptálásához kapcsolódó javaslatok megfogalmazása 1 db kettő és fél íves terjedelemben; határidő: 2014. december 31.
7. 1 (egy) db másfél íves módszertani eljárás, javasolt folyamatszabályozás az intézményi helyzetfelmérés alapján a szükséges fejlesztő beavatkozások menetéről és a fejlesztés folyamatáról; határidő: 2014. december 31.

2.3.
3. 1 (egy) db kettő és fél íves tanulmány a helyzetértékelés tanulságairól és a fejlesztési tervek koherenciájáról; határidő: 2015. február 28.
4. Összehasonlító elemzés a nemzetközi kitekintés és az intézményi helyzetfelmérés alapján 1 db egy íves tanulmányban; határidő: 2015. február 28.
5. A pilot keretében fejlesztett szolgáltatásokról elégedettségi vizsgálat készül 1 db tanulmány másfél íves terjedelemben; határidő: 2015.február 28.
6. A nemzetközi és az azonosított hazai gyakorlatok adaptálásához kapcsolódó javaslatok megfogalmazása 1 db kettő és fél íves terjedelemben; határidő: 2015. február 28.
7. 1 (egy) db másfél íves módszertani eljárás, javasolt folyamatszabályozás az intézményi helyzetfelmérés alapján a szükséges fejlesztő beavatkozások menetéről és a fejlesztés folyamatáról; határidő: 2015. február 28.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződés teljesítésének véghatárideje nem módosult. A Kbt. 124. § (1) bekezdése szerint eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. A szerződés módosítására az ajánlattételi határidő lejártát követően nincs lehetőség, hiszen beáll az ajánlati kötöttség mind ajánlattevő, mind ajánlatkérő részéről. Szerződéskötéskor (2015.01.08.) a szerződésben szereplő 2014.12.31-ei részteljesítési határidő lejárt, így azok módosítása szükségessé vált a megfelelő teljesítés érdekében. A 124. § (9) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nyertes szervezettel szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes szervezet a 124. § (5) bekezdésében meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. Ez a feltétel nem állt fenn, hiszen Ajánlatkérő a szerződés megkötésére és teljesítésére képes volt. Ilyen jellegű kifogással a nyertes Ajánlattevő sem élt, így Ajánlatkérő arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés lehetetlen feltételét támasztó kitétel semmisségének ismeretében, teljesítési határidőkre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 132. § alapján szerződésmódosítás keretében tudja leginkább biztosítani a tárgyi feladat sikeres, a projekt megvalósulását nem veszélyeztető, megfelelő minőségben és időbeliségben való megvalósulását. Ezek alapján tehát az Ajánlatkérő rendelkezésére álló egyetlen jogi eszköz az volt, ha a szerződést a Kbt. szerinti formában aláírja a nyertes Ajánlattevővel, majd azt a Felek a Kbt. 132. §-a alapján közös megegyezéssel módosítják.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/02/18 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél elfogadta a módosítást.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/26 (év/hó/nap)