Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/39
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.03.17.
Iktatószám:3857/2017
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:NIF Zrt. székesfehérvári projektiroda, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.03.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
Telefon: +36 14368769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://webdav.nif.hu/index.php/s/lH63RldI5r2d6d3 (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (NIF Zrt.)
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. B porta III. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
Telefon: +36 14368769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (NIF Zrt.)
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
Telefon: +36 14368769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés „Az R67 gyorsút fejlesztéséhez kapcsolódóan a Magyar Közút NZrt. kaposvári mérnökségi telep fejlesztésének tervezése és az engedély megszerzésében való közreműködés” tárgyában
Hivatkozási szám: K067.05
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Tervezési szerződés „Az R67 gyorsút fejlesztéséhez kapcsolódóan a Magyar Közút NZrt. kaposvári mérnökségi telep fejlesztésének tervezése és az engedély megszerzésében való közreműködés” tárgyában
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés „Az R67 gyorsút fejlesztéséhez kapcsolódóan a Magyar Közút NZrt. kaposvári mérnökségi telep fejlesztésének tervezése és az engedély megszerzésében való közreműködés” tárgyában
Rész száma: -
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: NIF Zrt. székesfehérvári projektiroda, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az R67 gyorsút fejlesztéséhez kapcsolódóan a Magyar Közút NZRt. kaposvári mérnökségi telep (Kaposvár, Dombóvári út 5. szám alatt) fejlesztéséhez (mérnökségi telepének bővítését) szükséges tervek elkészítése és a megvalósításhoz szükséges engedélyek teljeskörű beszerzése.
A tervezési feladat Beépítési tanulmányterv, Vázlatterv, valamint Építési/létesítési/bontási engedélyezési tervek készítése, a szükséges útépítési és vízjogi létesítési engedélyezési tervanyagok engedélyezésre való benyújtás és engedélyezési eljárásban való részvétel. Feladat minden szükséges hatósági egyeztetés lebonyolítása, hozzájárulások megszerzése.
• A meglévő telekre vonatkozó jelenlegi paraméterek:
Helyrajzi szám: 3520/1
Telekterület: 17.858 m2
Övezet: Ipari-gazdasági övezet
Beépítés módja: szabadon álló
Legnagyobb beépítettség: 40%
Építménymagasság: 7,5 m
Legkisebb zöldfelület: 30%
• A létesítendő épületekre vonatkozó paraméterek:
Számításba vehető létszám: 96 fő
Központi iroda és szociális épület
(meglévő épület bővítése): 333 m2 + 600 m2
Műhely és mosó épület: 1100 m2
Garázsépület: 1100 m2
Hidegraktár és adaptertároló épület: 2000 m2
Sótároló
(meglévő épület bővítése): +600 m2
Bitumen-emulzió tárolás
Fedett és fedetlen elemes tárolók
Fedett depóniák
Fedett parkolók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, max. 36 hónap) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó tervezői díj / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-4.1.0-15-2016-00004
II.2.13) További információ - A becsült értéket ajánlatkérő nem kívánja megadni.
- Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, melynek oka az alábbi:
A tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a terv összeállítása során az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.
A fentieken túl kijelenthető, hogy a beszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő és (térben és időben) egymásra épülő részfeladatokból, eljárásokból áll. A tervezési munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlat tételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint:
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Korm.rendelet 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékletek nélkül) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozato(ka)t kell benyújtaniuk.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara) névjegyzékében történő szereplés [Kbt. 65. § (1) bekezdés c); 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Igazolás benyújtása, illetve amennyiben az ajánlattevő szerepel a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti olyan nyilvántartásban, melyből ajánlatkérő ingyenesen, közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz szükséges információkhoz, úgy ajánlattevő az igazolás benyújtása helyett köteles megjelölni az igazolást kiváltó nyilvántartás elektronikus elérési útvonalát.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara) névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelést a jelen eljárásban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelést a jelen eljárásban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlathoz csatolni kell:

M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását.
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- elvégzett szolgáltatások nevesítését és mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- az ellenszolgáltatás összegét,
- a szerződés teljesítésének idejét (év, hónap, nap pontossággal!) és helyét,
- a referenciaigazolás vagy nyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben a referencia szerinti munkát közös ajánlattevők teljesítették és a referenciaigazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés)

M.2. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a képzettséget/végzettséget igazoló irat (diploma, oklevél) egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a szolgáltatás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek/személynek a megjelölését, amellyel/akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Amennyiben a feltüntetett projekteken a szakember által ellátott tevékenységek vonatkozásában időbeli átfedés tapasztalható, úgy ajánlatkérő az időbeli átfedést kizárólag egyszer veszi figyelembe (pl: amennyiben a szakember ugyanazon hónapban kettő projekten is ellátta az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tevékenységet, úgy azt ajánlatkérő csak 1 hónap gyakorlatként veszi figyelembe).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg [Kbt. 65. § (6) bekezdés].
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel [Kbt. 65. § (9) bekezdés].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
M.1. az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, befejezett munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolt referenciákkal:
- 1 db minimum 3000 m2 összalapterületű épület vagy épületegyüttes tervezése tárgyú, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referencia.

M.2. nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:
legalább 1 fő projekt irányításáért felelős tervező, aki:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik és
- általános építmények tervezése területen szerzett minimum 3 év (36 hónap) tervezői szakmai gyakorlattal bír.
Ajánlatkérő a fentiekben használt egyes fogalmakat az alábbiak szerint értelmezi.
- épületegyüttes: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti épületekből álló egység
- projekt irányításáért felelős tervező: a szakági terveket készítő tervezők munkájának irányításáért és összehangolásáért felelős szakmai személy.
- általános építmények: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti Építmények a Sajátos építményfajták kivételével.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, továbbá teljesítési biztosíték, jótállási biztosíték és jótállás/szavatosság.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás tervezett forrása: IKOP
Ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF A szerződés szállítói finanszírozású.
Előleg: A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 119. §(1) bekezdése szerint, előleg-visszafizetési biztosíték a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 118/A. § (2a) bekezdés szerint.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII. tv. 135. § (1), (4)-(6)
• 2013. évi V. tv. 6:130§ (1)-(2)
• 2003. évi XCII. tv. 36/A§
• 2007. évi CXXVII. tv.
• 272/2014. (XI.5.) Kr.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról a nyertes ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján. Szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezései és a Ptk. 6:130. § szerint.
Ajánlatkérő 1 db számla benyújtására biztosít lehetőséget.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (6) bekezdésére.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs rá lehetőség.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/03/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/03/31 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/03/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” A-B porta, II. vagy III. vagy IV. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 1-10 pont.
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az "Ár" részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás;
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a feladat ellátásáért felszámított, egyösszegű nettó tervezői díjat értékeli az ajánlatok elbírálása során. Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg az értékelési pontszámot.
A „Minőségi kritérium” 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legmagasabb többlettapasztalatra vonatkozó megajánlást tett ajánlattevő kapja a kiosztható 10 pontot, a többi ajánlat pedig egyenes arányosítással kiosztott pontszámot kap.
Amennyiben ajánlattevő a maximális 36 hónapnál ajánlatkérő számára kedvezőbb vállalást tesz, úgy azt ajánlatkérő nem értékeli többletponttal, tehát a 36 hónap, valamint az azt meghaladó többlettapasztalatra vonatkozó vállalások egységesen 10 pontot kapnak. Amennyiben ajánlattevő 0 hónap megajánlást tesz, úgy a minimális 1 pontot kapja.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Hiánypótlás:
Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni [Kbt. 71. § (6) bekezdés]. Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásba nem lehetséges.
2. Az ajánlattétel nyelve magyar.
A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
3. Az Ajánlatkérési Dokumentáció rendelkezésre bocsátásnak részletei:
A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen https://webdav.nif.hu/index.php/s/lH63RldI5r2d6d3 címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárás iránt érdeklődésüket kifejező gazdasági szereplők részére a jelen eljárást megindító felhívás megküldésének napjától. A hozzáféréshez szükséges jelszó: 12345 A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. A közbeszerzési dokumentumok nem átruházhatóak.
4. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
5. Az ajánlatot 1 db papír alapú és 1 db, a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányokat CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on kell benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
6. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó törvényes képviselőjeként aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
7. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében, valamint a 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
9. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
10. Nyertes Ajánlattevő, mint Tervező a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik a szerződés hatálya és a jótállás időtartalma alatt érvényes tervezői felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítás mértéke részenként legalább 2.000.000,- Ft/káresemény és legalább 5.000.000,- Ft/év. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a szerződés 1. számú függelékét képezi. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői felelősségbiztosítást a megkötendő szerződés hatálya alatt - amelybe beleértendő a jótállás időtartama is - fenntartja.
11. Ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
12. Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
13. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el a 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
14. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
15. Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
16. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
17. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
18. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
19. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia. Az ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell bontania a nettó tervezői díjat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet ÁSZF 11. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.
20. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes „É” jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha az értékelési részszempont vonatkozásában bemutatott szakember esetében megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az értékelési részszempont vonatkozásában bemutatott szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes „É” jogosultsággal, továbbá a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
A megjelölt jogosultság meglétét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi. Ajánlattevő felelőssége, hogy a szakember a szerződés megkötésekor megfelelő jogosultsággal rendelkezzen, és a jogosultsága a Kamara névjegyzékében megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.
A jogosultság megszerzésére a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
21. A jelen felhívás 10.2.2 pont 1. alpontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában az alábbiak irányadóak:
- Amennyiben az ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet által bemutatott szakember már az ajánlattétel időpontjában szerepel a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában az alkalmasság követelményeként előírt érvényes É jogosultsággal, úgy ajánlatkérő a szakember végzettségét minden további vizsgálat nélkül úgy tekinti, hogy az megfelel az „É tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség” feltételnek.
- Amennyiben az ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet által bemutatott szakember nem szerepel a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában az alkalmasság követelményeként előírt É jogosultsággal, akkor ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott végzettségeket fogadja el az „É tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség” feltételt kielégítő végzettségként.
22. Az ajánlatkérő a jelen eljárást a Kbt. 117.§-a alapján a Kbt. Második Részében foglalt szabályok által nem kötött, jelen felhívásban meghatározott önálló eljárási szabályok alapján folytatja le, azaz a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit, valamint a 114. § (2) bekezdését nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
4. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. A határidő meghosszabbítására a Kbt. 55. § (1) bekezdése nem alkalmazandó, azaz ajánlatkérő nem tesz közzé hirdetményt.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 117. § (4) bekezdésének figyelembe vételével a Kbt-nek Az ajánlattevőkkel és részvételre jelentkezőkkel kapcsolatos követelmények című XI. fejezetét a Kbt. 114.§ (1) bekezdése szerinti eltérésekkel megfelelően alkalmazza.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók, azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.
23. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
24. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Balog Tímea (lajstromszám: OOO35)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges